Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 10.12.20- PS 174/20 Utvikling av Moparken - sluttrapport

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2018/6739 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 08.12.2020 93/20
Formannskap 10.12.2020 174/20
Kommunestyre    

 

Kommunedirektørens innstilling:
Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 • • Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn.
 • • Sluttrapport for håndtering av forurensede masser.
 • • Tillatelser til tiltaket etter plan- og bygningsloven og forurensingsloven.

 

Saksopplysninger:
Moparken er utviklet og ombygd i to etapper, del 1 (vestre del/aktivitetsdel) og del 2 (østre del/historisk del)

Del 1:
Byggestart for del 1 (vestre del) var september 2017, ferdigstillelse/overtakelse i juni 2018.
Utførende entreprenør var Kurt Bye A/S, prosjekterende var Norconsult A/S. Underentreprenører var Odd Einar Kne A/S og NTE.

I vedtak av investeringsbudsjettet i sak PS 9/17 ble samlet bevilgning til Moparken på kr 5.000.000, -. I igangsettingsvedtaket i sak PS 17/17 ble det orientert om at kostnadsberegningen for vestre del var kr 5.705.535, -. Etter gjennomført anbud ble kontraktsummen på kr 5.822.887,50. Tiltaket er gjennomført etter prinsippene om universell utforming.
Regnskapet viser et samlet forbruk på kr 5.717.824, -.

Arbeidet med del 1 ble gjennomfør uten vesentlige skader eller uhell.

Del 2:
Byggestart for Moparken del 2 var i mars 2019, ferdigstillelse/overtakelse i september 2020.
Utførende entreprenør var Frosta Entreprenør A/S, prosjekterende var Norconsult A/S. Underentreprenører var Trøndelag Betong A/S, Bakken Elektro A/S og Arentz og Munkeby A/S.

Ikke lenge etter byggestart ble det avdekt forhold som ga grunn til mistanke om forurenset grunn. I ett gravehull ble det funnet, i tillegg til søppel, oljelignende væske og det luktet olje.
I samsvar med krav i forurensingsforskriftens kapittel 2 ble arbeidene stanset, og miljøtekniske undersøkelser ble gjennomført. Tiltaksplan for håndtering av situasjonen ble laget og sak ble fremmet til behandling i sak PS 065/19. i Vedtaket står det om kostnader:
«Kostnadene med gjennomføring av tiltaksplanen innarbeides ved neste revidering av økonomi/budsjett.» I saksframlegget ble kostnader for gjennomføringsplanen grovt beregnet til kr 6.810.000, -. I tillegg ble tiltaksplanen behandlet og godkjent av kommunen som forurensningsmyndighet. Tiltaket er gjennomført etter prinsippene om universell utforming.

I tillegg til stans i arbeidene på grunn av forurenset grunn, ble det også en stans på grunn av koronaviruset.

 • Byggestans på grunn av forurenset grunn var fra 4/4-2019 til 18.11.2019.
 • Byggestans på grunn av korona var fra 16/3-2020 til 6/4-2020.

 

Det ble laget en graveplan for håndtering av forurensede masser. Det kan nevnes at tiltak som bruk av leirplugger, oljeutskiller og utlegging av oljelenser ble gjennomført for å hindre lekkasjer av forurenset masser til elva.

Paviljongen har fått ny plassering, nytt fundament, ny belysning, ny taktekking og mye av treverket er skiftet. Det er utført en stor egeninnsats med trearbeider og maling. Tilstanden var ikke god.

I økonomiplanen var det budsjettert med kr 8.500.000 til gjennomføringen av del 2. Med anslaget på kr 6.810.000, - i tillegg, samlet budsjett for del 2 ble da på kr 15.310.000, -.
Regnskapet viser et samlet forbruk pr 15.10.2020, inkludert sluttoppgjør fra entreprenør, på kr. 15.832.606, -. Det vil si en overskridelse med kr 522.606, -. Alle tall er inkludert mva.

Entreprenøren registrerte avvik ved to forhold. Det første var avdekking av antatt forurensing i grunnen. Det andre avviket gikk på at deler av byggegjerde blåste ned i sterk vind. Ingen personskader ble registrert og gjerde ble satt opp og forsterket. Arbeidet med del 2 ble gjennomført uten personskader.

Søknad om tilskudd til opprydding i forurenset grunn ble sendt til Miljødirektoratet i brev datert 07.10.2019. Svaret fra Miljødirektoratet ble mottatt 27.02.20 og var dessverre avslag. Som begrunnelse oppga direktoratet at «kommunen er i form av å være grunneier i området, ansvarlig for forurensingen og dermed også ansvarlig for å gjennomføre oppryddingstiltak og bekoste disse.»

Opplysningsskilt er ikke montert ennå. GV Reklame A/S er forespurt om å bistå med utforming og gi tilbud.

Kort oppsummering for del 1:

 • Byggestart for del 1 (vestre del) var september 2017, ferdigstillelse/overtakelse i juni 2018.
 • Utførende entreprenør var Kurt Bye A/S, prosjekterende var Norconsult A/S.
 • Byggeledelse ble utført av teknisk drift.
 • Regnskapet viser et samlet forbruk på kr 5.717.824, - inkl mva.

 

Kort oppsummering for del 2:

 • Byggestart for Moparken del 2 var i mars 2019, ferdigstillelse/overtakelse i september 2020.
 • Utførende entreprenør var Frosta Entreprenør A/S, prosjekterende var Norconsult A/S.
 • Byggeledelse ble utført av teknisk drift.
 • Regnskapet viser et samlet forbruk pr 15.10.2020, inkludert sluttoppgjør fra entreprenør, på kr. 15.832.606, - inkl mva.

 

Vurdering: 
Det er mange frivillige lag og foreninger som har gitt bidrag med ideer og tips til utviklingen av parken. Særlig har historielaget gitt viktige bidrag. Fishølet turnforening har gitt kr 32.000, - i pengegave til utrustning i parken.

Anleggets del 2 ble vanskeligere og mer omfattende enn forventet på grunn av forurensingen i grunnen særlig, men også på grunn av koronasituasjonen.

Etter kommunedirektørens skjønn er nå parken med paviljong og utstyr i god stand og det er god kontroll på forurensingssituasjonen. Parken kan nå trygt brukes til de formål den er tenkt til, og vi erfarer at parken brukes mere nå enn tidligere.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 03.12.2020 10:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS