Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 10.12.2020 - PS 175/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.11.2020

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 10.12.2020 175/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Det avgis ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Listen over høringer lagt ut av regjeringen gjennomgås av kommunalsjefer, kommunedirektør og kommunedirektørens kontor i forkant av hver saksproduksjon til formannskapet. Dette er fast innarbeidet prosedyre.

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 30.11.2020):

HøringDepartementFrist
Høring – Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft
Finansdepartementet 08.01.2021

Høring - Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (endring i kravene til oppholdstid mm.)

Kunnskapsdepartementet  15.01.2021
Høring - forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr
Landbruks- og matdepartementet 21.01.2021
Høring – Ny gruppeinndeling i kystflåten
Nærings- og fiskeridepartementet 25.01.2021
Reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis
Finansdepartementet 29.01.2021
Høring - utkast til lov om endringer i lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 (svalbardmiljøloven)
Klima- og miljødepartementet 06.02.2021
Høring - forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen
Justis- og beredskapsdepartementet 12.02.2021
Høring om krav til vekterutdanning for ansatte ved alarmselskaper som ikke foretar utrykning
Justis- og beredskapsdepartementet 15.02.2021
Høyring - Forslag til endringar i reglene om hjelpemiddel frå folketrygda til personar med kjønnsinkongruens på høyring
Arbeids- og sosialdepartementet 15.02.2021
Høring - Gjennomføring av moderniseringsdirektivet
Barne- og familiedepartementet  17.02.2021
Høring om forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge
Kunnskapsdepartementet  17.02.2021
Høring - NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2 Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet
Justis- og beredskapsdepartementet 19.02.2021
Høring om endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere norskkunnskaper
Kunnskapsdepartementet 26.02.2021
Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for anestesisykepleierutdanning
Kunnskapsdepartementet 28.02.2021
Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning  Kunnskapsdepartementet 28.02.2021
Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning
Kunnskapsdepartementet 28.02.2021
Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning
Kunnskapsdepartementet 28.02.2021
Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning  Kunnskapsdepartementet  28.02.2021 
Høring - forslag om å overføre klagebehandlingen av Finanstilsynets avgjørelser i inkassosaker til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker  Justis- og beredskapsdepartementet  01.03.2021 

Vurdering: 
Den administrative vurderingen er at det ikke avgis høringsuttalelse til noen av de framlagte høringene.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 03.12.2020 10:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS