Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 10.12.20- PS 176/20 Revidert selskapsavtale Innherred Interkommunale Legevakt IKS

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2020/2260 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 10.12.2020 176/20
Kommunestyre    

 

Kommunedirektørens innstilling:  
Revidert selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS godkjennes.

Vedlegg:  
Revidert selskapsavtale

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lov om interkommunale selskap

Saksopplysninger:
I november 2006 ble Innherred Interkommunale Legevakt IKS vedtatt etablert som et eget interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskap. Selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS ble første gang vedtatt i 2005, og selskapets oppgave er å ivareta felles legevakt på ettermiddag, natt og helg for kommunene Frosta, Verdal, Levanger og Inderøy (Mosvik). Avtalen ble sist revidert og vedtatt av kommunestyret i 2012.

Reviderte områder i selskapsavtalen er i hovedsak basert på saker bak i tid, og Representantskapet vedtok i 2019 ny økonomisk fordelingsnøkkel jf § 5. Endringene er innarbeidet i revidert selskapsavtale vedtatt i Styret og Representantskapet for IIL IKS.

Følgende endringer/revisjon er gjort:

 • §3 Adresse. Adresseendring etter flytting i nye lokaler.

 • § 4 Formål. Endret blant annet grunnet henvendelse fra Leksvik/Indre Fosen vedrørende vurdering om kjøp av tjenester (LV-sentral. Ikke hørt mer fra de, men heller ikke hørt at vi ikke er aktuelt). Andre tilsvarende oppgaver kan bli relevant å vurdere for å utnytte kompetanse og ressurser ved legevakta.

 • § 5 Innskuddsplikt og eierandel. Fordelingsnøkkelen er endret fra opprinnelig 40/60 via 30/70 i 2011 før sist nå 20/80 fra og med 2020. Innbyggertall er oppdatert med tall fra SSB per 2019.

 • § 6 Ansvarsfordeling.
  - Her er innbyggertall justert, og som følge av det er Levangers «plikt» til legedekning endret. Dekningen baserer seg på 1 lege: 1800 innbyggere, noe som har vært «snitt» for fastlegenes lister.
  - Beløpet på kr 17.500,- (tidligere kr 15.000,-) hvis en ikke dekker minimum legedekning. Beløpet er basert på legeutgifter fordelt per lege. Summen utgjør 210.000 kr/år/lege.

 • § 8 og 9 Representantskap Samtlige medlemmer i representantskapet oppnevnes med vararepresentant.

 • § 12 (Ny paragraf) Tydeliggjøring av arkivlovens bestemmelser for selskapet.

 • Justering av paragraftall som følge av ny paragraf 12.

 

Ny fordelingsnøkkel 20/80 jf §5 påvirker kostnadene og fordelingen av disse mellom deltakerkommunene. Deltagerkommunene har ulik befolkningsutvikling, og kostnader fordeles på kommunene 20 % likt og 80% etter innbyggertall.

Vedtatt utgiftsfordeling 2020 er som følger:

Tabell utgiftsfordeling - klikk for større format

Levanger og Verdal får en betydelig økning i 2020, mens Inderøy og Frosta vil få lavere kostnad. Kostnadsfordeling med færre kommuner ville gitt større utslag enn endring av fordelingsnøkkel, noe som ligger til grunn for valg av ny fordelingsnøkkel.

Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper, og budsjettet følger budsjettforskrifter for kommunale budsjetter.

Revisjon Midt Norge SA er selskapets revisor.

Vurdering:
Selskapsavtalen for Innherred Interkommunale legevakt IKS skal beskrive hva den enkelte deltaker i IKS'et har av forpliktelser ved å delta i samarbeidet. Selskapsavtalen er ikke revidert siden 2012, og mye er endret siden den gang:

 • Innherred Interkommunale Legevakt IKS er flyttet ut av Sykehuset Levanger sine lokaler.
 • Det er inngått leieavtale med Levanger kommune sitt kombinasjonsbygg, og Legevakta har sitt tilhold der.
 • Befolkningsutviklingen er endret, og har betydning for kommunenes eierandel i legevakta. Levanger har befolkningsvekst som krever økt legeressurs i legevakta.
 • Kostnadsfordelingen er justert to ganger i perioden.
 • Arkivlovens kapittel II Offentlig forvaltning og underliggende forskrifter som omfatter kommunal sektor er gjort gjeldende.

 

Kommunedirektør vurderer at revidert selskapsavtale oppfyller kravet i Lov om interkommunale selskap.. 

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 03.12.2020 10:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS