Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.05.2021 - PS 64/21 Lille New York - skjenkekontroll 6. mars 2021 - prikktildeling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/3151 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 06.05.2021 64/21

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Lille New York tildeles til sammen 6 prikker:
2 prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven § 4-1 og 4 prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven § 4-2.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §§ 28-32 og Statsforvalteren i Trøndelag er klageinstans. 
 
Vedlegg: 

 1. Kontrollrapport 6. mars 2021
 2. Til uttalelse - rapport fra skjenkekontroll 060321 - Forhåndsvarsel om prikktildeling og inndragning av bevilling
 3. Uttalelse fra Lille New York
 4. Tilleggskommentar fra kontrollselskapet
 5. Dokumentasjon på internkontroll Lille New York
 6. Oversikt over bestilte turer fra Nordland Taxi
 7. Forskrift til alkoholloven

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Avarn Security har i rapport 6. mars 2021 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll ved Lille New York:
1 tilfelle av gjest som var åpenbart påvirket av rusmidler
1 tilfelle av skjenking av gjest som var åpenbart påvirket av rusmidler.

I rapporten av 6. mars 2021 står det bl.a. følgende:
Kl. 20.32: Mann 70 år, med lys dunjakke, sorte dongeribukser, og lyst år. Tydelig beruset, med flakkende blikk, ustø og høymeldt. Fikk ikke kjøpt alkohol og forlot stedet kl. 21.12. Ble ikke bortvist.

Kl. 21.31: Mann 70 år, helt sortkledd, skallet og ca 175 cm høy. Flakkende blikk og ustø. Fikk kjøpe en øl og spritholdig drikke (Whisky eller Cognac) uten matservering. Satt ved bord nærmest veranda – til venstre ved inngangen. Kl. 22.00 duppet av ved bordet. Kl. 22.12 ble han bedt av daglig leder om å forlate stedet. Fremsto da både overstadig, truende og med rasistiske uttalelser overfor ansatte.

Det vises for øvrig til den vedlagte rapporten.

Å ha gjester som er åpenbart påvirket av rusmidler i skjenkelokalet er et brudd på forskrift til alkohollovens § 4-1 der det står:
«§4-1 Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.»

Gjester som er åpenbart påvirket av rusmidler og skjenking av gjester som er åpenbart påvirket av rusmidler er et brudd på forskrift til alkohollovens §§ 4-1 og 4-2. I § 4-2 står følgende:
«§4-2 Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet.»

I rundskriv IS-5/2008 er det forsøkt å gi en definisjon av hva begrepet «åpenbart påvirket av rusmidler» innbefatter:
«Hvilket, eller hvilke, rusmidler en person er påvirket av, er ikke avgjørende for vurderingen av om det vil være forsvarlig å selge eller skjenke alkohol til vedkommende. Hvorvidt en person er, eller må antas å bli, åpenbart påvirket, vi ikke bare avhenge av om vedkommende er synlig ruset, men også graden av påvirkning. For å være «åpenbart påvirket av rusmidler» kreves det at rusmiddelpåvirkningen er kvalifisert».

Helsedirektoratet har utarbeidet en «beruselsestrapp» for å synliggjøre hva som kjennetegner en person som er åpenbart påvirket av rusmidler. Som symptomer på at en person er åpenbart påvirket er følgende momenter oppstilt:

 • Uoppmerksom
 • Vanskeligheter med å feste blikket
 • Snakker utydelig
 • Problemer med å gå rett
 • Slepphendt
 • Ofte høyrøstet
 • Kan virke forstyrrende på andre gjester.

 

Listen er ikke uttømmende, og det er ikke slik at en person som har ett av disse karakteristika nødvendigvis er åpenbart påvirket av rusmidler. Ved vurderingen av om en person er åpenbart påvirket av rusmidler, må det foretas en konkret helhetsvurdering.

Bevillingshaver Lille New York er i henhold til Forvaltningslovens § 16 varslet om prikktildelingen og inndragningen av bevilling og gitt mulighet til å uttale seg innen 29. mars 2021.

Vi har den 26. mars 2021 mottatt slik uttalelse fra Lille New York:
(Gjengir uttalelse knyttet til brudd på alkoholloven, og ikke smittevernloven):
«Når det gjelder det er beskrevet i tidspunktet kl. 20.32 til kl. 21.12. Her vil jeg trekke fram at denne mannen ikke fikk servering, men at han ble tillatt å vente i lokalet til han fikk en taxi. Det var ingen ledig taxi på dette tidspunktet, og han måtte vente. Når det gjelder det som er beskrevet i kontrollrapportene i tidspunktet kl. 21.31 til kl. 22.12. Vil jeg bemerke at denne mannen fremsto ikke som åpenbart påvirket etter vår vurdering. Han var helt stø i ganglaget, og hadde ingen problemer med å slå inn kode og bruke kort når han bestilte en øl og en whisky. Han måtte studere menyen for å velge hvilken mat han skulle ha. Som det står ble han bedt om å forlate stedet, da han var ustø.

Vi anser derfor kontrollørenes beskrivelser av de aktuelle personer som overdrevet. Jeg var selv til stede og så det samme som dem».

Det er i tillegg bedt om dokumentasjon fra skjenkestedet når det gjelder bestilling av taxi og internkontroll ad åpenbart berusede gjester i lokalet.

Vi har mottatt dette fra skjenkestedet, men dato på dokumentasjon fra Nordland Taxi var feil så denne er etterspurt på nytt fra kommunedirektøren

Vurdering:
I dokumentasjon av internkontroll fra skjenkestedet er det beskrevet:
«Bevillingshaver, styrer/stedfortreder og andre ansatte må påse at åpenbart ruspåvirkede gjester

 • Ikke gis adgang til skjenkestedet
 • Bortvises fra skjenkestedet
 • Ikke skjenkes/langes alkoholholdig drikk
 • Ikke skjenkes på en slik måte at de/n) må antas å blir åpenbart ruspåvirket som følge av skjenkingen
 • Ingen som sitter sammen med vedkommende serveres alkoholholdig drikk før han/hun er fjernet
 • Som er ute av stand til å ta vare på selv, får nødvendig bistand til å komme trygt hjem.»

 

Følgende er dokumentert fra Nordland Taxi (bestilte turer 6. mars):

 • Booking 62257 – avhenting kl. 20:57
 • Booking 60237 – avhenting kl. 21:30

 

Kommunedirektøren vil bemerke:
Ifølge uttalelse fra skjenkestedet vises det til hjelpeplikten, altså den som er ute av stand til å ta vare på seg selv får nødvendig bistand til å komme trygt hjem, jfr § 4-1 andre ledd siste punktum om bistandsplikt. Denne plikten inntrer hvis vedkommende er i en hjelpeløs tilstand og skjenkestedet må beskrive i sin internkontroll hvilke tiltak og rutiner som gjelder i slike tilfeller. Gjesten fikk derfor, med begrunnelse i dette, være i skjenkelokalet.

Gjesten ble ikke satt på bord for seg selv, men fikk oppholde seg sammen med de andre gjestene. Det er beskrevet i rapporten at vedkommende gjest satt for seg selv når kontrollørene ankom lokalet, men tok med seg ølen og satte seg ved samme bord som to andre gjester. Disse hadde også bestilt mat og alkoholholdig drikke. Dette viser at alkohollovens bestemmelser og skjenkestedets egen internkontroll ikke er fulgt på området som gjelder åpenbart påvirket gjest i skjenkelokalet.

Det samsvarer heller ikke tidspunkt for Taxi og oppgitt tidspunkt når gjesten forlot lokalet. Det skal også bemerkes at person nummer 2 ikke var vurdert av skjenkestedet som hjelpeløs når han ble bedt om å forlate lokalet.

Når det gjelder gjest som er rapportert som åpenbart påvirket og fikk kjøpe alkoholholdig drikk, har skjenkestedet bemerket at vedkommende ikke fremsto som åpenbart påvirket.

Forskrift til alkohollovens § 4-2 hjemler også at « ....eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler...».

Ut i fra det som er beskrevet i rapporten fra kontrollselskapet fikk vedkommende kjøpe øl og Whisky, og at vedkommende 30 minutter senere var så påvirket at han satt og «duppet» kl. 22.00. Det må antas at vedkommende var så påvirket også på kjøpstidspunktet at han skulle blitt nektet kjøp og bedt om å forlate lokalet.

Det skal også nevnes at det var 2 ansatte og 11 gjester til stede, og dette må anses å være så oversiktlig at bevillingshaver kunne agert øyeblikkelig mot gjestene som er rapportert som åpenbart påvirket.

Fra 1.1.16 er det innført prikktildelingssystem. Dette går ut på at når det er gjennomført skjenkekontroll ved et skjenkested og det avdekkes brudd på bestemmelser i alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov om som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Oversikt over hvilke brudd som gir prikker går fram av vedlagte forskrift til alkohollovens § 10-3.
 
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Denne toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen blir fornyet i løpet av perioden. Bevillingshaver skal i henhold til forskriftens § 10-5 orienteres om konsekvenser for ytterligere prikktildelinger.

Blir Lille New York tildelt 6 prikker som rådmannen tilrår, vil disse gjelde fra 6. mars 2021.

Dersom bevillingsstedet får flere enn 12 prikker, skal kommunen utmåle inndragningslengden etter følgende skjema:

 • 1 prikk = 1 dags inndragning
 • 2-3 prikker = 2 dager inndragning
 • 4-5 prikker – 3 dager inndragning
 • 6-7 prikker = 4 dager inndragning
 • 8-9 prikker = 5 dager inndragning
 • 10-11 prikker = 6 dager inndragning
 • 12 prikker = 7 dager inndragning

 

Lille New York AS, org.nr. 922 539 685 vil få, hvis formannskapet vedtar 6 prikker for brudd på alkoholloven og forskrift til alkoholloven, til sammen 12 prikker. Dette vil gi en inndragning på 7 dager.

Sak om inndragning vil bli lagt fram for formannskapet etter at klagefrist og eventuelt klagebehandling på denne tildelingen av prikker er ferdig. Skjenkestedet er i henhold til forvaltningslovens § 16 varslet om dette.

Følgende prikktildelinger ligger til grunn for tildeling av tilsammen 12 prikker, og som vil gi inndragning på 7 dager:
Kontrollrapport 13.06.20 Lille New York

 • 2 gjester åpenbart påvirket av rusmidler – brudd på forskrift til alkoholloven § 4-1: 2 prikker.
 • Skjenking til 1 gjest som var åpenbart påvirket av rusmidler – brudd på forskrift til alkoholloven § 4-2: 4 prikker.

 

Kontrollrapport 06.03.21 Lille New York

 • Gjest som var åpenbart påvirket av rusmidler – brudd på forskrift til alkoholloven § 4-1: 2 prikker.
 • Skjenking til 1 gjest som var åpenbart påvirket av rusmidler – brudd på forskrift til alkoholloven § 4-2: 4 prikker.

 

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.04.2021 14:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS