Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 14.10.2019 - PS 84/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/2643 - /C83

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 14.10.2019  84/19

 

Vedlegg: 
Utdrag fra rundskriv H-4/19 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Brev fra Forum for kontroll og tilsyn datert 1. juli 2019
Tolkning fra departementet til spørsmålet om forståelsen av begrepet "samme gruppe" som ordføreren

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret velger selv kontrollutvalg som på vegne av kommunestyret har det løpende tilsynet med forvaltningen i kommunen. Utvalget skal ha minst 5 medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.

Forståelsen av begrepet «samme gruppe» i forbindelse med valg til ulike utvalg er ikke entydig å forstå ut fra lovteksten. Rådmannen har derfor bedt om en tolking av dette fra KMD, noe også flere andre kommuner også har gjort får vi forståelse av. En tolking vil bli utarbeidet av departementet, og ettersendes valgnemnd og kommunestyre så snart denne kommer.

Kontrollutvalget skal i henhold til kommunelovens § 7-1 velges på det konstituerende møte, etter valg av formannskap, ordfører og varaordfører.

Det vises for øvrig til vedlagte rundskriv og brev fra forum for kontroll og tilsyn når det gjelder hvem som ikke kan velges til kontrollutvalget.

Valgnemnda (representanter fra hvert parti i kommunestyret) skal fremme innstilling overfor kommunestyret på valg av medlemmer til utvalg mv. for perioden 2019-2023.

Det er enighet i valgnemnda om at det i det konstituerende møte kun skal velges medlemmer og varamedlemmer til følgende utvalg:

  • Kontrollutvalget
  • Utvalg for plan og samfunn
  • Utvalg for mennesker og livskvalitet
  • Representanter til KS sine organer
     

Valg til de øvrige utvalg vil skje i kommunestyrets møte 28. oktober 2019.

Valgnemnda er i gang med sitt arbeid og innstilling på medlemmer og varamedlemmer i nevnte utvalg, vil bli oversendt kommunestyret så snart den foreligger, eventuelt vil den bli utdelt i det konstituerende møte.

Kommunestyret har tidligere lagt forholdstallsprinsippet til grunn ved valg til utvalg mv. men har av praktiske årsaker gjennomført valget som flertallsvalg – denne måten er lovfestet i Kommunelovens § 7-7 Avtalevalg.

Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer, samt leder og nestleder for kontrollutvalget for perioden 2019-2023.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 01.10.2019 13:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS