Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.10.2019

fMøtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           28.10.2019
Tid:             18:00 - 21:25
Til stede:     35 representanter

 

 


Video-opptak av møtet fra start til slutt.

Kulturinsslag ved kulturskolen. Othelie Kirkholt Helden og lærer Ingvild Blæsterdalen spiller. Video.

Åpning, opprop og merknader. Video

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 088/19 Godkjenning av møteprotokoll  14.10.2019 Protokoll video
PS 089/19 Økonomirapport pr 3. kvartal 2019, med budsjettjusteringer Saksframlegg Protokoll video
PS 090/19 Verdal Bo- og behandlingssenter – godkjenning av fase 1 og bestilling av fase 2, detaljprosjektering og bygging Saksframlegg Protokoll video
PS 091/19 Detaljregulering Nye Vinne og Ness skole - del av 5038/282/66 m.fl. Saksframlegg Protokoll video
PS 092/19 Nærmiljøtiltak i Verdal - igangsetting Saksframlegg Protokoll video
PS 093/19 Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS Saksframlegg Protokoll video
PS 094/19 Forvaltningsrevisjon Innherred Renovasjon - Tilbakemelding på K-sak 16/19 Saksframlegg Protokoll video
PS 095/19 Verdal Fjellstyre - Regnskap og årsmelding for 2018 Saksframlegg Protokoll video
PS 096/19 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet for perioden 2019-2023  Saksframlegg Protokoll video
PS 097/19 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2019-2023  Saksframlegg Protokoll video
PS 098/19 Fastsetting av størrelse på frikjøp for leder i utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet  Saksframlegg Protokoll video
PS 099/19 Bård Storhaug - søknad om fritak fra folkevalgte verv Saksframlegg Protokoll video
PS 100/19 Anne Margrethe Kvam - søknad om fritak fra folkevalgte verv  Saksframlegg Protokoll video
PS 101/19 Nytt valgoppgjør - supplering av FRPs varamannsliste i kommunestyret  Saksframlegg Protokoll video
PS 102/19 Orienteringer - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyets møte 28.10.2019
NavnPartiFunksjonMøtteMerknader
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete Lervik Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel     SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
John Petter Valstad  SP Medlem Ja  
Leif Johan Berg SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Jonas Skrove Tanem SP Medlem Ja  
Arve Gunnar Haldorsen SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Nei Vara: Jorunn Indahl Slapgård 
Rune Tronsmo Olsen SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mats Andre Rekve Bjugan SP Medlem Ja  
Edel Marie Einarsen SP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Arild Pedersen AP Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer    AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan  AP Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo  AP Medlem Nei Vara: Ragnhild Iversen
Tor Martin Nordtømme  AP Medlem Ja  
Fatima Almanea  AP Medlem Nei Vara: Bjørn Holmli 
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Vara: Anne Berit Bergsmo  
Geir I. Singstad   AP Medlem Nei Vara: Arild Stenberg
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold  H Medlem Ja  
John Hermann  H Medlem Nei Vara: Knut Snorre Sandnes 
Bård Storhaug FRP Medlem Nei Vara: Tore Landstad 
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Vidar Nordskag  R Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 088/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 14.10.19 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Protokoll fra møte 14.10.19 godkjennes. 

   
 

PS 089/19 Økonomirapport pr 3. kvartal 2019, med budsjettjusteringer  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2019

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:   

 1. Økonomirapportering og finansrapport 3. kvartal 2019 tas til orientering.
 2. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B:
  - Investeringer i anleggsmidler økes med 25,5 millioner
  - Merverdiavgiftskompensasjon økes med 5 millioner.
  - Bruk av lån økes med 21,8 millioner.


  
 

PS 090/19 Verdal Bo- og behandlingssenter – godkjenning av fase 1 og bestilling av fase 2, detaljprosjektering og bygging
  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2019

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:   

 1. Kommunestyret vedtar gjennomføring av fase 2, detaljprosjektering og bygging, av Nye Verdal Bo- og behandlingssenter innenfor en totalramme på 560 millioner kroner.
 2. Prosjektet finansieres slik:
  - tilskudd kr. 252 018 000,-
  - momskomp kr. 85 000 000,-
  - lånefinansiering kr. 222 982 000,-.
  Dette legges inn ved rullering av økonomiplan 2020-2023.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å organisere prosjektet i byggefasen.       

PS 091/19 Detaljregulering Nye Vinne og Ness skole - del av 5038/282/66 m.fl.   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2019

BEHANDLING:  
Innstilling fra utvalg for plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:  
Vedlagte detaljregulering for Nye Vinne og Ness skole datert 25.04.2019, med bestemmelser sist rev. 26.09.2019, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.  
 
    
        

PS 092/19 Nærmiljøtiltak i Verdal - igangsetting   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2019

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Tor Martin Nordtømme (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
"På bakgrunn av statsbudsjettet 2020 og de økonomiske konsekvenser og utfordringer dette medfører for Verdal kommune, foreslås PS 92/19 utsatt. De avsatte midler til formålet forblir i disposisjonsfondet."

Ved votering falt forslaget med 29 mot 6 stemmer.
Tor Martin Nordtømme (AP), Arild Stenberg (AP), Trine Reitan (AP), Ove Morten Haugan (AP), Arild Kvernmo Pedersen (AP) og Ragnhild Iversen (AP) stemte for utsettelsesforslaget.

Tor Martin Nordtømme (AP) fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 3
«Kr 900.000, - stilles til rådighet for alle lokalsamfunn i Verdal. Ordning etter prinsippene for oppgaveutvalg etableres for anvendelse av midlene.»

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1- enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling pkt. 3 og forslaget fra Nordtømme til pkt. 3 ble formannskapets innstilling vedtatt med 28 stemmer.
  7 stemte for forslaget fra Nordtømme (Tor Martin Nordtømme (AP), Arild K. Pedersen (AP), Ove Morten Haugan (AP), Trine Reitan (AP), Anita Steinkjer (AP), Anne Berit Bergsmo (AP) og Arild Stenberg (AP)
 • Formannskapets innstilling pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 5 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret slutter seg tilnærmingen for igangsetting og gjennomføring av ordningen med nærmiljøtiltak.
 2. Hovedformålet med arbeidet er å legge til rette for innbyggerinvolvering og økt bolyst i de ulike lokalmiljøene.
 3. Kommunestyret fordeler de avsatte midler til formålet slik:
  - Helgådal: 260.000 kroner
  - Ness: 300.000 kroner
  - Leksdal: 340.000 kroner
 4. Oppgaveutvalgene får myndighet til å fordele midlene i sitt lokalsamfunn.
 5. Ordningen med oppgaveutvalg som metode for samskaping evalueres innen utgangen av 2020.


  
 
      

PS 093/19 Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner følgende mindre justeringer av Innherred Renovasjon IKS sin Selskapsavtale i §5, §6 og §24:
  - Selskapsavtalens §5 endres med en presisering av innbetalt innskuddskapitalSelskapsavtalens
  - §6 oppdateres ut fra folketall i eierkommunene pr. 01.01.19.I
  - Selskapsavtales §24 erstattes «fylkesmannen i Nord-Trøndelag» med «fylkesmannen i Trøndelag».


 
         

PS 094/19 Forvaltningsrevisjon Innherred Renovasjon - Tilbakemelding på K-sak 16/19   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Eiendom som blir fraflyttet og blir stående ubebodd kan etter søknad bli innvilget renovasjon som for hytte- og fritidsrenovasjon, gjeldende fra 2020.
 
   
    

PS 095/19 Verdal Fjellstyre - Regnskap og årsmelding for 2018   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2018 til orientering.
   
 
 

PS 096/19 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet for perioden 2019-2023
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Revidert reglement for kommunestyret, formannskapet og utvalgene for perioden 2019-2023 vedtas. 
 
 

PS 097/19 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2019-2023   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2019

BEHANDLING:  
Valgnemndas innstilling ble utdelt i møtet.

Valgnemnda v/Karl Bernhard Hoel la fram følgende innstilling til valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2019-2023:

«Innstilling fra valgnemnd til valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2019-2023
Valgnemnda har i møter 24. september, 10. oktober og 23 oktober gått gjennom styrer, råd og utvalg som nemnda har i oppdrag å fremme forslag på kandidater til. Nemnda har lagt forholdstallsprinsippet til grunn, men valget avviklet som avtalevalg.

Valgnemnda innstiller på at følgende utvalg endrer navn i henhold til kommunelovens § 5-1:
Utmarksnemnda endres til Utvalg for utmarkssaker
Bygdeboknemnda endres til Utvalg for bygdebok
Nemnd for lokalhistorisk arkiv endres til Utvalg for lokalhistorisk arkiv
Gatenavnkomiteen endres til Utvalg for gatenavn
Kommunalt klageorgan endres til Utvalg for klagesaker
Styret for «det kommunale jordegods» anbefales utgått.
Leder og medlem i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget – bero inntil videre. Ny avtale om drift av anlegget.
Medlem i samarbeidsutvalget for Verdal kulturskole anbefales utgått.

Nemnda innstiller på følgende til valg i de styrer, råd og utvalg der det skal oppnevnes folkevalgte representanter:

 1. Fjellstyret:
  Liste1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Ingeborg Østerås (SP), leder (AR)
  2. Terje Aksnes (SP), nestleder
  3. Signar Musum (FRP) 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Inga Berit Lein (SP) (AR)
  2. Karl B. Hoel (SP) (AR)
  3. Tor Ove Nesset (H)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer: Personlige varamedlemmer:
  1. Anne Kolstad (SV)
  2. Einar A. Tromsdal (AP) (AR) 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Arild Stenberg (AP)
  2. Anne G. Klæth Lyngsmo (AP) (AR)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder.
 2. Fjellstyret for Reinsjø Statsallmenning, Fjelloven:
  Medlem: Personlige varamedlem:
  Ingeborg Østerås (SP)
  Snorre Løvstad (SP) 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Siri-Gunn Vinne (SP)
  2. Vidar Alstad (SP)
 3. Utvalg for utmarkssaker
  Liste1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Terje Aksnes, leder (SP)
  2. Hilde Daleng (SP)
  3. Oddleiv Aksnes, nestleder (H) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Mats André R. Bjugan (SP)
  2. Kathrine Sandvold Lundgren (SP)
  3. Knut Snorre Sandnes (H)
  4. Nina A. Solli (SP)
  5. Tor Wæren Kvernmo (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Gisle Andreas Green (R)
  2. Inger Åse L. Evenmo (AP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Arild Stenberg (AP)
  2. Anne Berit Bergsmo (AP)
  3. Kristoffer Nicolaysen (AP)
  4. Grethe Sliper Johnsen (SV)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder for utvalget.
 4. Rådet for likestilling av funksjonshemmede:
  Liste1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Ingvild Gregersen Myhre (SP)
  2. Stein Arne Stiklestad (SP)
  3. Mona Rømuld (H) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Monica Iren Rekve (SP)
  2. Mats A. R. Bjugan (SP)
  3. Lotte Holte Kjesbu (H)
  4. Kari Ekseth (SP)
  5. Atle Vikan (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Anita D. Steinkjer (AP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Grete Borgen (SV)
  2. Thor Bertil Granum (AP)
  3. Hilde Lyngsmo (AP)
   
  Fra FFO:
  Medlemmer:
  1. Mona Breding Lersveen
  2. Lars Morten Lersveen
  3. Christer Ahlqvist 
   
  Varamedlemmer:
  1. Inger Hegstad
  2. Toralf Hjelde
  3. Jorid Alice Pettersen
   
  Fra Safo:
  Medlem: Varamedlem:
  Herdis Kvernbråten
   
  Varamdlem:
  Aksel Gunnar Olsen
   
  Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene, jfr. forskriften.
 5. Innvandrerråd:
  Liste1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Einar Olav Larsen (SP)
   
  Varamedlemmer:
  1. Edel Marie T. Einarsen (SP)
  2. Atle Vikan (SP)
  3. Karl B. Hoel (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlem: Varamedlem:
  Fatima Almanea (AP)
   
  Varamedlemmer:
  1. Hilde Lyngsmo (AP)
  2. Hilde Gunn Slottemo (SV)
  3. Paal Frode Pettersen (SV)
   
  Forslag fra innvandrerrådet
  Medlemmer: Varamedlemmer:
  1. Varlee Balloh (Liberia)
  2. Guiseppe Cascio (Italia)
  3. Nele Griet Verhoeve
  4. Zeynab Khodadadi (Afghanistan) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Graciela Elisabeth Huerta Navarro (Mexico)
  2. Inga Jankovska (Latvia)
  3. Barbara Piotrowski (Polen)
  4. Elias Yousef Abdulnour (Syria)
  5. Mohammed Burhan Khiar Mohammed Aman (Eritrea)
  6. Abdel Dibo Moneim (Syria)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder for rådet.
 6. Eldrerådet:
  Liste1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Brita K. Thorsvik
  2. Jorunn I. Slapgård (SP)
  3. Arne Falkfjell (SP)
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Johannes Sollid (H)
  2. Atle Vikan (SP)
  3. Ragnhild S. Nordset (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Brit L. Kverkild (AP)
  2. Tor-Finn Granlund (AP) 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Else Seker (R)
  2. Ole Landsem (SV)
   
  Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene, jfr. forskriften.
 7. Ungdomsrådet:
  Forslag fra skoler og ungdomsklubb:
  Johannes Rinnan
  Gabriel Jørgensen
   
  Fra Verdal vgs:
  Signe Marie Drætvik
  Thea Nilsen
  Selma Hofstad-Vist
   
  Fra Verdalsøra u-skole:
  Siri Akselvoll
  Marius B. Berg
   
  Fra Vuku:
  Odin Liaklev
  Vilde Hafstad Bruvold
   
  Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene, jfr. forskriften.
 8. Utvalg for bygdebok:
  Medlemmer:
  1. Knut Johansson, nestleder (AP)
  2. Dagfinn Brendmo (SV)
  3. Marit K. Ness, leder (SP)
  4. Terje Hofstad (KRF)
  5. Oddbjørg Grønn (H)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder. Leder i Bygdeboknemnda blir også automatisk leder i lokalhistorisk arkiv.
 9. Utvalg for lokalhistorisk arkiv:
  Medlemmer:
  Biblioteksjef
  Leder bygdeboknemnda
  Medlem: Tor Martin Nordtømme (AP)
 10. Utvalg for gatenavn:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Trude Holm, leder (SP)
  2. Mona K. Rømuld (H)
  3. Tor Arne Øvrum (FRP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Jøran Zakariassen, nestleder (AP)
  2. Arne Hallem (SV)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder.
 11. Skatteutvalg
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. John Petter Valstad, leder (SP)
  2. Kari B. Ekseth (SP)
  3. Ingolv Bengtsen (H) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Øyvind Johnny Røstad (SP)
  2. Rune Olsen (SP)
  3. Monica I. Rekve (SP)
  4. Oddbjørg Grønn (H)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Ole Landsem, nestleder (SV)
  2. Anna Sofie Bendiksen (AP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Lennart Johansson (AP)
  2. Monica Gausen (R)
  3. Paal Frode Pettersen (SV)
  4. Ragnhild Iversen (AP)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder.
 12. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. John Petter Valstad, leder (SP)
  2. Edel Marie T. Einarsen (SP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Øyvind Johnny Røstad (SP)
  2. Ingolv Bengtsen (H)
  3. Rita Natvig (MDG)
  4. Nina A. Solli (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Kristoffer Nicolaysen, nestleder (AP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Terje Rennemo (AP)
  2. Torill Elverum (AP)
  3. Jon Sellæg (AP)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder.
  Formannskapets medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges, jfr. eiendomsskattelovens § 21.
 13. Klagenemnd for eiendomsskatt:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Leif Johan Berg, leder (SP)
  2. Magnus Ottermo Lund (SP)
  3. Oddbjørg Grønn (H)
  4. Anne Lise Rosvold (SP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Vidar Alstad (SP)
  2. Emil Bakkejord Vinne (SP)
  3. Berit Musum (H)
  4. Birgitte Skjørholm Dillan (SP)
  5. Atle Vikan (SP)
  6. Monika Johnsen (FRP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Brit L. Kverkild, nestleder (AP)
  2. Jan Erik Iversen (AP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Tone Mette F. Lilleeng (AP)
  2. Sigurd Opskar (AP)
  3. Thor Bertil Granum (AP)
  4. Astrid Larsen (SV)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder.
  Medlemmer av sakkyndig nemnd kan ikke sitte i klagenemnd.
  Formannskapets medlemmer og varamedlemmer kan ikke sitte i utvalget, jfr. eiendomsskattelovens § 21.
 14. Styret for Verdalshallen:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Karl B. Hoel (SP) 
   
  Varamedlem:
  Knut Snorre Sandnes (H)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlem:
  Ragnhild Iversen (AP) 
   
  Varamedlem:
  Jorunn Dahling (AP)
 15. Kirkelig fellesråd for kommunene Verdal, Levanger og Frosta:
  Medlem:
  Trude Holm (SP) 
   
  Varamedlem:
  Arne Espen Dillan (SP)
   
  Må være medlem i den norske kirke.
 16. Stiftelsen Stiklestad Museum:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Jostein Grande (SP) 
   
  Varamedlem:
  Siri-Gunn Vinne (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlem:
  Anne Berit Bergsmo (AP) 
   
  Varamedlem:
  Dagfinn Brendmo (SV)
 17. Representantskapet Innherred Renovasjon IKS:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Pål Sverre Fikse (SP)
  2. Silje H. Sjøvold (H) 
   
  Personlig varamedlemmer:
  1. Anne Grete Valbekmo (SP)
  2. Knut Snorre Sandnes (H)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlem:
  Ole Gunnar Hallager (AP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Dagfinn Brendmo (SV)
 18. Representantskapet i Trondheim Havn IKS:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Anne Grete Valbekmo (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Pål Sverre Fikse (SP)
 19. Representantskapet Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag):
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Anne Grete Valbekmo (SP)
 20. Innherred Interkommunale legevakt (IKS):
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Anne Grete Valbekmo (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Pål Sverre Fikse (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlem:
  Ole Gunnar Hallager 
   
  Personlig varamedlem:
  (AP) Trine Reitan (AP)
 21. Lierne nasjonalparksenter IKS: - se sak 2018/8292
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Anne Grete Valbekmo (SP)
 22. Representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS:
  Selskapet har sendt henvendelse til alle eierkommuner med henstilling om at det velges flere vararepresentanter fra eierkommunene – gjerne 4-5 stk. Selskapet må gjøres oppmerksom på at dette er i strid med selskapsavtalen der det i pkt. § 7 der det står at deltakerkommuner velger sine representanter med personlige vararepresentanter. Blir selskapsavtalen endret, fremmes det ny sak med oppnevning av flere varamedlemmer.
   
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Anne Grete Valbekmo (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlem:
  Trine Reitan (AP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Monica Gausen (R)
 23. Representantskapet KonSek IKS se sak: 17/1948
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Anne Grete Valbekmo (SP)
  2. Ole Gunnar Hallager (SP)
 24. Årsmøtet Revisjon Midt-Norge SA, se sak: 17/2493
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Anne Grete Valbekmo (SP)
  2. Trine Reitan (SP)
 25. Eiermøte NTE
  Ordfører og rådmann + en politisk representant (sist representant fra det største mindretallspartiet).
  Medlem: Ole Gunnar Hallager
 26. Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Anne Grete Valbekmo (SP)
 27. Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Oddleiv Aksnes (H)
 28. Oppnevningsutvalget for Konfliktrådet:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Anne Grete Valbekmo (SP)
 29. Inn-Trøndelag vannområde:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Ove Morten Haugan 
   
  Personlig varamedlem:
  Oddleiv Aksnes
   
  Disse blir også foreslått som representanter fra Verdal til vannregionutvalget.

 
Valgnemnda innstiller videre på følgende:

 • Administrasjonsutvalg – 13 medlemmer med varamedlemmer:
  Formannskapet med 4 arbeidstakerrepresentanter. Ordfører og varaordfører er leder og nestleder. Følger kommunevalgperioden.
 • Valgstyre:
  Formannskapet er valgstyre. Ordfører og varaordfører er leder og nestleder. Følger kommunevalgperioden.
 • Likestillingsutvalg:
  Formannskapet med varamedlemmer.
 • Utvalg for klagesaker: 
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Pål Sverre Fikse, leder (SP)
  2. Anne Grete Valbekmo, nestleder (SP)
  3. Silje Heggdal Sjøvold (H) 
   
  Personlig varamedlemmer:
  1. Einar Olav Larsen (SP)
  2. Sunniva E. Aksnes (SP)
  3. Oddleiv Aksnes (H)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Trine Reitan (AP)
  2. Sven-Øyvind Bern (SV) 
   
  Personlig varamedlemmer:
  1. Ole Gunnar Hallager (AP)
  2. Anita Steinkjer (AP)
   
  Velges blant formannskapets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder.
 • Vigslere
  Ordfører og varaordfører oppnevnt etter lov.
  Kommunestyret oppnevner i tillegg følgende to folkevalgte:
  Silje Heggdal Sjøvold
  Hilde Gunn Slottemo
 • Midt-Trøndelag Regionråd
  Består av ordførere, med varaordfører som varamedlemmer til organet. Se sak 2018/4867. Rådmenn observatør med talerett. På strategisamlinger deltar ordfører, varaordfører og representant fra mindretallet.
  Forslag på representant fra mindretallet:
  Ole Gunnar Hallager

 
Verdal, 28. oktober 2019

Pål Sverre Fikse (s)        Knut Snorre Sandnes (s)
Karl Bernhard Hoel (s)   Ole Gunnar Hallager (s)
Monica Gausen (s)         Arvid Wold (s)
Sven-Øyvind Bern (s)    Tore Landstad (s)»

Det ble enstemmig vedtatt at valgnemndas innstilling voteres samlet.

Votering:
Det ble votert over valgnemndas samlede innstilling, inkludert medlemmer, varamedlemmer, ledere og nestledere, som ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Følgende utvalg endrer navn i henhold til kommunelovens § 5-1:
Utmarksnemnda endres til Utvalg for utmarkssaker
Bygdeboknemnda endres til Utvalg for bygdebok
Nemnd for lokalhistorisk arkiv endres til Utvalg for lokalhistorisk arkiv
Gatenavnkomiteen endres til Utvalg for gatenavn
Kommunalt klageorgan endres til Utvalg for klagesaker
 
Styret for «det kommunale jordegods» utgår.
Leder og medlem i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget – bero inntil videre. Ny avtale om drift av anlegget.
Medlem i samarbeidsutvalget for Verdal kulturskole utgår. 

 1. Fjellstyret:
  Liste1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Ingeborg Østerås (SP), leder (AR)
  2. Terje Aksnes (SP), nestleder
  3. Signar Musum (FRP) 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Inga Berit Lein (SP) (AR)
  2. Karl B. Hoel (SP) (AR)
  3. Tor Ove Nesset (H)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer: Personlige varamedlemmer:
  1. Anne Kolstad (SV)
  2. Einar A. Tromsdal (AP) (AR) 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Arild Stenberg (AP)
  2. Anne G. Klæth Lyngsmo (AP) (AR)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder.
 2. Fjellstyret for Reinsjø Statsallmenning, Fjelloven:
  Medlem: Personlige varamedlem:
  Ingeborg Østerås (SP)
  Snorre Løvstad (SP) 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Siri-Gunn Vinne (SP)
  2. Vidar Alstad (SP)
 3. Utvalg for utmarkssaker
  Liste1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Terje Aksnes, leder (SP)
  2. Hilde Daleng (SP)
  3. Oddleiv Aksnes, nestleder (H) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Mats André R. Bjugan (SP)
  2. Kathrine Sandvold Lundgren (SP)
  3. Knut Snorre Sandnes (H)
  4. Nina A. Solli (SP)
  5. Tor Wæren Kvernmo (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Gisle Andreas Green (R)
  2. Inger Åse L. Evenmo (AP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Arild Stenberg (AP)
  2. Anne Berit Bergsmo (AP)
  3. Kristoffer Nicolaysen (AP)
  4. Grethe Sliper Johnsen (SV)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder for utvalget.
 4. Rådet for likestilling av funksjonshemmede:
  Liste1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Ingvild Gregersen Myhre (SP)
  2. Stein Arne Stiklestad (SP)
  3. Mona Rømuld (H) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Monica Iren Rekve (SP)
  2. Mats A. R. Bjugan (SP)
  3. Lotte Holte Kjesbu (H)
  4. Kari Ekseth (SP)
  5. Atle Vikan (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Anita D. Steinkjer (AP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Grete Borgen (SV)
  2. Thor Bertil Granum (AP)
  3. Hilde Lyngsmo (AP)
   
  Fra FFO:
  Medlemmer:
  1. Mona Breding Lersveen
  2. Lars Morten Lersveen
  3. Christer Ahlqvist 
   
  Varamedlemmer:
  1. Inger Hegstad
  2. Toralf Hjelde
  3. Jorid Alice Pettersen
   
  Fra Safo:
  Medlem: Varamedlem:
  Herdis Kvernbråten
   
  Varamdlem:
  Aksel Gunnar Olsen
   
  Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene, jfr. forskriften.
 5. Innvandrerråd:
  Liste1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Einar Olav Larsen (SP)
   
  Varamedlemmer:
  1. Edel Marie T. Einarsen (SP)
  2. Atle Vikan (SP)
  3. Karl B. Hoel (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlem: Varamedlem:
  Fatima Almanea (AP)
   
  Varamedlemmer:
  1. Hilde Lyngsmo (AP)
  2. Hilde Gunn Slottemo (SV)
  3. Paal Frode Pettersen (SV)
   
  Forslag fra innvandrerrådet
  Medlemmer: Varamedlemmer:
  1. Varlee Balloh (Liberia)
  2. Guiseppe Cascio (Italia)
  3. Nele Griet Verhoeve
  4. Zeynab Khodadadi (Afghanistan) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Graciela Elisabeth Huerta Navarro (Mexico)
  2. Inga Jankovska (Latvia)
  3. Barbara Piotrowski (Polen)
  4. Elias Yousef Abdulnour (Syria)
  5. Mohammed Burhan Khiar Mohammed Aman (Eritrea)
  6. Abdel Dibo Moneim (Syria)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder for rådet.
 6. Eldrerådet:
  Liste1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Brita K. Thorsvik
  2. Jorunn I. Slapgård (SP)
  3. Arne Falkfjell (SP)
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Johannes Sollid (H)
  2. Atle Vikan (SP)
  3. Ragnhild S. Nordset (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Brit L. Kverkild (AP)
  2. Tor-Finn Granlund (AP) 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Else Seker (R)
  2. Ole Landsem (SV)
   
  Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene, jfr. forskriften.
 7. Ungdomsrådet:
  Forslag fra skoler og ungdomsklubb:
  Johannes Rinnan
  Gabriel Jørgensen
   
  Fra Verdal vgs:
  Signe Marie Drætvik
  Thea Nilsen
  Selma Hofstad-Vist
   
  Fra Verdalsøra u-skole:
  Siri Akselvoll
  Marius B. Berg
   
  Fra Vuku:
  Odin Liaklev
  Vilde Hafstad Bruvold
   
  Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene, jfr. forskriften.
 8. Utvalg for bygdebok:
  Medlemmer:
  1. Knut Johansson, nestleder (AP)
  2. Dagfinn Brendmo (SV)
  3. Marit K. Ness, leder (SP)
  4. Terje Hofstad (KRF)
  5. Oddbjørg Grønn (H)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder. Leder i Bygdeboknemnda blir også automatisk leder i lokalhistorisk arkiv.
 9. Utvalg for lokalhistorisk arkiv:
  Medlemmer:
  Biblioteksjef
  Leder bygdeboknemnda
  Medlem: Tor Martin Nordtømme (AP)
 10. Utvalg for gatenavn:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Trude Holm, leder (SP)
  2. Mona K. Rømuld (H)
  3. Tor Arne Øvrum (FRP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Jøran Zakariassen, nestleder (AP)
  2. Arne Hallem (SV)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder.
 11. Skatteutvalg
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. John Petter Valstad, leder (SP)
  2. Kari B. Ekseth (SP)
  3. Ingolv Bengtsen (H) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Øyvind Johnny Røstad (SP)
  2. Rune Olsen (SP)
  3. Monica I. Rekve (SP)
  4. Oddbjørg Grønn (H)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Ole Landsem, nestleder (SV)
  2. Anna Sofie Bendiksen (AP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Lennart Johansson (AP)
  2. Monica Gausen (R)
  3. Paal Frode Pettersen (SV)
  4. Ragnhild Iversen (AP)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder.
 12. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. John Petter Valstad, leder (SP)
  2. Edel Marie T. Einarsen (SP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Øyvind Johnny Røstad (SP)
  2. Ingolv Bengtsen (H)
  3. Rita Natvig (MDG)
  4. Nina A. Solli (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Kristoffer Nicolaysen, nestleder (AP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Terje Rennemo (AP)
  2. Torill Elverum (AP)
  3. Jon Sellæg (AP)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder.
  Formannskapets medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges, jfr. eiendomsskattelovens § 21.
 13. Klagenemnd for eiendomsskatt:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Leif Johan Berg, leder (SP)
  2. Magnus Ottermo Lund (SP)
  3. Oddbjørg Grønn (H)
  4. Anne Lise Rosvold (SP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Vidar Alstad (SP)
  2. Emil Bakkejord Vinne (SP)
  3. Berit Musum (H)
  4. Birgitte Skjørholm Dillan (SP)
  5. Atle Vikan (SP)
  6. Monika Johnsen (FRP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Brit L. Kverkild, nestleder (AP)
  2. Jan Erik Iversen (AP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Tone Mette F. Lilleeng (AP)
  2. Sigurd Opskar (AP)
  3. Thor Bertil Granum (AP)
  4. Astrid Larsen (SV)
   
  Kommunestyret velger leder og nestleder.
  Medlemmer av sakkyndig nemnd kan ikke sitte i klagenemnd.
  Formannskapets medlemmer og varamedlemmer kan ikke sitte i utvalget, jfr. eiendomsskattelovens § 21.
 14. Styret for Verdalshallen:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Karl B. Hoel (SP) 
   
  Varamedlem:
  Knut Snorre Sandnes (H)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlem:
  Ragnhild Iversen (AP) 
   
  Varamedlem:
  Jorunn Dahling (AP)
 15. Kirkelig fellesråd for kommunene Verdal, Levanger og Frosta:
  Medlem:
  Trude Holm (SP) 
   
  Varamedlem:
  Arne Espen Dillan (SP)
   
  Må være medlem i den norske kirke.
 16. Stiftelsen Stiklestad Museum:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Jostein Grande (SP) 
   
  Varamedlem:
  Siri-Gunn Vinne (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlem:
  Anne Berit Bergsmo (AP) 
   
  Varamedlem:
  Dagfinn Brendmo (SV)
 17. Representantskapet Innherred Renovasjon IKS:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Pål Sverre Fikse (SP)
  2. Silje H. Sjøvold (H) 
   
  Personlig varamedlemmer:
  1. Anne Grete Valbekmo (SP)
  2. Knut Snorre Sandnes (H)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlem:
  Ole Gunnar Hallager (AP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Dagfinn Brendmo (SV)
 18. Representantskapet i Trondheim Havn IKS:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Anne Grete Valbekmo (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Pål Sverre Fikse (SP)
 19. Representantskapet Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag):
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Anne Grete Valbekmo (SP)
 20. Innherred Interkommunale legevakt (IKS):
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Anne Grete Valbekmo (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Pål Sverre Fikse (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlem:
  Ole Gunnar Hallager 
   
  Personlig varamedlem:
  (AP) Trine Reitan (AP)
 21. Lierne nasjonalparksenter IKS: - se sak 2018/8292
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Anne Grete Valbekmo (SP)
 22. Representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS:
  Selskapet har sendt henvendelse til alle eierkommuner med henstilling om at det velges flere vararepresentanter fra eierkommunene – gjerne 4-5 stk. Selskapet må gjøres oppmerksom på at dette er i strid med selskapsavtalen der det i pkt. § 7 der det står at deltakerkommuner velger sine representanter med personlige vararepresentanter. Blir selskapsavtalen endret, fremmes det ny sak med oppnevning av flere varamedlemmer.
   
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Anne Grete Valbekmo (SP)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlem:
  Trine Reitan (AP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Monica Gausen (R)
 23. Representantskapet KonSek IKS se sak: 17/1948
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Anne Grete Valbekmo (SP)
  2. Ole Gunnar Hallager (SP)
 24. Årsmøtet Revisjon Midt-Norge SA, se sak: 17/2493
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Anne Grete Valbekmo (SP)
  2. Trine Reitan (SP)
 25. Eiermøte NTE
  Ordfører og rådmann + en politisk representant (sist representant fra det største mindretallspartiet).
  Medlem: Ole Gunnar Hallager
 26. Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Anne Grete Valbekmo (SP)
 27. Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Oddleiv Aksnes (H)
 28. Oppnevningsutvalget for Konfliktrådet:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Anne Grete Valbekmo (SP)
 29. Inn-Trøndelag vannområde:
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlem:
  Ove Morten Haugan 
   
  Personlig varamedlem:
  Oddleiv Aksnes
   
  Disse blir også foreslått som representanter fra Verdal til vannregionutvalget.

 
Valgnemnda innstiller videre på følgende:

 • Administrasjonsutvalg – 13 medlemmer med varamedlemmer:
  Formannskapet med 4 arbeidstakerrepresentanter. Ordfører og varaordfører er leder og nestleder. Følger kommunevalgperioden.
 • Valgstyre:
  Formannskapet er valgstyre. Ordfører og varaordfører er leder og nestleder. Følger kommunevalgperioden.
 • Likestillingsutvalg:
  Formannskapet med varamedlemmer.
 • Utvalg for klagesaker: 
  Liste 1 (SP, MDG, H, FRP):
  Medlemmer:
  1. Pål Sverre Fikse, leder (SP)
  2. Anne Grete Valbekmo, nestleder (SP)
  3. Silje Heggdal Sjøvold (H) 
   
  Personlig varamedlemmer:
  1. Einar Olav Larsen (SP)
  2. Sunniva E. Aksnes (SP)
  3. Oddleiv Aksnes (H)
   
  Liste 2 (AP, SV, R):
  Medlemmer:
  1. Trine Reitan (AP)
  2. Sven-Øyvind Bern (SV) 
   
  Personlig varamedlemmer:
  1. Ole Gunnar Hallager (AP)
  2. Anita Steinkjer (AP)
   
  Velges blant formannskapets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder.
 • Vigslere
  Ordfører og varaordfører oppnevnt etter lov.
  Kommunestyret oppnevner i tillegg følgende to folkevalgte:
  Silje Heggdal Sjøvold
  Hilde Gunn Slottemo
 • Midt-Trøndelag Regionråd
  Består av ordførere, med varaordfører som varamedlemmer til organet. Se sak 2018/4867. Rådmenn observatør med talerett. På strategisamlinger deltar ordfører, varaordfører og representant fra mindretallet.
  Forslag på representant fra mindretallet:
  Ole Gunnar Hallager

 

 

PS 098/19 Fastsetting av størrelse på frikjøp for leder i utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Endelig størrelse på frikjøp/godtgjøring av utvalgsledere for valgperioden 2019-2023 blir:
Utvalg for plan og samfunn: godtgjøres i 35 % av 90 % av ordførers godtgjøring.
Utvalg for mennesker og livskvalitet: godtgjøres i 35 % av 90 % av ordførers godtgjøring.
 
 
 
 

PS 099/19 Bård Storhaug - søknad om fritak fra folkevalgte verv   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Bård Storhaug om fritak fra vervet som medlem av kommunestyret for partiet FRP for resten av valgperioden.
 2. Tore Landstad rykker inn som fast medlem av kommunestyret for FRP for resten av valgperioden.


  
 

PS 100/19 Anne Margrethe Kvam - søknad om fritak fra folkevalgte verv   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne Margrethe Kvam om fritak fra vervet som 1. vara til kommunestyret for partiet FRP for resten av valgperioden.
 2. Varamedlemmer rykker opp i uforandret rekkefølge.


  
 

PS 101/19 Nytt valgoppgjør - supplering av FRPs varamannsliste i kommunestyret   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Monika Johnsen og Tor Arne Øvrum rykker inn som vararepresentanter i nevnte rekkefølge på FRP's liste til kommunestyret 2019-2023.
 
 
 

PS 102/19 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2019

BEHANDLING: 
Ordfører orienterte om:

 • Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Spelet om Heilag Olav.

Rådmann orienterte om:

 • Felles politiråd. Har eget politiråd i Verdal kommune. I tillegg er det dannet et felles politiråd for 4 års siden med kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Verran, Inderøy og Snåsa for felles holdning til en del saker, bl.a. skjenkebestemmelser og politivedtekt.
 • Ombygging 1. etasje Rådhuset. Del av bevist strategi for å utnytte arealene bedre i tillegg til at vi nå har publikumsmottak.
 • Folkevalgtopplæring 18. november. Følger KS sitt opplegg for dette.


  
  Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 14.05.2021 10:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS