Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.02.2020

Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           24.02.2020
Tid:             18:00 - 22:10
Til stede:    


 

Før møtet ble det gitt følgende orientering:


 
Video-opptak av møtet fra start til slutt.

Kulturinsslag ved kulturskolen - Matthew Mithell spiller. Video.

Åpning, opprop og merknader. Video

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 11/20 Godkjenning av møteprotokoll  27.01.2020 Protokoll video
PS 12/20 Tilleggsutredning idrettshall Vinne Saksframlegg Protokoll video
PS 13/20 Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2018 Saksframlegg Protokoll video
PS 14/20 Revidering av retningslinjer for etablering flyktninger Saksframlegg Protokoll video
PS 15/20 Revidering av reglement for utvalg for klagesaker Saksframlegg Protokoll video
PS 16/20 Rapport fra kontrollutvalgets virksomhet for valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 17/20 Samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd Saksframlegg Protokoll video
PS 18/20 Orienteringer - Protokoll video
PS 19/20 Interpellasjon fra Arild K. Pedersen (AP) - Verdal Industripark Saksframlegg Protokoll video
PS 20/20 Spørsmål til ordfører fra Tore Landstad (FRP) - Luftegård for hunder Saksframlegg Protokoll video
PS 21/20 Spørsmål til ordfører fra Sven-Øyvind Bern (SV) - Domuskvartalet Saksframlegg Protokoll video
PS 22/20 Spørsmål til ordfører fra Tor Martin Nordtømme (AP) - Stiklestad som reiselivsdestinasjon  Saksframlegg Protokoll video
PS 23/20 Spørsmål til ordfører fra Ove Morten Haugan (AP) - kalkuttak i Tromsdalen  Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyets møte 24.02.2020
NavnPartiFunksjonMøtteMerknader
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete Lervik Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel     SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Nei Vara: Nina Antonie Solli
John Petter Valstad  SP Medlem Ja  
Leif Johan Berg SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Jonas Skrove Tanem SP Medlem Ja  
Arve Gunnar Haldorsen SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Rune Tronsmo Olsen SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Nei Vara: Jorunn Indahl Slapgård 
Mats Andre Rekve Bjugan SP Medlem Ja  
Edel Marie Einarsen SP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Arild Pedersen AP Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer    AP Medlem Nei Vara: Ragnhild Iversen
Ove Morten Haugan  AP Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo  AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme  AP Medlem Ja  
Fatima Almanea  AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja   
Geir I. Singstad   AP Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold  H Medlem Ja  
John Hermann  H Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Vidar Nordskag  R Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 011/ 20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2020

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 27. januar 2020 godkjennes.»

AP v/Ole G. Hallager fremmet følgende forslag til vedtak:
På side 2, under overskriften «Godkjenning av sakliste,» strykes teksten og erstattes med:

Ordfører orienterte om at klagene som dannet grunnlaget for behandlingen av sak PS 003/20 er trukket, og at grunnlaget for å behandle saken dermed er falt bort.

Ordføreren fremmet på bakgrunn av dette følgende forslag:
«Saken utgår (formelt utsettes) da grunnlag for behandling har falt bort ved at klagen er trukket.»

Arbeiderpartiet v/Arild Kvernmo Pedersen (AP) fremmet følgende alternative forslag til ordførerens forslag:
«Kommunestyret konstaterer med tilfredshet at klagen er trukket, og at saken med dette har funnet sin løsning mellom klagere og utbygger, innenfor rammene av eksisterende reguleringsplan.

På bakgrunn av dette oppheves Utvalg plan og samfunn sitt vedtak i PS 008/20 av 14.01.2020.»

Ordføreren motsatte seg å sette forslaget fra Arbeiderpartiet v/Arild Kvernmo Pedersen (AP) under votering.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

På side 4, under overskriften «PS 3/20 Behandling av klage – Detaljregulering Kvislaparken», under deloverskriften «BEHANDLING:» legges det til et ekstra avsnitt:

Arbeiderpartiet v/Arild Kvernmo Pedersen (AP) fremmet følgende forslag under godkjenning av sakliste:
«Kommunestyret konstaterer med tilfredshet at klagen er trukket, og at saken med dette har funnet sin løsning mellom klagere og utbygger, innenfor rammene av eksisterende reguleringsplan.

På bakgrunn av dette oppheves Utvalg plan og samfunn sitt vedtak i PS 008/20 av 14.01.2020.»

Ordføreren motsatte seg under godkjenning av sakliste å sette forslaget fra Arbeiderpartiet v/Arild Kvernmo Pedersen (AP) under votering.

Ved votering under godkjenning av sakliste ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.»

Ved alternativ votering mellom ordførers forslag til vedtak og forslaget til AP ble ordførers forslag vedtatt med 27 stemmer. 8 stemte for AP sitt forslag (AP unntatt Jorunn Dahling og Fatima Almanea).
      
VEDTAK:
Protokoll fra møte 27. januar 2020 godkjennes.

   
 

PS 012/20 Tilleggsutredning idrettshall Vinne  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2020

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om kvalitetssikringsprosess m.h.t. kalkyler og spillemidler for alternativene med økte hallstørrelser. Denne viser at begge alternativer vil gi kr 0,7 mill lavere låneopptak enn beregnet i saksframstilling. Ingen endring for driftskostnader.

Oddleiv Aksnes ba om å få vurdert sin habilitet. Begrunnet dette med at han er leder og majoritetseier i selskap som er kontrahert som underleverandør til firma som har totalentreprisen og kontraktsmessige forhold vil bli påvirket av beslutninger i saken.. Aksnes fratrådte og Knut S. Sandnes tiltrådte. Kommunestyret vedtok enstemmig at Aksnes er inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6, 1 ledd e, pkt. 2. Aksnes fratrådte behandlingen av saken.

Silje Heggdal Sjøvold ba om å få vurdert sin habilitet. Begrunnet dette med at daglig leder i Byggmestran AS, som er part i saken, er hennes søskenbarn og at det må vurderes om det er nær personlig tilknytning - og kontraktsmessige forhold vil bli påvirket av beslutninger i saken. Sjøvold fratrådte og Lotte Holte Kjesbu tiltrådte. Kommunestyret vedtok enstemmig at Sjøvold er inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6 2. ledd. Sjøvold fratrådte behandling av saken.

Trine Reitan (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Kommunestyret vedtar å utvide byggeprosjekt til å innbefatte idrettshall ved Vinne skole, av typen «Volleyballhall» på 385kvm, med to garderobesett. Brutto kostnad for prosjektet økes til 212,8 millioner kroner. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide økte investeringskostnader på 1,1 millioner kroner i neste budsjettrevisjon.»

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra AP, ble formannskapets innstilling vedtatt med 25 stemmer. 10 stemte for forslaget til AP (AP minus Fatima Almanea og SV).
          
VEDTAK:   
Kommunestyret vedtar å utvide byggeprosjektet ved Vinne skole av typen «basketballhall» på 640 kvm, med to garderobesett. Brutto kostnad for prosjektet økes til 217,2 millioner kroner. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide økte netto investeringskostnader på 3,6 millioner kroner i neste budsjettrevisjon. 

 

PS 013/20 Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2018  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2020

BEHANDLING:  
Silje Sjøvold og Oddleiv Aksnes tiltrådte.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:   

 1. Status og kvalitetsmelding for Verdalsskolen 2018 tas til orientering
 2. Understreker viktigheten av et godt samarbeid mellom skole og foreldre/foresatte.

   
 
       

PS 014/20 Revidering av retningslinjer for etablering flyktninger   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2020

BEHANDLING:  
Sven-Øyvind Bern (SV) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
3. Retningslinjene vurderes på nytt i forbindelse med behandling av budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024.

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble vedtatt med 34 mot 1 stemme (Berg, SP).

Det ble så votert over forslag til nytt pkt. 3 fra SV som ble enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:   

 1. Reviderte retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger vedtas.
 2. Vedtak om slik stønad fattes i henhold til forvaltningslovens § 2b (enkeltvedtak).
 3. Retningslinjene vurderes på nytt i forbindelse med behandling av budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024.


   
    
        

PS 015/20 Revidering av reglement for utvalg for klagesaker   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2020

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Reglement for utvalg for klagesaker vedtas.
   
 
      

PS 016/20 Rapport fra kontrollutvalgets virksomhet for valgperioden 2015-2019   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering.    
 
 
         

PS 017/20 Samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret i Verdal vedtar samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd i henhold til vedlagte avtale.
 2. Som representant til representantskapet velges: Pål Sverre Fikse
 3. Som vararepresentant(er) velges: Anne Grete Valbekmo
 4. Som kommunestyrevalgt medlem til strategisamling velges: Ole Gunnar Hallager

  
 
    

PS 018/20 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2020

BEHANDLING: 
Før møtet ble det gitt følgende orientering:

 • Turneteatret i Trøndelag v/teatersjef Nora Evensen og styreleder Kjell Fosse – Video.

Rådmann orienterte om:

 • Regnskap 2019.
 • Digital økonomiplan ligger nå ute på kommunens hjemmeside.
 • Utredning SNK som konsolidert museum, olavsarven og spelet er igangsatt.
 • 5. februar ble det utdelt erkjentlighetsgaver til ansatte som har gått av med pensjon og som har jobbet mer enn 15 år i Verdal kommune.

Ordfører orienterte om:

 • Avviklet styringsdialogmøte med SNK jfr aksjonæravtalen 24. februar.
 • 20. februar var kommunal og forvaltningskomiteen på trøndelagbesøk. Ordfører og rådmann invitert dit for å snakke om industri 

 

 
PS 019/20 Interpellasjon fra Arild K. Pedersen (AP) - Verdal Industripark   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2020

BEHANDLING:   
Arild K. Pedersen (AP) fremmet interpellasjonen.

Ordfører svarte slik:
«Takk for interpellasjonen.
Jeg vil forholde meg til de spørsmål som er innsendt og svare opp disse.

Hvorfor stemte ordføreren ned Arbeiderpartiets forslag «Verdal Industripark» i kommunestyrets møte den 09.12.2019, og hvorfor fremmet ikke ordføreren selv konkrete forslag til videre utvikling av Industriparken – som for eksempel Ørin Nord - i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2020 og Økonomiplan 2020-2023?

Svar:
Ørin Nord og Ørin Sør var ett av de store diskusjonstemaene under behandlingen av kommunedelplan Verdal by, og Ørin Sør var ett av de områdene der det var uenigheter i kommunestyret. Som kommunestyremedlem den gang stemte jeg for en annen løsning på Ørin sør enn det som ble vedtatt. Derfor er det ingen som kan være overrasket over at ordføreren på dette tidspunktet ikke vil være med på et verbalforslag som legger til grunn at hele Ørin Sør skal utbygges til næringsformål.

Nå har vi stemt for festeavtale med grunneieren for området som reguleres som Ørin Sør 2, samt vedtatt å legge reguleringsplanen ut på høring. Dette regulerer 100 dekar av de ca. 200 dekar som er avsatt i kommunedelplanen. Halvparten av Ørin Sør blir altså regulert til næringsformål. Jeg mener dette kjøper oss tid til å jobbe med realiseringen av Ørin Nord, og dette er et arbeid som skal prioriteres, i tillegg til effektivisering av det eksisterende arealet i industriparken. Det er et tankekors at Norges tredje største industripark ikke har noen ressurser som jobber for parkens interesser. Verdal Næringsforum og Proneo tar mye ansvar i det daglige arbeidet, men det er ingen dedikerte ressurser som har Verdal industripark som arbeidsområde. Ser vi til Skogmo Industripark på Overhalla er det fire ansatte som jobber i selskapet Skogmo Industripark AS. Skogmo industripark består av 53 bedrifter, 700 ansatte og en samlet omsetning på 2,3 mrd. kroner. Til sammenligning består som kjent Verdal industripark av 202 bedrifter, 3250 ansatte og en samlet omsetning på over 8 mrd. kroner. Det er nok ikke alle faktorer som er sammenlignbare, som f.eks. grunneiere, men det er ingen tvil om at det er behov for dedikerte ressurser som jobber for, og med industriparken. Det må settes et sterkere trykk på arealeffektivisering, infrastrukturtiltak, markedsføring, oversikt over ledige lokaler og areal, samt rammebetingelser for aktørene i parken.
Så tilbake til forslag om Ørin Nord i kommunestyret.

Ved behandling av budsjett og økonomiplan i 2013, 2014 og 2016 ble det av kommunestyret gjort vedtak om realisering av Ørin Nord. Senterpartiet har stemt for alle disse.
I 2015 fremmet Sp, V, FRP, SV og MDG forslag om at det snarest skulle lages en strategi for realisering av Ørin Nord. Dette ble nedstemt av Ap.
Så er det stilt en rekke spørsmål og interpellasjoner gjennom årenes løp som har endt opp i ulike forslag som jeg har støttet.
I tillegg er det i ulike saksframlegg fra rådmannen skissert ulike løsninger til realisering av Ørin Nord. Disse har ordføreren og Senterpartiet sluttet seg til.
Jeg vil tro at i løpet av mine 16 år i kommunestyret har jeg vært med på minst 10 vedtak om Ørin Nord, så det burde ikke være tvil om at Ørin Nord er et område både ordføreren og hans parti ønsker realisert så fort som mulig. Og det har jeg ønsket i mange år.

Hva er ordførerens konkrete plan for å realisere utbyggingen av Ørin sør, og hvis det er slik at ordføreren mener at Verdal kommune ikke skal benytte hele arealet som allerede er frigitt av overordnede innsigelsesmyndigheter i Kommunedelplan Verdal by: Hvilket areal mener ordføreren at Verdal kommune ikke skal benytte?

Svar:
Nå er reguleringsplanen for Ørin Sør 2 ute på høring. Festeavtale med grunneieren er inngått. Med denne reguleringsplanen blir det frigitt ca.100 dekar av de ca. 200 dekar som er avsatt i kommunedelplanen. Som tidligere nevnt mener jeg at dette kjøper oss tid til å jobbe med arealeffektivisering i eksisterende industripark, samt realisering av Ørin Nord.

En realisering av de resterende 100 dekar vil fjerne all skog som i dag fungerer som en skjerming mellom industri og boligområdet på Fætta. Vi må klare å ta hensyn til matjorda på Fætta, boligområdet og allmennhetens tilgang til den korte fjordlinja vi har uten å skape motsetningsforhold. Dette handler ikke om å være for eller imot industri, eller for eller imot landbruk. Dette handler om en balansert utvikling som tar hensyn til alle parter og skaper en framtid som tar vare på det beste vi har av industri, landbruk, boligområder og rekreasjonsområder nært sentrum.

Hva vil ordføreren konkret gjøre for å lykkes med å realisere Ørin Nord i inneværende økonomiplanperiode, hva mener ordføreren er et realistisk tidsperspektiv for utbyggingen og hvor mye penger er ordføreren villig til å legge på bordet fra Verdal kommunes side for å bidra til finansieringen av Ørin Nord?

Svar:
Vi hadde i forrige kommunestyremøte en svært positiv orientering fra Trondheim Havn, der de blant annet skisserte en oppstart innen få år. Vi har også sett i media at Trondheim Havn er offensive og ønsker overskuddsmasse fra vegprosjekt i Trøndelag. Dette er svært gode nyheter. Det varige vernet av Verdalsvassdraget, samt rødlistearter i elveutløpet gjør at det pr. i dag ikke lar seg gjøre å mudre masser fra elveutløpet. Fylkesmannen har sagt nei til et slikt tiltak. Men vi jobber politisk for at mudring av masser fra elveløpet skal la seg gjøre, og jeg oppfordrer alle parti til å gjøre det samme. Senest forrige uke ble Verdal kommune invitert til Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, som var på Trøndelagsbesøk. Vi var bedt om å presentere industrikommunen Verdal, og jeg la igjen to utfordringer til komiteen:

 1. Kommuner som avgir areal til utvinning av mineralressurser må kompenseres.
 2. Det er mangel på næringsareal i Midt-Norge og her har vi 250 dekar tilgjengelig, men den «enkleste» måten å realisere arealet på stoppes av vernevedtaket og rødlistearten som finnes der.

Verdal Kommune har i dag en partnerskapsavtale med Trondheim Havn, men det bør vurderes om det er nødvendig med flere partnere for å realisere Ørin Nord. Det vil framover være viktig å jobbe med offentlige og private aktører som sammen kan klare dette løftet. Det kan for eksempel være Trøndelag Fylkeskommune, Kværner, Siva med flere.

Så er det spørsmålet om finansiering.
Ja, hvor mye er vi villige til å legge på bordet? Det må vi ta stilling til når det er fremlagt noe mer konkrete planer. Jeg mener det er helt åpenbart at vi må legge penger på bordet for å realisere arealet, og vi må samtidig ta oss så godt betalt at dette finansieres av de aktørene som etablerer seg på Ørin Nord. Dette er et svært attraktivt areal langs Trondheimsfjorden. Det er sjønært næringsareal med tilgang på havn. Det er nært E6 og jernbane, internasjonal flyplass og vegforbindelse med Sverige.

Hva har ordføreren gjort, og hva vil ordføreren gjøre framover, for å få lagt høgspentkabelen som går gjennom Verdal Industripark ned i bakken – og hvor mye penger er ordføreren villig til å legge på bordet fra Verdal kommunes side for å bidra til finansieringen av dette?»

Svar:
Her vil det være viktig å få en god dialog med Tensio for å få fortgang på arbeidet. Verdal Næringsforum har i møter med oss vært tydelige på at dette er et viktig grep for den videre utvikling av industriparken.

NTE kommer til formannskapet i løpet av våren, og her vil nok formannskapet være tydelig på at de trengs innsats fra både nettselskap og kraftselskap for å komme videre. De siste par årene har det vært gjennomført flere møter med NTE (og senere Tensio som er det nye trønderske nettselskapet) om ulike spørsmål knyttet til kraftsituasjonen på Ørin, herunder også om det er mulig å få lagt luftspennet i bakken.

Nettselskapet har hele tiden argumentert med at dagens anlegg har en betydelig restverdi, følgelig har det ikke vært en aktuell problemstilling for dem å ta initiativ til en slik omlegging nå. Alternativet da er et spleiselag mellom berørte aktører for å finansiere en eventuell omlegging, uten at dette så langt har ført frem til et konkret forslag til løsning. Ordføreren er kjent med at det fra administrasjonens side igjen er tatt initiativ til et samarbeid med næringsaktørene til å se på hele kraftsituasjonen på Ørin-området, både kapasitet og linjeføringer, for å inngå at dette blir en flaskehals for den fremtidige utviklingen av industriområdet. Dette arbeidet vil pågå utover våren.
I dette arbeidet er det mulig at også Verdal kommune blir utfordret til å bidra med finansiering, og da skal kommunestyret ta stilling til det, ikke ordføreren.»

Arild K. Pedersen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Rådmannen bes å legge fram en sak til diskusjon i formannskapet og kommunestyret i løpet av første halvår 2020, der ulike perspektiver knyttet til kostnadsnivåene på utviklingen av Ørin Sør og Ørin Nord drøftes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Rådmannen bes å legge fram en sak til diskusjon i formannskapet og kommunestyret i løpet av første halvår 2020, der ulike perspektiver knyttet til kostnadsnivåene på utviklingen av Ørin Sør og Ørin Nord drøftes.

 
 
 

PS 020/20 Spørsmål til ordfører fra Tore Landstad (FRP) - Luftegård for hunder   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2020

BEHANDLING:  
Tore Landstad (FRP) stilte spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:
«Takk for spørsmålet.

Jeg har registrert at det både i avisene og i sosiale medier er et stort engasjement for å få etablert en hundepark i Verdal. Dette er et prisverdig engasjement som jeg håper ender opp i et godt tilbud for hundeeierne i Verdal.

Så vil det i denne prosessen være behov for noen rolleavklaringer og diskusjoner om hvem som skal ha ansvar for realisering og drift av en slik hundepark.
Og hva er så en hundepark?
Det finnes ingen mal for opprettelse av hundepark eller hundeskog. Det finnes parker som er inngjerdet, belyst og med innlagt vann. Det finnes også parker som ikke har annet enn et skilt som forteller at det er lov med løs hund. Det eneste kravet for å kunne kalle det er friområde er at man får fritak fra båndtvangen på det bestemte området.

Det er også ulike løsninger for realisering og drift i ulike kommuner.
I Inderøy er det frivillige som leier privat areal, og det er de frivillige som selv har realisert parken og har ansvar for drift og vedlikehold. Inderøy kommune har ikke vært med på finansiering eller drift.
Steinkjer kommune har søkt og fått tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune som blant annet har gått til realisering av hundeparken på 1 dekar ved Figga.

Så til de konkrete spørsmålene fra spørsmålsstilleren:
 
Vil ordføreren se på muligheten for å skaffe tomt for en slik hundegård?
Slik jeg har forstått det, jobbes det med å registrere en egen hundeklubb. Dette mener jeg er et riktig steg, og vil kunne føre dette prosjektet nærmere realisering. Det er viktig å ivareta engasjementet og eierskapet som dette initiativet har vist. En egen hundeklubb vil kunne søke om fylkeskommunale friluftsmidler, grasrotmidler, kommunale tilskudd og midler fra andre bidragsytere. Hundeklubben vil kunne stå som søker, både for disponering av tomt og eventuelt økonomisk bidrag.
Om ordføreren selv skal se på muligheten for å skaffe tomt er jeg noe usikker på. Det må gjøres en jobb for å kartlegge ulike alternativ, og hvert enkelt alternativ må vurderes nøye. Jeg ser av debatten at det er kommet noen alternativ som har en del fordeler, men vi har også et ansvar for å vurdere ulempene. Det er ikke sikkert det er bare fordeler med å etablere en hundepark i et boligområde, så her må alle parter involveres på en god måte.

Vil ordføreren se på muligheten for at tiltaket kan bli finansiert helt eller delvis av kommunen?
Det vil jeg ikke forskuttere på nåværende tidspunkt. Hvilken kostnad er det snakk om? Hvem skal ha ansvar for finansiering, hvem skal ha ansvar for drift og vedlikehold?
At dette kan bli et godt bolysttiltak er jeg enig i.
Så får vi ta debatten og den politiske behandlingen når den tid kommer.»

 


PS 021/20 Spørsmål til ordfører fra Sven-Øyvind Bern (SV) - Domuskvartalet   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2020

BEHANDLING:  
Sven-Øyvind Bern stilte spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:
«Takk for spørsmålet.
Dette er et spørsmål som de fleste verdalinger er opptatt av, og har sterke meninger om.
Det er nok også et samlet politisk miljø i Verdal som er utålmodige og ønsker fortgang i saken.

Når vi er utålmodige og ønsker at utbygger skal komme i gang med riving av dagens bygningsmasse og bygge nytt, må vi samtidig rette søkelyset på oss selv.
Utbygger har vært tydelig på at rivingen starter så fort reguleringsplanen er vedtatt, og det er den ikke.

Kort oppsummert har saksgang Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 vært slik:

 • Oppstartsmøte: 20.02.2018.
 • Varsel om planoppstart: 10.03.2018 med høringsfrist 08.04.2018.
 • Kommunen mottok planforslag i oktober 2018. Dette ble senere revidert noe.
 • Behandling av planforslag i Komité plan og samfunn 15.01.2019, sak 6/19. Planforslag avvist.
 • Kommunen mottok nytt planforslag i to alternativer den 25.02.2019. Dette ble senere revidert noe.
 • Behandling av revidert planforslag i Komité plan og samfunn 05.06.2019, sak 47/19. Vedtak om offentlig ettersyn av to alternativer.
 • Offentlig ettersyn: 15.06.2019 – 10.08.2019. Flere myndigheter fikk utsatt høringsfrist til september 2019. Det ble gitt 12 høringsuttalelser, hvorav Fylkesmann i Trøndelag ga innsigelser når det gjelder grad av utnytting, parkering og støy.

Dagens status
Det er dialog mellom kommunens planavdeling og utbygger, og det jobbes med å få planforslaget ferdig slik at det kan legges frem for politisk behandling. Jeg oppfatter at eier og utbygger ønsker å komme i gang med bygging så snart som mulig. Samtidig må planen imøtekomme innsigelsene og ivareta krav satt i kommunedelplan. Jeg håper dette går i orden snarest, og at planen kan behandles i utvalg for plan og samfunn i løpet av mars eller april.
Så hvordan kan vi få fortgang i den helt nødvendige fornyelsen i kvartalet?
Kort sagt så er det å få vedtatt detaljreguleringen.»

 

 

PS 022/20 Spørsmål til ordfører fra Tor Martin Nordtømme (AP) - Stiklestad som reiselivsdestinasjon
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2020

BEHANDLING: 
Tor Martin Nordtømme (AP) stilte spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:
«Takk for spørsmålet, som tar opp en rekke problemstillinger som det er viktig at kommunestyret har et bevisst forhold til i årene fram mot Nasjonaljubileet i 2030.

Nasjonaljubileet i 2030 er en unik mulighet for oss, og vi må benytte oss av de mulighetene jubileet gir oss. Dette handler om Stiklestad som reiselivsdestinasjon, som pilegrimsmål og ikke minst Stiklestad som det ene tyngdepunktet i aksen Stiklestad – Nidaros.

Stiklestad som reiselivsdestinasjon og pilegrimsmål løses i dag av ulike aktører som vi er medlemmer av, eller eier i. SNK AS har et naturlig ansvar gjennom sitt nasjonale oppdrag som formidler av Olavsarven.
Visit Innherred har ansvar for opplevelsespakker og markedsføring av blant annet Stiklestad som reiselivsdestinasjon. Regionalt pilegrimssenter Stiklestad AS har som hovedmål å utvikle pilegrimsledene i Nord-Trøndelag, og er lokalisert på Stiklestad.

Verdal kommune er medeier i SNK AS og Regionalt pilegrimssenter Stiklestad AS, og medlem i Visit Innherred. Som eier i aksjeselskapene skal vi ha armlengdes avstand, og vi må utøve vår eiermakt gjennom generalforsamlinger og eiermøter.

I merknad til statsbudsjettet i 2017slås det fast at 2030 er et nasjonaljubileum og at SNK har et særskilt ansvar for forberedelse av jubileet.
SNK har vedtatt å opprette en styringsgruppe for strategisk utvikling av Nasjonaljubileet 2030. Nidaros biskop, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, Olavsfestdagene i Trondheim, Verdal kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune er invitert inn i styringsgruppen. Gruppen ledes av SNK som skal utvikle en strategi for forberedelse og gjennomføring av Nasjonaljubileet.

Så over til spørsmålene, som jeg svarer på samlet.
Hvilke initiativ vil ordføreren ta? Vi må som eiere og medlem i de nevnte selskapene sette krav til økt fokus og målrettet arbeid for å styrke Stiklestad som reiselivsdestinasjon, pilegrimsmål og styrke Stiklestad sin posisjon i aksjen Stiklestad-Nidaros. I tillegg vil styringsgruppen for Nasjonaljubileet jobbe med flere av temaene spørsmålsstilleren tar opp.

Spørsmålet er om dette er nok; Hvordan skal Verdal kommune styrke disse områdene selv? I det perspektivet blir et svar på spørsmål i kommunestyret noe ufullstendig, for hvert av spørsmålene som nå er stilt kan besvares med egne utredninger og saksdokumenter.

Nasjonaljubileet vil gi Verdal en unik mulighet til å styrke destinasjonsarbeidet i bred forstand. Jeg mener vi må sette fokus for målrettet arbeid fram mot Nasjonaljubileet på flere måter enn gjennom eierskap og medlemskap i ulike selskap.

Hvilke ambisjoner har vi på vegne av Verdal og Stiklestad?
Dette fokuset må vi sette selv, og ordføreren har derfor tatt initiativ til å opprette en egen arbeidsgruppe/prosjektgruppe lokalt for å sikre det nødvendige fokuset på Stiklestad og Verdal fram mot Nasjonaljubileet. Dette arbeidet er helt i startfasen og vil konkretiseres utover våren.
De selskapene vi er medeier og medlem i har mange andre oppgaver og ansvarsområder, så for å sikre den nødvendige lokale forankringen og fokuset mener jeg det er riktig at vi selv tar ansvar for å opprette en lokal arbeidsgruppe/prosjektgruppe som jobber med blant annet de områdene som spørsmålsstilleren tar opp i sitt spørsmål.
En slik arbeidsgruppe må være bredt sammensatt av interessenter som har høye ambisjoner på vegne av Stiklestad og Verdal sin plass i Nasjonaljubileet i 2030.

Ordføreren vil komme tilbake med en orientering når dette arbeidet er mer konkretisert og formalisert enn det er på nåværende tidspunkt.»

 

 

PS 023/20 Spørsmål til ordfører fra Ove Morten Haugan (AP) - kalkuttak i Tromsdalen   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2020

BEHANDLING:  
Ove Morten Haugan (AP) stilte spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:
«Takk for spørsmålet.
Reguleringsarbeidet i Tromsdalen har pågått over svært lang tid.
04.03.2008 ble følgende vedtak fattet i Plan- og utviklingskomiteen:
PUK anmoder administrasjonen om å starte arbeidet med en kommunedelplan i Tromsdalen. Igangsatte reguleringsplaner videreføres.
Dette ble et svært omfattende arbeid som pågikk fram til 2013 da kommunedelplan Tromsdalen ble vedtatt av kommunestyret. Kommunedelplanen ble vedtatt med stort flertall i kommunestyret.

I etterkant av vedtatt kommunedelplan ble arbeidet med detaljregulering startet i 2015. Detaljreguleringen følger kommunedelplanen og ble lagt fram til sluttbehandling i kommunestyret 28.01.19.
Der ble følgende vedtak fattet:
«Saken utsettes.
Kommunestyret finner ikke at utredningen gir godt nok beslutningsgrunnlag, og ber om at saken legges frem på nytt til politisk behandling når følgende forhold er utredet:

Etappevis drift.
Ved politisk behandling av kommunedelplanen i 2013 la kommunestyret etappevis drift/uttak inn som grunnforutsetning for en framtidig reguleringsplan. Som følge av dette ble det lagt inn en rekkefølgebestemmelse i kommunedelplanen for når de ulike arealene innenfor formålsgrensen skulle tas i bruk til råstoffutvinning. Dette er ikke fulgt opp av administrasjonen. I tråd med Kommunedelplan Tromsdalen pkt. 2.1.2 tas derfor bestemmelse om etappevis drift/uttak inn i reguleringsplanen – slik som også både Fylkesmannen og NVE gir faglige råd om i sine høringsuttalelser.

I tillegg til selve utsettelsesforslaget ønskes følgende forhold ytterligere avklart:

 1. Status i to andre saker som angår bruddet i Tromsdalen.
  - Klage fra Naturvernforbundet på Fylkesmannens utslippstillatelse.
  - Vegdirektoratets avslag på Verdalskalk AS sin søknad om dispensasjon fra totalvektbestemmelsene for vogntog (kjøring med 70 tonn totalvekt).
 2. Begrepsbruk og avklaringer.
  - I rekkefølgebestemmelse vedr. krav om gang- og sykkelveg, langs fv. 72 på strekningen Valstad - Sundbyvegen/Skjørdalsskardet, endres begrepet «transportvolum» til «uttaksvolum.»
  - Av saksframlegget framgår det at det hefter uklarheter knyttet til innholdet i Verdalskalk AS og Trøndelag fylkeskommune sin avtale om G/S-veg langs Fv. 72. Verdal kommune er ikke avtalepart her, men avtalens innhold har stor betydning for den helhetlige, politiske vurderingen kommunestyret til slutt må gjøre. Eventuelle uklarheter som hefter ved avtalen søkes derfor oppklart.»

Dermed ble saken sendt tilbake til rådmannen for nærmere utredning av nevnte forhold. Her presiserte utvalgets flertall at grunnforutsetningen var etappevis drift, og det er følgelig dette som er svart opp i det bearbeidede saksframlegget.
22.10.19 ble saken på nytt lagt fram for utvalg for plan og samfunn, og utvalget la saken ut til offentlig ettersyn og høring.
Så registrerer jeg nå at Arbeiderpartiet etter så mange år har endret syn på dette, og ønsker nå at det skal gjennomføres etappevis regulering, med 8 områder som skal underlegges alminnelige reguleringsplanprosesser.

Så over til spørsmålene. De to første spørsmålene mener jeg kommer for tidlig. Kommunestyret skal ta stilling til hvilke krav som skal settes når detaljreguleringen kommer til politisk behandling. Jeg mener det ikke er riktig av ordføreren å forskuttere hva som kommer i den politiske behandlingen, når det nye kommunestyret ikke har hatt noen som helst befatning med saken enda.
Det er ikke ordføreren som bestemmer dette. Det er det kommunestyret som skal.

Det siste spørsmålet mener jeg er mer relevant.
Prosessen fram mot endelig behandling av detaljregulering Tromsdalen ble løftet av Ap v/Arild Pedersen i utvalg for plan og samfunn 11.02.20, og utvalget gjorde følgende vedtak:
«Oversendelsesforslag til formannskapet:
Utvalg for Plan og samfunn ber om at det tilrettelegges for en grundig prosess knyttet til behandlingen av reguleringsplanen i Tromsdalen – og at hele kommunestyret involveres i denne prosessen. I den forbindelse bes det blant annet om at det arrangeres en temadag i kommunestyret, der et større mangfold av aktører med interesser knyttet til Tromsdalen inviteres til å bidra med orienteringer og innledninger, som hever kommunestyrets kunnskapsnivå om saken før politisk sluttbehandling av reguleringsplanen»

Dette ble fulgt opp av formannskapet 13.02.20, og formannskapet fattet følgende vedtak:
«Formannskapet ber ordfører sørge for tilrettelegging av en grundig prosess knyttet til behandlingen av reguleringsplanen i Tromsdalen. Forslag legges fram i neste formannskap.»

De klare bestillinger som formannskapet ga ordføreren vil bli fulgt opp og et forslag vil legges fram i neste formannskap. Formannskapets konklusjon er at fokuset skal være på kommunens rolle som planmyndighet, og at det ikke er ønskelig med en temadag der et større mangfold av aktører inviteres til å bidra.
Det vil også legges opp til at saksdokumentene legges ut i god tid før behandling i utvalg for plan og samfunn.

Til kommunestyrets orientering ligger det på Verdal kommunes hjemmesider et opptak av temadag gjennomført i forbindelse med kommunedelplanarbeidet i 2013. Her er det et bredt spekter av aktører som har innlegg. Videoopptak av alle aktørene og deres presentasjoner ligger på nettsiden.»


  
  Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 01.02.2021 11:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS