Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.04.2020

Møtested :  Fjernmøte, Teams
Dato:           27.04.2020
Tid:             18:00 - 21:30
Til stede:    35 representanter


 


  
Video-opptak av møtet 
(av forskjellige grunner mangler det opptak fra sakene 24/20, 25/20 og 39/20)

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo 
PS 24/20 Godkjenning av møteprotokoll  24.02.2020 Protokoll ingen video
PS 25/20 Årsmelding ungdomsrådet 2019 Saksframlegg Protokoll ingen video 
PS 26/20 Årsmelding rådet for likestilling av funksjonshemmede 2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 27/20 Årsmelding for Eldrerådet 2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 28/20 Årsmelding Innvandrerrådet 2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 29/20 Rebevilgning av ubrukte investeringsrammer fra 2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 30/20 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll video
PS 31/20 Beredskapstiltak Covid-19 - Opprettelse av midlertidige institusjonsplasser  Saksframlegg Protokoll video
PS 32/20 Lokalisering for ny Stiklestad og Leksdal skole Saksframlegg Protokoll video
PS 33/20 Forskrift om politivedtekt for Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 34/20

Vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 2020-2024 Verdal kommune

Saksframlegg Protokoll video
PS 35/20 Arbeidsgiverpolitikk 2020-2032  Saksframlegg Protokoll video
PS 36/20 Detaljregulering - Bredingsberg 10 Saksframlegg Protokoll video
PS 37/20 Satser for sosialhjelp  Saksframlegg Protokoll video
PS 38/20 Kontrollrapport 2019 - skatteoppkreverfunksjonen for Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll video
PS 39/20 Sunniva E. Aksnes - søknad om midlertidig fritak fra alle verv i perioden 28.04.2020 - 01.03.2021  Saksframlegg Protokoll ingen video
PS 40/20 Orienteringer - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyets møte 27.04.2020
NavnPartiFunksjonMøtteMerknader
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete Lervik Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel     SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
John Petter Valstad  SP Medlem Ja  
Leif Johan Berg SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Nei Vara: Kari Birgitte Ekseth
Jonas Skrove Tanem SP Medlem Ja  
Arve Gunnar Haldorsen SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Nei  Vara: Jorunn Indahl Slapgård
Rune Tronsmo Olsen SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Nei Vara: Nina Antonie Solli 
Mats Andre Rekve Bjugan SP Medlem Ja  
Edel Marie Einarsen SP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Arild Pedersen AP Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer    AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan  AP Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo  AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme  AP Medlem Ja  
Fatima Almanea  AP Medlem Nei Vara: Ragnhild Iversen
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Vara: Bjørn Holmli
Geir I. Singstad   AP Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold  H Medlem Ja  
John Hermann  H Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Vidar Nordskag  R Medlem Nei Vara: Else Seker
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 024/ 20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  ingen video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 24. februar 2020 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:
Protokoll fra møte 24. februar 2020 godkjennes.    

   
 

PS 025/20 Årsmelding ungdomsrådet 2019  Til toppen av siden  ingen video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:   
Årsmelding for ungdomsrådet 2019 tas til orientering.

 

PS 026/20 Årsmelding rådet for likestilling av funksjonshemmede 2019  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Årsmelding for rådet for likestilling av funksjonshemmede 2019 tas til orientering. 
    
 
       

PS 027/20 Årsmelding for Eldrerådet 2019   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING:  
Leder i Eldrerådet, Jorunn Slapgård, la fram meldingen og orienterte om Eldrerådets arbeid.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2019 til orientering. 
   
    
        

PS 028/20 Årsmelding Innvandrerrådet 2019   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING:   
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Innvandrerrådets årsmelding for 2019 tas til orientering.   
 
      

PS 029/20 Rebevilgning av ubrukte investeringsrammer fra 2019   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Verdal kommunes investeringsbudsjett for 2020 endres i samsvar med vedlagte bevilgningsoversikter for investering, noe som innebærer følgende budsjettendringer:

 1. Investeringer i anleggsmidler økes med 13,55 millioner, fordelt på de prosjekter som fremgår av bevilgningsoversiktene.
 2. Låneopptak økes med 12,25 millioner
 3. Mva-kompensasjon økes med 1,3 millioner. 

 
 
         

PS 030/20 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 

Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2020:

 • Bygging høydebasseng Hallia
 • Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Bygging av nytt vannledningsnett Leksdal,
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Detaljprosjektering rehabilitering vann Tinna
 • Utskifting vannledning Ørin (Industrivegen)
 • Uteavdelingen Tinna
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla

2021:

 • Rehabilitering vann Tinna
 • Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Bygging av nytt ledningnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Oppgradering av nødvann Leklem
 • Uteavdelingen Tinna

2022:

 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
 • Sanering av vannledningsnett Tinna
 • Sanering av ledningsanlegg Garpa/Prærien/Ørmelen, planlegging
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla

2023:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa

 
Avløp:

2020:

 • Bygging av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Detaljprosjektering ledningsanlegg Tinna
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
 • Rehabilitering av varmeanlegg Ørin renseanlegg
 • Avløp Ørin (Industrivegen)
 • Uteavdelingen Tinden

2021:

 • Rehabilitering av ledningsanlegg Tinna
 • Nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Bygging av avløpsanlegg Vinne
 • Avløpsledning Leklem (I samme grøft som vannledning)
 • Uteavdelingen Tinden

2022:

 • Rehabilitering av ledningsnett Tinna
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen, planlegging

2023:

 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen

Tiltaksplan revideres årlig.

   
 
    

PS 031/20 Beredskapstiltak Covid-19 - Opprettelse av midlertidige institusjonsplasser   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Kommunestyret i Verdal vurderer behovet for å planlegge opprettelse av 9-11 beredskapsplasser på Ørmelen bo- og helsetun som et viktig tiltak for å hindre Covid-19smitte, samtidig som brukerne ivaretas på en måte som både brukere og tjenester kan stå i over tid.

Iverksetting av tiltaket skjer hvis epidemien utvikler seg slik at det er behov for å ta i bruk beredskapsplassene. Tiltaket er utelukkende et tiltak for å sikre innbyggernes helse best mulig i forbindelse med pandemiutbruddet, og genererer merkostnader i den forbindelse.
  
 
 

PS 032/20 Lokalisering for ny Stiklestad og Leksdal skole   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING:  
Det ble orientert om notat og vedlegg Miljøteknisk undersøkelse fra Sweco ble utsendt kommunestyrets medlemmer på epost 27. april 2020.

Anne Grete Valbekmo fremmet følgende utsettelsesforslag:

 1. Saken utsettes på grunn av at relevante opplysninger i saken har manglet. Kommunestyret fikk oversendt mail fra rådmann den 27. april 2020 kl. 15.00, der det er vedlagt rapport fra Sweco med undersøkelser utført i oktober 2019 og et notat fra rådmann. Den oversendte rapporten har ikke fulgt som vedlegg i saken.
 2. Rådmann bes komme tilbake med sak der mengde masseutskiftning og kostnader for miljøsanering oppdateres iht rapport fra Sweco pr oktober 2019.
 3. Saken behandles i ekstraordinært møte i formannskap i løpet av uke 19, og ekstraordinært møte i kommunestyre fortløpende.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Saken utsettes på grunn av at relevante opplysninger i saken har manglet. Kommunestyret fikk oversendt mail fra rådmann den 27. april 2020 kl. 15.00, der det er vedlagt rapport fra Sweco med undersøkelser utført i oktober 2019 og et notat fra rådmann. Den oversendte rapporten har ikke fulgt som vedlegg i saken.
 2. Rådmann bes komme tilbake med sak der mengde masseutskiftning og kostnader for miljøsanering oppdateres iht rapport fra Sweco pr oktober 2019.
 3. Saken behandles i ekstraordinært møte i formannskap i løpet av uke 19, og ekstraordinært møte i kommunestyre fortløpende.

 


PS 033/20 Forskrift om politivedtekt for Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forskrift om politivedtekt for Verdal kommune med følgende tillegg til § 2-3:
«Musikere vil kunne gis umiddelbar tillatelse til kortvarige opptredener på offentlig plass.»

 

 

PS 034/20 Vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 2020-2024 Verdal kommune
   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING: 
Vurdering av lovlighet forslag fra kommuneadvokat og vurdering fra LO ble utsendt kommunestyrets medlemmer på epost.

Silje Sjøvold (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
«Rådmannen bes tilrettelegge for en politisk diskusjon i formannskapet om prinsipielle forskjeller på «kulturarrangement» og «offentlig fest.»

SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende alternativt forslag:

 1. Vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 2020-2024 vedtas.
 2. FOR-1997-12-15-1509 Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Verdal kommune, Nord-Trøndelag oppheves.

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra SP, ble forslaget fra SP ble vedtatt med 22 stemmer (SP, H og FRP). 13 stemmer ble avgitt for formannskapet innstilling (AP, SV, R og MDG)

Det ble så votert over forslag fra Høyre til nytt pkt. 3 som ble vedtatt med 34 mot 1 stemme (SV).
  
VEDTAK:

 1. Vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 2020-2024 vedtas.
 2. FOR-1997-12-15-1509 Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Verdal kommune, Nord-Trøndelag oppheves.
 3. Rådmannen bes tilrettelegge for en politisk diskusjon i formannskapet om prinsipielle forskjeller på «kulturarrangement» og «offentlig fest.»

 

 

PS 035/20 Arbeidsgiverpolitikk 2020-2032   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:

 1. Overordnet arbeidsgiverpolitikk for perioden 2020-2032 vedtas som retningsgivende for det videre arbeidet med handlingsplaner på det arbeidsgiverpolitiske området.
 2. Verdal skal bli en heltidskommune. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en handlingsplan for hvordan Verdal Kommune skal lykkes med å bli en heltidskommune, en kommune hvor ansettelse på heltid er hovedregelen.

  
 
  

PS 036/20 Detaljregulering - Bredingsberg 10    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra utvalg for plan og samfunn enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i planen:

 • Frisiktsone mot øst målsettes i plankartet.

Vedlagte planforslag datert 12.12.2019, med bestemmelser sist revidert 16.02.2020, og med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12
 
 
  

PS 037/20 Satser for sosialhjelp    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING:  
SV v/Sven-Øyvind Bern fremmet følgende alternativt forslag:

 1. Verdal kommune følger de til enhver tid gjeldene statlige veiledende satser ved beregning av økonomisk sosialhjelp med de føringene som gis i forhold til hvilke inntekter og utgifter som skal tas med i beregningen. Verdal kommune gjør unntak slik at barnetrygd ikke er blant de inntekter som skal tas med i denne beregningen. Den lokale ordningen med differensiering i forhold til alder og aktivitet opprettholdes.
 2. For å unngå utenforskap spesielt for barn i lavinntekstfamilier, skal det innenfor alle sektorer søkes løsninger for inkludering av disse barna i aktiviteter uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra SV, ble formannskapets innstilling vedtatt med 30 stemmer. 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra SV (Ekseth - SP, FRP, R, SV og MDG).
  
VEDTAK:

 1. Verdal kommune følger de til enhver tid gjeldene statlige veiledende satser ved beregning av økonomisk sosialhjelp med de føringene som gis i forhold til hvilke inntekter og utgifter som skal tas med i beregningen. Den lokale ordningen med differensiering i forhold til alder og aktivitet opprettholdes.
 2. For å unngå utenforskap spesielt for barn i lavinntekstfamilier, skal det innenfor alle sektorer søkes løsninger for inkludering av disse barna i aktiviteter uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

  
 
  

PS 038/20 Kontrollrapport 2019 - skatteoppkreverfunksjonen for Verdal kommune    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Kontrollrapport for 2019 tas til orientering, og kommunestyret i Verdal er godt fornøyd med resultatene ved overlevering til statliggjort skatteoppkreverfunksjon fra 1. juni 2020. 
 
 
  

PS 039/20 Sunniva E. Aksnes - søknad om midlertidig fritak fra alle verv i perioden 28.04.2020 - 01.03.2021
    Til toppen av siden ingen video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:

 1. Sunniva E. Aksnes fritas midlertidig fra alle verv i perioden 28.04.2020 – 01.03.2021.
 2. Siri-Gunn Vinne rykker opp som settemedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret i perioden 28.04.2020-01.03.21.
 3. Varamedlemmer i formannskapet rykker opp i samme rekkefølge.
 4. Nytt 2. varamedlem (personlig) i utvalg for klagesaker i perioden 28.04.2020 – 01.03.2021: Siri-Gunn Vinne.

  
 
  

PS 040/20 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2020

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Mye korona og håndtering av pandemi siden siste kommunestyremøte. Stolt av organisasjonen, ansatte og fagorganisasjoner. Blir krevende også framover, men mye er rigget for å håndtere det om det blir økning i smitten. Kriseledelsen beslutter tiltak – følger nasjonale råd eller strengere. Barnehageåpning og skolestart 1.-4. klasse har gått bra.
 • Regnskap og årsberetning behandlet i kontrollutvalget i dag. Kommer i kommunestyret i mai.
 • Kvartartsrapport kommer i mai.
 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal starte opp igjen etter litt stopp i forbindelse med håndtering pandemi. Det samme gjelder arbeid med vurdering av samarbeid om oppgaver med nabokommunene.
 • Politirådsmøte denne uka, naturlig også ta opp effekter pandemi og helgemiljøet vi har sett de siste par, tre helgene.
 • Lærer mye undervegs i denne perioden, bevist på at denne læringen må vi ta med oss bl.a. utviklingsarbeid.

Ordfører orienterte om:

 • Utvalgene og formannskapet vært tydelig på å gi ros til rådmann og organisasjon på hvordan pandemien er håndtert på. Imponert over omstillingsevnen og håndtering av de krevende saker som har kommet inn undervegs. Informasjonsflyten har fungert veldig bra. Takker alle folkevalgte som har deltatt i folkevalgte møter, og som har vært med på den digitale omstillingen som har vært nødvendig – tatt utfordringen på strak arm. Folkevalgte organ skal fungere, også i krise, og det har vi klart.
 • Samkjørt oss med kommunene på innherred både på politisk og administrativt nivå slik at vi ikke gjør forskjellige vedtak i kommunene når det gjaldt smitteverntiltak.
 • Arbeidsledighet og møte med statsråden og Olje- og energidepartementet. Entydig bilde fra de aktuelle kommuner som deltok. Stor arbeidsledighet innen bygg og anlegg og industri. Tett kontakt med ledelsen på Kværner Verdal. Utsettelse av HOD gir store konsekvenser i Verdal. I møtet med statsråden ble det også gitt innspill på permitteringsreglene og spilt inn spørsmål om lønnstilskudd i denne perioden.
 • Deltatt på en rekke generalforsamlinger. 


  
  Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 01.02.2021 11:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS