Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 15.06.2020

Møtested :  Ørahallen, Verdalsøra skole
Dato:           15.06.2020
Tid:             18:00 - 23:20
Til stede:    35 representanter. Jorunn I. Slapgård fratrådte som inhabil i sak 55/20 – Kari B. Ekseth tiltrådte. John Petter Valstad fratrådte som inhabil i sak 56/20 – Kari Ekseth tiltrådte

 

 

Ap v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag på taletid i sak 55/20:
«Hovedinnlegg 10 minutt for hvert partis hovedtaler.
Referering av forslag kommer i tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 minutt.
Øvrige talere 4/2 minutt som vanlig. Unntatt de partiene som har ett medlem hver som får 10/4 minutt.»

 

Ved votering falt forslaget med 11 mot 24 stemmer. 
  
 

Video-opptak fra kommunestyrets møte
(møtet starter først 2 minutter ut i opptaket
 
Åpning, opprop og merknader. Video.
(inkludert forslag om endret taletid, diskusjon og votering om dette)
  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 54/20 Godkjenning av møteprotokoll  25.05.2020 Protokoll Video
PS 55/20 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi Saksframlegg Protokoll Video
PS 56/20 SNK AS som konsolidert museum - videre prosess Saksframlegg Protokoll Video
PS 57/20 Ny behandling - lokalisering av ny Stiklestad og Leksdal skole Saksframlegg Protokoll Video
PS 58/20 Fastsetting av planprogram - Detaljregulering Ørin sør II - del av 277/1 m.m. Saksframlegg Protokoll Video
PS 59/20 Orientering beredskap covid-19 Helse og velferd Saksframlegg Protokoll Video
PS 60/20 Økt låneramme - Startlån Husbanken Saksframlegg Protokoll Video
PS 61/20 Interkommunalt samarbeid Innherred Saksframlegg Protokoll Video
PS 62/20 Verdalsboka "Heimer og folk" Leirådal og Raset. Søknad om midler til utgivelse Saksframlegg Protokoll Video
PS 63/20 Forslag på skjønnsmedlemmer fra Verdal kommune for perioden 01.01.2021-31.12.2024 Saksframlegg Protokoll Video
PS 64/20

Valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2024

Saksframlegg Protokoll Video
PS 65/20 Fatima Almanea - søknad om midlertidig fritak fra folkevalgte verv i perioden 16.06.20 - 30.06.2021 Saksframlegg Protokoll Video
PS 66/20 Orienteringer - Protokoll Video
PS 67/20 Spørsmål fra Trine Reitan (AP) - Rus & psykisk helse Saksframlegg Protokoll Video
PS 68/20 Spørsmål fra Tor Martin Nordtømme (AP) - Verdal som reisemål Saksframlegg Protokoll Video


 

Oppmøte kommunestyets møte 15.06.2020
NavnPartiFunksjonMøtteMerknader
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete Lervik Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel     SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
John Petter Valstad  SP Medlem Ja  
Leif Johan Berg SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Nei Vara: Jorunn Indahl Slapgård
Jonas Skrove Tanem SP Medlem Ja  
Arve Gunnar Haldorsen SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Nei Vara: Nina Antonie Solli
Rune Tronsmo Olsen SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mats Andre Rekve Bjugan SP Medlem Ja  
Edel Marie Einarsen SP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Arild Pedersen AP Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer    AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan  AP Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo  AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme  AP Medlem Ja  
Fatima Almanea  AP Medlem Nei Vara: Ragnhild Iversen
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Geir I. Singstad   AP Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes  H Medlem Ja  
John Hermann  H Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Nei Vara: Monika Johnsen
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Vidar Nordskag  R Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  


 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS 054/ 20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  videoSaksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 25. mai 2020 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 25. mai 2020 godkjennes.
 
 
     
 

PS 055/20 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi  Til toppen av siden  video

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2020

 

BEHANDLING: 
Jorunn Indahl Slapgård

ba om å få vurdert sin habilitet. Er mor til part i saken. Slapgård fratrådte og Kari Ekseth tiltrådte. Kommunestyret vedtok enstemmig at Slapgård er inhabil jfr. forvaltningslovens § 6 b.

 

Kathrine S. Lundgren (SP) fremmet på vegne av seg selv, Edel M. T. Einarsen og Leif J. Berg følgende alternativt forslag til vedtak:

 1. Framlagt forslag til reguleringsplan for Tromsdalen beslaglegger arealer til bergverk og industri i for stor grad i forhold til annen arealbruk, og kan derfor ikke godkjennes.
 2. Arealer til åpne kalksteinsbrudd, inklusive dagens brudd, begrenses derfor til å muliggjøre et totalt uttak på 150 millioner tonn kalkstein, forutsatt bryting ned til 100 meter over havnivå- altså vel 100 års drift med uttak som siste års uttak. Arealer til lagring av avdekningsmasser reduseres til behovet som da blir nødvendig.
 3. Utvidelser av dagens regulerte brudd bør fortrinnsvis skje i østlig retning.
 4. Administrasjonen bes starte arbeidet med å oppheve eksisterende kommunedelplan samt parallelt starte arbeide med å lage en ny, der et langt mindre areal benyttes til kalkbrudd.

AP v/Arild K. Pedersen fremmet på vegne av AP, SV og Rødt følgende alternativt forslag til vedtak:
Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi omfatter et gigantisk planområde - som tilsvarer samlet innmark for 10 store, trønderske gårdsbruk – om lag 4 500 dekar. Størrelsen på dagbruddet alene er om lag like stort som dagens Verdal Industripark.

Med dagens årsproduksjon, på mellom 1 og 1,5 millioner tonn i året, vil planhorisonten være mellom 500 og 1000 år. Dersom årsproduksjonen økes opp mot 10 millioner tonn i året, vil bruddet i Tromsdalen bli blant de 5 største bergverkene i Norge.

På bakgrunn av dette er det av hensyn til det lokale demokratiet, av hensyn til innbyggere og næringsliv og ikke minst av hensyn til fremtidige generasjoner, svært viktig at Verdal kommune som planmyndighet, fortsatt har politisk styring på framdriften.

Kommunestyret ønsker derfor en etappevis regulering av kalkbruddet i Tromsdalen. Dette kan eksempelvis løses ved at alle 8 delområder innenfor område A, B og C hver for seg underlegges alminnelige reguleringsplanprosesser, med full administrativ og politisk behandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser, før de åpnes for aktivitet. Rådmannen bes derfor om å utrede ulike alternativer for å oppnå en slik etappevis regulering.

På bakgrunn av dette avvises planforslaget inntil ovenstående er ivaretatt.

Votering:

 • Forslag fra Lundgren (SP), Einarsen (SP) og Berg (SP) – falt med 4 (MDG, Lundgren (SP), Berg (SP) og Einarsen (SP) mot 31 stemmer.
 • Forslag fra AP, SV og Rødt – falt med 13 (AP, SV, R og MDG) mot 22 stemmer.
 • Innstilling fra plan og samfunn – vedtatt med 19 mot 16 stemmer (AP, R, SV, MDG, Einarsen (SP), Lundgren (SP) og Berg (SP).

Ordfører tillot følgende protokolltilførsel fra MDG, SV og Rødt:
Protokolltilførsel:
«Verdal SV, Rødt og MDG beklager vedtaket i sak 55/20 da vi mener vedtaket bygger på et utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag med hensyn til:

 • Langsiktig ressursforvaltning
 • Miljø- og klimaaspekter
 • Disharmoni mellom sannsynlig marked og ressurstak og omfanget av naturinngrep før det er nødvendig.
 • Teknologisk utvikling innen drift og transport
 • Uavklart forhold om vedtaket kan diskvalifisere Verdal kommune med å bli tilgodesett med evt lokal skattlegging, produksjonsavgift, arealavgift etc hvis det blir innført i framtiden for kommuner med store naturinngrep, - grunnet hensyn til «ikke tilbakevirkende kraft»
 • Reduserer lokaldemokratisk innflytelse sterkt i uoversiktlig framtid. 
   

VEDTAK:  

 1. Vedlagte forslag til detaljregulering datert 07.04.2017, med plankart og bestemmelser sist revidert 08.11.2018 og 31.10.2019, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
 2. De bruksberettigedes interesserer er forhold som skal ivaretas gjennom avtale mellom Statskog, Verdalskalk AS og allmenningsstyre/fjellstyre, og kompensasjon for tapte rettigheter til de bruksberettigede vil være en del av en slik avtale. Kommunestyret forventer at Statskog har en dialog med allmenningsstyre/fjellstyret og foretar de nødvendige avklaringer og avtaler om hvordan de bruksberettigedes rettigheter skal ivaretas ved omdisponering av allmenningen til kalkdrift. Kommunestyret mener at allmenningen må stå til rådighet for bruksberettigede til det er forhandlet fram en endelig avtale med driftsselskapet.
 3. Reguleringsbestemmelsen sier at matjorda skal tas forsvarlig vare på, og at plan for jordflytting skal godkjennes av Verdal kommune ved landbruksavdelingen. I den forbindelse vil Kommunestyret gi en sterk oppfordring om at matjorda blir lagt på nydyrket areal.
 4. Kommunestyret mener at transport av kalkstein med bil fra Tromsdalen er uakseptabelt i framtida. Det er et verdivalg og ivaretakelse av livskvalitet til innbyggerne i Verdal at transporten av kalkstein går over til transportbånd i tunnel fram til havna på Ørin. Utredning, prosjektering og bygging av et slikt transportbånd vil ta tid. Kommunestyret vil derfor gi et sterkt signal om at planlegging av transportbånd bør startes omgående.
 5. Verdalskalk skal holde en orientering for kommunestyret minimum en gang i løpet av hver valgperiode. I denne orienteringen skal bedriften også legge frem revisjon av reguleringsplan utført av Direktoratet for mineralforvaltning.

 

   

 

PS 056/20 SNK AS som konsolidert museum - videre prosess  Til toppen av siden  video

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2020

 

BEHANDLING:  
John Petter Valstad ba om å få vurdert sin habilitet. Er nestleder og økonomisjef ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Valstad fratrådte og Kari B. Ekseth tiltrådte. Kommunestyret vedtok enstemmig at Valstad er inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6, 1. ledd e, pkt. 2.

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:  

 

 1. Utredningen «Med fortiden mot fremtiden» vurderes som ikke tilfredsstillende eller utførlig nok beslutningsgrunnlag for så inngripende anbefalinger utredningen foreslår. Forslaget om å avhende virksomheter på Stiklestad må legges bort. SNK på Stiklestad er en helhet med én samlet museumsvirksomhet og en må unngå å ødelegge eksisterende, gjennomtenkte og velfungerende selskapsstrukturer.
 2. Et konsolidert museum i Inntrøndelag må ha eierskap og medinnflytelse fra alle deltakerne. Den konsoliderte museumsaktiviteten bør samles i et eget driftsselskap slik at en både oppnår eierskap og innflytelse for alle museumskommunene. Ulike organisasjonsmodeller og konsekvensene av de ulike modeller, må utredes av et eget utvalg som er sammensatt med utgangspunkt i eiernes krav til spesifikk kompetanse, herunder juridisk, skattemessig, økonomisk og organisasjonsfaglig.
 3. Det konsoliderte museet må få et eget navn.
 4. Det forutsettes at en ny organisering av konsolidert museum setter museet i stand til å prioritere sin sentrale oppgave som tilrettelegger og motor for arbeidet med Nasjonaljubileet 2030. SNKs ansvar for Nasjonaljubileet i 2030 står uansett fast i tråd med merknader fra familie – og kulturkomiteen på Stortinget. Dette er en unik mulighet til å feire Trøndelag som ett samlet fylke og Norges første tusen år som eget rike – med Stiklestad som den politiske hovedarenaen og Nidarosdomen som den religiøse.
 5. Stiklestad Nasjonale Kultursenter ble opprinnelig etablert for å tjene som et kombinert kultur- og reiselivsforetak med nasjonalt ansvar for Olavsarven, og senere nasjonaljubileet 2030. For å sette kultursenteret best mulig i stand til fortsatt å rendyrke disse store nasjonale oppgavene på en best mulig måte, bes rådmannen også utrede muligheten for at Stiklestad Nasjonale Kultursenter reetableres på en selvstendig plattform som eksempelvis Falstadsenteret arbeider på.
 6. Rådmannen gis fullmakt til å initiere felles prosesser med fylkeskommunen som medeier, med sikte på fellesskap i videre utredningsarbeid. Kommunestyret forutsetter involvering av Kulturdepartementet og andre interessenter i det videre arbeidet.

 
 
       

PS 057/20 Ny behandling - lokalisering av ny Stiklestad og Leksdal skole   Til toppen av siden  video

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2020

 

BEHANDLING:  
Notat fra rådmann om korrigerende opplysninger fra Øgstad ble utdelt i møtet.

H v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende alternativt forslag:

 1. Verdal kommune inngår en intensjonsavtale om å kjøpe areal, tomt B og C, fra Kålen eiendom AS og Teglverket AS, som tomt for ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets med arealer for skoleformål og fremtidig areal til idretts- og aktivitetsformål. Rådmann får fullmakt til å fullføre kjøpet når reguleringsplan for området er godkjent.
 2. Rådmannen bes om å utarbeide forprosjekt for bygging av skole på nødvendig areal av tomtene B og C, og å utarbeide reguleringsplan for området.

AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternativt forslag (rådmannens opprinnelige innstilling):

 1. Verdal kommune inngår en intensjonsavtale om å kjøpe areal, tomt A, fra Skogselskapet, som tomt for ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets med arealer for skoleformål. Rådmann får fullmakt til å fullføre kjøpet når reguleringsplan for området er godkjent.
 2. Rådmannen bes om å utarbeide forprosjekt for bygging av skole på tomt A og å utarbeide reguleringsplan for området.
 3. Kommunestyret avventer resultatet av forprosjektet for bygging av skole og skole inkl. idrettsformål, og ber rådmannen gjøre nye vurderinger om behov for areal ut over tomt A.
 4. Som et tiltak jf. Boligplan Verdal 2020-2024 kan en ervervelse av tomt B, C, D muliggjøre et handlingsrom og styring for kommunen angående boligutvikling i Stiklestadområdet. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om oppkjøp av tomt B, C og/eller D. Eventuell gjennomføring av kjøp skal legges fram som sak for kommunestyret.

Votering:

 • AP sitt forslag (rådmannens opprinnelige innstilling pkt. 4) – falt med 10 (AP) mot 25 stemmer.
 • Alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra Høyre, Høyre sitt forslag ble vedtatt med 24 stemmer. 11 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling (AP og SV).

VEDTAK:  

 1. Verdal kommune inngår en intensjonsavtale om å kjøpe areal, tomt B og C, fra Kålen eiendom AS og Teglverket AS, som tomt for ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets med arealer for skoleformål og fremtidig areal til idretts- og aktivitetsformål. Rådmann får fullmakt til å fullføre kjøpet når reguleringsplan for området er godkjent.
 2. Rådmannen bes om å utarbeide forprosjekt for bygging av skole på nødvendig areal av tomtene B og C, og å utarbeide reguleringsplan for området.

 


    
PS 058/20 Fastsetting av planprogram - Detaljregulering Ørin sør II - del av 277/1 m.m.   Til toppen av siden video

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2020

 

BEHANDLING:   
Ved votering ble innstillingen fra plan og samfunn vedtatt med 33 mot 2 stemmer (MDG og Berg (SP).
       
VEDTAK:   
Vedlagte forslag til planprogram, sist revidert 19.05.2020, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9.
  
 
      

PS 059/20 Orientering beredskap covid-19 Helse og velferd   Til toppen av siden video

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2020

 

BEHANDLING:  
Uttalelse fra eldrerådet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:  
Kommunestyret i Verdal tar redegjøring om status og tiltak i beredskapsplan for kommunens helse- og omsorgstjeneste under Covid-19 pandemien til orientering.
  
 
         

PS 060/20 Økt låneramme - Startlån Husbanken   Til toppen av siden video

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2020

 

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:    
Verdal kommune søker Husbanken om ytterligere opptak av startlån på 15 mill kr. Lånerammen brukes til videreutlån til innbyggere med særlig behov. Samlet ramme for låneopptak til videreutlån i 2020 blir dermed 60 mill kr.
  
   
    

PS 061/20 Interkommunalt samarbeid Innherred   Til toppen av siden video

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2020

 

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Kommunestyret tar undervegsrapportering til orientering.
     
 
 

PS 062/20 Verdalsboka "Heimer og folk" Leirådal og Raset. Søknad om midler til utgivelse   Til toppen av siden video

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2020

 

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
  
VEDTAK:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknad om å gi ut to bind av «Heimer og folk Leirådal og Raset» i 2020.
 2. Utsalgspris settes til kr 500 for kjøp av ett bind og kr 900 for kjøp av begge bindene samlet.
 3. Kostnadsramme for utgifter til trykking av de aktuelle bindene settes samlet til kr 400.000. Av dette beløpet forventes kr 300.000 dekt av salgsinntekter og kr 100.000 dekt gjennom tilskudd. I tråd med tidligere praksis dekkes tilskuddet gjennom bruk av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
 4. Som et offentlig innkjøp skal tilbudsinnhenting håndteres av rådmannen, i samarbeid med utvalg for bygdebok.
 5. Kommunestyret anerkjenner den viktige jobben som gjøres av utvalg for bygdebok. Med ønske om å avklare videre prosess for planlagte utgivelser bes rådmannen legge frem sak for utvalg for mennesker og livskvalitet høsten 2020 som legger til rette for drøftinger rundt organisering, finansiering, digitalisering og aktuelle samarbeidspartnere (lokalt/regionalt/nasjonalt), og med en oppdatert oversikt av økonomisk resultat og lagerbeholdning for tidligere utgivelser.


  
  
PS 063/20 Forslag på skjønnsmedlemmer fra Verdal kommune for perioden 01.01.2021-31.12.2024   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Kommunestyret fremmer følgende forslag på skjønnsmedlemmer fra Verdal kommune overfor Trøndelag fylkesting:

 1. Skoginspektør Rune Gudding
 2. Ingeniør/prosjektleder Jon L. Sellæg
 3. Bonde Jon Olav Skrove
 4. Takstmann Tor Skrove
 5. Gartner/daglig leder Eivind Gynnild
 6. Prosjektleder Kari Oddfrid Kvernmo
 7. Ridelærer/gårdbruker Marit Aarset Grønn
 8. Byggmester/daglig leder Trond Lian
 9. Malermester/serviceansvarlig Marius Enes
 10. Eiendomsmegler Sissel Åsvold
 11. Regnskapskontrollør Unni Hestegrei
 12. Elektriker/faglig leder Yngve Østgård
 13. Revisor Kristin Stornes  

 
 
 

PS 064/20 Valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2024
   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Meddommere Inntrøndelag Tingrett.

Utvalg damer:

 1. Langland, Stine f. 1989
 2. Holm, Trude f. 1952
 3. Ramberg, Hjørdis f. 1976
 4. Myhre, Kjellrun Lundsaunet f. 1958
 5. Vangstad, Anne Berit f. 1977
 6. Hestegrei, Inger Nordberg f. 1965
 7. Gynnild, Hege Kristin f. 1995
 8. Seker, Else f. 1972
 9. Dahl, Anniken Elden f. 1990
 10. Aksnes, Bente f. 1965
 11. Wågø, Trine f. 1964
 12. Holmen, Rita S. Pedersen f. 1964
 13. Grøtan, May Solvor f. 1974
 14. Verås, Liss f. 1965
 15. Solvold, Anne Kari f. 1964
 16. Sagvold, Hege Kolsrød f. 1967
 17. Melvold, Sølvi f. 1969
 18. Gausen, Monica f. 1977
 19. Bjøru, Monica f. 1969
 20. Gerhardsen Aud Elin H. f. 1963
 21. Braarud, Kjersti f. 1961
 22. Rennemo, Katrine f. 1999
 23. Rønning, Tonje f. 1998
 24. Aksnes, Eva Kristin f. 1961
 25. Bakken, Marianne f. 1986
 26. Vollan, Nina f. 1992
 27. Lersveen, Ann Kristin f. 1992

Utvalg menn:

 1. Aune, Morten f. 1966
 2. Nordtømme, Tor Martin f. 1997
 3. Hætta, Niklas Anders f. 1990
 4. Dillan, Arne Espen f. 1974
 5. Stenberg, Jørgen f. 1992
 6. Hammervold, Sigmund f. 1970
 7. Kristiansen, Geir Åge f. 1972
 8. Rosvold, Johannes f. 1982
 9. Mathisen, Karl Terje f. 1957
 10. Johnsen, Roger f. 1963
 11. Svendsen, Terje f. 1971
 12. Letnes, Ståle f. 1970
 13. Ottermo, Kjell f. 1958
 14. Bjugan, Mats André f. 1988
 15. Larsen, Gunnar Audun f. 1989
 16. Storstad, Rune f. 1951
 17. Baglo, Knut f. 1966
 18. Mirgahti, Massud f. 1964
 19. Malmo, Adrian Lyng f. 1986
 20. Aas-Prestmo, Kjell-Amund f. 1986
 21. Haugen, Arne-Marius f. 1989
 22. Brendmo, Dag Joar Stormo f. 1984
 23. Hagen, Frode Varslot f. 1977
 24. Kolås, Tore f. 1990
 25. Eiken, Daniel f. 1981
 26. Calderon, Ricardo M. R. f. 1983
 27. Muggerud, Sondre Barøy f. 1997

Meddommere Frostating lagmannsrett.

Utvalg kvinner:

 1. Valstad, Siw Tone f. 1971
 2. Vinne, Ellen f. 1962
 3. Storholmen, Åse f. 1977
 4. Veie-Rosvoll, Vibeke f. 1973
 5. Tiller, Marte Valstad f. 1992
 6. Storholmen, Ingrid f. 1976
 7. Aksnes, Åse P. Nymo f. 1959
 8. Musum, Berit f. 1965
 9. Woll, Kari f. 1958
 10. Bjørklund, Lillian Hagen f. 1973
 11. Larsen, Astrid f. 1956
 12. Bragstad, Inger Lise f. 1964
 13. Fladmark, Iren S. f. 1974
 14. Wohlen, Trine f. 1969

Utvalg menn:

 1. Nicolaysen, Kristoffer f. 1993
 2. Kanestrøm, Endre f. 1953
 3. Singstad, Geir f. 1963
 4. Vollmo, Bård Andre f. 1974
 5. Haugrud, Ove f. 1960
 6. Myhre, Stig Arild f. 1955
 7. Sellæg, Jon f. 1953
 8. Langdal, Knut f. 1957
 9. Brendmo, Dagfinn f. 1953
 10. Rostad, Aage f. 1964
 11. Andresen, Ole Thomas I. f. 1976I
 12. versen, Bjørn f. 1953
 13. Solvold, John K. f. 1966
 14. Evenmo, Torfinn f. 1955

Meddommere Nord-Trøndelag jordskifterett.

Utvalg kvinner:

 1. Grønn, Marit Aarset f. 1969
 2. Smulan, Åse f. 1966
 3. Østerås, Ingeborg f. 1964

Utvalg menn:

 1. Hofstad, Trygve f. 1965
 2. Voll, Knut f. 1956
 3. Gudding, Rune f. 1979  

 

PS 065/20 Fatima Almanea - søknad om midlertidig fritak fra folkevalgte verv i perioden 16.06.20 - 30.06.2021   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2020

BEHANDLING:  
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig
 • Pkt. 2 – enstemmig.
 • Pkt. 3 – enstemmig.
 • Pkt. 4 – enstemmig.
 • Pkt. 5 – enstemmig. 

VEDTAK:   

 1. Fatima Almanea gis midlertidig fritak fra folkevalgte verv i perioden 16.06.20 – 30.06.21.
 2. Camilla Hallan rykker opp som settemedlem i utvalg for mennesker og livskvalitet i perioden 16.06.20 – 30.06.21.
 3. Hilde Lyngsmo rykker opp som medlem i innvandrerrådet for perioden 16.06.20 – 30.06.21.
 4. Ny nestleder i utvalg for mennesker og livskvalitet for perioden 16.06.20 – 30.06.21: Tor Martin Nordtømme.
 5. Ny leder i innvandrerrådet for perioden 16.06.20 – 30.06.21: Hilde Lyngsmo.

 
  
  

PS 066/20 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2020

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

 • Håndtering av koronasituasjonen –kriseledelsesmøte nr 32 avviklet, fortsetter med ukentlige møter også i sommer. Spennende å følge smittesituasjonen i sommer. Prøver nå å gå over til mest mulig normal drift.
 • Ønsker kommunestyret god sommer!

Ordfører orienterte om:

 • Gledelige nyheter med forlik på stortinget om krisepakke til oljenæringen. HOD startet opp nesten umiddelbart på Kværner Verdal. Godt tverrpolitisk arbeid av folkevalgte i Verdal.


 
 

PS 067/20 Spørsmål fra Trine Reitan (AP) - Rus & psykisk helse    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2020

BEHANDLING: 
Trine Reitan (AP) fremmet sitt spørsmål:

Ordfører svarte slik:
«Takk for spørsmålet.
Spørsmålsstilleren tar opp et viktig tema som vi er alle er opptatt av.

Ingen tvil om at de ekstra sårbare i samfunnet vårt er ekstra hardt rammet av de begrensninger COVID-19 situasjonen har gitt.

Jeg har fått innhentet opplysningene til svaret fra rådmannen.

Tilbudet til mennesker med rusmiddelproblematikk har vært endret på ulike måter som følge av korona situasjonen:

Alle lokaler har vært stengt. Tjenester er likevel gitt, hovedsakelig pr telefon, samt gåturer og hjemmebesøk. I tillegg til ordinære tjenester har det vært delt ut mat i samarbeid med Røde Kors og Frelsesarmeen. Det har vært delt ut brukerutstyr enten hjemme hos tjenestemottagere eller på annet avtalt sted. Det er gitt tilbud om arbeidsrettet aktivitet på Ørin og fysisk aktivitet utendørs på avtalt sted.

Det er gitt booppfølging og oppfølging av kommunale leieforhold.

Ruslab var helt stengt frem til påske og har etter det gradvis åpnet tilbudet. Pr i dag får alle som har urinprøveavtale tatt stikkprøver, dvs at de får ikke tatt prøver så ofte som vanlig men alle får gitt.

ATA-senteret er i gang med en gradvis åpning. Dvs at det gis et redusert tilbud.

Det er etter hvert gradvis åpnet mer for samtaler og møter på kontoret. Men fortsatt er det kun etter avtale, ingen drop-in besøk.

Det planlegges at flere fysiske møter skal gjennomføres, innenfor smittevernreglene som gjelder.

Det har vært en vanskelig tid, også for mange i denne sårbare gruppen. Vi ser at flere tjenestemottagere har ekstra store utfordringer for tiden.

For psykisk helse:
Vi har under hele Korona-perioden hatt et tilbud til våre brukere, hovedsakelig pr tlf, men med tilbud om fysisk treff ute (evt gå tur) for de som ikke har opplevd at oppfølging pr tlf er tilstrekkelig.

Vi var forberedt på økt etterspørsel ifbm Korona, men denne har vært mindre enn forventet. Vi har derfor ikke hatt behov for å endre praksis for å etterkomme forespørsler.

Vi jobber for tiden med å etablere et lavterskel-tilbud innen psykisk helse, med forventet oppstart juni/juli. Mange ønsker begrenset kontakt med oss, 1-2 samtaler for råd/veiledning/krisesamtale, vi håper et slikt tilbud kan bidra til å gjøre tilgangen til psykisk helsetjeneste bedre for de som ikke har behov for mer langvarig oppfølging.

Mtp total gjenåpning, med mer fysiske treffpunkt med våre brukere, er dette avhengig av lokaler. For deler av brukergruppa er vi avhengig av samtalerom/pc for tilgang på verktøy som vi benytter i oppfølgingen.»

Representanten takket for svaret, og kom med oppfølgingsspørsmål som ordfører besvarte.
   
 
 

PS 068/20 Spørsmål fra Tor Martin Nordtømme (AP) - Verdal som reisemål    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.06.2020

BEHANDLING: 
Tor Martin Nordtømme (AP) fremmet spørsmålet sitt:

Ordfører svarte slik:
«Takk for spørsmålet.

Sommeren står foran oss, og som spørsmålsstilleren tar opp vil det i år være en ganske annerledes sommerferie for oss alle sammen. De aller fleste kommer til å legge ferieturen sin innenlands, og en hardt presset reiselivsnæring og turistbransje vil få et sårt tiltrengt oppsving.

De begrensninger COVID-19 har lagt på vår mulighet til å reise og være sammen, er også en stor mulighet. Det vil være stor konkurranse mellom reiselivsdestinasjonene nasjonalt, i Trøndelag og på Innherred.

Det vil være viktig å være synlig og nå ut til potensielle feriegjester, både for kommunene og ikke minst for aktørene. Vi kan gjøre noe, og aktørene selv må finne gode måter å markedsføre seg på for å ta rommet som nå har åpnet seg.

Verdal kommunes viktigste samarbeidspartner i dette arbeidet er Visit Innherred og den markedsføringen som skjer gjennom nettsidene og sosiale media, og de reiselivspakken de utvikler i samarbeid med aktørene i reiselivsbransjen.

Så til spørsmålet om hva ordføreren har foretatt seg?
Sammen med resten av ordførerne på Innherred har vi fått laget et bilag som ble distribuert gjennom Trønder-Avisa. Dette ble til fordi det var ønske om at kommunene skulle fronte «Sommer på Innherred» sammen. Verdal Næringsforum ble koblet på som samarbeidspart på tekst og bilder.

Bilaget ble distribuert som fulldistribusjon fra Trondheim nord og til Innherred, med ett opplag på 70.000. Som dere ser fikk Verdal hele framsida med glassigloen på Trones.

Spørsmålsstilleren viser til at mange kommuner har laget filmer som er markedsført på sosiale medier. Dette er et resultat av en ordførerutfordring NHO kom med tidligere i vår. Da ble ordførerne utfordret på å lage en kort film om egen kommune og region for å markedsføre seg for turister i sommer. Vi har selvfølgelig også laget film, og filmen fra Verdal skal sendes denne uken.

Jeg er helt enig med spørsmålsstilleren om at det er store muligheter innen de store historiske begivenheter og severdigheter her i Verdal, men det er også så mye, mye mer å oppleve.
Det er vanskelig å dekke absolutt alt gjennom ett annonsebilag eller en film på maks 2 minutter, så det trengs innsats fra mange, også aktørene selv, for å markedsføre alle de fantastiske mulighetene vi har her hos oss.»

Representanten takket for svaret, og kom med oppfølgingsspørsmål som ordfører besvarte. 
 
  
  Til toppen av siden

 

 

 

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 23.12.2020 13:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS