Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.08.2020

Møtested :  Ørahallen, Verdalsøra skole
Dato:           31.08.2020
Tid:             18:00 - 21:00
Til stede:    35 representanter

 

 

Video-opptak fra kommunestyrets møte
(Siste del av video-opptaket er av dårlig kvalitet, lyden bør da skrus opp til nært maksimal styrke. De siste ca. 40 minutter er tatt opp med et relativt årlig mobilkamera, håndholdt og uten støtte)
 
Kulturinnslag ved Leia Moen, kulturskolen. Video

Åpning, opprop og merknader. Video.
 
 
  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 69/20 Godkjenning av møteprotokoll  15.06.2020 Protokoll video
PS 70/20 Delårsrapport 2 -2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 71/20 Økonomisk tiltakspakke innenfor bygg og anlegg på grunn av covid-19 - Prioritering av aktuelle tiltak Saksframlegg Protokoll video
PS 72/20 Utbygging ny Vuku barnehage - Sluttrapport Saksframlegg Protokoll video
PS 73/20 Godtgjøring til fjellstyrets medlemmer for perioden 2020-2023 Saksframlegg Protokoll video
PS 74/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 75/20 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet Saksframlegg Protokoll video
PS 76/20 Behandling Boligplan Verdal 2020-2023 Saksframlegg Protokoll video
PS 77/20 IKA Trøndelag - endring av selskapsavtale 2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 78/20 BPA - Fritt brukervalg Saksframlegg Protokoll video
PS 79/20 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2025 Saksframlegg Protokoll video
PS 80/20 Verdal Fjellstyre - Regnskap og årsmelding for 2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 81/20 Christer Ahlqvist - søknad om fritak fra vervet som medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden  Saksframlegg Protokoll video
PS 82/20 Kent Arild Green - søknad om fritak som varamedlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet  Saksframlegg Protokoll video
PS 83/20 Orienteringer - Protokoll video
PS 84/20 Interpellasjon fra Arild K. Pedersen (AP): Lokal næringspakke del 1 av 3: Inkluderende arbeidsliv Saksframlegg Protokoll video
PS 85/20 Spørsmål til ordfører fra Arve Haldorsen (SP) - Opprusting av fylkesveger 2021 Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyets møte 31.08.2020
NavnPartiFunksjonMøtteMerknader
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete Lervik Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Nei Vara: Magnus Ottermo Lund 
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel     SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
John Petter Valstad  SP Medlem Ja  
Leif Johan Berg SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Nei Vara: Jorunn Indahl Slapgård
Jonas Skrove Tanem SP Medlem Ja  
Arve Gunnar Haldorsen SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Nei Vara: Nina Antonie Solli
Rune Tronsmo Olsen SP Medlem Nei Vara: Jon Fredrik Voll
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Nei Vara: Kari Birgitte Ekseth 
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mats Andre Rekve Bjugan SP Medlem Ja  
Edel Marie Einarsen SP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Nei Vara: Anne Berit Bergsmo 
Arild Pedersen AP Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer    AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan  AP Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo  AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme  AP Medlem Nei Vara: Astrid Tromsdal 
Fatima Almanea  AP Medlem Nei Vara: Ragnhild Iversen
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Geir I. Singstad   AP Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Nei Vara: Lotte Holthe Kjesbu
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
John Hermann  H Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Nei Vara: Monika Johnsen
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Vidar Nordskag  R Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS 069/ 20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 15. juni godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Protokoll fra møte 15. juni godkjennes.

 
     
 

PS 070/20 Delårsrapport 2 -2020  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Delårsrapport og finansrapport pr mai 2020 tas til orientering.
 2. Driftsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte bevilgningsskjema drift.
  a. Tjenesteområde administrasjon, styring og fellesutgifter styrkes med 0,85 mill kr pga. forlengelse av ansvar for kemner. Finansieres av økt rammetilskudd.
 3. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte bevilgningsskjema investering.
  a. Investeringer i anleggsmidler reduseres med 47,5 mill
  b. Merverdiavgiftskompensasjon reduseres med 8,66 mill
  c. Bruk av lån reduseres med 38,84 mill
  d. Egenkapitalinnskudd i KLP reduseres med 285 tusen, og tilsvarende reduseres bruk av investeringsfond med 285 tusen.
 4. Rådmannen bes samtidig innarbeide bevilgning på 5,7 millioner til kjøp av ny vegskrape i investeringsbudsjettet for 2021.

  

   

PS 071/20 Økonomisk tiltakspakke innenfor bygg og anlegg på grunn av covid-19 - Prioritering av aktuelle tiltak
  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING:    
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret ber om at følgende prosjekt sendes ut på tilbudskonkurranse snarest mulig.

 1. Utskifting av vinduer Verdal rådhus 2. og 3.etasje:                      1,5 mill.kr inkl.mva
 2. Utskifting vinduer Ørmelen skole:                                                1,0 mill.kr inkl.mva
 3. Nytt ventilasjonsaggregat bibliotek/kinobygget:                           1,5 mill.kr inkl.mva
 4. Nytt adgangskontrollsystem bibliotek/kino                                   0,3 mill.kr inkl.mva
 5. Oppgradere heis 2 pluss utskifting av ytterdører m/karm Stekke: 1,2 mill.kr inkl.mva
 6. Pussing av 3 fasadesider Herredshuset:                                          1,5 mill.kr inkl.mva
   
  - Dersom det er ubrukte midler igjen etter at første tilbudskonkurranserunde er foretatt, sendes følgende prosjekt ut på tilbudskonkurranse i prioritert rekkefølge:
 7. Nedgravd renovasjonsløsning Stekke:                                           0,3 mill.kr inkl.mva
 8. Verdalsøra skole, Utvidelse av adkomstkontroll med kort:           0,4 mill.kr inkl.mva
 9. Verdalsøra skole, nytt kjøkken Frisklivssentralen:                        0,5 mill.kr inkl.mva
 10. Bygging av 2 nye boder for utstyr Verdalsøra skole:                    3,0 mill.kr inkl.mva

  
 
       

PS 072/20 Utbygging ny Vuku barnehage - Sluttrapport   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Sluttrapport tas til orientering.

 


    
PS 073/20 Godtgjøring til fjellstyrets medlemmer for perioden 2020-2023   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING:   
Anne Grete Valbekmo (SP) fremmet følgende alternativt forslag:
«Alle faste valgte medlemmer får en fastgodtgjørelse på kr 3500/år, nestleder kr 7000/år og leder kr 17500/år. For å få fastgodtgjørelsen forutsettes oppmøte på minimum 50 % av antall møter/år. I tillegg utbetales en møtegodtgjørelse på kr 500/møte, dette gjelder også for vararep. som møter. Pålagt arbeid etter skriftlig avtale med fjellstyreleder utenom møter, godtgjøres med kr 200/time. Utenom dette kan tapt arbeidsfortjeneste erstattes. Ulegitimert sats inntil kr 950/dag. Full dekning gis inntil 6 timers fravær. For fravær inntil 3 timer utbetales kr 600. Deretter kr 100 i tillegg pr påbegynt time inntil max erstatning. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste kan erstattes etter bekrefta regning, begrense oppad til kr 3200/dag. For kjøring til møter betales kilometergodtgjørelse etter statens satser uten skattetrekk»

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra Valbekmo, ble Valbekmo sitt forslag enstemmig vedtatt
       
VEDTAK:   
Godtgjøring fjellstyrets medlemmer perioden 2019-2023:
Alle faste valgte medlemmer får en fastgodtgjørelse på kr 3500/år, nestleder kr 7000/år og leder kr 17500/år. For å få fastgodtgjørelsen forutsettes oppmøte på minimum 50 % av antall møter/år. I tillegg utbetales en møtegodtgjørelse på kr 500/møte, dette gjelder også for vararep. som møter. Pålagt arbeid etter skriftlig avtale med fjellstyreleder utenom møter, godtgjøres med kr 200/time. Utenom dette kan tapt arbeidsfortjeneste erstattes. Ulegitimert sats inntil kr 950/dag. Full dekning gis inntil 6 timers fravær. For fravær inntil 3 timer utbetales kr 600. Deretter kr 100 i tillegg pr påbegynt time inntil max erstatning. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste kan erstattes etter bekrefta regning, begrense oppad til kr 3200/dag. For kjøring til møter betales kilometergodtgjørelse etter statens satser uten skattetrekk.
  
 
      

PS 074/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Verdal kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF, gjeldende fra 1. januar 2021. Den reviderte avtalen erstatter tidligere inngåtte avtaler.
  
 
         

PS 075/20 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:    

 1. Revidert reglement for kommunestyret, formannskapet og utvalgene for perioden 2019-2023 vedtas.
 2. Med bakgrunn av saksmengde og kompleksitet løftes en bekymring for god saksbehandling og også rekruttering av nye politikere, bør representantene gis noe bedre tid til å gå igjennom dokumentene enn dagens regelverk angir. Samtidig skal dette bidra til fortsatt rask saksgang i kommunen.

  Som en prøveordning foreslås nedenstående endringer. Prøveordningen gjelder fram til og med 31. desember 2020.

  Reglement for Utvalg for Plan og samfunn og Utvalg for mennesker og livskvalitet.
  Pkt 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging. Avsnitt tre:
  Utvalgenes medlemmer innkalles elektronisk som regel med en frist på 6 dager - innkallingsdagen medregnet, men ikke møtedagen.

  Reglement for Verdal Formannskap
  Pkt 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging. Avsnitt tre:
  Formannskapets medlemmer innkalles elektronisk som regel med en frist på 7 dager - innkallingsdagen medregnet, men ikke møtedagen.

  Reglement for Verdal kommunestyre
  Pkt 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging. Avsnitt tre:
  Innkallingen kunngjøres som regel med en frist på 7 dager, - innkallingsdagen medregnet, derimot ikke møtedagen. Lovens § 14-3 påbyr annen kunngjøringsfrist når det gjelder behandling av økonomiplan og årsbudsjett.


  
   
    

PS 076/20 Behandling Boligplan Verdal 2020-2023   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING:   
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – vedtatt med 34 mot 1 stemme (SV)
 • Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret slutter seg til Boligplan Verdal 2020-2023.
 2. Under planlegging av nye boligområder skal bruk av dyrka jord/dyrkbar jord minimaliseres til det helt nødvendige for en god infrastruktur.
 3. Verdal kommune er en storkommune i areal og vi har bosetting i store deler av kommunen. Det er ønskelig at det fortsatt tilrettelegges for spredt boligbygging slik at vi tar hele kommunen i bruk.
 4. Verdal kommune skal gjennomføre en sosial boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie egen bolig eller leie bolig til en overkommelig pris.


 
 

PS 077/20 IKA Trøndelag - endring av selskapsavtale 2020   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
  
VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for IKA Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2020


  
  
PS 078/20 BPA - Fritt brukervalg   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Kommunestyret i Verdal stiller seg positiv til at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan organiseres på ulike måter:

 1. Fritt brukervalg innebærer at kommunen tilbyr brukerne av tjenesten ulike leverandører av BPA.
 2. Brukere som har BPA tjeneste kan ivareta arbeidsgiveransvaret for assistene som ansettes i egen ordning.
 3. Verdal kommune er en av tjenesteleverandørene i fritt brukervalg.

Uansett driftsmodell har kommunen ansvar for forvaltning, og at tjenestene ytes i henhold til kvalitetskrav og lovverk uavhengig om arbeidsgiver er kommunen, privat aktør eller brukeren selv

 

 

PS 079/20 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2025
   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING: 
Karl B. Hoel fremmet på vegne av valgnemnda følgende forslag til forliksrådet for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2025. Valget gjennomføres som avtalevalg.

Medlemmer:

 1. Marit Voll
 2. Ove Bakken
 3. Anne Berit Bergsmo

 

Varamedlemmer:

 1. Sunniva Evensen Aksnes
 2. Siri-Gunn Vinne
 3. Johnny Haugan

 

Leder: Marit Voll.

Votering:

 • Medlemmer: Enstemmig.
 • Varamedlemmer: Enstemmig.
 • Leder: Enstemmig.

 

VEDTAK:  
Forliksrådet for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2025:

Medlemmer:

 1. Marit Voll
 2. Ove Bakken
 3. Anne Berit Bergsmo

 

Varamedlemmer:

 1. Sunniva Evensen Aksnes
 2. Siri-Gunn Vinne
 3. Johnny Haugan

 

Leder: Marit Voll

 

PS 080/20 Verdal Fjellstyre - Regnskap og årsmelding for 2019   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2019 til orientering.

 
  
  

PS 081/20 Christer Ahlqvist - søknad om fritak fra vervet som medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden
    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Christer Ahlqvist fritas fra vervet som medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden.
 2. Nytt medlem for resten av valgperioden: Toralf Hjelde

 

 

PS 082/20 Kent Arild Green - søknad om fritak som varamedlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kent Arild Green om fritak fra vervet som 1. varamedlem til kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av valgperioden.
 2. Varamedlemmene rykker opp i uforandret rekkefølge.

 

 

PS 083/20 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Arealplan et viktigste dokumentet når det gjelder arealdisponering.
 • Drift i sommer gått bra.
 • Arbeidsgiverpolitikk vedtatt før sommeren – nå foregår kursing i partssamarbeid som ledd i denne.
 • Delårsrapport 3 formannskapet 16. september – tiltaksvurderinger.
 • Bjørn Guldvog deltok på møte med kommunedirektører i dag- roser kommunene som en viktig del for at det går så bra som det gjør i Norge. Fylkesmannen jobber med scenariebeskrivelser som grunnlag for planlegging i kommunene. Det oppfordres til at den ordinære influensavaksinen tas, spesielt helsepersonell. Ukentlige møter i kriseledelsen. Besluttet sist torsdag for litt mer utleie av kommunale bygg – da først for korpsøvinger og aktiviteter for barn og unge.

 

Ordfører orienterte om:

 • Sak i september om Trøndelag forskning og utvikling om hva vi skal gjøre med aksjeandelen vår – Tfou har fått krav om å fusjonere seg med en større forskningsinstitusjon ellers mister de støtte. Prosess for hvordan eierne skal gjøre dette.
 • Repskap og eiermøte Trondheim havn – fisjon. Forlag om at det etableres et eiendomsselskap – dette kommer det også sak om til politisk behandling.
 • Ansettelse ny kommunedirektør. Experis er engasjert som rekrutteringsselskap. Spørreundersøkelse utsendt kommunestyrets medlemmer for å få innspill til det videre arbeidet. Næringsaktører også involvert i dette. Tas sikte på tilsetting i november. Frode Kvittem konstituert som kommunedirektør fra 1. oktober.
 • Ordføreropprop vindkraft – vindkraft må overføres til plan- og bygningsloven slik at kommunen får det siste ordet. Ordfører har signert.
 • Møte med gruppelederne om klima i kommunestyret. Noen forbedringspunkter, men også mye bra.
 • Spørsmål fra Knut Snorre Sandnes sist formannskap – om Verdal kommunes engasjement i årets TV-aksjon. Det blir ingen fysisk innsamlingsaksjon i år – saken må da bli om kommunen skal gi sitt vanlige tilskudd. Ordførers ståsted er at saken støttes, selv om han er uenig i mye som organisasjonen står for– skille sak og organisasjon.
 • Formannskapets møte 3. september utgår og møte 17. september flyttes til 16. september. Dette pga arbeidsmøte som formannskapet skal delta i om Innherredsbyen.

 

 

PS 084/20 Interpellasjon fra Arild K. Pedersen (AP): Lokal næringspakke del 1 av 3: Inkluderende arbeidsliv    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING: 
Representanten Arild K. Pedersen (AP) fremmet interpellasjonen og følgende oversendelsesforslag til formannskapet:

Rådmannen bes om å levere utredninger til politisk behandling på følgende:

 • Verdal kommune forsterker dialogen med NAV Verdal. Det er en ambisjon å få styrket samhandlingen med NAV når det gjelder arbeidsmarkedsspørsmål. Det fremmes sak i formannskapet, der det gjøres en vurdering av hvordan dette best kan skje.
 • Verdal kommune må ha stort fokus på rekruttering av morgendagens arbeidskraft. Vi vet at spesielt i helsesektoren vil det være stor etterspørsel etter nok faglært arbeidskraft i nær framtid. Verdal kommune har konkrete mål for sin lærlingepolitikk. Kommunestyret er i tvil om disse målsetningene er offensive nok, ikke minst i den situasjonen koronaen har skapt. Kommunestyret ber derfor om at det legges fram en vurdering av situasjonen knyttet til lærlinger og rekruttering i Verdal kommune til formannskapet mht. hvordan dagens målsetninger fungere, og hvordan Verdal kommune kan heve ambisjonsnivået.
 • Prosjektet Drømmedagene ser så langt ut til å ha levert gode resultater. Det ønskes vurdering av prosjektets resultat fra administrasjonen, samt en vurdering på i hvilken form Drømmedagene bør videreføres. Det ønskes en sak til politisk behandling med vurderinger knyttet til hvorvidt prosjektet bør implementeres i kommunens ordinære drift.
 • Verdal kommune bør sikte mot å ha færrest mulig «drop-outs» fra skolen. Vi vet at tidlig innsats gir gode resultat. Mennesker er – og skal være – forskjellige, det vanlige skoletilbudet treffer ikke alle elever. Vi ber om en sak til formannskapet hvor det legges frem hvilke alternativer til det ordinære skoletilbudet som finnes for ungdom som av ulike grunner ikke passer inn. Det ønskes også en vurdering av hensiktsmessighet og kapasitet på dagens tilbud.

 

Ordfører svarte slik:

«Takk for interpellasjonen.

Som interpellanten beskriver, ble også næringslivet i Verdal rammet hardt da koronaepidemien førte til nedstenging av samfunnet 12. mars. Situasjonen utviklet seg hurtig fra dag til dag i tida fram til nedstengning, og for alle ble dette en uoversiktlig og noe kaotisk periode. For det kommunale systemet handlet det om stenging av skoler og barnehager, gi tilbud til barn av foresatte med samfunnskritiske yrker, innføring av strenge rutiner på institusjoner og i hjemmetjenesten. Alt som ble gjort var med fokus på smitteverntiltak for å hindre utbredelse av koronaviruset, samtidig som alle skulle få den hjelpen de hadde krav på. En ressurskrevende og utfordrende oppgave for hele organisasjonen og lokalsamfunnet.

Samtidig ble næringslivet hardt rammet, og dette hadde selvfølgelig sterkt fokus både i den politiske og administrative ledelsen i Verdal kommune.

Så over til spørsmålene:

 1. Mener ordfører at den politiske handlekraften har vært stor nok?
   
  Jeg tror ingen politiske ledere, verken lokalt, regionalt eller nasjonalt vil se tilbake på denne tiden og si at: «Vi gjorde alt rett!». Heller ikke vi i Verdal. Men, ut fra de forutsetningene vi hadde, mener jeg at den politiske handlekrafta har vært stor. Vi skulle gjerne ønsket at den kunne vært større, men verktøykassa var dessverre ikke full nok da krisen traff oss. Vi har sett at kommuner rundt oss har stilt opp med lokale krisefond til næringslivet. Det har de hatt mulighet fordi de over tid har bygd opp solide disposisjonsfond som kan brukes i slike krisetilfeller. Det har ikke Verdal kommune klart. Jeg skulle gjerne sett at vi kunne hatt store fondsreserver som vi nå kunne brukt av som krisehjelp til næringslivet, men det har vi altså ikke. Og da handler det om andre måter å jobbe på. Blant annet gjorde formannskapet i sitt møte 02.04 et vedtak i 14 punkt, foreslått på tvers av partiene, alle med fokus på tiltak for næringslivet.

 2. Hvilke initiativ er tatt av politisk lederskap i denne perioden?
   
  Samhandlingsrådet for næringslivet på Innherred: Umiddelbart etter krisen traff oss, ble det etablert tett samarbeid mellom ordførerne på Innherred, med daglige møter. Dette gjorde at vi ble godt samkjørte og raskt fikk avklart en del viktige punkt på tvers av kommunegrensene. Ordføreren i Verdal tok initiativ til opprettelse av «Samhandlingsrådet for næringslivet på Innherred». Målet med samhandlingsrådet har vært, og er fortsatt, å finne gode tiltak som kan hjelpe næringslivet, i tillegg til oppdatering på status og kunnskapsdeling.
   
  I samhandlingsrådet deltar ordførerne i kommunene, næringsforumene, Proneo, Tindved, T:lab, Trøndelag Fylkeskommune, LO, NHO, Sparebank1 SMN, Åsen Sparebank, NAV, Skatteetaten, Visit Innherred og andre aktører blir invitert inn for å sette fokus på ulike tema.
   
  Vi har også koblet på stortingsrepresentanter fra Trøndelag for å gi innspill på saker som det bør jobbes med nasjonalt, for å bedre de ulike tiltakspakkene.
   
  Senest på fredag hadde vi møte, og da med fokus på hva gjør vi framover, blant annet Innovasjonspartnerskap, med spørsmålet om Innherred kan ta en posisjon på innovasjon nasjonalt innenfor områder som representerer et stort nyskapingsbehov og effektiviseringspotensial.
   
  Samarbeid med Verdal Næringsforum:
  Ordfører og varaordfører opprettet samarbeid med Verdal Næringsforum for å få innspill direkte fra bedriftene på status og hva som ville være viktige bidrag fra Verdal kommune. Sammen tok vi en ringerunde til ca. 40 bedrifter i Verdal, og gjorde en felles oppsummering. Dette viste en enorm variasjon, fra de som hadde fått yrkesforbud, de som hadde mistet all aktivitet og hele driftsgrunnlaget over natta til de som hadde normal drift og også en økning. Det aller viktigste tiltaket fra den statlige pakken med dekning av driftsutgifter, i tillegg til permitteringsregler som gjorde at man unngikk oppsigelser.
   
  Senest i dag fikk jeg en foreløpig oppsummering av en spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene. Det som går igjen er at det er viktig å sikre at det offentlige benytter seg av lokale leverandører, samordne og sortere informasjon, jobbe for økt aktivitet innen bygg og anlegg. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for å holde budsjettrammene slik at investeringsprosjektene som ligger fram i tid ikke må forskyves.
   
  Ordføreropprop: Redd arbeidsplassene ved Kværner Verdal! 14. mai kom et ordføreropprop på trykk i alle avisene i regionen. Dette ble en realitet etter initiativ fra ordføreren i Verdal. Alle 8 ordførerne fra Trondheim til Snåsa undertegnet oppropet som fremhevet den industrielle motoren Kværner Verdal som viktig for alle kommunene. Også dette godt omtalt i media.
  Så er det ingen tvil om at veldig mye av tida gikk til å jobbe med forhandlingene om skatteforliket til oljebransjen. Her har ordføreren deltatt på en rekke møter på Kværner, dialog med verftsledelsen, tillitsvalgte og ikke minst lokalpolitikere fra flere parti. I tillegg møter med statsråden og det nasjonale ordførerforumet for olje- og gasskommuner.

 3. Ordførers initiativ framover
   
  Det aller viktigste vi sammen kan gjøre, er å ha kontroll på smittesituasjonen slik at vi hindrer lokal nedstenging. Vi ser rundt omkring i landet at kommuner må stenge skoler, barnehager og fritidstilbud ved lokale utbrudd. Det rammer også næringslivet ekstremt hardt. Aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen kan vi påvirke gjennom å være i stand til å gjennomføre de investeringene vi har tenkt framover. Skal vi klare det må vi holde oss til det vedtatte budsjettet.»

Ved votering ble oversendelsesforslaget enstemmig oversendt formannskapet.

VEDTAK:
Oversendelsesforslag til formannskapet:

Rådmannen bes om å levere utredninger til politisk behandling på følgende:

 • Verdal kommune forsterker dialogen med NAV Verdal. Det er en ambisjon å få styrket samhandlingen med NAV når det gjelder arbeidsmarkedsspørsmål. Det fremmes sak i formannskapet, der det gjøres en vurdering av hvordan dette best kan skje.
 • Verdal kommune må ha stort fokus på rekruttering av morgendagens arbeidskraft. Vi vet at spesielt i helsesektoren vil det være stor etterspørsel etter nok faglært arbeidskraft i nær framtid. Verdal kommune har konkrete mål for sin lærlingepolitikk. Kommunestyret er i tvil om disse målsetningene er offensive nok, ikke minst i den situasjonen koronaen har skapt. Kommunestyret ber derfor om at det legges fram en vurdering av situasjonen knyttet til lærlinger og rekruttering i Verdal kommune til formannskapet mht. hvordan dagens målsetninger fungere, og hvordan Verdal kommune kan heve ambisjonsnivået.
 • Prosjektet Drømmedagene ser så langt ut til å ha levert gode resultater. Det ønskes vurdering av prosjektets resultat fra administrasjonen, samt en vurdering på i hvilken form Drømmedagene bør videreføres. Det ønskes en sak til politisk behandling med vurderinger knyttet til hvorvidt prosjektet bør implementeres i kommunens ordinære drift.
 • Verdal kommune bør sikte mot å ha færrest mulig «drop-outs» fra skolen. Vi vet at tidlig innsats gir gode resultat. Mennesker er – og skal være – forskjellige, det vanlige skoletilbudet treffer ikke alle elever. Vi ber om en sak til formannskapet hvor det legges frem hvilke alternativer til det ordinære skoletilbudet som finnes for ungdom som av ulike grunner ikke passer inn. Det ønskes også en vurdering av hensiktsmessighet og kapasitet på dagens tilbud.

 

 

PS 085/20 Spørsmål til ordfører fra Arve Haldorsen (SP) - Opprusting av fylkesveger 2021  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2020

BEHANDLING: 
Representanten Arve Haldorsen (SP) fremmet spørsmålet.

Ordfører svarte slik:
«Takk for spørsmålet.
Spørsmålsstilleren tar opp en sak som har vært tatt opp mange ganger tidligere, men som det dessverre er altfor liten framdrift i.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune hadde en gang en visjon om at alle fylkesveger skulle være asfaltert innen 2019. Det kan vi vel trygt konstatere at ikke har skjedd.

Verdal kommune sine innspill til Fylkesvegplan 2018-2021 (2023) var prioritert i to punkt:

 1. FV170 Lein-Steinkjer grense
 2. FV 160 Skjækerfossen – Vera.

 

Verdal kommune har også ved tidligere Fylkesvegplaner og på ulike høringsrunder prioritert vegen til Vera, og med argumentasjon at også næringstrafikk og distriktshensyn må veie tungt i tillegg til årsdøgntrafikk (ÅDT). Det er en argumentasjon vi fortsatt må holde høyt. Det er næringsdrivende i Vera som har behov for transport av varer, det er innfallsporten til Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark og ikke minst er det et stort antall hytter.

Jeg har fått innspill fra administrasjonen som har hatt dialog med Fylkeskommunen om Veresvegen og fått følgende tilbakemelding:

 • Problemet med Veresvegen er at drift/vedlikehold av Veresvegen er dyrt. Vedlikeholdsbudsjettet strekker ikke til.
 • Av den grunn er Veresvegen meldt inn som ett Forsterkningsprosjekt. Dette innebærer opprettelse av ett eget budsjett for vegen. Om dette går i orden er ganske usikkert da ett slikt prosjekt konkurrerer med tilsvarende prosjekt over hele Trøndelag Fylke.
 • Hvis dette ikke går i orden er det ikke midler til annet enn punktvedlikehold, dvs utbedring av vegen der den er aller dårligst.
 • I vår ble det brukt betydelige midler til påkjøring av pukk/knust fjell på de verste punktene på vegen.
 • Prøver å bytte stikkrenner/drenering etter tur på vegen.
 • Veg ved Grythullet bru – Det vil bli foretatt asfaltering på begge sider av brua i høst

 

Så til spørsmålet om når kommunestyret får Fylkesvegplan til høring.
Delstrategi veg og handlingsprogram ble vedtatt i 2019.
Tidsplanen for revidering av fylkesvegplan er ikke klarlagt, så dette må vi prøve å påvirke så godt vi kan.

Så var det om ordfører har mulighet til påvirkning slik at nødvendig vedlikehold holdes på et akseptabelt nivå.
Det er ingen tvil om at det politiske trykket må holdes oppe. Jeg oppfordrer alle parti til å jobbe mot sine fylkestingsgrupper for å sikre at Veresvegen får den oppmerksomheten den fortjener.

Jeg har i dag tatt kontakt med hovedutvalgsleder veg og invitert til befaring, så jeg håper det er mulig å få til det i løpet av høsten.»

Spørsmålsstiller takket for svaret


 

Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 05.01.2021 07:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS