Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.09.2020

Møtested :  Konferansesal, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Dato:           28.09.2020
Tid:             17:00 - 18:50
Til stede:    34 representanter

 

 

Etter kommunestyrets møte ble det avtakking av Jostein Grimstad, som slutter som rådmann 30.09.20.

Video-opptak fra kommunestyrets møte
 
Kulturinnslag ved kulturskolen. Video

Åpning, opprop og merknader. Video.
 
 
  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 86/20 Godkjenning av møteprotokoll  31.08.2020 Protokoll video
PS 87/20 Delårsrapport 3 -2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 88/20 Analysegrunnlag for økonomiplan - Kostra mv
Saksframlegg Protokoll video
PS 89/20 Kjøp av gnr.18, bnr 1215, Russervegen 10, administrasjonsbygg Innherred Renovasjon på Ørin
Saksframlegg Protokoll video
PS 90/20 Interkommunale idrettsanlegg i Verdal - prinsipper
Saksframlegg Protokoll video
PS 91/20 Reglement for kontrollutvalget
Saksframlegg Protokoll video
PS 92/20 Orienteringer - Protokoll video
PS 93/20 Spørsmål til ordføreren fra Trine Reitan (AP) - situasjonen i flyktningeleiren Moria Saksframlegg

Protokoll

video

 

Oppmøte kommunestyets møte 28.09.2020
NavnPartiFunksjonMøtteMerknader
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete Lervik Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja
Terje Aksnes SP Medlem Nei Vara: Kari Birgitte Ekseth
Karl Bernhard Hoel     SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Nei Vara: Tor Wæren Kvernmo
John Petter Valstad  SP Medlem Ja  
Leif Johan Berg SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Nei Vara: Jorunn Indahl Slapgård
Jonas Skrove Tanem SP Medlem Nei Vara: Jon Fredrik Voll
Arve Gunnar Haldorsen SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Nei Vara: Kristine Kulstad
Rune Tronsmo Olsen SP Medlem Ja
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Nei Vara: Nina Antonie Solli
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mats Andre Rekve Bjugan SP Medlem Ja  
Edel Marie Einarsen SP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja
Arild Pedersen AP Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer    AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan  AP Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo  AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme  AP Medlem Ja
Fatima Almanea  AP Medlem Nei Vara: Ragnhild Iversen
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Geir I. Singstad   AP Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
John Hermann  H Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Nei Ingen vara
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Vidar Nordskag  R Medlem Nei Vara: Else Seker
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS 086/ 20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 31. august 2020 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 31. august 2020 godkjennes.

 
     
 

PS 087/20 Delårsrapport 3 -2020  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret tar delårsrapport 3/2020 til orientering og slutter seg til hovedinnretningen i de tiltak som beskrives for budsjettåret 2020, og understreker samtidig at alle mulighetsrom for balanseforbedring må gripes gjennom høsten. Kommunestyret ser behovet for strakstiltak som kan redusere merforbruket i 2020. Et stort merforbruk i 2020 vil være uheldig for mulighetsrommet i økonomiplan 2021-2024.
 2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en ny sak 26. oktober med ny måling av budsjettavvik og flere tiltak for balanseforbedring i 2020. Saken skal også inneholde en orientering om praktiske konsekvenser av tiltak som er satt i verk.
 3. Kommunestyret vedtar bemanningsreduksjoner i hjemmetjenesten.
 4. Kommunestyret vedtar stenging av 4 rehabiliteringsplasser.
 5. Driftsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte bevilgningsskjema drift.
  a. Tjenesteområde helsestasjon og lege styrkes med 0,77 mill kr pga endringer i tilskuddsordningen for fastleger. Finansieres av økt rammetilskudd.
 6. Særskilt om økonomiplanarbeidet
  a. Prosessen med økonomiplan 2021-2024 må etablere varige og bærekraftige tiltak som kan erstatte midlertidige strakstiltak høsten 2020.
  b. Bevilgninger til tjenester i Verdal kommune skal bygge på vurderinger av utvikling av behov. Rådmannen skal legge fram analyser som kan belyse utviklingen og ressursbruken. Det er ingen automatikk i at merforbruk eller historiske budsjettnivåer skal videreføres.
  c. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulige handlingsrom for en bedre og mer bærekraftig driftsbalanse i årene som kommer. Analysene skal innarbeides i kommende økonomiplaner og gi kommunestyret kunnskapsgrunnlag for å kunne velge blant alternativer.
 7. Kommunestyret finner ikke økonomisk handlingsrom for å opprette nye stillinger innenfor kultur og miljø slik beskrevet i PS 119/19 økonomiplan punkt 32. Ønskene er også ivaretatt innenfor eksisterende organisasjonsplan og bemanning.

 

  

    

PS 088/20 Analysegrunnlag for økonomiplan - Kostra mv  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2020

BEHANDLING:    
Notat om feil i kommunebarometer er utsendt kommunestyrets medlemmer.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Fremlagt rapport tas til orientering. Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med økonomiplan 2021-2024.

 

 

PS 089/20 Kjøp av gnr.18, bnr 1215, Russervegen 10, administrasjonsbygg Innherred Renovasjon på Ørin
   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapet innstilling vedtatt med 33 mot 1 stemme (Haldorsen, SP).

VEDTAK:

 1. Verdal kommune kjøper Administrasjonsbygget til Innherred renovasjon på Ørin, gnr.18, bnr.1215 for kr.6.000.000,- pluss omkostninger.
 2. Investeringer finansieres over investeringsbudsjett avløp, funksjon 3500, og tas inn i selvkostregnskapet for avløp.
 3. Bygget avskrives over 20 år.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å utforme kjøpekontrakt og å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
 5. Rådmannen får fullmakt til å inngå leieavtale med Trondheimsfjordens Våtmarkssenter.

 

 

    
PS 090/20 Interkommunale idrettsanlegg i Verdal - prinsipper   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2020

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:   

 1. Verdal kommune skal samarbeide med aktuelle kommuner om å realisere interkommunale idrettsanlegg.
 2. Aktuelle interkommunale idrettsanlegg skal vurderes i de aktuelle idrettsrådene og kommunene før de tas inn i anleggsplan.
 3. Anlegg som defineres som interkommunale idrettsanlegg innarbeides i gjeldende økonomiplan.
 4. Det skal tilstrebes god balanse i fordeling av antall og type interkommunale idrettsanlegg i samarbeidende kommuner.

 


     

PS 091/20 Reglement for kontrollutvalget   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2020

BEHANDLING:   
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023.

 

 

PS 092/20 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2020

BEHANDLING:
Rådmannen orienterte om:

 • Jobben mot økonomisk balanse er krevende, men en jobb som må gjøres. Kontinuitet viktig. Lave renter og lav lønnsvekst.
 • Statsbudsjett kommer 7. oktober.
 • Restart av samarbeid med kirken om prestegården – utvikles til å representere sterk tilstedeværelse fram til 2030.
 • Innbyggerundersøkelsen «Folkestemmen» - god respons.

 

Ordfører orienterte om:

 • Konsernledelsen i Sintef på Verdalsbesøk.
 • Ansettelse ny kommunedirektør – jobbes med kandidater. Stor tro på å komme i mål med den tidsplanen som er lagt.
 • Politisk verksted om Innherredsbyen på Frosta – gode tilbakemeldinger.
 • Overhalla betongbygg åpnet.
 • Hovedutvalg for veg fra trøndelag fylkeskommune vært på kommunebesøk. Presenterte fylkesveger og gang- og sykkelveger. E6 var også tema.
 • Tall fra NAV – arbeidsledige og arbeidssøkende.

 

 

PS 093/20 Spørsmål til ordføreren fra Trine Reitan (AP) - situasjonen i flyktningeleiren Moria
  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.09.2020

BEHANDLING:   
Trine Reitan (AP) fremmet spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:
«Det er ingen tvil om at det er opprivende og hjerteskjærende å observere det som nå skjer i Moria-leiren på Lesvos.

Fra 2014 økte antall flyktninger og migranter til Europa, og mange kom til Hellas. Da grensene nord for Hellas stengte måtte de bli værende der. Mange bor nå i leirer på de greske øyene, hvor forholdene er forferdelig dårlige og det er en stor mangel på helsehjelp.

Før storbrannen 8. september 2020 bodde nesten 13.000 i Moria-leiren, som er beregnet for maksimalt 3.000 personer.
Siden «EU-Tyrkia-avtalen» trådte i kraft våren 2016 har migranter og flyktninger måttet bli værende på greske øyer på ubestemt tid. I løpet av de siste fire årene har den humanitære situasjonen forverret seg for hvert år.
På grunn av økning i antall ankomster og en stopp i overføring til fastlandet er 42.000 mennesker nå strandet på øyene, i uholdbare forhold
Situasjonen i Moria i dag er en akutt humanitær krise forårsaket av Europas mangel på humane politiske løsninger siden 2015.

Morgenen 9. september var Moria-leiren brent til grunnen.
Ifølge Leger Uten Grenser tvang storbrannen 12.000 flyktninger ut på gata.

Verdal kommune har alltid imøtekommet IMDi sin anmodning om å bosette flyktninger, med enstemmige vedtak i kommunestyret.
Det er også blitt presisert en rekke ganger at vi kan ta imot flere enn de vi blir anmodet om å ta imot, og vi er mange som har uttrykt at det er underlig at det ikke blir bosatt flere flyktninger når vi ser hvordan mange mennesker i verden lider og har behov for beskyttelse.

Jeg ble tilsendt et forslag til uttalelse fra en privatperson som kunne blitt behandlet i kommunestyret i februar. Samtidig sendte SV inn forslag til interpellasjon, men dette ble gjort etter fristen gikk ut så den kom ikke til behandling. Nedstengingen av samfunnet i forbindelse med COVID-19 er nok årsaken til at den ikke er fremmet på nytt.

Det er ikke kommet andre initiativ til ordføreropprop, men det er riktig som spørsmålsstilleren nevner at det er kommet uttalelser fra en del kommuner. Da etter lokale initiativ i folkevalgte organ. Det kan selvfølgelig også kommunestyret eller formannskapet i Verdal gjøre, og jeg vil være positiv til at det sendes en slik uttalelse fra Verdal kommune.

For inneværende år har kommunestyret imøtekommet IMDi sin anmodning om å ta imot 16 flyktninger. Det kommer vi ikke til å få, for det kommer ikke mange nok flyktninger til landet.

Så er spørsmålet om Verdal har gjort nok med tanke på situasjonen i Moria, og hva ordføreren konkret har tenkt å gjøre.

Det er ikke så veldig mye vi kan gjøre. Vi kan vedta en uttalelse, eller sende en henvendelse til statlige myndigheter. Men vil det endre europeisk og statlig politikk?
Vi får håpe at alle innspill nytter.
Dette er opp til europeiske og nasjonale myndigheter. Norge har sagt at vi skal ta imot 50 flyktninger fra Moria. Det mener jeg er altfor lite, og det tallet burde vært mangedoblet.

Verdal kommune er klar til å ta sin del av ansvaret. Vi er verdensborgere, med lang erfaring i å bosette flyktninger og vise solidaritet med de som trenger hjelp.»

Trine Reitan stilte oppfølgingsspørsmål som ordfører besvarte


Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 14.05.2021 10:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS