Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.11.2020

Møtested :  Ørahallen, Verdalsøra skole
Dato:           30.11.2020
Tid:             18:00 - 21:30
Til stede:     35 representanter.

 

Ordfører foreslo at sak 113/20 utgår, da den er utsatt i formannskapet. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Før møtet ble det gitt følgende orientering:

 

Video-opptak fra kommunestyrets møte

Kulturinnslag ved kulturskolen. Video

Åpning, opprop og merknader. Video.
 
 
  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 111/20 Godkjenning av møteprotokoll  26.10.2020 og
12.11.2020
Protokoll video
PS 112/20 Tomt Nyvegbakken 21
Saksframlegg Protokoll video
PS 113/20 Rekrutteringsanlegg i friidrett
Saksframlegg Protokoll video
PS 114/20 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Verdal kommune
Saksframlegg Protokoll video
PS 115/20 Interkommunalt samarbeid Innherred - status pr. november 2020
Saksframlegg Protokoll video
PS 116/20 Trondheim Havn IKS - utdeling av eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn for etablering av eiendomsselskap
Saksframlegg Protokoll video
PS 117/20 Ny selskapsavtale fra 01.01.2021 - KonSek Trøndelag IKS
Saksframlegg Protokoll video
PS 118/20 Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd
Saksframlegg Protokoll video
PS 119/20 Delegeringsreglement for Verdal kommune for perioden 010121 - 311224  Saksframlegg Protokoll video
PS 120/20 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2021
Saksframlegg Protokoll video
PS 121/20 Verdalsboka. Justering av utsalgspris på bygdebøker
Saksframlegg Protokoll video
PS 122/20 Orienteringer - Protokoll video
PS 123/20 Interpellasjon fra Anne Grete Valbekmo (SP) - Heltidskultur  Saksframlegg Protokoll video
PS 124/20 Interpellasjon fra Knut Snorre Sandnes (H) - Plan for legetjenester i Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll video
PS 125/20 Ny behandling - ny eier av Trøndelag forskning og utvikling (TFOU)
Saksframlegg Protokoll video
PS 126/20 Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m fl Saksframlegg  Protokoll video
PS 127/20 Spørsmål til ordfører fra Ragnhild Iversen (AP) og Jorunn Dahling (AP): Situasjonen i idretten Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyets møte 30.11.2020
NavnPartiFunksjonMøtteMerknader
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete Lervik Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja
Terje Aksnes SP Medlem Ja
Karl Bernhard Hoel     SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja
John Petter Valstad  SP Medlem Ja  
Leif Johan Berg SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Nei Vara: Nina Antonie Solli
Jonas Skrove Tanem SP Medlem Ja
Arve Gunnar Haldorsen SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja
Rune Tronsmo Olsen SP Medlem Ja
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Nei Vara: Kari Birgitte Ekseth
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mats Andre Rekve Bjugan SP Medlem Ja  
Edel Marie Einarsen SP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Nei Vara: Camilla Hallan
Trine Reitan AP Medlem Ja
Ragnhild Iversen AP Medlem Nei Vara: Anne Berit Bergsmo 
Anita Dagrun Steinkjer    AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan  AP Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo  AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme  AP Medlem Ja
Fatima Almanea  AP Medlem Nei Vara. Bjørn Holmli
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Geir I. Singstad   AP Medlem Ja
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
John Hermann  H Medlem Nei Vara: Mona Kristin Rømuld
Tore Landstad FRP Medlem Ja
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Vidar Nordskag  R Medlem Nei Vara: Else Seker
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Kommunedirektør  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS 111/ 20 Godkjenning av møteprotokoll 26.10.2020 og 12.11.2020   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26. oktober og 12. november godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte 26. oktober og 12. november godkjennes.

 
     
 

PS 112/20 Tomt Nyvegbakken 21  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Tomt Nyvegbakken 21 selges til NVB21 AS for 900 kr/kvm.

 

    

PS 113/20 Rekrutteringsanlegg i friidrett  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet forslag om at saken utsettes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken utsettes.

 

 

PS 114/20 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Verdal kommune   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING:  
Trine Reitan (AP) fremmet følgende forslag til § 5:
«Tillegg til § 5, nytt punkt d: Utgår
(Tillegg til § 5, nytt punkt d:
Bråtebrenning/ brenning av hageavfall på egen eiendom (bolighus og hytte) kan tillates så lenge det ikke er til åpenbar sjenanse for andre eller til fare for ukontrollert brann)»

Votering:
Forslaget fra AP – falt med 23 mot 12 stemmer
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:   
Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Verdal kommune vedtas med følgene endringer:
§ 4 endres til: Åpen brenning er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5 om unntak fra forbudet.
Åpen brenning skal ikke være nærmere enn 10 meter fra bekkekant/toppen av ravinedal.

Tillegg til § 5, nytt punkt d:
Bråtebrenning/ brenning av hageavfall på egen eiendom (bolighus og hytte) kan tillates så lenge det ikke er til åpenbar sjenanse for andre eller til fare for ukontrollert brann.

 

    
PS 115/20 Interkommunalt samarbeid Innherred - status pr. november 2020   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:   

 1. Utredningene for brann og IKT viser at det er gevinster å hente på sammenslåing.
  -  Det vedtas å gå videre med fase 2 med ytterligere utredninger med sikte på sammenslåing av både brann og IKT.
 2. Utredning om felles kommuneadvokat viser at det ikke er økonomisk og kapasitetsmessig gunstig med sammenslåing.
  - Det vedtas å ikke gå videre med tanke på sammenslåing av kommuneadvokatene.
 3. For øvrig tas statusrapporten til orientering.

 


     

PS 116/20 Trondheim Havn IKS - utdeling av eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn for etablering av eiendomsselskap
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til Rammeavtale med vedlegg som framlagt, jmf. Trondheim Havns representantskaps behandling og anbefaling i sak 8/20 om utdeling av eiendommer fra Trondheim Havn IKS for etablering av eiendomsselskap i tråd med nevnte Rammeavtale med vedlegg.
 2. Kommunestyret gir sin representant i representantskapet til Trondheim Havn fullmakt til å stemme for utdeling, og for den beskrevne modellen for utdeling, av respektive eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn for etablering av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til på vegne av kommunen å signere de nødvendige dokumenter for gjennomføring av modellen fra utdelingen og til etableringen av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg. Fullmakten omfatter myndighet til å overføre aksjer til Trondheim Havn IKS som forutsatt i Rammeavtalen med vedlegg.
 3. Det legges til grunn at utfallet av innhentet bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten ikke vil medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av betydning.
 4. Ovennevnte fullmakter gis under forutsetningen av at representantskapet i samme møte som behandler denne saken også enes om en modell for korrigering av deltakerkommunenes andel i Trondheim Havn IKS etter at utdelingen er gjennomført og nytt eiendomsselskap er etablert med eierskap som forutsatt i Rammeavtalen med vedlegg.

 

 

PS 117/20 Ny selskapsavtale fra 01.01.2021 - KonSek Trøndelag IKS  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Verdal kommune godkjenner ny selskapsavtale i Konsek Trøndelag gjeldende fra 01.01.2021.

 


PS 118/20 Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd   Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 25 stemmer. 10 stemte imot (AP).

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret vedtar å legge ned Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd.
  Vedtaket har virking fra det tidspunkt alle medlemskommunene har fattet vedtak om å legge ned Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd og når rådet har avsluttet oppgaven med forvaltning av Midt-Trøndelag Næringsfond. Det delegeres til leder for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd å avgjøre når denne oppgaven er avsluttet.
 2. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak om nytt formalisert regionsamarbeid på Innherred.

 

 

PS 119/20 Delegeringsreglement for Verdal kommune for perioden 010121 - 311224  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Forslag til delegeringsreglement for perioden 01.01.21 – 31.12.24 vedtas.

 

 

PS 120/20 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2021  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 34 mot 1 stemme (FRP).

VEDTAK: 
Verdal kommune sier ja til IMDi sin anmodning om å bosette 21 flyktninger i 2021, og er positiv til eventuell tilleggsanmodning i løpet av 2021.

På anmodning fra IMDi bes kommunedirektøren også angi hvor mange flyktninger kommunen kan være i stand til å bosette dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
Verdal kommunen kan bosette inntil 30 personer i 2021.

 

 

PS 121/20 Verdalsboka. Justering av utsalgspris på bygdebøker  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Forslag til nye priser for bygdebøkene vedtas. 

 

PS 122/20 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING:
Før møtet ble det gitt følgende orientering:

 

Ordfører orienterte om:

 • Kulturprisen 2020 tildelt Tony Waade. Utdeling av prisen vil skje i kommunestyrets møte i desember. Det samme gjelder ungdommens utviklingsstipend og idrettens ildsjelpris.
 • Kommuner rundt Trondheimsfjorden møte med bl.a Fiskeridirektoratet om brisling fiske. Brev sendt til direktoratet legges ved protokollen her. Ønsker bekreftelse på kvoter før sesong 2021.
 • Regionalt næringsfond – tildelinger.
 • Ekstra styrking av inkubatorer – Tindved rykket opp nest høyeste nivå næringshageprogrammet, grunntilskuddet vil da øke.
 • Arbeidsledighet i Trøndelag økt - Verdal har nå 3,9 % ledighet.

 

 

PS 123/20 Interpellasjon fra Anne Grete Valbekmo (SP) - Heltidskultur  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING:  
Anne Grete Valbekmo (SP) fremmet interpellasjonen og fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
«Det legges til rette for en oppstart/kick-off for kommunestyret med for eksempel foredrag og gruppearbeid tidlig i 2021. I tillegg til månedlige møter i administrasjonsutvalget, gjennomføres statusoppdatering og diskusjon om heltidskultur i møtene til utvalg mennesker og livskvalitet. For å sikre en felles forståelse, forankring og involvering kreves en systematisk tilnærming og god struktur. Det lages derfor en plan for 2021 med oversikt over møtepunkt, frekvens og innhold/tematikk utover året.»

Ordfører svarte slik:
«Takk for interpellasjonen.

Som interpellanten selv er innom i sin interpellasjon, så er heltidskultur et område som har hatt fokus i kommunestyret i Verdal i mange år. Dette blir den tredje interpellasjonen eller spørsmål som tar opp temaet i løpet av to år. Så jeg gir interpellanten rett i at det hun skiver om at det kan virke i overkant masete, men det får ordføreren tåle.

Det er riktig at det er tatt mange politiske initiativ og satt i gang gode satsinger gjennom årenes løp, men vi er langt fra i mål enda.

Jeg er enig med interpellanten at vi må sette av tid til å skape en felles forståelse gjennom fakta, kunnskap og gode drøftinger. På tvers av parti og på tvers av administrasjon, politikk og tillitsvalgte og videre en bred involvering i hele organisasjonen.

At Verdal kommune nå er med i læringsnettverket i Trøndelag som har fokus på heltidskultur er en god start. Erfaringsutveksling mellom kommuner er viktig og dette kan være et godt startskudd for Verdal kommune å sette heltidskultur på agendaen og 2021 kan være året da dette prioriteres høyt.
2020 har ikke vært det beste året for å jobbe målrettet med dette, men vi håper det snart er lys i enden av pandemitunellen.
Interpellanten stiller to spørsmål, som besvares i oversendelsesforslaget til formannskapet.

Jeg håper at vi på tvers av politiske parti, og på tvers av politikk, administrasjon og folkevalgte sammen kan løfte satsingen på heltidskultur i 2021.
Oversendelsesforslaget det refereres til, med hyppige møter i administrasjonsutvalget må følges opp i 2021, og dette vil være en god arena for å løfte ulike problemstillinger knyttet til heltid og deltid.

En kick-off i kommunestyret, månedlige møter i administrasjonsutvalget og temaet på dagsorden i utvalg for mennesker og livskvalitet er jeg enig i at kan være en god struktur for det videre arbeidet.

Jeg anbefaler kommunestyret å støtte oversendelsesforslaget til formannskapet.»

Ved votering ble oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt oversendt.

VEDTAK: 
Oversendelsesforslag til formannskapet:
Det legges til rette for en oppstart/kick-off for kommunestyret med for eksempel foredrag og gruppearbeid tidlig i 2021. I tillegg til månedlige møter i administrasjonsutvalget, gjennomføres statusoppdatering og diskusjon om heltidskultur i møtene til utvalg mennesker og livskvalitet. For å sikre en felles forståelse, forankring og involvering kreves en systematisk tilnærming og god struktur. Det lages derfor en plan for 2021 med oversikt over møtepunkt, frekvens og innhold/tematikk utover året,

 

 

PS 124/20 Interpellasjon fra Knut Snorre Sandnes (H) - Plan for legetjenester i Verdal kommune  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING:  
Knut Snorre Sandnes (H) fremmet interpellasjonen og fremmet følgende forslag til vedtak:
«Kommunedirektør skal legge fram sak til politisk behandling som omhandler videreutvikling og revisjon av gjeldende Plan for legetjenester i Verdal kommune.
Sak skal bl.a. omhandle:

 • Utrede alternative driftsformer
 • Belyse sannsynlighet for rekruttering til de ulike driftsløsninger for å fylle dagens ledige hjemler.
 • Avklare og sikre grunnlag for at Fastleger vil fortsette i sine hjemler i Verdal kommune.
 • Avklare ytterligere nye LIS1 hjemler

 

Disse punkter skal ikke være begrensende for innholdet i saken.»

Ordfører besvarte interpellasjonen slik:
«Takk for interpellasjonen.

Som interpellanten beskriver så er det store utfordringer i mange kommuner når det gjelder rekruttering av fastleger. I 2019 meldte Kommunal Rapport at kommune-Norge mangler 110 fastleger og at nesten 50 kommuner i landet melder om dramatisk fastlegemangel.
Slik sett er ikke Verdal i en unik posisjon, men det er nok en fattig trøst.

Det gjøres ulike forsøk i kommunene for å tilrettelegge på en best mulig måte og prøve å rekruttere fastleger til sin kommune. Dette gjøres også i kommuner på Innherred, men det er ulikt hvordan kommunene lykkes og om løsningene står seg over tid.
Også Verdal kommune er i gang med intervju av 4 aktuelle kandidater til de to ledige fastlegehjemlene på Stekket legesenter.

Det er varslet en ny politisk behandling av Plan for legetjenester.

Denne planen er i sluttfasen og vil komme til behandling om kort tid.
Debatten og usikkerheten rundt fastlegehjemlene i Verdal og behandlingen av denne interpellasjonen gjør at planen blir lagt fram til politisk behandling på nyåret, mest sannsynlig i februarmøtet.

Gjennom interpellasjonen kommer det en bestilling på hva revisjon av plan av legetjenester skal ta inn i seg av utredninger. Kommunedirektøren vil da avvente behandlingen av interpellasjonen for å være sikker på at leveransen blir i tråd med kommunestyrets vilje.

Jeg vil anbefale kommunestyret å stemme for forslaget som fremmes av Høyre gjennom interpellasjonen, som jeg ser på som en bestilling til kommunedirektøren i arbeidet med revidering av plan for legetjenester i Verdal kommune og ingen realitetsbehandling av selve saken.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Kommunedirektør skal legge fram sak til politisk behandling som omhandler videreutvikling og revisjon av gjeldende Plan for legetjenester i Verdal kommune.
Sak skal bl.a. omhandle:

 • Utrede alternative driftsformer
 • Belyse sannsynlighet for rekruttering til de ulike driftsløsninger for å fylle dagens ledige hjemler.
 • Avklare og sikre grunnlag for at Fastleger vil fortsette i sine hjemler i Verdal kommune.
 • Avklare ytterligere nye LIS1 hjemler

 

Disse punkter skal ikke være begrensende for innholdet i saken.

 

 

PS 125/20 Ny behandling - ny eier av Trøndelag forskning og utvikling (TFOU)  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Verdal kommune overdrar sin eierandel i Trøndelag forskning og utvikling til selskap med formål om videre drift/fusjon til kr 0,-.
 2. Verdal kommune ønsker fortsatt sterk forskningssatsing i Trøndelag. Kommunen vil prioritere å støtte opp under Trøndelag fylkeskommunes og Nord universitets forskningsstrategier for vår region.

 

 

PS 126/20 Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m fl  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING: 
Utfyllende notat ble sendt medlemmene før behandling. Knyttet til som vedlegg 17 i saken.
Kommunedirektøren orienterte om teknisk problem ved utlegging av saken på web-serveren som førte til at de 8 siste sidene i saken ikke ble lagret, PDF-fil som ble utsendt samtidig var komplett. Begrunnet også det utfyllende notatet.

Atle Vikan (SP) ba om å få vurdert sin habilitet. Er deleier i prosjekt på naboeiendommen, og føler selv at han er inhabil.

Oddleiv Aksnes (H) ba om få vurdert sin habilitet er medeier og daglig leder i prosjekt på naboeiendommen, føler ikke at han er inhabil, men vil be kommunestyret vurdere det.

Atle Vikan (SP) og Oddleiv Aksnes (H) fratrådte.
Ingolv Bengtsen tiltrådte (H).

Votering habilitet:
Atle Vikan (forvaltningslovens § 6, 2.ledd) ble erklært inhabil med 24 mot 10 stemmer.
Oddleiv Aksnes (forvaltningslovens § 6, 2.ledd) ble erklært inhabil med 24 mot 10 stemmer.

Til stede: 34

Anne Grete Valbekmo (SP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og tas opp til behandling i utvalg plan og samfunn og kommunestyret i desember 2020.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Saken utsettes og tas opp til behandling i utvalg plan og samfunn og kommunestyret i desember 2020.

 

 
PS 127/20 Spørsmål til ordfører fra Ragnhild Iversen (AP) og Jorunn Dahling (AP): Situasjonen i idretten  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.11.2020

BEHANDLING: 
Jorunn Dahling (AP) fremmet spørsmålet.

Ordfører svarte slik:
«Takk for spørsmålet.
Jeg deler fullt ut spørsmålsstillerens refleksjoner rundt idrettens verdi i lokalsamfunnet.

Idretten gir gjennom sin aktivitet et uvurderlig bidrag til folkehelsearbeidet, både gjennom økt fysisk aktivitet for barn, unge og voksne, og ikke minst viktige møteplasser som gir vennskap og utfoldelse i trygge rammer.

Også idretten ble hardt rammet av ulike restriksjoner som ble innført da pandemien rammet oss.
All aktivitet ble stoppet, før det gradvis er åpnet opp igjen. Først og fremst for barn og unge. Store deler av bredde- og voksenidretten er fortsatt under restriksjoner gjennom nasjonale retningslinjer.

Dette har rammet både aktiviteten i seg selv, og økonomien til idrettslagene.

Så over til spørsmålene:

Hva har Verdal kommune gjort opp mot idretten i denne helt ekstraordinære situasjonen, og hva er planlagt framover?

 • Vi har åpnet alle utendørsanlegg, svømmehallen og idrettshaller for aktivitet. Aktiviteten er styrt ut fra gjeldende smittevernregler, og særidrettenes smittevernregler.
 • Vi har lagt til rette for å ta i bruk nærmiljøanlegg til regulær trening for barn og ungdom. Eksempelvis Ørmelen – og Verdalsøra skole. Anleggene kan lag og foreninger benytte gratis, selv om det er ekstra kostnader rundt tilrettelegging og drift.
 • Ørahallen har vært prioritert for barne- og ungdomsaktivitet.

 

Hvordan er situasjonen til idrettslagene i Verdal?

 • Vi vet at idretten har brukt de statlige tilskuddsordningene og fått økonomisk kompensasjon.
 • Det er innkommet en søknad fra Verdal IL og Vinne IL om redusert baneleie, søknaden er ikke behandlet da den var mangelfull. Søker har fått tilbakemelding den 16.07.20. Søknaden bør inneholde flere grunnlagsdokumenter som faktisk synliggjør klubbenes ekstra utgifter i forhold til et normalt driftsår og budsjett. Grunnlagsdokumenter og tallmateriell er ikke sendt til kommunen.

 

Noen idrettslag sliter noe økonomisk grunnet differanse mellom husleie og inntekter, ellers rapporteres det om kontroll på økonomien. Idrettslagene søker på ulike støtteordninger som er kommet på plass i flere runder under pandemien. Ny søknadsfrist er i januar og lagene jobber nå med å få inn de tre siste månedene.

Kommunale anleggsmidler, lokale aktivitetsmidler, grasrotandel og annet kommer inn som vanlig.

Idrettslagene melder også om mindre utgifter under pandemien.

Hvordan er frafallet i barne- og ungdomsidretten i kommunen?

 • Vi ser i media generelt at mange er urolige på utfallet covid-19 får for fremtidig rekrutering.
  Fra Idrettsrådet meldes det om uteidretter utenom fotball holder seg stabilt, eller har en liten økning. Fotball har en liten nedgang og innendørsidretten ser ut til å ha en liten nedgang grunnet stengte haller, sein oppstart og andre elementer som virker inn grunnet korona.
 • Som eksempel har vi fått en positiv tilbakemelding fra Stiklestad golfklubb som har hatt en stor økning i år på antall medlemmer. For barn og ungdom har antall nye medlemmer økt med 50%. Antallet gjestespillere har økt fra 1200 til 3900 i 2020. Golfsporten har også hatt en positiv tilvekst av medlemmer nasjonalt under Covid-19.»

 

Spørsmålsstiller takket for svaret.

 

Forskrift om endring i forskrift om tilsyn i brannobjektForskrift om endring i forskrift om tilsyn i brannobjekt

   Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 04.12.2020 13:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS