Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 14.12.2020

Møtested :  Ørahallen, Verdalsøra skole
Dato:           14.12.2020
Tid:             16:45 - 22:55
Til stede:     34 representanter

 

Før møtet starter ble det utdelt utviklingsstipend for ungdom og idrettsrådets ildsjelpris.

Ordfører foreslo følgende taletid på sak 129/20:
Forslag til taletid på sak 129/20 Økonomiplan 2021-2024 og Budsjett 2021: Hovedinnlegg 10 minutt for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 minutt. Øvrige talere 4/2 minutt som vanlig. Unntatt de partiene som har ett medlem hver som får 10/4 minutt.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Video-opptak fra kommunestyrets møte
(det er dessverre en feil i opptaket fra ca. 1 time og 28 minutter og fram til ca. 1 time og 52 minutter ut - i denne sekvensen er det bare lyd og et svært utydelig "stillbilde")

Utdeling av idrettens ildsjelpris til Ina Flotten Sørensen. Video.

Utdeling av utviklingsstipend for ungdom til Ruben Norum Kverkild. Video.

Kulturinnslag ved kulturskolen. Video

Åpning, opprop og merknader. Video.
 
 
  
Sakliste som PDF  -  Innkalling med skaspapirer og vedlegg samlet PDF  -  Protokoll som PDF

Se alle sakspapirer til dette møtet i kommunens modul for direkte innsyn

 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 128/20 Godkjenning av møteprotokoll  30.11.2020 Protokoll video
PS 129/20 Økonomiplan 2021-2024 Budsjett 2021
Saksframlegg Protokoll video
PS 130/20 Praktisering og bruk av frikjøpsordning i Verdal sentrum
Saksframlegg Protokoll video
PS 131/20 Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m fl
Saksframlegg Protokoll video
PS 132/20 Skolenavn i Verdal kommune
Saksframlegg Protokoll video
PS 133/20 Revidert selskapsavtale Innherred Interkommunale Legevakt IKS
Saksframlegg Protokoll video
PS 134/20 Utvikling av Moparken - sluttrapport
Saksframlegg Protokoll video
PS 135/20 Orienteringer - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyets møte 14.12.2020
NavnPartiFunksjonMøtteMerknader
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete Lervik Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja
Terje Aksnes SP Medlem Ja
Karl Bernhard Hoel     SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja
John Petter Valstad  SP Medlem Nei Vara: Karin Irene Rekve
Leif Johan Berg SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Nei Vara. Jorunn Indahl Slapgård
Jonas Skrove Tanem SP Medlem Ja
Arve Gunnar Haldorsen SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Nei Vara: Kari Birgitte Ekseth
Rune Tronsmo Olsen SP Medlem Ja
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Nei Vara: Nina Antonie Solli
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mats Andre Rekve Bjugan SP Medlem Ja  
Edel Marie Einarsen SP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja
Trine Reitan AP Medlem Ja
Ragnhild Iversen AP Medlem Ja
Anita Dagrun Steinkjer    AP Medlem Nei Vara: Arild Stenberg
Ove Morten Haugan  AP Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo  AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme  AP Medlem Ja
Fatima Almanea  AP Medlem Nei Vara: Bjørn Holmli
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Geir I. Singstad   AP Medlem Nei Vara: Anne Berit Bergsmo
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
John Hermann  H Medlem Ja
Tore Landstad FRP Medlem Ja
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Vidar Nordskag  R Medlem Nei Ingen vara
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Konstituert kommunedirektør  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS 128/ 20 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2020   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 30. november 2020 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte 30. november 2020 godkjennes.

 
     
 

PS 129/20 Økonomiplan 2021-2024 Budsjett 2021  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2020

BEHANDLING:  
FRP v/Tore Landstad fremmet følgende utsettelsesforslag:
«I forslaget til økonomiplan for 2021 legges det opp til en reduksjon på 26 årsverk innenfor oppvekstsektoren, det påstås at det på grunn av økonomien i kommunen ikke er mulig å opprettholde dagens omfang og kvaliteten på tjenestene fremover. Når en tenker på at skolene ligger på minimum lærernorm så er det vel assistenter, helsesøster, miljøterapeut etc som det må reduseres på. Det kan ikke Verdal FrP være med på da en vet at forannevnte funksjoner er veldig viktig for å skape en trygg og god skole for barn og unge, tenker da på at det er mange barn/unge som sliter med press, høye krav/forventninger, mobbing, pluss at det er en god dele lever som av forskjellige årsaker trenger spesialtilpasset undervisning, da er ikke løsningen å redusere antall voksenpersoner i skolen. Ideelt sett burde vi kanskje heller økt bemanningen, minimumskravet bør i alle fall være å beholde de som er der i dag. Med å gjennomføre den foreslåtte reduksjonen er jeg redd for at det blir et spørsmål om hvem som får og hvem som ikke får. Det har kommet en del bekymringsmeldinger fra skolene om dette, en bekymring som jeg deler. På bakgrunn av dette kan ikke Verdal FrP se at det er rom for å redusere bemanningen i oppvekstsektoren. Verdal FrP forslår at kommunestyret sender budsjettforslaget tilbake til kommunedirektøren med krav om at budsjettsforslaget endres slik at vi unngår de foreslåtte reduksjonene.»

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 33 mot 1 stemme (FRP).

Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag:
«Kommunedirektør får fullmakt til å innarbeide endringer som følge av Stortingsvedtaket for budsjett 2021.»

SP v/Hoel fremmet følgende verbalforslag:
«Oppvekst
Kommunestyret deler oppvekstsektorens bekymringer om for store nedskjæringer av laget rundt ungene/ungdommene i kommunen. Det er spesielt hastigheten i omstillingen og nedtrekket som oppleves for krevende.
Når regnskapsmessig resultat for 2020 er kjent, bes kommunedirektøren komme med en sak til politisk behandling med hensikt å justere budsjettramme til skole noe opp.
En eventuell økning i budsjettramme blir da belastet disposisjonsfondet.

MNRT
Newtonrommet i Verdal (MNRT) er et tilbud til alle skolene i hele Innherred, og prosjekteiere er Verdal, Levanger og Inderøy kommuner og Trøndelag Fylkeskommune v/Verdal og Levanger vgs.
Årlig er ca. 4.500 elever på senteret som nylig er oppgradert og har tema fornybar energi.
Senterets plassering i industriparken gir elevene et innblikk i utdannings- og karrieremuligheter lokalt, samtidig som det gir en praktisk og variert læringsarena.
Kommunedirektøren bes jobbe for et bredere partnerskap med kommuner og næringsliv for å sikre drift og finansiering av MNRT også etter dagens leieavtale utgår, i dagens lokaler plassert i VIP-senteret.

Gebyr- og betalingssatser 2021
(Pkt. 4 Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2021 slik det framgår av vedlegg.)

a) Det er et langsiktig mål om at leie av idrettsanlegg for barn og unge skal være gratis. Man ser at det er krevende å få til dette innenfor økonomiplan og budsjett pr nå. Det innføres ikke avgift på leie av kunstgress- og gressbaner ved skoler.

Leie av idrettsanlegg
a) Kommunedirektøren skal fremme sak til politisk behandling første halvår 2021 som utreder mulig driftsavtale med Verdal idrettsråd om overtaking av ansvar for tildeling av halltimer og tilsyn/vaktmestertjenester av aktuelle idrettsanlegg på kveldstid.
b) Formålet med evt. driftsavtale må være å spare kommunen for utgifter og at sparte utgifter kan føre til reduserte treningsavgifter for barn og unge.
c) Verdal idrettsråd involveres i utredningen.

Tråkkemaskiner i Verdal
Verdal kommune er i en heldig situasjon med flere flotte skianlegg som står ferdig preparert til fri benyttelse gjennom vinteren for kommunens innbyggere, besøkende, skoler, barnehager, Arken, m.fl. De ulike skianleggene er et resultat av driftige idrettslag som legger ned stor dugnadsinnsats. Verdal kommune har vært, og er, en samarbeidspartner for idrettslagene, bl.a. gjennom støtte til innkjøp av tråkkemaskiner.
Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram sak for utvalg mennesker og livskvalitet første halvår 2021 som drøfter hvordan samarbeidet med skiidretten skal være framover, bl.a. med tanke på fornying av tråkkemaskiner.

Varmebassengtilbud
I den pågående utredningen om varmebassengtilbud til Verdal kommune sine innbyggere, jmf. sak PS 18/19 i utvalg mennesker og livskvalitet, skal man ha som mål i dette arbeidet
2) at tilbudet løses interkommunalt.
3) at Verdal kommune skal være en pådriver og ta en oppmannsrolle med utgangspunkt i å få til en avtale for videre drift ved eksisterende anlegg i Leklemsåsen.
4) at et slikt tilbud kan være på plass innen 01.01.2023.

Kommunal bygningsmasse
Investering 1 MNOK til riving av paviljongen og 8 MNOK til ombygging i 3. etg. Rådhuset skal ikke effektueres før det er fremlagt sak og prosjektene er politisk godkjent. I den forbindelse bes det om at kommunedirektøren legger frem en helhetlig sak om bruk og utvikling av Rådhuskvartalet».

AP v/Hallager fremmet følgende verbalforslag:
«1. Trygghet under endring
Kommunedirektøren bes komme tilbake til kommunestyret med en handlingsplan for hvordan vi skal lykkes med trygghet under endring. Planen skal inneholde

 • Plan for hvordan Verdal Kommune videreutvikler og beholder ansatte
 • Plan for hvordan det skal utøves ledelse på alle nivå som fører til involvering, og reell medinnflytelse.
 • Plan for hvordan Verdal Kommune utarbeider relevante målsettinger for alle avdelinger, og hvordan dette skal følges opp ovenfor den ansatte og rapporteres til kommunestyret.

 

Utarbeidelse av handlingsplanen skal gjøres i tett samarbeid med tillitsvalgte.

2. Leksdal Skole
Kommunedirektøren bes utrede en mulig sammenslåing av Leksdal og Stiklestad skole fra 01.08.21, og en sak om dette bes legges frem til politisk behandling innen mars 2021. Utredningen skal omfatte en beskrivelse av konsekvenser for elever og ansatte, størrelse og tilstand på Stiklestad skole, i tillegg til at innsparingspotensialet spesifiseres.

3.1
Kommunedirektøren bes innarbeide en opptrappingsplan for større dekning av helsesykepleier i Økonomiplan 2022-2025.

3.2
Kommunestyret setter av tid tidlig i 2021, til en temakveld i kommunestyret omkring utfordringen med rus.
Videre opprettes det en samarbeidsgruppe, med deltagelse fra kommunen, helse, politi og næringsliv, som ser på hvilke verktøy man kan bruke sammen i kampen mot rus.

3.3
Det settes ned en arbeidsgruppe – et samarbeidsutvalg – med representanter idrettsrådet og kommunens administrasjon. Utvalgets mandat vil være å arbeide for redusert/ gratis bane – og anleggsleie. Utvalget tar også ansvar for løpende dialog om de utfordringer som fortsatt dukker opp i denne helt ekstraordinære situasjonen som koronapandemien er. Det er et poeng at dialogen skal mellom kommunen og idretten skal flyte, og at samarbeid og samhandling med kommunen gjør det enklere for idretten og fortsatt drive godt – også etter korona.

4. Erstatningsareal Verdal VGS
Etableringen av Verdal Bo- og behandlingssenter (helsebygg) ved Verdal videregående skole har medført et behov for å skaffe skolen erstatningsareal for område som helsebygget beslaglegger. Tomtesituasjonen og eiendomsforhold har vært en del av sakskomplekset og har ennå ikke fått sin endelige løsning i form av en avtale hvor berørte parter er kommet til enighet. I forbindelse med sentrale politiske vedtak i saken har problematikken med eiendomsforhold og erstatningsareal vært en kjent utfordring, men man har ikke så langt lykkes med å ferdigstille en avtale – til tross for godt og konstruktivt samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunen over tid.
Med bakgrunn i planer for området, sakens historie og karaktér samt behovet for avklaring for involverte parter - bør Verdal kommune så raskt som mulig bidra til en avklaring av tomtesituasjonen i området ved Verdal videregående skole og til at en avtale om erstatningsareal kommer på plass.»

Høyre v/Aksnes fremmet følgende endringsforslag og verbalforslag:
«Alternativt forslag til pkt. 10 i innstillingen.
Kommunestyret ber kommunedirektøren på et fritt og uavhengig grunnlag starte opp et utredningsarbeid som skal gi kommunestyret kunnskap og anbefalinger om tiltak og alternativer for å oppnå en langsiktig kommunaløkonomisk bærekraft.
Utredningen skal være tverssektoriell og omfatte bærekraftig drift og strukturer for alle tjenestene.
Utredningsarbeidet skal være ferdig innen 1.juni 2022.

Verbalforslag:

 1. Utrede en sak om helhetlig konsekvens av eventuell flytting av skoleelever og barnehage fra Garnes til Vuku fom skoleåret 2021 -2022
 2. Utrede en sak om hvilke kommunale tjenester som best egner seg til konkurranseutsetting, og hvilke effekter/ konsekvenser dette eventuelt vil medføre.
 3. Kommunedirektør innfører mnd rapport omkring sykefravær sammen med mnd økonomirapport.»

 

MDG v/Wold fremmet følgende forslag:
«Gjelder Innstillingens punkt 4, gebyr og betalingssatser 2021.
A. Under Renovasjon og slamtømming, punkt hytterenovasjon, foreslås følgende tilleggspunkt: «Seterhus som næringsbygg i landbruket er unntatt.»
Begrunnelse vil bli gitt i møtet.

B. Under Feieavgifter fritidsbolig, ny fra 2018, foreslås følgende tilleggspunkt: «Seterhus som næringsbygg i landbruket unntas.
Begrunnelse vil bli gitt i møtet.»

SV v/Bern fremmet følgende verbalforslag:
«Kommunedirektøren begynner i løpet av 2021 et arbeid med å vurdere kjøp eller leie av lokalene som blir ledige på Tindved (Møllegata 6) når Nord Universitet flytter ut. Det skal være et mål at de lag og organisasjoner som har tilhold i Arken skal kunne finne like gode eller bedre lokaler og betingelser på Tindved. Andre lag og organisasjoner skal også kunne finne plass på Tindved.
Kommunedirektøren skal bidra til at brukerne av Arken har tilfredsstillende lokaler fram til nye lokaler er tilgjengelige.»

Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – 9: Enstemmig vedtatt.
 • Tilleggspunkt til formannskapets innstilling pkt. 4 fra MDG: Enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 10 alternativt mot forslag fra Høyre til pkt. 10: Formannskapets innstilling vedtatt med 30 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra Høyre.
 • Formannskapets unummererte punkt og pkt. 11: Enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 12: Vedtatt med 33 mot 1 stemme.
 • Ordførers forslag: Enstemmig vedtatt.

 

Verbalforslag fra SP:

 • Oppvekst: Vedtatt med 21 mot 13 stemmer.
 • MNRT: Enstemmig vedtatt.
 • Gebyr- og betalingssatser 2021: Vedtatt med 24 mot 10 stemmer.
 • Leie av idrettsanlegg: Vedtatt med 24 mot 10 stemmer.
 • Tråkkemaskiner i Verdal: Vedtatt med 33 mot 1 stemme.
 • Varmebassengtilbud: Enstemmig vedtatt.
 • Kommunal bygningsmasse: Enstemmig vedtatt.

 

Verbalforslag fra AP:

 • Pkt. 1 – Falt med 23 mot 11 stemmer.
 • Pkt. 2 – Falt med 21 mot 13 stemmer.
 • Pkt. 3.1 – Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3.2 – Falt med 19 mot 15 stemmer.
 • Pkt. 3.3 – Falt med 20 mot 14 stemmer.
 • Pkt. 4 – Falt med 20 mot 14 stemmer.

 

Verbalforslag fra Høyre:

 • Pkt. 1 – Falt med 21 mot 13 stemmer.
 • Pkt. 2 – Falt med 31 mot 3 stemmer.
 • Pkt. 3 – Enstemmig vedtatt.

 

Verbalforslag fra SV – falt med 22 mot 12 stemmer.

Samlet votering over formannskapets innstilling og vedtatte forslag: Enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK: 

 1. Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 vedtas.

 2. Eiendomsskatt
  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Verdal kommune.

  Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4 promille.

  Generell eiendomsskattesats settes til 5 promille (eiendomsskatteloven § 13). For bolig- og fritidseiendommer settes eiendomsskattesatsen til 4 promille.

  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

  a. Fritaket for nyoppførte boligeiendommer etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket.

  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.

  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer (eiendomsskatteloven § 25).

  Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

 3. Økonomireglement for 2021 vedtas i samsvar med vedlagt dokument.

 4. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2021 slik det framgår av vedlegg.
  A. Under Renovasjon og slamtømming, punkt hytterenovasjon, foreslås følgende tilleggspunkt: «Seterhus som næringsbygg i landbruket er unntatt.
  B. Under Feieavgifter fritidsbolig, ny fra 2018, foreslås følgende tilleggspunkt: «Seterhus som næringsbygg i landbruket unntas.»

 5. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 75 000 000.

 6. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2021 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 299 180 000 kr. Det delegeres til kommunedirektøren å velge långiver samt å godkjenne lånevilkår i lånenes løpetid.

 7. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til å korrigere talloppstillinger der endringene ikke reelt innebærer endringer i prioriteringer. Dette vil eksempelvis gjelde rene tekniske endringer, tilpasning til organisasjonsstruktur mv. Kommunestyret orienteres om slike administrative endringer i delårsrapporten.

 8. Dersom statsbudsjettvedtaket i Stortinget desember 2020 medfører økning i skatteinntekter og/eller rammetilskudd, og dette ikke kan tas med i budsjettvedtaket, skal inntektsøkningen tas til behandling sammen med første delårsrapport i 2021.

 9. Årlig driftsbalanse og realisme i budsjett og økonomiplan er et krav i Kommuneloven.
  Økonomiplanens realisme bygger på et budsjettpremiss om at det gjennomføres konkrete tiltak som øker driftsinntekter og reduserer driftsutgifter. Reduksjon av ressursbruk i det omfang som økonomiplanen legger opp til, forutsetter reduksjoner i årsverk og reduksjon i antall kvadratmeter kommunal bygningsmasse.

 10. Kommunestyret ber kommunedirektøren starte opp et utredningsarbeid som skal gi kommunestyret anbefalinger til tiltak for bedret kommunaløkonomisk bærekraft. Utredningsarbeidet skal pågå de neste to årene og bygge på en bred involvering av formannskap, kommunestyre, kommunedirektøren og tillitsvalgte. Utredningen skal være tverssektoriell og omfatte bærekraftig drift og strukturer for alle tjenestene. Resultatene fra utredningen tas inn i det løpende arbeid med rullering av kommende års økonomiplaner.

  I kapitlet budsjettpremiss framkommer noen alternativer løsninger som kan styrke budsjettrealisme eller endre på hvilke tiltak som gjennomføres for å komme i balanse. Disse alternativene er i varierende grad ferdig saksbehandlet. Det gjøres oppmerksom på at endring av budsjettet med alternative tiltak krever at tiltaket blir forsvarlig utredet og følger formelle bestemmelser om saksgang før tiltaket kan iverksettes.

 11.  Kommunedirektør bes innarbeide rebudsjettering av bygdebok sak 062/20 i budsjett for 2021.

 12. Kommunedirektøren bes utrede modernisering (nybygging/renovering) av Ørmelen skole, med oppstart mot slutten av økonomiplanperioden 2022-2025.

 13. Kommunedirektør får fullmakt til å innarbeide endringer som følge av Stortingsvedtaket for budsjett 2021.

 14. Oppvekst
  Kommunestyret deler oppvekstsektorens bekymringer om for store nedskjæringer av laget rundt ungene/ungdommene i kommunen. Det er spesielt hastigheten i omstillingen og nedtrekket som oppleves for krevende.
  Når regnskapsmessig resultat for 2020 er kjent, bes kommunedirektøren komme med en sak til politisk behandling med hensikt å justere budsjettramme til skole noe opp.
  En eventuell økning i budsjettramme blir da belastet disposisjonsfondet.

 15. MNRT
  Newtonrommet i Verdal (MNRT) er et tilbud til alle skolene i hele Innherred, og prosjekteiere er Verdal, Levanger og Inderøy kommuner og Trøndelag Fylkeskommune v/Verdal og Levanger vgs.
  Årlig er ca. 4.500 elever på senteret som nylig er oppgradert og har tema fornybar energi.
  Senterets plassering i industriparken gir elevene et innblikk i utdannings- og karrieremuligheter lokalt, samtidig som det gir en praktisk og variert læringsarena.
  Kommunedirektøren bes jobbe for et bredere partnerskap med kommuner og næringsliv for å sikre drift og finansiering av MNRT også etter dagens leieavtale utgår, i dagens lokaler plassert i VIP-senteret.

 16. Gebyr- og betalingssatser 2021
  (Pkt. 4 Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2021 slik det framgår av vedlegg.)
  Det er et langsiktig mål om at leie av idrettsanlegg for barn og unge skal være gratis. Man ser at det er krevende å få til dette innenfor økonomiplan og budsjett pr nå. Det innføres ikke avgift på leie av kunstgress- og gressbaner ved skoler.

 17. Leie av idrettsanlegg
  Kommunedirektøren skal fremme sak til politisk behandling første halvår 2021 som utreder mulig driftsavtale med Verdal idrettsråd om overtaking av ansvar for tildeling av halltimer og tilsyn/vaktmestertjenester av aktuelle idrettsanlegg på kveldstid.
  Formålet med evt. driftsavtale må være å spare kommunen for utgifter og at sparte utgifter kan føre til reduserte treningsavgifter for barn og unge.
  Verdal idrettsråd involveres i utredningen.

 18. Tråkkemaskiner i Verdal
  Verdal kommune er i en heldig situasjon med flere flotte skianlegg som står ferdig preparert til fri benyttelse gjennom vinteren for kommunens innbyggere, besøkende, skoler, barnehager, Arken, m.fl. De ulike skianleggene er et resultat av driftige idrettslag som legger ned stor dugnadsinnsats. Verdal kommune har vært, og er, en samarbeidspartner for idrettslagene, bl.a. gjennom støtte til innkjøp av tråkkemaskiner.
  Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram sak for utvalg mennesker og livskvalitet første halvår 2021 som drøfter hvordan samarbeidet med skiidretten skal være framover, bl.a. med tanke på fornying av tråkkemaskiner.

 19. Varmebassengtilbud
  I den pågående utredningen om varmebassengtilbud til Verdal kommune sine innbyggere, jmf. sak PS 18/19 i utvalg mennesker og livskvalitet, skal man ha som mål i dette arbeidet
  - at tilbudet løses interkommunalt.
  - at Verdal kommune skal være en pådriver og ta en oppmannsrolle med utgangspunkt i å få til en avtale for videre drift ved eksisterende anlegg i Leklemsåsen.
  - at et slikt tilbud kan være på plass innen 01.01.2023.

 20. Kommunal bygningsmasse
  Investering 1 MNOK til riving av paviljongen og 8 MNOK til ombygging i 3. etg. Rådhuset skal ikke effektueres før det er fremlagt sak og prosjektene er politisk godkjent. I den forbindelse bes det om at kommunedirektøren legger frem en helhetlig sak om bruk og utvikling av Rådhuskvartalet.

 21. Kommunedirektøren bes innarbeide en opptrappingsplan for større dekning av helsesykepleier i Økonomiplan 2022-2025.

 22. Kommunedirektør innfører mnd rapport omkring sykefravær sammen med mnd økonomirapport.

 

    

PS 130/20 Praktisering og bruk av frikjøpsordning i Verdal sentrum  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2020

BEHANDLING:  
Habilitetsvurdering
Oddleiv Aksnes (H) ba om få vurdert sin habilitet er medeier og daglig leder i prosjekt på naboeiendommen, føler ikke at han er inhabil, men vil be kommunestyret vurdere det.

Atle Vikan (SP) ba om å få vurdert sin habilitet. Er deleier i prosjekt på naboeiendommen, og føler selv at han er inhabil.

Atle Vikan (SP) og Oddleiv Aksnes (H) fratrådte.
Ingvild G. Myhre (SP) og Ingolv Bengtsen (H) tiltrådte.

Votering habilitet:
Oddleiv Aksnes (forvaltningslovens § 6, 2.ledd) ble erklært inhabil med 25 mot 9 stemmer.
Atle Vikan (forvaltningslovens § 6., 2.ledd) ble erklært inhabil med 27 mot 7 stemmer.

Ingolf Bengtsen fremmet på vegne av SV og Høyre følgende alternativt forslag:
«Verdal kommune vedtar å igangsette reguleringsarbeid med Minsaas plass for å etablere offentlig parkeringskjeller.
Verdal kommune søker å få til en felles parkeringsløsning med Nordgata 9, 11 og 13 for å redusere utbyggingskostnadene og utvikling av en fellesskapsløsning ift adkomst og event fellesbruk.
En parkeringsløsning under Minsås plass må ta høyde for videre utvidelse under bakken til nærliggende eiendommer og fremtidige behov.
Det utarbeides en finansieringsplan for prosjektet, der også muligheten for salg av reservert parkering i tillegg til frikjøpsordningen synliggjøres, sammen med de løpende kapitalkostnadene.
Utformingen og utsmykningen av dagens Minsaas plass skal tas vare på og være en del av nye Minsaas plass.
Ny sak legges frem for kommunestyret så snart ovenstående forhold er nærmere utredet, og med forslag til videre prosess.»

Votering:
Ved alternativ votering mellom utvalg for plan og samfunns innstilling og fellesforslaget fra SV/H, ble utvalgets innstilling vedtatt med 26 stemmer. 8 stemmer ble avgitt for forslaget fra SV/H.

VEDTAK: 

 1. Verdal kommune igangsetter ikke reguleringsarbeid med Minsaas plass for å etablere offentlig parkeringskjeller.
 2. Kommunedirektøren bes komme med en helhetlig sak som belyser mulighetene for praktiseringen av frikjøpsordningen. Her må det beskrives flere alternativer for plassering av offentlige parkeringsplasser, enten i kjeller og/eller i parkeringshus.

 

 

PS 131/20 Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m fl   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2020

BEHANDLING:  
Habilitetsvurdering
Atle Vikan (SP) ba om å få vurdert sin habilitet. Er deleier i prosjekt på naboeiendommen, og føler selv at han er inhabil.

Oddleiv Aksnes (H) ba om få vurdert sin habilitet er medeier og daglig leder i prosjekt på naboeiendommen, føler ikke at han er inhabil, men vil be kommunestyret vurdere det.

Atle Vikan (SP) og Oddleiv Aksnes (H) fratrådte.
Ingvild G. Myhre (SP) og Ingolv Bengtsen (H) tiltrådte.

Votering habilitet:
Atle Vikan (forvaltningslovens § 6., 2.ledd) ble erklært inhabil med 27 mot 7 stemmer
Oddleiv Aksnes (forvaltningslovens § 6, 2.ledd) ble erklært inhabil med 27 mot 7 stemmer.

Høyre v/Ingolf Bengtson fremmet følgende alternativt forslag:
«Vedlagte planforslag sendes tilbake for videre omarbeiding, da det er ønskelig med et planforslag, som med tanke på parkeringsløsninger spesielt, er mer i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Verdal by, vedtatt 29.05.2017, gatebruksplan tatt til orientering i kommunestyret 31.10.2016, politisk vedtak ved første gangs behandling (KSP-sak 47/19) samt de fleste høringsuttalelser.

Videre er det ønskelig med et planforslag som i større grad legger til rette for at Nordgata også blir et attraktivt byrom, selv om Sørgata og kulturaksen (fra kino/bibliotek til Tindved kulturhage) blir viktigere når planovergangen i Nordgata stenges.

Det er også ønskelig å vurdere planforslaget mer i sammenheng med ev. konklusjoner om avbøtende tiltak i pågående samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Verdal kommune om stenging av planovergangen, pågående utredning om frikjøp av parkering og eventuell parkering under Minsaas plass samt kommunens prosjekt vedrørende utvikling av Minsaas plass.»

Høyre v/Ingolf Bengtsen fremmet følgende tilleggsforslag (subsidiært om alternativt forslag ikke blir vedtatt):

 1. Endring av pkt. 2.9. Parkering, tredje setning i reguleringsbestemmelsene endres til:
  Dersom det etableres bebyggelse som gir et parkeringskrav med antall parkeringsplasser over det som kan dekkes innenfor egen eiendom, kan frikjøpsordningen jfr bestemmelse 1.6.10 Frikjøp av parkeringsplasser i Kommunedelplan Verdal by 2017-2030, benyttes.
 2. Tilføyelse til pkt. e i innstilling fra UPS: Reguleringsbestemmelsenes pkt. 6.2.1 Opparbeidelse av offentlig areal – tekst endres til:
  Tilliggende offentlige kjøreveger, fortau, torg og gateparkering skal tilpasses omgivelsene med samme arkitektur, materialer og utførelse som gateløpene rundt, og være ferdigstilt før ny bebyggelse gis ferdigattest.

 

Votering:

 • Ved alternativ votering mellom innstillingen fra utvalg plan og samfunn og forslaget fra Høyre, ble utvalgets innstilling vedtatt med 27 stemmer. 7 stemte for forslaget fra Høyre.
 • Høyres forslag pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Høyres forslag pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:   

 1. Det gjøres følgende endringer i reguleringsplanen:
  a) Punkt 2.9 Parkering. Følgende tekst tilføyes og settes som setning nr. 2:
  Parkering for bolig skal være løst i kjeller.
  Endring av punkt 2.9 Parkering, tredje setning i reguleringsbestemmelsene:
  Dersom det etableres bebyggelse som gir et parkeringskrav med antall parkeringsplasser over det som kan dekkes innenfor egen eiendom, kan frikjøpsordningen jfr bestemmelse 1.6.10 Frikjøp av parkeringsplasser i Kommunedelplan Verdal by 2017-2030, benyttes.
  b) Punkt 3.1.5 Grad av utnytting. Her endres antall boenheter fra «minimum 66 og maksimum 127» til «minimum 78 og maksimum 127». Dette på grunn av at antall boenheter på 78-127 samsvarer med det som har vært med på siste høring.
  c) Punkt 3.1.9 Uterom. Følgende tekst tas inn etter første avsnitt: Inntil 50% av påkrevd uteareal kan dekkes på nærmeste offentlige uterom som er Minsaas plass.
  d) Punkt 3.2.2 Utforming. Følgende tekst tilføyes og settes til slutt i punktet: Evt. søyler på offentlig fortau skal plasseres slik at det sikres minst 2 meter bred ferdselssone fritt for hindringer.
  e) Punkt 6.2.1 Opparbeidelse av offentlig areal. Tekst endres til: Tilliggende offentlig kjøreveger, fortau, torg og gateparkering skal tilpasses omgivelsene med samme arkitektur, materialer og utførelse som gateløpene rundt, og være ferdigstilt før ny bebyggelse gis ferdigattest.
  f) Punkt 6.2.2 Lekeplass. Følgende tekst tilføyes og settes til slutt i punktet: Før det gis ferdigattest skal det foreligge dokumentasjon gjennom utbyggingsavtalen som sikrer at tilstrekkelig uteoppholdsareal på Minsaas plass, jf. punkt 3.1.9, opparbeides

 2. Vedlagte plankart «alternativ 1», revidert 28.09.20 og tilhørende bestemmelser, revidert 11.11.2020, med de endringene som nevnt ovenfor, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

 3. Det bes om at kommunedirektøren gjør en vurdering om Nordgata kan være enveiskjørt gate når planovergangen stenges.

 

 

    
PS 132/20 Skolenavn i Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2020

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 32 mot 2 stemmer.

VEDTAK:   

 1. Skolene i Verdal skal som hovedprinsipp bære navn som tilsier hvor de geografisk har sin beliggenhet, og skolene skal ha følgende offisielle navn:
  Garnes skole, Leksdal skole, Ness skole, Stiklestad skole, Verdalsøra barneskole, Verdalsøra Ungdomsskole, Vuku barne- og ungdomsskole og Ørmelen skole.

 2. Fra 1/8-2021 endres «Ness skole» til «Vinne skole»

 3. Fra den dato ny skole på Stiklestad skole står ferdig, og Leksdal og Stiklestad skole slås sammen er den nye skolens offisielle navn «Stiklestad skole».

 4. Lokal forskrift skoleområder følges opp tilsvarene.

 


     

PS 133/20 Revidert selskapsavtale Innherred Interkommunale Legevakt IKS   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2020

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Revidert selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS godkjennes. 

 

 

PS 134/20 Utvikling av Moparken - sluttrapport  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering.

 

 

PS 135/20 OrienteringerTil toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2020

BEHANDLING:
Kommunedirektøren orienterte om:

 • Massevaksinasjon planlegges for neste år. Grundig plan med informasjon.
 • Smittetilfelle Verdal.
 • Ønsker kommunestyret god jul og godt nyttår.

 

Ordfører orienterte om:

 • Vedtak fra Fylkesmannen om klage på avvisning av lovlighetskontroll. Fylkesmann stadfester avvisningsvedtaket. Legges ved protokoll.
 • Høringsuttalelse finansiering i helseforetaket – på vegne av ordførere fra Innherredskommunene, Snåsa, Stjørdal og Frosta ble det utsatt høringsfrist til mandag 7.12. Ordførerne har i samarbeid utformet uttalelse, denne sto også i avisa 9.12.
 • Lensmannskontoret vil fra januar holde åpent mandag-fredag fra kl. 09.00 til kl. 15.00.

 

   Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 21.12.2020 07:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS