Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Mennesker og livskvalitet 22.04.2020

Utvalg:     Utvalg for Mennesker og livskvalitet
Møtested: Fjernmøte Teams
Dato:        22.04.2020
Tid:          09:00 - 13:20
Til stede:  9 representanter


Før ordinær saksbehandling var det følgende orienteringer:

 • Status koronasituasjonen v/kom.sjef helse og velferd, Anne Kari Haugdal, og kom.sjef oppvekst, Frode Kvittem.
 • Verdal idrettsråd sitt arbeid v/leder Paul Elvebø. Se vedlagte presentasjon.

Ved godkjenning av sakliste ble det foreslått at det i møtet ble tatt opp egne saker som følger:

 • Mona Kristin Rømuld foreslo at det ble tatt opp egen sak Unge arbeidsledige i koronakrisa.
 • Hilde Daleng foreslo at det ble tatt opp egen sak Koronaturnus i helsesektoren.

Utvalget sluttet seg enstemmig til forslagene. 

 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF - video-opptak fra møtet del 1 - video-opptak fra møtet del 2

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 12/20 Godkjenning av møteprotokoll 12.02.2020 og 01.04.2020 Protokoll
PS 13/20 Referater Saksframlegg Protokoll
PS 14/20 Samarbeidsavtale mellom Verdal idrettsråd og Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 15/20 Satser for sosialhjelp Saksframlegg Protokoll
PS 16/20 Status rundt skolekorpsene i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 17/20 Beredskapstiltak Covid-19 - Opprettelse av midlertidige institusjonsplasser Saksframlegg Protokoll
PS 18/20 Oreinteringer - Protokoll
PS 19/20 Unge arbeidsledige i koronakrisa - Protokoll
PS 20/20  Koronaturnus i helsesektoren - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livsvalitet 22.04.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Einar Olav Larsen SP Leder Ja  
Fatima Almanea AP Nestleder Nei Vara: Kristoffer Lorås Nicolaysen
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Jonas Tanem SP Medlem Nei Vara: Edel Marie Tokstad Einarsen 
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mona Kristin Rømuld H Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Gjermund Gomo  SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 012/20 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 22.04.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet hhv 12.02.2020 og 01.04.2020 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                        
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet hhv 12.02.2020 og 01.04.2020 godkjennes.
                                 
    
 

PS 013/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 22.04.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
          
       
  

PS 014/20 Samarbeidsavtale mellom Verdal idrettsråd og Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 22.04.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Samarbeidsavtale mellom Verdal idrettsråd og Verdal kommune vedtas.
  
 
  

PS 015/20 Satser for sosialhjelp  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 22.04.2020

BEHANDLING: 
SV v/Gjermund Gomo fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
Barnetrygd er en universell ytelse som skal komme alle barnefamilier til gode. Verdal kommune tar derfor fra 1.7. 2020 ikke barnetrygd med i beregningsgrunnlaget når foreldre med daglig omsorg søker om økonomisk støtte etter lov om sosiale tjenester.

Det ble først votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over SV v/Gjermund Gomo sitt forslag til nytt pkt. 3.
3 stemte for forslaget (SV og AP). 6 stemte mot (SP og H).
 
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommune følger de til enhver tid gjeldene statlige veiledende satser ved beregning av økonomisk sosialhjelp med de føringene som gis i forhold til hvilke inntekter og utgifter som skal tas med i beregningen. Den lokale ordningen med differensiering i forhold til alder og aktivitet opprettholdes.
 2. For å unngå utenforskap spesielt for barn i lavinntekstfamilier, skal det innenfor alle sektorer søkes løsninger for inkludering av disse barna i aktiviteter uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

 

PS 016/20 Status rundt skolekorpsene i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 22.04.2020

BEHANDLING: 
AP v/Tor Martin Nordtømme fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Verdal kommune ønsker en rekruttering til korpsbevegelsen i Verdal som sikrer store og levedyktige korpsmiljøer tilgjengelige for alle innbyggerne i hele kommunen framover.
Skolekorpsenes medlemsmasse er imidlertid i dag liten. Dette gjør driften av skolekorpsene, og rekrutteringen til voksenkorpsene, svært utfordrende. Korps er et allsidig fritidstilbud til både voksne, barn og ungdom i Verdal. Det er derfor svært viktig at Verdal kommune nå setter inn et krafttak for å bedre rekrutteringen til skolekorpsene og tilrettelegge for korpsene i kommunen i åra framover.
På bakgrunn av dette bes rådmannen om å utrede og fremme sak til politisk behandling, der et langsiktig prosjekt for å øke rekrutteringen til skolekorpsene i Verdal kommune presenteres. Det legges stor vekt på dialog og involvering av både voksen- og skolekorpsene i dette arbeidet.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra AP v/Tor Martin Nordtømme ble AP v/Tor Martin Nordtømme sitt forslag enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Verdal kommune ønsker en rekruttering til korpsbevegelsen i Verdal som sikrer store og levedyktige korpsmiljøer tilgjengelige for alle innbyggerne i hele kommunen framover.
Skolekorpsenes medlemsmasse er imidlertid i dag liten. Dette gjør driften av skolekorpsene, og rekrutteringen til voksenkorpsene, svært utfordrende. Korps er et allsidig fritidstilbud til både voksne, barn og ungdom i Verdal. Det er derfor svært viktig at Verdal kommune nå setter inn et krafttak for å bedre rekrutteringen til skolekorpsene og tilrettelegge for korpsene i kommunen i åra framover.
På bakgrunn av dette bes rådmannen om å utrede og fremme sak til politisk behandling, der et langsiktig prosjekt for å øke rekrutteringen til skolekorpsene i Verdal kommune presenteres. Det legges stor vekt på dialog og involvering av både voksen- og skolekorpsene i dette arbeidet.
 
 
  

PS 017/20 Beredskapstiltak Covid-19 - Opprettelse av midlertidige institusjonsplasser  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 22.04.2020

BEHANDLING: 
Framlagt i møtet:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 
Kommunestyret i Verdal vurderer behovet for å planlegge opprettelse av 9-11 beredskapsplasser på Ørmelen bo- og helsetun som et viktig tiltak for å hindre Covid-19smitte, samtidig som brukerne ivaretas på en måte som både brukere og tjenester kan stå i over tid.

Iverksetting av tiltaket skjer hvis epidemien utvikler seg slik at det er behov for å ta i bruk beredskapsplassene. Tiltaket er utelukkende et tiltak for å sikre innbyggernes helse best mulig i forbindelse med pandemiutbruddet, og genererer merkostnader i den forbindelse
  
 
  

PS 018/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 22.04.2020

BEHANDLING: 
Det ble orientert innledningsvis i møtet som følger:

 • Om status koronasituasjonen v/kom.sjef helse og velferd, Anne Kari Haugdal og kom.sjef oppvekst, Frode Kvittem.
 • Om Verdal idrettsråd sitt arbeid v/leder Paul Elvebø.

 

PS 019/20 Unge arbeidsledige i koronakrisa   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 22.04.2020

BEHANDLING: 
H v/Mona Kristin Rømuld fremmet følgende forslag til vedtak:
I forbindelse med koronakrisen ber vi administrasjonen utrede og legge fram en sak til politisk behandling til neste møte, som tar sikte på å gi tilstrekkelig oppfølging for unge arbeidsledige med hull i CV, sosial sårbarhet og nedsatt funksjonsevne.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
I forbindelse med koronakrisen ber vi administrasjonen utrede og legge fram en sak til politisk behandling til neste møte, som tar sikte på å gi tilstrekkelig oppfølging for unge arbeidsledige med hull i CV, sosial sårbarhet og nedsatt funksjonsevne.PS 020/20 Koronaturnus i helsesektoren   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 22.04.2020

BEHANDLING: 
SP v/Hilde Daleng fremmet følgende forslag til vedtak som pkt. 1:

 1. Rådmannen bes legge frem en sak på praktiseringen av coronaturnus for ansatte i helsesektoren Verdal kommune til neste møte i utvalg mennesker og livskvalitet.

SV v/Gjermund Gomo fremmet følgende forslag til vedtak som pkt. 2 og 3:

2. UML ber om at rådmannen sørger for en omforent forståelse av hvilke turnusordninger i helsesektoren som er innenfor lovverket, i dialog med fagorganisasjonene. Det bes om at rådmannen redegjør for resultatet i neste møte.
3. UML ber om at rådmannen sørger for at en aktiv dialog mellom ledere i helsesektoren og fagorganisasjonene prioriteres høyt fremover.

Det ble først votert over forslaget fra SP v/Hilde Dalen. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over forslaget fra SV v/Gjermund Gomo. Vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte mot (AP). 
 
VEDTAK: 

 1. Rådmannen bes legge frem en sak på praktiseringen av coronaturnus for ansatte i helsesektoren Verdal kommune til neste møte i utvalg mennesker og livskvalitet.
 2. UML ber om at rådmannen sørger for en omforent forståelse av hvilke turnusordninger i helsesektoren som er innenfor lovverket, i dialog med fagorganisasjonene. Det bes om at rådmannen redegjør for resultatet i neste møte.
 3. UML ber om at rådmannen sørger for at en aktiv dialog mellom ledere i helsesektoren og fagorganisasjonene prioriteres høyt fremover.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 06.04.2022 13:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS