Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Mennesker og livskvalitet 25.11.2020

Utvalg:     Utvalg for Mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        25.11.2020
Tid:          10:00 - 14:45
Til stede:  9 representanterFør ordinær saksbehandling var det orientering om Temaplan kulturminner v/rådgiver Marian Lyngsaunet.
I tillegg var det orientering om kulturtjenestens område i kommunedirektørens forslag til Økonomiplan 2021-2024 og Budsjett 2021 v/virksomhetsleder Ingvild Aasen.

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 49/20 Godkjenning av møteprotokoll 14.10.2020 Protokoll
PS 50/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 51/20 Rekrutteringsanlegg i friidrett
Saksframlegg Protokoll
PS 52/20 Økonomiplan 2021-2024 Budsjett 2021
Saksframlegg Protokoll
PS 53/20 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2021
Saksframlegg Protokoll
PS 54/20 Orienteringer
- Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livsvalitet 25.11.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Einar Olav Larsen SP Leder Ja  
Camilla Hallan AP Medlem Ja
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Jonas Tanem SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mona Kristin Rømuld H Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Nestledert Ja  
Gjermund Gomo  SV Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Konstituert kommunedirektør  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 049/20 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 25.11.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 14. oktober 2020 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
  
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 14. oktober 2020 godkjennes.

 

 

PS 050/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 25.11.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
 
   
  
 

PS 051/20 Rekrutteringsanlegg i friidrett  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 25.11.2020

BEHANDLING:
AP v/Tor Martin Nordtømme fremmet følgende alternative forslag:

 1. Utvalg mennesker og livskvalitet tar den framlagte utredningen om lokalisering, og etablering av rekrutteringsanlegg for friidrett til orientering.
 2. Rekrutteringsanlegg for friidrett sees i sammenheng med renovering av Ørmelen skole, og innarbeides i økonomiplan for perioden 2022-2025.

 

SP v/Einar Olav Larsen fremmet følgende alternative forslag:

 1. Kommunedirektøren bes innarbeide rekrutteringsanlegg for friidrett som alternativ i forprosjektet for bygging av nye Stiklestad/Leksdal skole inkl. idrettsformål.
 2. Plassering av friidrettsanlegg ved sentralidrettsanlegget utgår som alternativ i den videre prosessen. Videre utvikling av sentralidrettsanlegget fremmes som egen sak der Verdal IL og Verdal idrettsråd involveres i arbeidet.
 3. Kommunestyret anerkjenner at Verdal kommune bør skaffe erstatningsareal for det 400 m-anlegget som fantes ved Verdal videregående skole, iht. rikspolitiske retningslinjer. Plassering av nytt friidrettsanlegg, enten ved Ørmelen skole eller nye Stiklestad/Leksdal skole, bestemmes endelig etter politisk behandling av nevnte forprosjekt.

 

H v/Mona Rømuld fremmet følgende tilleggsforslag:
Prosjektet vurderes sammen med andre investeringsprosjekter i sammenheng med et utarbeidet grunnlag for kommunaløkonomisk bærekraft.  

Votering:
Det ble først votert over kommunedirektørens innstilling. Forslaget falt.
Det ble så votert alternativt mellom SP v/Einar Olav Larsen sitt forslag og AP v/Tor Martin Nordtømme sitt forslag. SP sitt forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP og SV.)

Det ble så votert over H v/Mona Rømuld sitt forslag. Forslaget falt med 8 stemmer. 1 stemte for (H).

INNSTILLING: 

 1. Kommunedirektøren bes innarbeide rekrutteringsanlegg for friidrett som alternativ i forprosjektet for bygging av nye Stiklestad/Leksdal skole inkl. idrettsformål.
 2. Plassering av friidrettsanlegg ved sentralidrettsanlegget utgår som alternativ i den videre prosessen. Videre utvikling av sentralidrettsanlegget fremmes som egen sak der Verdal IL og Verdal idrettsråd involveres i arbeidet.
 3. Kommunestyret anerkjenner at Verdal kommune bør skaffe erstatningsareal for det 400 m-anlegget som fantes ved Verdal videregående skole, iht. rikspolitiske retningslinjer. Plassering av nytt friidrettsanlegg, enten ved Ørmelen skole eller nye Stiklestad/Leksdal skole, bestemmes endelig etter politisk behandling av nevnte forprosjekt.

 

 

PS 052/20 Økonomiplan 2021-2024 Budsjett 2021  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 25.11.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunedirektørens forslag til Økonomiplan 2021-2024 og Budsjett 2021 tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

SV v/Gjermund Gomo fremmet følgende forslag:
Uttalelse fra UML.
I forslag til budsjett og økonomiplan (side 15 og 16) fremmes det alternativer for innsparinger i grunnskolen som innebærer nedleggelse av to skoler i 2021. At slike forslag fremmes årlig gjennom budsjett- og økonomiplanprosessen skaper usikkerhet og unødvendig belastning for elever, foreldre og ansatte. UML ber om at eventuelle forslag om skolenedleggelser og endringer i skolestruktur i fremtiden fremmes som egne saker utenom budsjett- og økonomiplanprosessen.
Ved votering ble forslaget vedtatt med 7 mot 2 stemmer (AP).

VEDTAK: 
Kommunedirektørens forslag til Økonomiplan 2021-2024 og Budsjett 2021 tas til orientering.

Uttalelse fra UML.
I forslag til budsjett og økonomiplan (side 15 og 16) fremmes det alternativer for innsparinger i grunnskolen som innebærer nedleggelse av to skoler i 2021. At slike forslag fremmes årlig gjennom budsjett- og økonomiplanprosessen skaper usikkerhet og unødvendig belastning for elever, foreldre og ansatte. UML ber om at eventuelle forslag om skolenedleggelser og endringer i skolestruktur i fremtiden fremmes som egne saker utenom budsjett- og økonomiplanprosessen.

 

 

PS 053/20 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2021   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 25.11.2020

BEHANDLING: 
SP v/Atle Vikan fremmet følgende alternativt forslag til første avsnitt i rådmannens innstilling:
Verdal kommune sier ja til IMDi sin anmodning om å bosette 21 flyktninger i 2021, og er positiv til eventuell tilleggsanmodning i løpet av 2021.

Det ble først votert alternativt mellom kommunedirektørens innstilling, første avsnitt, og forslaget fra SP. SP sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over kommunedirektørens innstilling, andre avsnitt. Enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING: 
Verdal kommune sier ja til IMDi sin anmodning om å bosette 21 flyktninger i 2021, og er positiv til eventuell tilleggsanmodning i løpet av 2021.

På anmodning fra IMDi bes kommunedirektøren også angi hvor mange flyktninger kommunen kan være i stand til å bosette dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
Verdal kommunen kan bosette inntil 30 personer i 2021.

 

 

PS 054/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 25.11.2020

BEHANDLING:
Lederen orienterte:

 • I desembermøtet kommer ref. fra SU.
 • Workshop i neste møte.
  Evt. innspill sendes lederen innen 30.11.20.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 26.11.2020 09:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS