Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 22.10.2019 - PS 5/19 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2018/4304 - /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 22.10.2019 5/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer av reguleringsplanen:

 • Bestemmelse § 3.1.1 femte ledd: Transportvolum endres til uttaksvolum i rekkefølgebestemmelse om G/S-veg, iht. vedtak i KOM-sak 2/19.
 • Plankartet over bakken suppleres iht. foreslått endring 25.04.2019 av bestemmelsene, slik at foreslått rekkefølge A, B og C for åpning/utvidelse av dagbruddområde vises på plankartet.

Vedlagte forslag til detaljregulering av Tromsdalen kalkbrudd, med endringer som anført ovenfor, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan og bygningslovens § 12-12.

 
Vedlegg: 

 1. 416993-PLAN-PBL-106_rev05_planbeskrivelse_Sluttbehandling_20190425_Endringer_markert
 2. Plankart_Tromsdalen Kalkbrudd_på grunnen_A1_rev etter offentlig høring og ettersyn_20190425
 3. Plankart under grunnen sist revidert 08.11.2018
 4. 416993-PLAN-PBL-107_rev04_planbestemmelser_Sluttbehandling_20190425
 5. Støyberegninger (Multiconsult, 29.03.2017)
 6. Hydrologi og hydrogeologi (Multiconsult, 06.05.2015)
 7. Vurdering av forurensning av vannforekomster (Multiconsult, 10.04.2015)
 8. Beskrivelse av prinsipper for fremtidig drift i Tromsdalen (Verdalskalk, 26.10.2016)
 9. Transportløsninger mellom Tromsdalen og Verdal havn (SINTEF, 31.08.2016)
 10. Støyutredning Kalktransport Tromsdalen - Verdal havn (COWI, juni 2016)
 11. Alternative transportløsninger mellom Tromsdalen og Verdal havn / Ørin (SINTEF, 19.10.2017)
 12. Sakspapir med innholdsfortegnelse - KPS-sak 50/18 (vedtak om offentlig ettersyn)
 13. Kommentar til høringsuttalelser (Verdalskalk, 02.11.18)
 14. Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer
 15. Oppsummering av uttalelser til begrenset høring rev. desember 2018
 16. Verdalskalk 14.01.2019 - Kommentarer til sluttbehandling av plan januar 2019
 17. Verdalskalk 21.01.2019 - Innspill til behandling av reguleringsplan for Tromsdalen
 18. Verdalskalk 23.07.2019 - Tilbakemelding på spørsmål fra Verdal kommune
 19. Nils Georg Leirset og Liv Øverås 23.09.2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere):

Kommunedelplan (KDP) Tromsdalen:

Forslag til detaljregulering for Tromsdalen kalkbrudd og deponi:

 • Forhåndsuttalelser (13 stk.)
 • Støysonekart år 2016 for 50 og 70 tonn totalvekt samt uten kalkbiler (COWI, 2016) – 24 kartvedlegg til støyutredningen i vedlegg 10 (8 kartutsnitt per beregningssituasjon)
 • Støysonekart år 2026 for 50, 60, 70 og 80 tonn totalvekt samt uten kalkbiler (COWI, 2016) – 32 kartvedlegg til støyutredningen i vedlegg 10 (8 kartutsnitt per beregningssituasjon)
 • Fv. 72 - vurdering av behov for gang- og sykkelveg (Statens vegvesen, 19.10.2017)
 • Brev vedr. reguleringsplan Tromsdalen og rekkefølgebestemmelser (Verdalskalk, 07.02.18)
 • Brev vedr. utsatt førstegangsbehandling - Regplan Tromsdalen (Verdalskalk, 19.03.18)
 • Notat om rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan m.m. (Bjerkan Stav Advokatfirma, 06.11.2017)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 12. april 2018 - Bekrefter at uttaksvolum kan brukes i rekkefølgebestemmelser.
 • Verdalskalk AS 30.04.2018 - Forslag til endringer av volumbestemmelser i reguleringsplan
 • Sakspapir KPS-sak 4/18 16.01.2018 (plansaken utsatt i påvente av utredninger)
 • Sakspapir KPS-sak 50/18 22.05.2018 (vedtak om offentlig ettersyn av planforslag)
 • Høringsuttalelser (24 stk.) - oppsummert og kommentert i vedlegg 13 og 14
 • Begrenset høring oktober/november 2018 som kan gi større handlingsrom ved videre behandling av planen angående bebyggelse mellom bruddkant og Tromsdalselva.
 • Uttalelser til begrenset høring (6 stk.) - gjengitt i vedlegg 15
 • Sakspapir KOM-sak 2/19 28.01.2019 (plansaken utsatt i påvente av utredninger)
 • Sakspapir KOM-sak 31/19 25.03.2019 (orientering/avklaring etter vedtak i KOM-sak 2/19)
 • (Notat fra møte 27.08.2019 om Alternativtransportløsning av kalk, Tromsdalen – Verdal havn. Deltakere: Verdalskalk, Franzefoss Minerals, Norcem/Heidelberg Cement, Enova, Sintef, Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune).
 • Franzefoss Minerals AS, e-post 27.09.19 (kommentar til Leirset/Øverås´ innspill 23.09.19)

 Avtale om gang- og sykkelveg langs Fv. 72

Saksopplysninger:
Sammendrag
Planområdet er på ca. 4485 daa og ligger i Tromsdalen, ca. 10 km sørøst for Verdal sentrum.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende uttaksområde for kalk i tråd med gjeldende kommunedelplan for Tromsdalen. Det legges til rette for et vesentlig større dagbrudd (totalt ca. 2,25 km2), etablering av underjordisk brudd (ca. 1 km2) samt deponiområde (ca. 300 daa) for avdekkingsmasser. Planen forutsetter omlegging av fv. 155 Tromsdalsvegen samt fjerning av bebyggelse på Tromsdalen gård, på tilliggende eneboligtomt samt på Tromsdalen nedre (Sveet). Planen vil gjøre det mulig å øke årsproduksjonen opp mot 10 millioner tonn, slik at levetida for bruddet blir 100 år eller mer. Dersom årsproduksjonen økes opp mot 10 millioner tonn pr år, vil bruddet i Tromsdalen bli blant de 5 største bergverkene i Norge. 

Hensynet til kvalitetsvariasjoner og riktig utnyttelse av forekomsten, er utslagsgivende for arealbehovet som er skissert i planen. Planen forutsetter støyavbøtende tiltak langs fv. 72. Videre er det forutsatt krav om gang- og sykkelveg langs fv. 72 på strekningen Valstad - Sundbyvegen/Skjørdalsskardet før transportvolum overstiger 2,5 millioner tonn kalkstein per år. Logistikkløsninger for kalktransport ut fra Tromsdalen, som ikke belaster offentlig vegnett, som for eksempel transportbånd, skal være i drift før årlig uttaksvolum overstiger 3 mill. tonn.
Kriterier (transportvolum og uttaksvolum) for etablering av G/S-veg og alternativ transport er endret underveis i planprosessen, men status nå er som angitt ovenfor. Trafikkbelastningen vil øke om Verdalskalk ikke får forlenget dispensasjon for å kjøre med 70 tonn totalvekt på kalkbilene. I 2019 fikk Verdalskalk ny utslippstillatelse for uttak av 4 mill. tonn kalkstein per år.

Planforslaget er utarbeidet av Multiconsult ASA for Verdalskalk AS. Norcem AS er den andre industrielle aktøren med interesser i Tromsdalen. Norcem har rettighetene til uttak av kalkstein og fyllitt på Værdalsbrukets eiendom i Tromsdalen.

Foreslått arealbruk er stort sett i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Tromsdalen. Avvik fra kommunedelplanen er redegjort for i planbeskrivelse og KPS-sak 50/18 (vedlegg 12).
Se vurdering på side 38-46 (avvik KDP), side 49-55 (G/S-veg) og side 9-12 (rekkefølgebestemmelser G/S og alternativ transport) i vedlagte KPS-sak.

Planforslaget er revidert på bakgrunn av kommunestyrets vedtak 28.01.2019, sak 2/19.
Det er nå foreslått bestemmelse om rekkefølge for drift av ulike områder i dagbruddet.

Litt om planprosessen og bakgrunnen for revidert planforslag

I gjeldende kommunedelplan for Tromsdalen, vedtatt 17.06.2013, er det avsatt areal til utvidelse av eksisterende kalkdagbrudd samt til gruvedrift. Samme år ble det gjennomført et oppstartsmøte der intensjonen til Verdalskalk var å utarbeide en oppfølgende reguleringsplan (detaljregulering). Det ble kunngjort planoppstart i 2015, og kommunen mottok planforslag i april 2017. Verdalskalk og kommunen var enige om å avvente første gangs behandling av planforslaget inntil utredning av alternativ kalktransport forelå og kunne følge saken. Dette ble mottatt høsten 2017, og planforslaget ble lagt fram for første gangs behandling i januar 2018 og i mai 2018. (Saken ble utsatt første gang i påvente av utredninger).

Planforslaget ble revidert iht. KPS-vedtak før høring / offentlig ettersyn.
De tre mest omfattende revisjonene gjaldt:

 • Rekkefølgebestemmelse om alternativ transport ble innskjerpet fra 3,5 mill. tonn til 3 mill. tonn og transportvolum ble endret til uttaksvolum. (Verdalskalk hadde i forkant akseptert nedjustering fra 4 mill. tonn til 3,5 mill. tonn).
 • Rekkefølgebestemmelse om G/S-veg langs Fv. 72 ble tilføyd.
 • Mulighet for spredt bolig-/fritidsbebyggelse mellom bruddet og Tromsdalselva ble tatt ut.

Høring / offentlig ettersyn ble gjennomført sommeren 2018. En begrenset høring, om bebyggelse mellom bruddkant og Tromsdalselva, ble også gjennomført før saken ble lagt fram for behandling i januar 2019. I KOM-sak 2/19 er det redegjort for 24 høringsuttalelser ifb. offentlig ettersyn og 7 uttalelser ifb. begrenset høring. Uttalelsene er også oppsummert og kommentert i vedlegg.

Før saken ble lagt fram for behandling i januar 2019 var innsigelsen fra Fylkesmannens landbruksavdeling ift. jordvern avklart med bestemmelse. Planforslaget var også revidert noe med bakgrunn i høringsuttalelsene, men ikke alt var imøtekommet da flere privatpersoner og Naturvernforbundene i Norge, Nord-Trøndelag og Verdal primært er imot planen. De ga likevel råd dersom deres primære ønske ikke imøtekommes. Det er mottatt flere sterke innvendinger (fra private) samt faglige råd (stort sett fra myndigheter). Flere tema ble tatt opp.

Flere har tidligere uttalt seg om etappevis drift og uttaksretning, det som nå er tema i revidert planforslag. Blant annet NVE, Fylkesmannen i Trøndelag, Naturvernforbundene samt hytteeierne ytret ønske om etappevis drift. De hadde ulik begrunnelse. NVE nevner at en pga. stort tiltaksområde, lang tidshorisont og lite forutsigbart marked bør unngå at store deler av området blir berørt av irreversible inngrep i løpet av kort tid. Fylkesmannen ønsker etapper som i størst mulig grad reduserer konsekvensene for biologisk mangfold, landskap og friluftsliv. Naturvernforbundene er primært imot planen, men foreslår sekundært nedskalering til nødvendige utvidelser ift. realistisk produksjon innenfor en tidshorisont på 40 år, rekkefølgebestemmelser som premierer ferdigstillelse av ny infrastruktur (transport) med tilgang på nytt areal til gruvedrift, samt på sikt overgang til underjordisk drift. Flere private tok opp klimaperspektiv/marked, som også kan være et argument for etappevis drift. Verdalskalk ønsket ikke krav om etappevis drift. Hytteeierne frafalt ønsket om etappevis drift i uttalelse til begrenset høring, men forventer planendring på høring dersom Tromsdalsgården pga. kulturminner ikke kan tas først ved utvidelse av bruddet. Nils Georg Leirset har presisert følgende den 18.11.2018: «Det vi har ytret klart i saken helt fra høsten 2011 og gjentatt flere ganger senere, er at ved neste utvidelse av dagbruddet i Tromsdalen (etter reguleringen i 2007) er det gården som bør tas først. Dette gjelder spesielt dersom det er snakk om regulering av dagbrudd sørover og/eller vestover for dagens brudd, slik reguleringsplan nå legger opp til. Grunnen for dette er først og fremst hensynet til oss og framtidige generasjoner på gården, men også det faktum at gården trolig ligger best an teknisk/ økonomisk. Vi har da også fått gehør hos Verdalskalk for dette.»

I KOM-sak 2/19 var Rådmannens vurdering bl.a. at: «Dersom planen skal ha rekkefølgebestemmelse om etappevis uttak bør bedriften selv gis anledning til å foreslå rekkefølge for uttak, med bakgrunn i mottatte innvendinger.»

Oversikt - tidligere behandlinger:

 • KPS-sak 4/18 16.01.2018 (plansaken utsatt i påvente av utredninger)
 • KPS-sak 50/18 22.05.2018 (vedtak om offentlig ettersyn av planforslag)
 • KOM-sak 2/19 28.01.2019 (plansaken utsatt i påvente av utredninger)
 • KOM-sak 31/19 25.03.2019 (orientering/avklaring etter vedtak i KOM-sak 2/19)

Ved «sluttbehandling» av forslag til detaljregulering for Tromsdalen kalkbrudd og deponi den 28.01.2019, KOM-sak 2/19, utsatte kommunestyret saken og ba om at saken legges frem på nytt til politisk behandling når etappevis drift er utredet. De ba også om at status i to andre saker som angår Tromsdalen kalkbrudd (utslippstillatelse og dispensasjonssak). Videre endret de «transportvolum» til «uttaksvolum» i rekkefølgebestemmelse om G/S-veg, samt ba om at uklarheter knyttet til innhold i fylkeskommunens/Verdalskalks avtale om G/S-veg langs Fv. 72 oppklares.

Vedtak i Verdal kommunestyre den 28.01.2019, sak 2/19: 

 1. Saken utsettes.
  Kommunestyret finner ikke at utredningen gir godt nok beslutningsgrunnlag, og ber om at saken legges frem på nytt til politisk behandling når følgende forhold er utredet:
   
  Etappevis drift.
  Ved politisk behandling av kommunedelplanen i 2013 la kommunestyret etappevis drift/uttak inn som grunnforutsetning for en framtidig reguleringsplan. Som følge av dette ble det lagt inn en rekkefølgebestemmelse i kommunedelplanen for når de ulike arealene innenfor formålsgrensen skulle tas i bruk til råstoffutvinning. Dette er ikke fulgt opp av administrasjonen. I tråd med Kommunedelplan Tromsdalen pkt. 2.1.2 tas derfor bestemmelse om etappevis drift/uttak inn i reguleringsplanen – slik som også både Fylkesmannen og NVE gir faglige råd om i sine høringsuttalelser.
   
  I tillegg til selve utsettelsesforslaget ønskes følgende forhold ytterligere avklart:
   
 2. Status i to andre saker som angår bruddet i Tromsdalen.
  - Klage fra Naturvernforbundet på Fylkesmannens utslippstillatelse.
  -
  Vegdirektoratets avslag på Verdalskalk AS sin søknad om dispensasjon fra totalvektbestemmelsene for vogntog (kjøring med 70 tonn totalvekt).
   
 3.  Begrepsbruk og avklaringer.
  Irekkefølgebestemmelse vedr. krav om gang- og sykkelveg, langs fv. 72 på strekningen Valstad - Sundbyvegen/Skjørdalsskardet, endres begrepet «transportvolum» til «uttaksvolum.»
  -
  Av saksframlegget framgår det at det hefter uklarheter knyttet til innholdet i Verdalskalk AS og Trøndelag fylkeskommune sin avtale om G/S-veg langs Fv. 72. Verdal kommune er ikke avtalepart her, men avtalens innhold har stor betydning for den helhetlige, politiske vurderingen kommunestyret til slutt må gjøre. Eventuelle uklarheter som hefter ved avtalen søkes derfor oppklart. 
   

Rekkefølgebestemmelsen i kommunedelplanen, som kommunestyret viser til, lyder slik:
2.1.2 I området avsatt til fremtidig råstoffutvinning skal det foreligge  reguleringsplan med rekkefølgebestemmelser for når de ulike arealene innenfor formålsgrensen skal tas i bruk til råstoffutvinning, før tiltak etter PBL § 1-6 igangsettes. 
 
Status og uklarheter er redegjort for i KOM-sak 31/19 den 25.03.2019 (orienteringssak). Eventuell medfinansiering fra kommunen til G/S-veg langs Fv. 72 var også nevnt. Saken viste nevnte G/S-vegstrekning på kart, og i foreslått rekkefølgebestemmelse ender denne nedenfor boligfeltet i Lysthaugen. Dvs. at eksisterende kjøreveg og bratt G/S-veg må benyttes nærmest boligfeltet.

Fylkeskommunen tok initiativ til møte 27.08.2019 om alternativ transportløsning for kalk.
I møtet orienterte Verdalskalk om følgende status:

 • Fylkesmannen i Trøndelag har gitt ny utslippstillatelse i 2019. Denne er påklaget. (Fylkesmannen har i september 2019 oversendt klagen til Miljødirektoratet).
 • Dispensasjonssaken forventes behandlet i Vegdirektoratet i slutten av 2019. 

Planforslaget er revidert på bakgrunn av overnevnte kommunestyrevedtak.
Det er nå foreslått bestemmelse om rekkefølge for drift av ulike områder i dagbruddet.

Revidert planforslag mottatt 30.04.2019 - endringer siden forrige behandling
I bestemmelsenes punkt 3.1.1 er det foreslått rekkefølge for drift av ulike områder i dagbruddet.

Endringene i planbeskrivelsen er i hovedsak mindre endringer/tilpassinger ang. omtale av utslippstillatelsen. Tekst om rekkefølge for uttak i dagbruddet er lagt til på side 24-25.
I planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser er ny tekst vist med lilla farge.

Plankartet over bakken er revidert ved at hensynssone H540 er endret ved fritidsboligen.

Plankartet er ikke endret ift. rekkefølge for uttak i dagbruddet, da det foreslås at nødvendige endringer gjøres etter at vedtak er gjort da kartet/illustrasjonen i bestemmelsene og beskrivelsen viser områdene godt nok frem til at vedtak er gjort.

Den 14.05.19 ba kommunen om ytterligere redegjørelser, og dette ble besvart 23.07.19.

 • Vedlegg 1 og 2         Planbeskrivelse og plankart over bakken, begge er revidert.
 • Vedlegg 16               Brev datert 14.01.19 fra Verdalskalk, utdelt i KPS-møte 15.01.2019.
 • Vedlegg 17               Brev datert 21.01.19 fra Verdalskalk, utlagt i KOM-møte 28.01.2019.
 • Vedlegg 18               Brev datert 23.07.19 fra Verdalskalk. Dette er nytt i saken, og det redegjør bl.a. for foreslått rekkefølge for utvidelse av dagbruddet.

Foreslått ny tekst i reguleringsbestemmelse 3.1.1 lyder slik:
«...
Dagbruddet skal åpnes i rekkefølge A, B, C, der de ulike områdene er som vist i kart. Driftsplan skal behandles og godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin). Nødvendige tiltak som etablering av skjermingsvoller og omlegging av veier kan gjennomføres før områdene åpnes for dagbruddsdrift, dersom dette følger av rekkefølgebestemmelsene. Igangsetting av dagbruddsdrift i område B (og C) kan tidligst skje 15 år etter at denne reguleringsplanen er vedtatt.

figur

... (Se beskrivelse av område A, B og C i bestemmelsen).

Innenfor område A, B og C skal dagbruddet utvides som ett, sammenhengende dagbrudd i henhold til driftsplan godkjent av Dirmin. Frittliggende, mindre dagbrudd tillates ikke innenfor området avsatt til dagbruddsdrift.

Hensynet til bergmessig forsvarlig drift, kvalitetsvariasjoner, bærekraftig forvaltning av

forekomsten, samt hensyn til berørte grunneiere, vil også være førende for utvidelse og drift av dagbruddet. Innenfor områdene A, B og C vil disse hensynene medføre at utvidelsen av bruddet i praksis kan foregå omtrent som vist i kartet over:

Eksisterende brudd vil utvides sørover og østover innenfor områdene merket «A1». Områdene A2, A3 og A4 tas når utvidelsene av bruddet har nådd disse sonene og markedet etterspør de kvalitetene som ligger der. Når område B og C åpnes, vil også disse bli drevet i etapper for å oppnå hensiktsmessig geometri i bruddet. I figuren over, er dette illustrert ved at disse to områdene er delt i to.

Uttaket i Tromsdalen skal foregå i henhold til konsesjon og driftsplan gitt av Dirmin. Verdal kommune er høringspart for konsesjonsbehandling etter mineralloven. Ved søknad om vesentlige endringer i driftsplanens bestemmelser for etapper for uttak, skal tiltakshaver også informere Verdal Kommune i forkant.
...»

Uttalelse fra Nils Georg Leirset og Liv Øverås, 23.09.2019
Hensikten med denne saken er å få avklart om revidert planforslag fra Verdalskalk skal sendes på høring slik det foreligger. Grunneier Nils Georg Leirset har imidlertid i brev av 23.09.2019 sendt en uttalelse hvor innholdet i Verdalskalk´s brev 23.07.2019 kommenteres.
Leirset skriver bl.a. følgende: «For å få samsvar mellom reguleringsplan og inngått avtale krever vi derfor at grense mellom etp A1 og etp C1 over/ forbi Tromsdal gård trekkes langs eiendomsgrense i vest.» Brevet påpeker også bruk av feil stedsnavn i kommunens friluftslivskartlegging, og det stilles spørsmål ved mulighet for medvirkning til denne kartleggingen. Det vises til vedlagte brev for utfyllende informasjon.

Kommentar:
Friluftslivskartleggingen er tegnet inn på basiskart fra Statens kartverk, hvor en del stedsnavn inngår. Ev. ønske om retting av stedsnavn i kart kan rettes til kartverket, da dette ikke avklares i denne plansaken.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er utført iht. Miljødirektoratets veileder.
Det ble gjennomført en offentlig høring i 3 uker med høringsfrist 15. mars 2017:
https://www.verdal.kommune.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/Friluftslivsomrade-Verdal---horing/
Saken ble tatt til orientering i Komité plan og samfunn den 13.06.2017, sak 35/17.

Komité mennesker og livskvalitet fattet følgende vedtak 14.06.2017, sak 21/17:  
«Rapport om friluftslivkartlegging og temakart tas til orientering. Kartleggingen tas opp til orientering politisk ved oppstart ved en ny valgperiode.»

Avgrensning av etapper er vurdert til slutt i saken, og forslagsstillers kommentar er gjengitt nedenfor.

Franzefoss Minerals har i e-post 27.09.19 kommentert Leirset/Øverås´ innspill 23.09.19 slik:
«Vi ønsker jo primært at utvidelsen styres av markedet og geologien innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende driftsplan og de avbøtende tiltakene som er nedfelt i soneinndelingen i reguleringsplanen. Dette er også det som lå til grunn i opprinnelig planforslag. 

Underveis i prosessen kom det ønske om å synliggjøre og konkretisere arealene noe mer og vi utarbeidet områdene som er lagt inn i den siste versjonen av planen.
Vi har gjennomgått dette forslaget med Leirset og er kjent med hans betenkeligheter angående inndelingen på hans eiendom. 

Forutsatt at vedtatt plan blir i tråd med forslaget, kan de delene av Tromsdalsgården som ligger i område C1 tidligst åpnes 15 år etter at reguleringsplanen er vedtatt. Dette vil etter vårt syn ikke være en vesentlig ulempe for eierne av Tromsdalsgården fordi dette området ligger så langt unna eksisterende dagbrudd at det uansett vil ta en del år før det er mulig å åpne dette området. Det skal gjøres arkeologiske utgravninger, matjorda skal flyttes, bygningene på gården skal flyttes eller rives og det skal tas ut og selges betydelige mengder kalkstein før bruddkanten er kommet så langt i denne retningen at det er naturlig å legge om veien og åpne dette området.  Forutsatt at planen blir vedtatt slik den nå foreligger, forventes ikke den aktuelle begrensingen ikke ha økonomisk eller praktisk betydning for grunneier. 

Når det er sagt så har vi forståelse for at prosessen rundt reguleringsplanen det siste året har skapt usikkerhet og frustrasjon for alle berørte grunneiere.»

Intern høring av revidert planforslag i kommuneadministrasjonen
Revidert planforslag er sendt på intern høring 07.05.2019 til Landbruk, Kulturtjenesten, samfunnsplanlegger/folkehelsekoordinator, kommuneoverlege, barn og unges representant i plansaker, Teknisk drift samt ROS-ansvarlig. Det er mottatt ett innspill:

Kulturtjenesten, 08.05.2019
«Ser på kartet at «karolinerstien» fra Fåravollen til Bjølloa ikke blir berørt. Det som finnes av tilrettelegging ved Ramsåsvollen, Svartfossen m.m. blir heller ikke berørt. Men vi vil ikke ha en særlig satsing på videre tilrettelegging for friluftsliv i fremtiden for Tromsdalsområdet pga. utvidelse av bergverkindustrien og alt den fører med seg av støy‐ og støvforurensing. Vi har mange andre flotte utmarks områder i Verdal som vi i fremtiden vil ha fokus på i forhold til friluftsliv og eventuell enkel tilrettelegging.» 

Kommentar:
Uttalelsen tas til orientering. Kulturtjenesten har tidligere uttalte seg om G/S-veg langs Fv. 72.

Vurdering:
Revidert planforslag med bestemmelse om utvidelse av dagbruddet, er mottatt på bakgrunn av kommunestyrets anmodning om utredning av etappevis drift.

Foreslått avgrensning av område A, B og C er tilnærmet likt tidligere forslag i brev fra Verdalskalk 21.01.19, som ble framlagt ved kommunestyrebehandlingen i januar 2019. Hvert av områdene er nå delt i 2-4 delområder (tilsammen 8 delområder), som illustrerer en mulig utvikling Hovedpoenget synes å være et sammenhengende dagbrudd, hvor drift i område B og C først kan skje 15 år etter planvedtak. Utifra rådmannens tolkning ser det ut til at f.eks. område B kan åpnes/påbegynnes før hele område A er åpnet, så lenge bruddet har nådd denne sonen.

Inndelingen avviker delvis fra avgrensede BRU-områder i plankartet, og område A, B og C bør tegnes inn på plankartet. Illustrerte «etapper» er forøvrig tegnet på kommunedelplanen, ikke på foreslått reguleringsplan. Dette forutsettes endret før høring.

Foreslått ny tekst og figur i reguleringsbestemmelse 3.1.1 synes å imøtekomme rekkefølge-bestemmelse 2.1.2 i kommunedelplanen for Tromsdalen. Ifølge brev 23.07.2019 fra Verdalskalk synes også dette akseptabelt ift. andre interesser, men Leirset/Øverås ønsker at grensen mellom A1 og C1 justeres vestover i samsvar med eiendomsgrense. Deres innspill er synliggjort i kartet under, ved at eiendomsgrenser er vist med hvite linjer. Aktuell eiendomsgrense har kvalitet pluss/minus 2 meter.

figur

Leirset´s forslag om utvidelse av område A1 er markert med turkis skravur i kartet ovenfor. Foreslått justering vil innebære at bestemmelsesområde #7 (automatisk freda veganlegg) og #10 (automatisk freda jernvinneanlegg) tas med i område A1. Ev. justering berører også:

Viktig naturbeitemark, verdi B inngår i A1: https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00092258
Grunneiers forslag bør vurderes oppimot forslagsstillers redegjørelse i siste brev og e-post samt høringsuttalelser som går på nevnte verdier. Både Leirset/Øverås og Verdalskalk stiller spørsmålstegn ved kartlagt særlig kvalitetsområde for friluftsliv. Forslaget bør også forelegges kulturtjenesten og andre berørte. Rådmannen tilrår at Leirset/Øverås´forslag vurderes etter høring, og i høringen vil det være mulighet til å uttale seg også om dette.

Rådmannen tilrår at foreslåtte etapper A, B og C tegnes inn på plankartet over bakken som juridisk bindende, på egnet måte (med f.eks. bestemmelsesområde). Videre at transportvolum endres til uttaksvolum i bestemmelse 3.1.1 femte ledd, iht. vedtak i KOM-sak 2/19.

Planforslaget tilrås deretter sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 13:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS