Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 24.11.2020

 

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 24.11.2020
Tid            : 09:00 - 13:15
Til stede   : 9 representanter

 

Før ordinær saksbehandling var det:

 • Orientering om prisen Årets mest attraktive sted v/ordfører Ida Stuberg, Inderøy kommune.
 • Orientering om sentrumsutvikling Stjørdal v/Geir Aspenes.
  Se presentasjonen som ble brukt.

 

Repr. Oddleiv Aksnes ba om å få satt følgende sak på saklista:

 • Mindre revisjon av de estetiske bestemmelsene vedr takform i kommunedelplan Verdal by.

 
Ved votering sluttet utvalget seg enstemmig til det.

 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 080/20 Godkjenning av møteprotokoll 13.10.2020 Protokoll
PS 081/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 082/20 Stenging av planovergang Nordgata - Sluttrapport
Saksframlegg Protokoll
PS 083/20 Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m fl
Saksframlegg Protokoll
PS 084/20 Sluttbehandling av deler av detaljplan for Stiklestad Alle
Saksframlegg Protokoll
PS 085/20 Økonomiplan 2021-2024 Budsjett 2021  Saksframlegg Protokoll
PS 086/20 Klagebehandling på avslag på godkjenning av plan for nydyrking - 5038/75/6 Buaas - Ole Kristian Skrove  Saksframlegg Protokoll
PS 087/20 Retningslinjer Tiltak i beiteområder 2021  Saksframlegg Protokoll
PS 088/20 Retningslinjer SMIL 2021  Saksframlegg Protokoll
PS 089/20 Orienteringer - Protokoll
PS 090/20 Mindre revisjon av de estetiske bestemmelsene vedr takform i kommunedelplan Verdal by - Protokoll

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 24.11.2020

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Nei Vara: Leif Johan Berg
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Ja
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Vara: Geir Singstad
Vidar Nordskag R Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Konstituert kommunedirektør  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  

  
 

PS 080/20 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 13. oktober 2020 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.             

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 13. oktober 2020 godkjennes.

      
 
 

PS 081/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                   
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
 
   
  

PS 082/20 Stenging av planovergang Nordgata - Sluttrapport   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:  
Bane NOR v/Hilde Marie Prestvik og Bård Olav Vagnild orienterte (via Teams).

SP V/Siri-Gunn Vinne fremmet følgende tilleggsforslag:
Det skal gjøres tiltak for universell utforming i forbindelse med stengingen av planovergangen i Nordgata.

H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken sendes tilbake, med bestilling på utredning av løsning for kryssing av jernbanen med universell utforming iht gjeldende krav for kryssing av jernbanen ved eksisterende undergang med heiseløsning som et alternativ til rampe, eller kombinasjon av disse. Bestillingen er ikke begrensende for eventuelle andre mulige og realistiske alternativer, men utredningen må tilfredsstille løsninger iht bestemmelsene i Kommunedelplan Verdal by, pkt. 1.6.5, Universell utforming. Ref. Alle ferdselsårer, uteoppholdsarealer og trafikknutepunkt innenfor sentrumsavgrensingen/ bestemmelsesområde #1 skal opparbeides med universell utforming.

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte mot (Anne Grete Valbekmo, Terje Aksnes, Siri-Gunn Vinne og Leif Johan Berg, alle SP.)

VEDTAK: 
Saken sendes tilbake, med bestilling på utredning av løsning for kryssing av jernbanen med universell utforming iht gjeldende krav for kryssing av jernbanen ved eksisterende undergang med heiseløsning som et alternativ til rampe, eller kombinasjon av disse. Bestillingen er ikke begrensende for eventuelle andre mulige og realistiske alternativer, men utredningen må tilfredsstille løsninger iht bestemmelsene i Kommunedelplan Verdal by, pkt. 1.6.5, Universell utforming. Ref. Alle ferdselsårer, uteoppholdsarealer og trafikknutepunkt innenfor sentrumsavgrensingen/ bestemmelsesområde #1 skal opparbeides med universell utforming.

  
 
  

PS 083/20 Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m fl   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:
SP v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

 1. Det gjøres følgende endringer i reguleringsplanen:
  -  Under punkt 3.1.5 Grad av utnytting endres antall boenheter fra «minimum 66 og maksimum 127» til «minimum 78 og maksimum 127». Dette på grunn av at antall boenheter på 78-127 samsvarer med det som har vært med på siste høring.
 2. Vedlagte plankart «alternativ 1», revidert 28.09.20 og tilhørende bestemmelser, revidert 11.11.2020, med den endring som nevnt i punkt 1 vedrørende antall boenheter, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
 3. Det bes om at kommunedirektøren gjør en vurdering om Nordgata kan være enveiskjørt gate når planovergangen stenges.
 4. Detaljreguleringen sendes til kommunestyret for sluttbehandling.

 

Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag til vedtak og SP v/Anne Grete Valbekmo sitt forslag, ble SP sitt forslag vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for kommunedirektørens forslag (Arvid Wold, MDG og Oddleiv Aksnes, H).

INNSTILLING:  

 1. Det gjøres følgende endringer i reguleringsplanen:
  -  Under punkt 3.1.5 Grad av utnytting endres antall boenheter fra «minimum 66 og maksimum 127» til «minimum 78 og maksimum 127». Dette på grunn av at antall boenheter på 78-127 samsvarer med det som har vært med på siste høring.
 2. Vedlagte plankart «alternativ 1», revidert 28.09.20 og tilhørende bestemmelser, revidert 11.11.2020, med den endring som nevnt i punkt 1 vedrørende antall boenheter, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
 3. Det bes om at kommunedirektøren gjør en vurdering om Nordgata kan være enveiskjørt gate når planovergangen stenges.
 4. Detaljreguleringen sendes til kommunestyret for sluttbehandling.

  

PS 084/20 Sluttbehandling av deler av detaljplan for Stiklestad Alle   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.110.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Vedlagte planforslag vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, slik at hele planområdet får rettsvirkning.

 

 

PS 085/20  Økonomiplan 2021-2024 Budsjett 2021   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunedirektørens forslag til Økonomiplan 2021-2024 og Budsjett 2021 tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK: 
Kommunedirektørens forslag til Økonomiplan 2021-2024 og Budsjett 2021 tas til orientering.

 

 

PS 086/20 Klagebehandling på avslag på godkjenning av plan for nydyrking - 5038/75/6 Buaas - Ole Kristian Skrove  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Utvalg for Plan og Samfunn opprettholder avslaget på godkjenning av plan for nydyrking – 5038/75/6 Buaas – Ole Kristian Skrove.

 

 

PS 087/20 Retningslinjer Tiltak i beiteområder 2021   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:  
SP v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Utvalg plan og samfunn vedtar retningslinjene for tiltak i beiteområder 2021.
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og SP sitt forslag ble SP sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Utvalg for plan og samfunn vedtar retningslinjene for tiltak i beiteområder 2021.

 

 

PS 088/20 Retningslinjer SMIL 2021   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:  
SP v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Utvalg plan og samfunn vedtar retningslinjer for SMIL 2021.
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og SP sitt forslag ble SP sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Utvalg plan og samfunn vedtar retningslinjer for SMIL 2021.

 

PS 089/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING: 
Det var en kort evaluering av utvalgets arbeid.

 

 

PS 090/20 Mindre revisjon av de estetiske bestemmelsene vedr takform i kommunedelplan Verdal by  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 24.11.2020

BEHANDLING:  
H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende forslag til vedtak:
"Kommunedelplan for Verdal by, har i sine bestemmelser om estetisk utforming krav om takform i noen av boligområdene innenfor planområdet.

UPS ber kommunedirektøren om å legge frem en sak om en mulig mindre endring av kommunedelplan Verdal by vedrørende de estetiske bestemmelsene omkring takform i boligområdene innenfor planområdet.

Innenfor noen områder settes det krav til takform, eks saltak, skråtak, pulttak som ikke er helt forenelig men god arealutnyttelse, klima og miljøhensyn, overvannsutfordringer og moderne byggeskikk.

Flate tak tillates ikke, selv om denne løsning gir gode muligheter til bedre arealutnyttelse med at tak kan tas i bruk som uteoppholdsarealer, matproduksjon, overvannsregulering og fornybare energiløsninger.

Det er i de fleste boligområder innenfor planen ikke spesielle krav til takform, og da synes det urimelig at enkeltområder som ikke har noe spesielt vern eller typisk ensartet byggestil fortsatt har disse kravene til takform.

Utredningen bør inneholde en oversikt over de forskjellige boligområdene som er regulert med begrensinger til takform, og mulighetene for en eventuell endring av bestemmelsen, og konsekvenser dette eventuelt vil medføre."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK: 
Kommunedelplan for Verdal by, har i sine bestemmelser om estetisk utforming krav om takform i noen av boligområdene innenfor planområdet.

UPS ber kommunedirektøren om å legge frem en sak om en mulig mindre endring av kommunedelplan Verdal by vedrørende de estetiske bestemmelsene omkring takform i boligområdene innenfor planområdet.

Innenfor noen områder settes det krav til takform, eks saltak, skråtak, pulttak som ikke er helt forenelig men god arealutnyttelse, klima og miljøhensyn, overvannsutfordringer og moderne byggeskikk.

Flate tak tillates ikke, selv om denne løsning gir gode muligheter til bedre arealutnyttelse med at tak kan tas i bruk som uteoppholdsarealer, matproduksjon, overvannsregulering og fornybare energiløsninger.

Det er i de fleste boligområder innenfor planen ikke spesielle krav til takform, og da synes det urimelig at enkeltområder som ikke har noe spesielt vern eller typisk ensartet byggestil fortsatt har disse kravene til takform.

Utredningen bør inneholde en oversikt over de forskjellige boligområdene som er regulert med begrensinger til takform, og mulighetene for en eventuell endring av bestemmelsen, og konsekvenser dette eventuelt vil medføre.


 Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 02.12.2020 12:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS