Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 16.05.19 - PS 5/19 Regnskap 2018 Verdal kommune

Saksbehandler : Helge Holthe

Arkivref : 2019/1699 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalg 16.05.2019 5/19 
Formannskap    
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 9.573.712,25.
 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 avsettes til disposisjonsfond.
 3. Rådmannens årsberetning for 2018 vedtas.
 4. Finansrapport tas til orientering.
   

Vedlegg:

 1. Årsregnskap 2018
 2. Årsberetning 2018 - Verdal kommune
 3. Revisjonsberetning 2018 - Verdal kommune
 4. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2018 - Verdal kommune
 5. Finansforvaltning, årsrapport 2018 – Verdal kommune
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Revisjonsnotat 2018 Verdal kommune.

Saksopplysninger:
Med dette legges Verdal kommunes regnskap og årsberetning 2018 fram til behandling. Kommunens driftsregnskap for 2018 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 9,6 millioner kroner. Investeringsregnskapet for 2018 er gjort opp i balanse og balanseregnskapet viser et disposisjonsfond på ca 42 mill kr pr 31.12.18.

I likhet med de 2 foregående år ble den nasjonale skatteinngangen betydelig bedre enn varslet. Dette har gitt ekstraordinært høye inntekter i 2018. Regnskapsresultatet gjenspeiler i liten grad de store merinntektene. Regnskapsresultatet er dermed svakere enn det burde vært. Denne konklusjonen forsterkes av mindreutgifter på anslagsposter som renter og pensjon. Regnskapsresultatet er analysert i årsberetningen som følger regnskapssaken.

Revisjonsberetning:
Kommunerevisjonen har avlagt revisjonsberetning uten anmerkning av feil eller forbehold. Revisjonen har skrevet et revisjonsnotat som omhandler mindre alvorlige forhold. Rådmannen vil følge opp merknadene fra revisjonen med forbedringer i regnskap og rapporteringiverpolitikk.

Vurdering:
Regnskapsresultatet for 2018 viser et noe sammensatt bilde. Driftsregnskapet i kommuneregnskapet har to resultatbegrep som er viktige for å tolke resultatet av årets drift. Bunnlinjen i driftsregnskapet (mer/mindreforbruket) viser et regnskapsresultat som i realiteten er et budsjettavvik. Det andre resultatbegrepet er netto driftsresultat, som er resultatet før bruk og avsetninger. Regnskapsresultatet for 2018 viser et mindreforbruk (overskudd) på 9,6 mill kr, mens netto driftsresultat viser et merforbruk (underskudd) på 8,6 mill kr. De to resultatbegrepene viser med andre ord to helt forskjellige virkelighetsbilder for året 2018.

Netto driftsresultatet (driftsmarginen) viser årets løpende inntekter minus årets løpende utgifter. Netto driftsresultat vil i de fleste tilfeller være bedre egnet enn regnskapsresultatet til å si noe om årets driftsøkonomi. Resultatbegrepet er også det som ligner mest på årsresultat i privat virksomhet. Et netto driftsresultat i minus i 2018 betyr at kommunens aktivitet ikke var finansiert fullt ut med årets inntekter. Altså gikk driften av kommunen i minus i 2018 og kommunen finansierer dette med å tære på egenkapital. Dette bekreftes av beregningene i årsberetningen kap 4.3.1. Her gjøres det ulike korrigeringer i tallmaterialet for å finne svar på om driftsnivået i 2018 var bærekraftig.

Den viktigste årsaken til at regnskapsresultatet blir et mindreforbruk, er netto inntektsføring av avsetninger fra tidligere år. Inntektsført bruk av avsetninger (63,9 mill kr) overstiger utgiftsføring av avsetninger (45,7 mill kr), slik at netto avsetning gir en forbedring fra netto driftsresultat til regnskapsresultat på 18,2 mill kr. Den høye bruken av avsetninger må ses i sammenheng med at opprinnelig budsjett forutsatte at deler av aktiviteten i 2018 skulle finansieres av disposisjonsfondet. I senere budsjettrevisjoner har bruk av disposisjonsfond blitt økt ytterligere. Hele mindreforbruket fra 2017 på 27,6 mill kr ble avsatt til disposisjonsfond, men det er også brukt 16,8 mill kr av fondet. Konsekvensen er at disposisjonsfondet bare økte med 10,7 mill kr i løpet av 2018. Mindreforbruket i regnskap 2018 betyr at kommunen har klart å overholde balansekravet i kommuneloven med en margin på 9,6 mill kr. Balansekravet krever at årets løpende inntekter pluss bruk av avsetninger er store nok til å finansiere årets løpende utgifter pluss avsetninger.

Sammenhengen mellom netto driftsresultatet og regnskapsresultatet kan skjematisk beskrives slik:

Netto driftsresultat:    -   8,6
Bruk av avsetninger: + 63,9
Avsetninger:              - 45,7
Mindreforbruk:      = + 9,6

Et forstyrrende element i tolkning av regnskapsresultat i driftsregnskapet er at utgiftene ble belastet med lønn for mer enn 12 måneder. Det skyldes skifte av praktisering av periodiserings-prinsipp for lønnsutgifter. Praksis ble endret som følge av krav fra kommunerevisjonen (revisjonspålegg) om at lønn skal periodiseres til tidsrommet 1. januar til 31. desember. Kommunen har også foregående år periodisert 12 måneder lønn til året, men har brukt en forenklet metode basert på lønnsutbetalinger gjennom året, uavhengig av hvilket år utbetalingen tilhører. Ny praksis gir en korrekt periodisering. Skifte av praksis utløste en engangsutgift som ble finansiert ved å hente ekstra midler fra disposisjonsfondet. Korrigeringen ble bokført på en slik måte at den i minst mulig grad påvirker kommunens regnskapstall. Korrigeringen har ikke påvirket regnskapsresultatet samlet og heller ikke resultatene for virksomhetene. Derimot påvirkes lønnsutgifter og driftsmargin. Uten korrigeringen ville kommunen fortsatt fått en svak driftsmargin, men den hadde ikke vært negativ.

Analyser av regnskapsresultatet viser at tallene for den underliggende drift er svake. D.v.s. at uansett om det korrigeres for ekstraordinære poster og poster som reelt sett ikke tilhører året, så forblir driftsmarginen svak. Kommunen har ikke oppnådd sine egne måltall for netto driftsresultat og disposisjonsfond. Dette er et klart signal om behov for økonomisk omstilling. Analysene av årets regnskap finnes i årsberetningen kapittel 4.3.

Rådmannen anbefaler at regnskapsoverskudd 2018 settes av til disposisjonsfond. Årets regnskapsoverskudd må betraktes som tilfeldige engangspenger og ikke som noe reelt driftsoverskudd. Engangspenger bør ikke brukes til å øke aktivitet som krever årlig finansiering.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.05.2019 11:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS