Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 28.11.13 - PS 05/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017 - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2013/4621 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal 19.11.2013 87/13
Komité mennesker og livskvalitet 20.11.2013 55/13
Administrasjonsutvalget 28.11.2013 05/13
Formannskapet 28.11.2013  
Kommunestyret    

 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.11.2013

BEHANDLING:
H v/Charlotte Fætten Aakerhus satte fram følgende alternative forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Verdal kommune tas til orientering.

Ved alternativ votering mellom forslaget fra H v/Charlotte Fætten Aakerhus og rådmannens forslag til innstilling ble H v/Charlotte Fætten Aakerhus sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Verdal kommune tas til orientering.

 Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.11.2013

BEHANDLING:
AP v/Ove Morten Haugan satte fram følgende alternative forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Verdal kommune tas til orientering.

Ved alternativ votering mellom forslaget fra AP v/Ove Morten Haugan og rådmannens forslag til innstilling ble AP v/Ove Morten Haugan sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Verdal kommune tas til orientering.

 Til toppen av siden

Rådmannens innstilling:

 1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas.
 2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2014 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2014 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2014 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2014 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 43.000.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Verdal kommune inngår en leieavtale med Vuku idrettslag for leie av hall for inntil 1 mill. kroner pr. år. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere en slik avtale.
 10. Kommunestyret ber rådmannen utrede og beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet sett, og legge fram egen sak om dette våren 2014. Infrastruktur og kapasitet må brukes effektivt.
 11. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.


Vedlegg

 1. Rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 PDF

 2. Uttalelse fra eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede PDF

 3. Uttalelse fra ungdomsrådet PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.

    Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.11.2021 08:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS