Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

02.09.2019 (38-48)

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Møterom Vuku - 2. etasje Gjensidigegården
Dato :         02.09.2019
Tid :           13:00


 
  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 38/19 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 39/19 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 17.06.2019 Protokoll
PS 40/19 Oversikt over rapporterte forbedringsforslag og avvik 1. halvår Saksframlegg Protokoll
PS 41/19 Nærværsutvikling 1. halvår Saksframlegg Protokoll
PS 42/19 Utbygging og oppgradering av dagens Vinne skole til ny skole for skolekretsene Ness og Vinne skolekrets Saksframlegg Protokoll
PS 43/19 Forbedring av Kvalitetssystemet Compilo Saksframlegg Protokoll
PS 44/19 Ny digital HMS/IA plan for Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 45/19 Statusrapportering om vårt IA-arbeid fra NAV Arbeidslivssenter  Saksframlegg Protokoll
PS 46/19 Oppfølging av medarbeiderundersøkelse  Saksframlegg Protokoll
PS 47/19 Aktuelle tilsynsrapporter Arbeidstilsynet og Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll
PS 48/19 Orienteringer:
 1. Orientering fra arbeidsgruppa - Arbeidsgiverpolitikk for HMS og IA arbeidet v/ Virksomhetsleder Ressurssenter oppvekst – Lars Einar Karlsen.
 2. Mottatt sak om Arbeidsforholdene i ROS v/ Personal og HMS sjef Torgeir Skevik.
 3. Flexitidsreglementet v/ Personal og HMS sjef Torgeir Skevik.
 4. Status og inngang til planer for HMS og IA arbeidet 2020 – er det integrert i budsjettarbeidet v/ Personal og HMS sjef Torgeir Skevik
- Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 02.09.2019

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Torgeir Skevik Leder Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Nestleder Ja Fagforbundet
Lise Heggdal Medlem Ja Arbeidsgiver
Christian Floan Aalberg Medlem Ja Utdanningsforbundet 
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Ja Hovedverneombudet
Anne Grete Wold Olsen Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann  Utvalgssekretær  
John Olav Larsen Prosjektleder skole- og barnehagebygg  
Lars Einar Karlsen Virksomhetsleder Ressurssenter Oppvekst  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Rune Holmlimo ANT Bedriftshelsetjeneste  
ndre Tolo Hausberg NAV Arbeidslivssenter  

 

 

PS 38/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 02.09.2019 Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.

       

 

PS 39/19 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 02.09.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra 17.06.2019 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra 17.06.2019 godkjennes.
           
  
  

PS 40/19 Oversikt over rapporterte forbedringsforslag og avvik 1. halvår    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 02.09.2019

BEHANDLING: 
Praktisk presentasjon direkte i kvalitetssystemet Compilo, av konkrete forbedringsmeldinger og konkrete meldte avvik. Hvordan bruker vi forbedringsforslagene og meldte avvik til å lære av dem. AMU ønsker mer informasjon fra enhetene og konsekvensene av det som meldes. Avvik graderes i høy, middels og lav grad. Det er forskjell i ansattes vurdering av de 3 nivåene. Leder kan endre alvorlighetsgrad, og bør gjøre det ved behov, slik at vi får en ensartet gradering i hele kommunen.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til votering:
Oversikt over rapporterte forbedringsforslag og avvik 1. halvår tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:     
Oversikt over rapporterte forbedringsforslag og avvik 1. halvår tas til orientering.
     
  
  

PS 41/19 Nærværsutvikling 1. halvår  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 02.09.2019

BEHANDLING: 
Nærværet for Verdal kommune 1. halvår, øker, fra 2017 sammenlignet med 2019.
 
Nærværsoversikt 2017, 2018 og hittil 2019

Oversikt første halvår 2019 pr område

AMU ønsker fremover mer informasjon bak nærværstallene. Det bør lages en oversikt over enheter med lavt og høyt nærvær, med kommentarer fra enhetene.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Nærværsutviklingen for Verdal kommune tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
        
VEDTAK: 
Nærværsutviklingen for Verdal kommune tas til orientering.
 
  
 
    

PS 42/19 Utbygging og oppgradering av dagens Vinne skole til ny skole for skolekretsene Ness og Vinne skolekrets 
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 02.09.2019

BEHANDLING: 
Gjennomgang av prosjektet, se saken.
Det er ikke kommet inn noen innsigelser fra ansatte, jfr. prosjektleder. Tillitsvalgte i AMU bekrefter også bare positive tilbakemeldinger fra sine plasstillitsvalgte. Tillitsvalgte har vært involvert i prosessen og er godt fornøyd med måten saken er behandlet.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
AMU vedtar og godkjenner planene for nye Vinne skole og bekrefter at ansatte har vær delaktig i medvirkningsprosessen.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:  
AMU vedtar og godkjenner planene for nye Vinne skole og bekrefter at ansatte har vær delaktig i medvirkningsprosessen.
       
  

 
PS 43/19 Forbedring av Kvalitetssystemet Compilo   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 02.09.2019

BEHANDLING: 
En arbeidsgruppe bestående av Lene Antonsen, HVO Trine Wågø, Hårvard Holmen, Rune Gjelvold, Rune Holmlimo ANT HMS, og Jan Erik Hermann har evaluert avviksalternativene i kvalitetssystemet Compilo. Det har vært over 400 avviksalternativ i kvalitetssystemet Compilo. Arbeidsgruppen har forenklet og satt sammen et nytt sett med avviksalternativ. Dette forslaget er sendt ut på høring. 3 Høringsuttalelser, som gjennomgått og noe endring er gjort i forhold til det. Det nye settet med avviksalternativ implementeres i ny Compiloversjon som startes opp i slutten av 2019. Disse nye alternativene er også gjenbrukbare hvis programvaren i kvalitetssystemet endres.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Forbedringsforslaget til nye avviksalternativ i kvalitetsystemet vedtas.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:  
Forbedringsforslaget til nye avviksalternativ i kvalitetsystemet vedtas.
         
  
 

PS 44/19 Ny digital HMS/IA plan for Verdal kommune    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 02.09.2019

BEHANDLING: 
Vi har i dag en manuell HMS og IA plan som brukes ute i enhetene. Det jobbes med en digital versjon av HMS og IA planen. Planen vil da kunne bli et levende dokument som brukes jevnlig. I tillegg kan styringsdata hentes ut på en enkel måte.
Det ble presentert et produkt som nærmer seg ferdig. Det trengs nå kun noen timer med programmering og et par møter med kommunen før det er et ferdig produkt. Målet er oppstart fra 01.01.2012. Tilbakemelding fra AMU om et ønske om å se nærmere på området « kategorier» i kvalitetssystemet Compilo og «kategorier» i digital HMS/IA plan. Kan disse være like?

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Presentasjon av ny digital HMS/IA plan for Verdal kommune tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:   
Presentasjon av ny digital HMS/IA plan for Verdal kommune tas til orientering.
    
 

 

PS 45/19 Statusrapportering om vårt IA-arbeid fra NAV Arbeidslivssenter   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 02.09.2019

BEHANDLING: 
NAV Arbeidslivsenter orienterte om hva og i hvilke sammenhenger de hadde hatt oppdrag i Verdal kommune. I tillegg til en orientering om hva de kan bidra med, se også vedlegg.
Ny IA-avtale gir muligheter for samarbeid med Arbeidslivssenter på bl. Bransjeprogrammet og Innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær. Se vedlegg fra Arbeidslivssenteret.
Arbeidslivssenteret ønsker fortsatt å bidra ift. Institusjon som tidligere avtalt. Hvis kommunen ønsker det, kan også barnehager og Hjemmetjenesten bli med i programmet.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:

 • AMU anbefaler bistand fra ALS jfr. bransjeprogrammet, på områdene barnehage, institusjon og hjemmetjenesten.
 • Statusrapport fra NAV Arbeidslivssenter tas til orientering
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:   

 • AMU anbefaler bistand fra ALS jfr. bransjeprogrammet, på områdene barnehage, institusjon og hjemmetjenesten.
 • Statusrapport fra NAV Arbeidslivssenter tas til orientering
   

 

 

PS 46/19 Oppfølging av medarbeiderundersøkelse   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 02.09.2019

BEHANDLING: 
Presentasjon av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med «Ny arbeidsgiverpolitikk», presentasjon vedlagt. Dette er en grovmasket tilbakemelding til arbeidsgruppene, som ikke gir sektorvise svar.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Medarbeiderundersøkelsen tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:   
Medarbeiderundersøkelsen tas til orientering.
    
 

 

PS 47/19 Aktuelle tilsynsrapporter Arbeidstilsynet og Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 02.09.2019

BEHANDLING: 
En presentasjon av aktuelle tilsynsrapporter Arbeidstilsynet og Verdal kommune.
Hvordan kan vi som organisasjon lære av de tilsynene som skjer i kommunen. AMU ber om at dette temaet også vurderes som egen sak på storledermøtene. Det har vært 1 avsluttet tilsyn hittil i år; Reinsholm.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Informasjon om tilsynssaken tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:   
Informasjon om tilsynssaken tas til orientering.   
 

 

PS 48/19 Orienteringer     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 02.09.2019

BEHANDLING: 

 1. Orientering fra arbeidsgruppa - Arbeidsgiverpolitikk for HMS og IA arbeidet v/ Virksomhetsleder Ressurssenter oppvekst – Lars Einar Karlsen.
  Se eget vedlegg.
   

Sak 2, 3 og 4 utgår.
 

 
  Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2019 07:54 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS