Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 03.09.2018 - PS 28/18 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2018/5433 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 03.09.2018 28/18

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering og behandler temaet på nytt i neste møte 05.11.2018.

Vedlegg: 
Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver:

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

Lovpålagte oppgaver for AMU:

 • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.
 • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
 • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
 • Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
 • Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 • Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.
 • Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger.
 • Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
 • Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater.
 • Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.
 • Utarbeide en årsrapport om arbeidet.

Foruten de oppgaver som er spesielt nevnt i arbeidsmiljøloven § 7-2, skal

a) utvalget delta i å utarbeide en handlingsplan for verne- og miljøarbeidet i virksomheten,

b) utvalget eller representanter for utvalget foreta befaringer i virksomheten for å kartlegge og vurdere behovet for verne- og miljøtiltak. Verneombud og arbeidsledere for de enkelte områder i virksomheten bør delta under befaringen av områder som de er verneombud eller arbeidsleder for,

c) utvalget gi råd om prioritering av virksomhetens planer i arbeidsmiljøspørsmål og selv ta opp spørsmål om nye tiltak,

d) utvalget fastsette retningslinjer for introduksjon av nye tilsatte arbeidstakere om det som gjelder verne- og miljøarbeidet i virksomheten og se til at arbeidsgiveren sørger for opplæring av nye tilsatte så snart som mulig etter tilsettingen,

e) utvalget også arbeide for at de tilsatte i virksomheten får innsikt i arbeidsmiljøproblemer og søke deres medvirkning i verne- og miljøarbeidet.

f) utvalget behandle arbeidsinstruks som skal utarbeides ved samtidig arbeid med cytostatika og ioniserende stråling, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 15-2.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidsmiljoutvalg-amu/

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-medvirkning/2/2-3/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_8#§7-3

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355/KAPITTEL_3#§3-21

Saksopplysninger:
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal inn i en prosess hvor vi skal komme fram til presisjonsnivået i våre lovpålagte oppgaver. AMU setter av tid både i dette og i neste møte til å diskutere saken.

Formålet er å kvalitetssikre at vi gjør alle våre lovpålagte oppgaver.
 
Vurdering: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til vurdering og behandler temaet på nytt i neste møte 05.11.2018. 

  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 23.12.2020 12:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS