Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 04.02.2019

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato :         04.02.2019
Tid :           13:00


  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 02/19 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 05.11.2018 Protokoll
PS 03/19 Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 04/19 Valg av medlemmer til Arbeidsutvalg til Arbeidsmiljøutvalget Saksframlegg Protokoll
PS 05/19 Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget Saksframlegg Protokoll
PS 06/19 Årsrapport treningsavtaler Saksframlegg Protokoll
PS 07/19 Årshjul Arbeidsmiljøutvalget Saksframlegg Protokoll
PS 08/19 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver Saksframlegg Protokoll
PS 09/19 Møteplan AMU Verdal vår og høst 2019  Saksframlegg Protokoll
PS 10/19 Bedriftshelsetjenesten ANT HMS Bedriftshelse AS - Presentasjon av årsrapport, samt rapport fra AKAN-utvalget  Saksframlegg Protokoll
PS 11/19 Avvik og fraværsrapportering  Saksframlegg Protokoll
PS 12/19 Orienteringer - Omstilling og nedbemanning – HMS og personalsjef Torgeir Skevik Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 04.02.2019

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Christian Floan Aalberg Leder Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Nestleder Ja Fagforbundet
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Frode Kvittem Medlem Ja Arbeidsgiver
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Nei, ingen vara Hovedverneombudet
Anne Kari Haugdal Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann  Utvalgssekretær  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Rune Holmlimo ANT HMS & Bedriftshelse AS   

 

 

PS 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.02.2019 Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.
    

 

PS 02/19 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.02.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra 05.11.2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra 05.11.2018 godkjennes.
        
  
  

PS 03/19 Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2019    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.02.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsgiversiden skal inneha ledervervene i AMU for 2019.

Følgende forslag ble lagt fram i møtet:
Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2019, velges: Torgeir Skevik.
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2019, velges: Bård Kotheim.

Ved votering ble forslagene enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:     
Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2019, velges: Torgeir Skevik.
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2019, velges: Bård Kotheim.
  
  
  

PS 04/19 Valg av medlemmer til Arbeidsutvalg til Arbeidsmiljøutvalget  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.02.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsutvalget (AU) består av to personer og utvalgssekretær. Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) leder vil være en naturlig del av dette utvalget og er i så måte en selvsagt representant. Det andre medlemmet skal representere enten arbeidsgiver eller arbeidstaker avhengig av hva leder til enhver tid er – både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden skal være representert i AU.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Følgende representanter velges i arbeidsutvalget for AMU Verdal kommune i 2019:

 1. Torgeir Skevik – leder AMU
 2. Representant fra arbeidstakersiden: Christian Floan Aalberg
 3. Utvalgssekretær – Jan Erik Hermann.
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 
Følgende representanter velges i arbeidsutvalget for AMU Verdal kommune i 2019:

 1. Torgeir Skevik – leder AMU
 2. Representant fra arbeidstakersiden: Christian Floan Aalberg
 3. Utvalgssekretær – Jan Erik Hermann.
   


    

PS 05/19 Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.02.2019

BEHANDLING: 
Årsrapporten ble lagt fram og presentert i møtet. Dette er første gang en slik årsrapport legges fram for AMU Verdal, i en slik form. Årsrapporten ble gått gjennom, og det er et ønske om å få en slik rapport framlagt hvert år. Det må jobbes videre med form og enkelte detaljer, slik at denne saken tas opp på nytt i neste AMU-møte.

Følgende forslag kom fram i møtet:
Saken utsettes til neste møte i AMU.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:  
Saken utsettes til neste møte i AMU.
    
  

 
PS 06/19 Årsrapport treningsavtaler   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.02.2019

BEHANDLING: 
Årsrapport treningsavtaler er 3-delt:

 1. Verdal kommune har en bedriftsavtale med Sprek treningssenter. Ansatte i Verdal kommune betaler 299 kroner for innmelding, Spreknøkkel og PT start. Ink. 3 PT timer og personlig digitalt treningsprogram. (PT=personlig trener). Ansatte i kommunen betaler 440 kroner pr. mnd.
 2. Verdal kommune tilbyr gratis fellestrening for alle ansatte hver onsdag kl. 16.00. (september til desember, og januar til mai)
 3. Verdal kommune tilbyr også gratis basseng/svømming hver onsdag i
   

Punkt 1 skal etter vært reforhandles, og det er ønske om at det skjer, som forrige gang, sammen med Levanger kommune.

Årsrapporten ble presentert under møtet.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Årsrapport treningsavtaler 2018, tas til orientering.

Ved votering ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:  
Årsrapport treningsavtaler 2018, tas til orientering.
      
  
 

PS 07/19 Årshjul Arbeidsmiljøutvalget    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.02.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalget har et årshjul som revideres kontinuerlig. Faste oppgaver fordeles på 5 møter. Andre oppgaver plasseres i egen mappe i midten av årshjulet. Arbeidsutvalget (AU) har revidert årshjulet, og legger fram dette for godkjenning i Arbeidsmiljøutvalget.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner årshjulet for faste saker til Arbeidsmiljøutvalget.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:   
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner årshjulet for faste saker til Arbeidsmiljøutvalget. 

 
 

 
PS 08/19 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.02.2019

BEHANDLING: 
AMU startet en prosess rundt våre arbeidsoppgaver i november 2018. Dette er en orientering om hva som er gjort siden da. Målet er å ferdigstille dette på møtet i april, og denne saken er derfor en orienteringssak.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:   
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 
 

 

PS 09/19 Møteplan AMU Verdal vår og høst 2019 
    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.02.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende møteplan for 2019:

 • Mandag 15. april
 • Mandag 17. juni
 • Mandag 2. september
 • Mandag 4. November
   

Alle møter fra 13.00 til 15.30

Mandag 15. april er i påskeuka. Følgende forslag kom derfor opp i møtet:

 • Fredag 12. april (13.00 til 15.00)
 • Mandag 17. juni
 • Mandag 2. september
 • Mandag 4. November
   

Alle møter fra 13.00 til 15.30, unntatt 12. april.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:   
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende møteplan for 2019:

 • Fredag 12. april (13.00 til 15.00)
 • Mandag 17. juni
 • Mandag 2. september
 • Mandag 4. November
   

Alle møter fra 13.00 til 15.30, unntatt 12. april. 
 

 


PS 10/19 Bedriftshelsetjenesten ANT HMS Bedriftshelse AS - Presentasjon av årsrapport, samt rapport fra AKAN-utvalget   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.02.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:   
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 
 

 


PS 11/19 Avvik og fraværsrapportering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.02.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak:
Avvik og fraværsrapportering for 4. kvartal samt hele 2018, tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:   
Avvik og fraværsrapportering for 4. kvartal samt hele 2018, tas til orientering. 
 

 


PS 12/19 Orienteringer   Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.11.2018

BEHANDLING:  

 1. Orientering fra Rådmann Jostein Grimstad, ang. driftssituasjonen ved Hjemmetjenesten avdeling Vinne. Nyansatt leder for enheten har sagt opp, og enheten er i en vanskelig driftssituasjon. Midlertidig løsning vil komme på plass raskt, samtidig som hele driftssituasjonen vurderes.
   
 2. Orientering ved Personal og HMS sjef Torgeir Skevik. En orientering/ påminnelse om viktigheten av å ivareta gode rutiner rundt informasjon og drøftinger i den fasen vi er inne i med stadige omstillinger. Risikovurderinger i forhold til arbeidsmiljøbelastninger må ivaretas, og vurderinger av oppgaveløsning ved bemanningsreduksjoner er viktig.
   

        
 Til toppen av siden

 

 

Publisert: 19.06.2018 12:26 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS