Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

04.11.2019 (48-59)

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Ness skole
Dato :         04.11.2019
Tid :           13:00

 
 
  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 48/19 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 49/19 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 02.09.2019 Protokoll
PS 50/19 Etablering av underutvalg av arbeidsmiljøutvalget Saksframlegg Protokoll
PS 51/19 Opptak i KLP sitt HMS-nettverk Saksframlegg Protokoll
PS 52/19 Flytteprosessen Ness/Vinne skole - i et arbeidsmiljøperspektiv Saksframlegg Protokoll
PS 53/19 Endringer i organisering av AKAN-arbeidet Saksframlegg Protokoll
PS 54/19 Arbeidsforhold ved ROS Saksframlegg Protokoll
PS 55/19 Budsjett og økonomiplan Saksframlegg Protokoll
PS 56/19 Nærværsoversikt Saksframlegg Protokoll
PS 57/19 Valg av varamedlem til Arbeidsmiljøutvalget Saksframlegg Protokoll
PS 58/19 Møteplan AMU 1. møte 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 59/19 Orienteringer:
 1. Status Verdal Bo- og behandlingssenter – Rådgiver Per Tore Sandsaunet.
 2. Innfasing ny versjon Compilo 27.11.2019 – Rådgiver Jan Erik Hermann.
- Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 04.11.2019

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Torgeir Skevik Leder Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Nestleder Ja Arbeidsgiver
Christian Floan Aalberg Medlem Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Medlem Ja Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Jostein Grimstad Medlem Nei Arbeidsgiver
Trine Wågø Medlem Ja Hovedverneombudet
Anne Grete Wold Olsen Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann  Utvalgssekretær  
Per Tore Sandsaunet  Programrådgiver   
Stian Nessemo  Rektor Ness/Vinne skole  
Arild Wold TLV Ness/vinne skole  
Kristin Bakkan TLV Ness/vinne skole  
Anne Britt Leinum VO Ness/Vinne skole  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Rune Holmlimo  ANT HMS og bedriftshelse AS   
     

 

 

PS 48/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.11.2019 Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.
        

 

PS 49/19 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.11.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra 02.09.2019 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra 02.09.2019 godkjennes.
            
  
  

PS 50/19 Etablering av underutvalg av arbeidsmiljøutvalget    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.11.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Arbeidsmiljøutvalget oppretter herved et underutvalg for å arbeide med videreutvikling av arbeidsmiljøet i institusjonstjenesten, med spesielt fokus på å øke nærvær og hindre frafall.
 2. Underutvalget forankres hos virksomhetsleder for institusjonstjenesten og består av ledere og valgte arbeidstakerrepresentanter både fra fagorganisasjonene og fra vernetjenesten.
 3. Gjennom bransjeprogrammet knyttet til ny IA- avtale vil arbeidet i institusjonstjenesten styrkes med representanter fra Nav og fra vår bedriftshelsetjeneste, i tillegg til at personalavdelingen deltar.
 4. Arbeidsmiljøutvalget gir herved virksomhetsledere forøvrig myndighet til å opprette underutvalg av arbeidsmiljøutvalget for å arbeide med utvikling av arbeidsmiljøet i hele eller deler av sin virksomhet. Utvalgene skal være partssammensatt, og ledervervet går «på omgang» mellom arbeidsgiver og fagorganisasjoner slik som i arbeidsmiljøutvalget.
 5. Virksomhetsleder skal rapportere til arbeidsmiljøutvalget om prosesser som iverksettes gjennom slike underutvalg, og også rapportere om resultater av gjennomførte prosesser.
 6. Arbeidsmiljøutvalget kan selv opprette underutvalg i virksomheter der utvalget ser at det er behov for å styrke innsatsen for å videreutvikle arbeidsmiljøet.
   

Tilleggsforslag fra utdanningsforbundet i pkt.5:
Alle referat fra underutvalgsendes til AMU' arbeidsutvalg for orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:     

 1. Arbeidsmiljøutvalget oppretter herved et underutvalg for å arbeide med videreutvikling av arbeidsmiljøet i institusjonstjenesten, med spesielt fokus på å øke nærvær og hindre frafall.
 2. Underutvalget forankres hos virksomhetsleder for institusjonstjenesten og består av ledere og valgte arbeidstakerrepresentanter både fra fagorganisasjonene og fra vernetjenesten.
 3. Gjennom bransjeprogrammet knyttet til ny IA- avtale vil arbeidet i institusjonstjenesten styrkes med representanter fra Nav og fra vår bedriftshelsetjeneste, i tillegg til at personalavdelingen deltar.
 4. Arbeidsmiljøutvalget gir herved virksomhetsledere forøvrig myndighet til å opprette underutvalg av arbeidsmiljøutvalget for å arbeide med utvikling av arbeidsmiljøet i hele eller deler av sin virksomhet. Utvalgene skal være partssammensatt, og ledervervet går «på omgang» mellom arbeidsgiver og fagorganisasjoner slik som i arbeidsmiljøutvalget.
 5. Virksomhetsleder skal rapportere til arbeidsmiljøutvalget om prosesser som iverksettes gjennom slike underutvalg, og også rapportere om resultater av gjennomførte prosesser.
 6. Arbeidsmiljøutvalget kan selv opprette underutvalg i virksomheter der utvalget ser at det er behov for å styrke innsatsen for å videreutvikle arbeidsmiljøet.
   


     
  

PS 51/19 Opptak i KLP sitt HMS- nettverk  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 02.09.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Verdal kommune søker om opptak i KLP sitt HMS- nettverk.
 2. Prosjektet vi søker støtte for å gjennomføre er innføring av ny arbeidsgiverpolitikk på HMS- og -IA- området.
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 

 1. Verdal kommune søker om opptak i KLP sitt HMS- nettverk.
 2. Prosjektet vi søker støtte for å gjennomføre er innføring av ny arbeidsgiverpolitikk på HMS- og -IA- området.
   


 
    

PS 52/19 Flytteprosessen Ness/Vinne skole - i et arbeidsmiljøperspektiv   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.11.2019

BEHANDLING: 
Rektor og partssamarbeidet hadde etablert en presentasjon for utvalget. Denne ble gjennomgått i møtet.
Presentasjonen vedlegges protokollen.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Orienteringen fra Ness/Vinne tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:  
Orienteringen fra Ness/Vinne tas til orientering.
        
  

 
PS 53/19 Endringer i organisering av AKAN-arbeidet   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.11.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:

 • AKAN utvalget legges ned.
 • Organisering av AKAN arbeidet framover:
  - Forankring av det forebyggende AKAN arbeidet og godkjenning av AKAN rutiner legges til Arbeidsmiljøutvalget.
  - Ansvar for AKAN arbeid inngår i kommunes ordinære HMS og IA arbeid.
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:  

 • AKAN utvalget legges ned.
 • Organisering av AKAN arbeidet framover:
  - Forankring av det forebyggende AKAN arbeidet og godkjenning av AKAN rutiner legges til Arbeidsmiljøutvalget.
  - Ansvar for AKAN arbeid inngår i kommunes ordinære HMS og IA arbeid.
   

  
 

PS 54/19 Arbeidsforhold ved ROS    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.11.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunen ved byggansvarlige, gjennomfører informasjon og orienteringsmøte for ansatte ved ROS. Mål for dette møtet, bør være å gi de ansatte informasjon om eventuelle tiltak og fremdriftsplan for bygget. Møtet bør avholdes innen 01.12.19.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:   
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunen ved byggansvarlige, gjennomfører informasjon og orienteringsmøte for ansatte ved ROS. Mål for dette møtet, bør være å gi de ansatte informasjon om eventuelle tiltak og fremdriftsplan for bygget. Møtet bør avholdes innen 01.12.19.
 
 

 
 

PS 55/19 Budsjett og økonomiplan   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.11.2019

BEHANDLING: 
Forslag fra arbeidsmiljøutvalgets leder i møtet:
Budsjettet bør behandles i et ekstraordinært møte, i og med at kunnskapsgrunnlaget for saken blir presentert direkte i møtet.

Arbeidsmiljøutvalget samlet seg om følgende vedtak.

 1. Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering
 2. Behandling av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 behandles i ekstraordinært møte 13. november.
 3. Kunnskap fra rådmannen presentert i møtet på budsjett og økonomiplan er med og danner kunnskapsgrunnlaget for den formelle behandlingen av saken 13. november.
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:   

 1. Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering
 2. Behandling av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 behandles i ekstraordinært møte 13. november.
 3. Kunnskap fra rådmannen presentert i møtet på budsjett og økonomiplan er med og danner kunnskapsgrunnlaget for den formelle behandlingen av saken 13. november.
   

 

 

PS 56/19 Nærværsoversikt   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.11.2019

BEHANDLING: 
Tilleggsforslag fra utdanningsforbundet:
Nærværsoversikten oversendes som del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidsmiljøutvalgets behandling av budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 i ekstraordinært møte 13. november.

Forslag til vedtak:

 1. Nærværsoversikten tas til orientering.
 2. Nærværsoversikten oversendes som del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidsmiljøutvalgets behandling av budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 i ekstraordinært møte 13. november.
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:   

 1. Nærværsoversikten tas til orientering.
 2. Nærværsoversikten oversendes som del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidsmiljøutvalgets behandling av budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 i ekstraordinært møte 13. november.
   


    
 

PS 57/19 Valg av varamedlem til Arbeidsmiljøutvalget   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.11.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Elin Myhre (Norsk Sykepleierforbund) velges som varamedlem til AMU.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:   
Elin Myhre (Norsk Sykepleierforbund) velges som varamedlem til AMU.
   

 

PS 58/19 Møteplan AMU 1. møte 2020   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.11.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende dato for første møtet i 2020:
Mandag 13. januar, fra 13.00 – 15.30.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:   
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende dato for første møtet i 2020:
Mandag 13. januar, fra 13.00 – 15.30.
 

 

PS 59/19 Orienteringer     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.11.2019

BEHANDLING:  

 • Status Verdal Bo- og behandlingssenter – Rådgiver Per Tore Sandsaunet
  Det ble holdt en kort og innholdsrik orientering om status og veien videre frem mot realisering av bygget, og det ble delt ut en bok til arbeidsmiljøutvalgets medlemmer som beskriver prosess og innhold i det nye bygget.
   
  Byggeplanene er sendt over til arbeidstilsynet for godkjenning.
   
  Husbanken har vedtatt størrelsen på tilskuddene til Verdal kommune knyttet til bygget.
   
 • Innfasing av ny versjon Compilo 27.11.2019 – Rådgiver Jan Erik Hermann
  Saken flyttes til ekstraordinært møte 13. november.
   

 
  Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2019 07:54 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS