Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 04.11.2019 - PS 53/19 Endring av organisering av AKAN arbeidet

Saksbehandler : Gunn S. Wolden

Arkivref : 2019/3717 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 04.11.2019 53/19

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 

 • AKAN utvalget legges ned.
 • Organisering av AKAN arbeidet framover:
  - Forankring av det forebyggende AKAN arbeidet og godkjenning av AKAN rutiner legges til Arbeidsmiljøutvalget.
  - Ansvar for AKAN arbeid inngår i kommunes ordinære HMS og IA arbeid.
   

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:  
Kommunen har de siste årene registret få AKAN saker. Det er i snitt i underkant av 1 sak i året.
 
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune har over mange år organisert ansvar for deler av AKAN arbeidet gjennom AKAN-utvalget som underutvalg til AMU.
Utvalget har bestått av AKAN Hovedkontakt, representant fra Bedriftshelsetjenesten, og en representant fra administrasjon.
AKAN-utvalgets oppgaver har vært:

 • Skal utarbeide og revidere retningslinjer.
 • Skal sørge for at ledere med personalansvar, personkontakter/verneombud og tillitsvalgte får nødvendig opplæring i AKAN-arbeid.
 • Skal bistå med informasjon om AKAN-arbeidet og rusmidler på de enkelte arbeidsplassene.
 • Skal påse at hovedkontakt opprettes etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene.
 • Skal avgi årlige rapporter til arbeidsmiljøutvalget.
 • Skal legge forholdene til rette for at hovedkontakt og eventuell personkontakt kan fungere uten
  at de har økonomisk belastning. NB! AKAN-utvalget deltar ikke i oppfølging av den enkelte
  arbeidstaker.
   

Kmmunen har utarbeidet retningslinjer for AKAN arbeidet som er gjort kjent i organisasjonen.
I retningslinjene er det beskrevet kommunes arbeidsgiverpolitikk innenfor området, roller i KAN arbeidet og arbeidsmetodikk.
 
Forskning:
Arbeidsliv – AKAN.

 • Forsket mest på alkohol og arbeidsliv lite på de andre områdene innenfor AKAN.
 • I undersøkelsen blant arbeidstakere (Moan & Halkjelsvik, 2016) svarte 11 % at de hadde vært mindre effektive på jobb på grunn av drikking dagen før i løpet av de siste 12 månedene. Menn12 %, kvinner9 %
 • Av de som hadde vært mindre effektive svarte 24 % at de fikk gjort omtrent halvparten eller mindre av det de bruker å gjøre disse dagene.
 • Når det gjelder alkoholrelatert sykefravær svarte 2% at de hadde vært borte en hel arbeidsdag, og 2% at de hadde vært borte deler av en arbeidsdag grunnet alkoholbruk
 • Samfunnsøkonomisk Analyse har beregnet at alkoholrelatert fravær utgjør 510 millioner kroner, og at alkoholrelatert ineffektivitet utgjør 550 millioner kroner. Totalt beregnes kostnadene for arbeidslivet årlig på 1,1 milliarder kroner (Ibenholt, 2018).
 • Hva koster det den enkelte og dens nærmeste i belastning?
   

Alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner! Fritid

 • 6-7% rapporterer om alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner som seminarer, representasjon, reiser m.m,
 • 4 % rapporterte å ha blitt utskjelt,
 • 2 % fysisk skadet
 • 7 % har fått uønsket seksuell oppmerksomhet av kollegaer som hadde drukket.
 • Rundt 10% følte seg utenfor eller uteblir fra sosiale arrangementer pga. drikking i jobbsammenheng.
   

Vurdering: 
Verdal kommune har de siste årene registret få AKAN saker sett opp mot forskning på rus og avhengighetsproblematikk i arbeidslivet.
Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk. Arbeidsplassene har et rammeverk som beskriver roller, regler og normer gjennom arbeidsmiljø og partsamarbeid. Det er en god anledning til å oppdage uregelmessigheter i arbeidsforholdet og endringer i adferd hos den enkelte. En er da avhengig av at den enkelte ansatte kjenner til reglene på egen arbeidsplass og det utvikles kulturer på arbeidsplassen som førere til at bekymringer om kollegaer blir meldt til nærmeste leder og fulgt opp.

AKAN-veilederen, utgitt av AKAN kompetansesenter beskriver en AKAN-modell. Modellen består av følgende elementer:

 • Virksomhetens kjøreregler skal utarbeides og vedtas.
 • Forebyggende arbeidet forankres hos ledelsen og de ansatte og gjøres kjent for alle.
 • Forebyggende arbeidet gjennomføres og innlemmes i virksomhetens HMS-, HR og IA arbeid.
   

Kommunen har vedtatt retningslinjer på AKAN arbeidet, fordelt ansvar og laget opplæring på AKAN som ligger i kvalitetssystemet. Dette har ikke ført til flere bekymringsmeldinger ut ifra det vi kjenner til og heller ikke flere AKAN saker. Imidlertid har de AKAN-sakene som er oppdaget vært alvorlige. DVS at i de fleste sakene har den ansatte kommet ruset på jobb.
 
For å sikre det lokale AKAN arbeidet, må det fokuseres mer på kompetanse, kultur og holdninger på den enkelte arbeidsplass som en del av det ordinære HMS og IA arbeidet. AKAN arbeidet må inngå som en naturlig del av arbeidet med arbeidsmiljø i den enkelte avdeling.
Hva er reglene hos oss og hva gjør vi når de ikke blir fulgt er viktige avklaringer i arbeidsmiljøet. Kjente regler vil skape trygghet og forutsigbarhet for ansatte. Dette kan gjøres ved å etableres kultur i den enkelte avdeling for refleksjon og ved kompetansepåfyll.
 
Målet må være at ansatt som har en adferd eller endrer adferd på en slik måte at det påvirker arbeidsmiljøet får en samtale med nærmeste leder. Dette uavhengig av om en mistenker AKAN sak eller av andre årsaker er bekymret for vedkommende eller arbeidsmiljøet.
Den enkelte avdeling må ha bygd kultur og ansatte må ha kompetanse for at bekymringsmeldinger blir meldt til leder. Leder må ha kompetanse til å ta samtalen.
Med kompetanse mener en her: Kunnskap, ferdigheter, holdninger og evner.
 
Det vurderes at en ved å legge ansvar på AKAN utvalget kan ha gjort AKAN oppfølging til noe spesielt som noen andre har ansvar for. Dermed kan ha mistet noe av søkelyset på AKAN som en del av kulturbyggingen i arbeidsmiljøet i den enkelte avdeling og det ordinære HMS arbeidet.
 
AKAN utvalget foreslås lagt ned og AKAN arbeid implementert i det ordinære HMS arbeidet. Forankring av det forebyggende AKAN arbeidet og godkjenning av AKAN rutiner legges til
Arbeidsmiljøutvalget.
 
AMU reglementet er under revidering og kommer til behandling i neste AMU-møte.
 
  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 11.11.2019 08:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS