Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

05.06.2020 (35-41)

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Teams, Verdal kommune
Dato :         05.06.2020
Tid :           13:00 - 


 
  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 35/20 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 36/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 11.05.2020 Protokoll
PS 37/20 Oppgradering uteavdelingen på Tinna Saksframlegg Protokoll
PS 38/20 Ønske om endret verneområde Saksframlegg Protokoll
PS 39/20 Arbeidsgiverpolitikken konkretisering av det videre arbeidet Saksframlegg Protokoll
PS 40/20 Nærvær 1. kvartal 2020 sammenlignet med tidligere kvartal Saksframlegg Protokoll
PS 41/20 Orienteringer
 • Status Verdal bo og behandlingssenter v/ Per Tore Sandsaunet
 • Status Vinne skole v/ John Olav Larsen
 • Status Stiklestad skole v/John Olav Larsen
 • Valg av virksomheter i HMS- prosjektet v/ Jan Erik Hermann
- Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 05.06.2020

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Torgeir Skevik Medlem Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Christian Floan Aalberg Nestleder Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Leder Ja Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Medlem Ja Hovedverneombudet
Anne Grete Wold Olsen Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann Utvalgssekretær  
Per Tore Sandsaunet Programrådgiver bygg helse  
John Olav Larsen Programrådgiver bygg skole  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
     
     

 

 

PS 35/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.06.2020 Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.
          
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.
           

 

PS 36/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.06.2020

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møtet i arbeidsmiljøutvalget 11.05.2020 godkjennes.
             
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra møtet i arbeidsmiljøutvalget 11.05.2020 godkjennes.
  
    
    

PS 37/20 Oppgradering uteavdelingen på Tinna  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 05.06.2020 - 37/2020

BEHANDLING:
Utbygging av brannstasjonen er planlagt i 3 trinn. Trinn 1 er gjennomført. Trinn 2 og 3 samkjøres, og der trinn 2 blir ferdig innen utløpet av året, og trinn 3 i løpet av 1. halvår 2021. Sak fra arbeidstilsynet vil da bli lukket. Brannstasjonen bygges bl.a. om for ren og skitten sone, og garderober for menn og garderober for kvinner. Det er avholdt gjevnlige medbestemmelsesmøter. Medbestemmelse og innvolvering fra de ansatte har vært god.

VEDTAK:
AMU tar saken til orientering.
  
  

 
PS 38/20 Ønske om endret verneområde  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 05.06.2020 - 38/2020

BEHANDLING: 
ROS (ressurssenter oppvekst) består av 3 avdelinger med 2 verneområder. Dette oppleves som lite hensiktsmessig. Ansatte, ledelse og hovedverneombud er enige om at en endring til 1 verneombud pr avdeling er mer hensiktsmessig

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner endringer i verneområde, i tråd med oversendt henvendelse fra verneombud.
  
  

 
PS 39/20 Arbeidsgiverpolitikken konkretisering av det videre arbeidet  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 05.06.2020 - 39/2020

BEHANDLING:
Det er vedtatt en retningsendring til nærværskultur. Den er vedtatt på overordnet nivå. Innfasing starter i september med rutiner og prosedyrer. Det er viktig at prosedyrene drøftes i de rette arena, og at det gis felles opplæring i partssamarbeidet.

VEDTAK:
AMU støtter tiltakene som beskrevet i vedlegget til saken, og en retningsendring fra fraværskultur til nærværskultur. Prosedyrer som skal innfases må tas opp/orienteres om/ drøftes i de rette fora.
  
  

 
PS 40/20 Nærvær 1. kvartal 2020 sammenlignet med tidligere kvartal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 05.06.2020 - 40/2020

BEHANDLING:  
Nærværstall for de 3 første måneden i 2020 sammenlignet med samme periode tidligere år. Dette er perioden før Covid 19 brøt ut for fullt. Fraværet i Verdal kommune for 1. kvartal er høyere en de 2 tidligere årene. Det er imidlertid ikke grunnlag for å si noe om hvordan det jobbes med nærværet. Bo og dagtilbudsstjenesten og ROS har begge et økende fravær i denne perioden sammenlignet med tidligere år. Det nevnes også at Institusjonstjenesten har en

reduksjon i fraværet for nevnte perioder. Tall for sykefravær kan brukes som et utgangspunkt for å finne områder som en går nærmere inn i for å se på nærværsarbeidet.

VEDTAK: 
AMU tar rapport for nærværsutvikling til orientering. AMU ønsker en nærmere orientering om hva som rører seg i BODA (Bo- og dagtilbudtjenesten) og ROS (Ressurssenter oppvekst).

 

PS 41/20 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 05.06.2020 - 41/2020

BEHANDLING:

 1. Status Verdal bo og behandlingssenter v/ Per Tore Sandsaunet
  Se vedlegg
 2. Status Vinne og Stiklestad skole v/ John Olav Larsen
  Vinne/Ness: Byggeprosess går stort sett etter planen, men det ble funnet kvikkleire under der idrettshallen skal bygges, og dermed må det til med pæling.
   
  Vi håper at dette ikke skal forsinke prosessen eller innflytting nevneverdig. Dette er viktig med tanke på de kummerlige forholdene skolen i dag drives under i Ness.
   
  Når det gjelder Stiklestad og Leksdal nye skole er vi sluttfasen med tomtevalget. Det har blitt noen runder, men håper vi får til et vedtak i juni.
   
  Dette er også viktig med tanke på prosess, da ansatte i Leksdal og Stiklestad begynner å bli frustrerte over at ting tar for lang tid.
   
  Innflytting i ny skole på Stiklestad kan tidligst skje i august 2023, ett år etter planen
 3. Valg av virksomheter i HMS- prosjektet v/ Jan Erik Hermann
  Verdal kommune er tatt opp i KLP sitt arbeidsmiljønettverk med prosjektet innfasing av ny arbeidsgiverpolitikk på området HMS og IA. Arbeidsgiverpolitikken innfases samtidig for alle enheter i Verdal kommune, men 2 virksomhetsområder vil få en ekstra oppfølging i sammenheng med prosjektet. 4 virksomhetsområder meldte seg. Det ble en diskusjon på hvordan valget skulle gjøres, hva skal det legges vekt på. Store forskjeller i virksomhetenes oppbygging, sammensetting av avdelinger, antall ledere, sykefravær, nærværsarbeid e.t.c. Forslag fra AMU, at valget av virksomheter tas av prosjektet

VEDTAK: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
  

   Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2019 07:54 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS