Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 05.11.2018

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato :         05.11.2018
Tid :           13:00


Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 32/18 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 33/18 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 03.09.2018 Protokoll
PS 34/18 Årshjul Arbeidsmiljøutvalget Saksframlegg Protokoll
PS 35/18 Innspill til Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 36/18 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver - oppstartsprosess Saksframlegg Protokoll
PS 37/18 Evaluering av arbeidsmiljøutvalget 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 38/18 Avviksrapport for 3 kvartal 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 39/18 Møteplan AMU Verdal vår og høst 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 40/18 Orienteringer Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 05.11.2018

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Christian Floan Aalberg Leder Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Nestleder Nei Fagforbundet
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Frode Kvittem Medlem Nei Arbeidsgiver
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Nei Hovedverneombudet
Anne Kari Haugdal Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann  Utvalgssekretær  
Torgeir Skevik Personal og HMS sjef  
Per Tore Sandsaunet Programrådgiver  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Rune Holmlimo ANT HMS & Bedriftshelse AS   

 

 

PS 32/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.11.2018  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.
   

 

PS 33/18 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.11.2018

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra 03.09.2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra 03.09.2018 godkjennes.
       
  
  

PS 34/18 Årshjul Arbeidsmiljøutvalget    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.11.2018

BEHANDLING: 
Følgende forslag kom fram i møtet:

 1. Arbeidslivssenterets kontaktperson for Verdal kommune, inviteres fast med i møtene for februar og september. Årsrapport for foregående år i februar, og halvårsrapport 1. halvår i september.
 2. Bedriftshelsetjenesten har en fast utvidet 5 månedsrapport i junimøtet.
 3. 2-3 av møtene til Arbeidsmiljøutvalget, skal forsøkes avholdt ute i enhetene. Disse møtene skal varsles i god tid, og på grunnlag av positive ting som er gjort i enheten, eller en prosess de jobber med. Møtene ute, skal inneholde en orientering fra lokal leder og verneombud.
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:     
Årsplan for arbeidsmiljøutvalget vedtas med tillegg 1-3.
 
  
  

PS 35/18 Innspill til Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget 2018  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.11.2018

BEHANDLING: 
I februar 2019 skal AMU behandle årsrapporten for 2018 og i den forbindelse er det ønskelig at utvalget selv kommer med innspill til momenter til denne. Arbeidsutvalget gis deretter oppgaven med å ferdigstille rapporten til møtet i februar.

Følgende momenter kom fram i møtet:

 • Administrative forhold (antall møter, saker som AMU har behandlet (generelt), og i tillegg bør følgende være med som vedlegg: Oversikt over representanter og årshjul (konkrete tema/saker som er behandlet).
 • Årsrapporten er lovpålagt. Størrelsesmessig legges det opp til 1 side pluss vedlegg. Kort om hva AMU er, fokus siste år, AMU sine prioriteringer, hvor er AMU plassert i forhold til andre utvalg/politiske samhandlinger?
 • AMU anbefaler arbeidsgruppa i å se på Arbeidstilsynets og HMS Norge sitt oppsett for årsrapport.
   

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.


      

PS 36/18 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver - oppstartsprosess   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.11.2018

BEHANDLING: 
Hva er naturlig med tanke på både delegering av oppgaver fra AMU, kapasiten til AMU og hva ser AMU på som en tilfredsstillende håndtering av nevnte prosesser.

Følgende innspill kom fram i møtet:

 • Punktene a-c beskriver en deltakelse fra AMU. AMU kan delegere oppgaver, men AMU har ansvaret. AMU skal være på systemnivå, stille krav og sørge for at oppgaver og rutiner blir fulgt opp.
 • Punkt b) fanges opp med vernerunde med risikovurdering, for alle verneområder.
 • Punkt c) fanges opp med HMS/IA planen, for alle verneområder.
 • Punkt e) krever opplæring av nytilsatte. Tidligere kurs for nytilsatte kan gjennopplives, med f.eks 2-timers bolker en gang i kvartalet. Og i kombinasjon med e-opplæring.
   

Følgende forslag kom fram i møtet:
Arbeidsutvalget tar med seg innspillene fra dagens møte, inn i sitt arbeid for 2019, og legger fram resultatet i februarmøtet 2019, før vedtak i aprilmøtet..

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Arbeidsutvalget tar med seg innspillene fra dagens møte, inn i sitt arbeid for 2019, og legger fram resultatet i februarmøtet 2019, før vedtak i aprilmøtet.
   
  

 
PS 37/18 Evaluering av arbeidsmiljøutvalget 2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.11.2018

BEHANDLING: 
Det kommer en egen årsrapport for 2018 som blir lagt fram på arbeidsmiljøutvalgets møte i februar 2019, og tanken her at utvalget skal komme med innspill slik at vi får AMU opp på et enda høyere nivå i 2019. Hva skal evalueres?

Det kom innspill på:

 • Arbeidsutvalg og valg, der det er ønskelig at avtroppende leder for AMU, fortsetter påfølgende år i arbeidsgruppa, for å opprettholde kontinuitet.
 • Hvordan får vi opp relevante saker til AMU?
  - Skal forespørsel sendes til virksomhetsleder, verneombud?
  - Er AMU en perifer greie?
 • Hva er viktig for AMU å få evaluert?
 • Hvordan kan resten av organisasjonen lære av saker som er oppe i AMU?
 • Vi må bygge en kultur for å formidle saker til AMU
 • HVO sin faste sak i AMU med tilbakemeldinger fra verneombudene
 • Hvilken rolle skal verneombudene og HVO ha i forhold til å melde inn saker til AMU
  - Trengs det opplæring og eventuelt hva og hvordan
   

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
     
  
 

PS 38/18 Avviksrapport for 3 kvartal 2018    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.11.2018

BEHANDLING: 
Kvalitetssystemet Compilo har en egen statistikkmodul. I denne er det muligheter for å bygge opp statistikker. Avviksrapportene gir en oversikt over antall avvik og avvikskategorier som er meldt inn fra de forskjellige enhetene, bygd opp etter kommunens organisasjonsstruktur.

Innmeldte avvik gir grunnlag for å iverksette ulike forbedringstiltak, og et dokumentasjonsgrunnlag for å iverksette ulike forbedringstiltak.

Bedriftshelsetjenesten ALS jobber aktivt. Vår bruk av bedriftshelsetjenesten ligger innenfor budsjett.

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Avviksrapport tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Avviksrapport tas til orientering.    

 

 
PS 39/18 Møteplan AMU Verdal vår og høst 2019     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.11.2018

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Neste møte i Arbeidsutvalget avholdes 4. februar 2019, 13.00 – 15.00.
Resterende møteplan for 2019, vedtas i dette møtet.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:   
Neste møte i Arbeidsutvalget avholdes 4. februar 2019, 13.00 – 15.00.
Resterende møteplan for 2019, vedtas i dette møtet. 

 
 

PS 40/18 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.11.2018

BEHANDLING: 

 1. Orientering nye Bo og behandlingssenteret – Programrådgiver Per Tore Sandsaunet.
   
 2. Orientering Budsjett – Rådmann Jostein Grimstad.
  Det har vært, og det jobbes fortsatt med budsjettprosessen. Utfordringer med merforbruk på enkelte enheter. Det skal bygges en god del i årene som kommer. Stort fokus på rente og avdrag. Prøver å se helheten over hele 4-årsperioden, ikke bare enkelte år adskilt. Det foreslås en balansert bruk av fond. Barnehager prøves skjermet.
   
 3. Orientering overordnet HMS/IA plan og Skjema for vernerunde med risikovurdering – HMS/IA rådgiver Jan Erik Hermann.
  HMS/IA plan for 2019, med evaluering er klar. Enhetene skal bruke denne, og har innleveringsfrist 1. april. Først skal forrige års plan evalueres og deretter skal det settes et mål for årets HMS/IA arbeid. Revidert skjema for vernerunde med risikovurdering er klart til bruk. Vernerunde skal gjennomføres i forkant av HMS/IA-plan, og skal være ferdig innen 1. mars. Begge skjemaene ligger klar til bruk i kvalitetssystemet Compilo.
   
  HMS/IA-plan og skjema for vernerunde med risikovurdering ligger vedlagt
   

VEDTAK:   
Sakene tas til orientering.

 
       
 Til toppen av siden

 

 

Publisert: 19.06.2018 12:26 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS