Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 09.03.2020 - PS 15/20 Utvikling av kriterier for rapportering på helse, miljø og sikkerhet samt inkluderende arbeidsliv

Saksbehandler : Torgeir Skevik

Arkivref : 2020/1045 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalg 09.03.2020 015/20

 

Rådmannens forlag til vedtak:
Kriteriene som fremgår av saksfremlegget vedtas som førende for rapportering på helse, miljø og sikkerhet og inkluderende arbeidsliv, og trer i kraft fra og med første kvartalsrapport 2020.

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Det er behov for å utvikle kriterier for å følge med utviklingen av viktige faktorer for helse, miljø og sikkerhet og inkluderende arbeidsliv.

Vurdering:
I arbeidet med nye arbeidsgiverpolitikk har vi i flere omganger diskutert hva som er viktig å rapportere på. Målet vårt er å bli en helsefremmende arbeidsplass, og vi skal videre legge vekt på å videreutvikle forbedringsarbeidet vårt.
Gjennom vårt mål om kunnskapsbasert praksis også på arbeidsgiverområdet vil det være viktig å få frem kunnskap om hvordan arbeidsgiverpolitikken fungerer i praksis.
Tradisjonelt sett er det rapportert på sykefravær og avvik. Det viser at vi er en «reagerende organisasjon», der vi responderer i forhold til det som går galt.
Når vi skal flytte vårt fokus over til forebygging, helsefremming og kunnskapsbasert praksis krever det en annen tilnærming.
Men det er fremdeles viktig å ha kunnskap om hvor mange ansatte som er borte fra arbeid, og årsakene til at de er borte fra arbeid.
Men når vi skal bevege oss fra behandling og over til forebygging og helsefremming må vi finne ut mer om hvordan vi kan utvikle gode arbeidsplasser, vi må identifisere helsefaktorene på arbeidsplassen, og vi må finne ut mer om hvordan god praksis utvikles på basis av den kunnskapen som ligger i årsakene til at folk er borte fra arbeid. Derfor vil det være viktig å utvikle noen indikatorer som bidrar til å flytte fokuset vårt i den retningen vi ønsker.

 • Endret praksis på basis av forbedringsmeldinger og avviksmeldinger
   
  Antall avvik og antall forbedringsmeldinger sier oss ikke så mye annet enn at vi ser hvor det er sårbare områder, og hvor det er potensiale for forbedring. Det er først når det blir tatt tak i avvikene og forbedringsmeldingene, og at dette får konsekvenser i form av endret praksis, at vi ser effekten av å ha god oversikt over avvik og forbedringsmeldinger. Her vil også strukturer for hvordan slike meldinger håndteres kunne være en god inngang. Her kan vi fastsette en praksis for at avvik og forbedringsmeldinger skal være tema i partssamarbeidet, og skal være fast tema på medvirkningsarenaer der ansatte blir involvert i å etablere ny, god praksis.
   
 • Status arbeidsmiljø gjennom arbeidsmiljøkartlegging
   
  Det vil være viktig å måle temperaturen i ulike deler av organisasjonen gjennom kartlegginger av blant annet psykososialt arbeidsmiljø. Her kan en jo måle ulike elementer gjennom å benytte anerkjente målemetoder/ undersøkelser. Hvordan ansatte identifiserer seg med arbeidsplassen i forhold til om de er stolte av å arbeide der, og hvordan engasjementet er i forhold til å bidra til å utvikle arbeidsplassen vil være viktig å kartlegge. Når slike undersøkelser gjennomføres skal AMU holdes orientert om resultatene, og om videre oppfølging.
   
 • Fokusområder i HMS- og IA- planer på virksomhetsnivå
   
  Når vi nå skal bevege oss over til å bli en helsefremmende arbeidsplass, er det jo ulike elementer som bør være til stede for å skape grunnlaget for helsefremmende arbeidsmiljø. Uten å gjøre en full opplisting her så handler jo dette blant annet om avklaring av roller og myndighet og derigjennom legge grunnlaget for autonome og myndiggjorte medarbeidere, utvikling av en god kultur med basis i vårt verdigrunnlag, legge til rette for bruk av kompetanse og utvikling av ny kompetanse, skape balanse mellom oppgaver og ressurser, ha en god tilbakemeldingskultur, anerkjenne gode prestasjoner. Fokuset i HMS- og IA-planer fremover bør ta mer av dette opp i seg, og da kan det være naturlig.
   
 • Prosentvis gjennomføring av utviklingssamtaler med ansatte
   
  I dag er nok praksis i kommunen veldig ulik i forhold til gjennomføring av medarbeidersamtale. Det er fremdeles mange som ikke har en individuell dialog med sin leder. I forbindelse med utvikling av ny arbeidsgiverpolitikk mener vi fremdeles at medarbeidersamtaler er viktige, og vi arbeider med å etablere nytt innhold i samtalen, og vi endrer navn til utviklingssamtale. Og så er det slik at en utviklingssamtale ikke trenger å ta mer enn en halvtimes tid hvis den er forberedt og fokusert, at den følges opp og at den gjentas med jevne mellomrom. Vi legger samtidig vekt på at den skal være dialogbasert, og at den skal være preget av gjensidighet. Men vi vet at tillit må ligge i bunnen av relasjonen for å kunne skape grunnlag for gjensidig utvikling.
   
 • Nærvær
   
  Hvor stor andel av ansatte er på arbeid til enhver tid? Det gir en god indikasjon på om arbeidsplassen videreutvikles for å øke trivselen blant ansatte. Samtidig vet vi at vi har endel fravær som ikke skyldes forhold på arbeidsplassen, og det må vi bestandig ta hensyn til i våre vurderinger av nærværstall. Det betyr at det vil være like viktig for oss å ha dialog med de som kommer på arbeid, som å ha dialogmøter med de som er borte fra arbeid.
   
 • Turnover
   
  Hvor mange som slutter i virksomheten vil være en viktig indikator for hvordan arbeidsgiverpolitikken fungerer i praksis.
   
 • Tilsyn
   
  Arbeidsplasser som får tilsyn fra arbeidstilsynet, skal rapportere resultatet av tilsynet til Amu, og skal også rapportere om hvordan de følger opp tilsynsrapporten.
   


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.03.2020 12:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS