Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

11.05.2020 (26-34)

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Teamsmøte
Dato :         11.05.2020
Tid :           13:00 - 15:30

 
 
  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 26/20 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 27/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 16.04.2020 Protokoll
PS 28/20 Orienteringer AMU 11.05.20 Saksframlegg Protokoll
PS 29/20 Integrering og mangfold - Nedbemanning- og omstillingsprosess - Orientering til AMU  Saksframlegg Protokoll
PS 30/20 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune -årsmelding for 2019  Saksframlegg Protokoll
PS 31/20 Arbeidsgruppe for valg av metode for å kartlegge arbeidsmiljø  Saksframlegg Protokoll
PS 32/20 Orientering Nærvær 1. kvartal 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 33/20 Endring i tilbudet om aktiviteter for ansatte Saksframlegg Protokoll
PS 34/20 AMU-sak - Prosedyre og rutiner for varsling Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 11.05.2020

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Torgeir Skevik Medlem Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Christian Floan Aalberg Nestleder Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Leder Ja Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Medlem Nei, ingen vara Hovedverneombudet
Anne Grete Wold Olsen Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Gunn Wolden Utvalgssekretær  
     

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Kari Øiestad Schjelderup Virksomhetsleder hjemmetjenesten - sak 28/20  
Ann-Kristin Solem Avdelingsleder hjemmetjenesten Øra - sak 28/20  
Bjørn Engelin Saksbehandler  
Unni Haugan Sellæg Virksomhetsleder institusjonstjeneseten - sak 28/20  
Rune Holmlimo Bedriftshelsetjenesten  
Hanne Andersen Fagvforbundet Hjemmetjenesten - sak 28/20  

 

 

PS 26/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 11.05.2020 Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
         
VEDTAK: 
Innkalling og saksliste godkjennes.
          

 

PS 27/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 11.05.2020

BEHANDLING: 
Arbeidsutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget 16.04.20 godkjennes.
            
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget 16.04.20 godkjennes.
   
    

PS 28/20 Orienteringer AMU 11.05.20

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 11.05.2020 - 28/2020

BEHANDLING:

 1. Revidert fleksitidsreglement. Orientering ved Bjørn Engelin personalrådgiver ved Personal og HMS avdelingen.
  Behovet for mere fleksibel arbeidstid, har utviklet seg over flere år. Dette har ført til at mange arbeidstakere har fått tilpassede ordninger i henhold til dagens Fleksitidsreglement. Disse løsningene er ikke alltid helt forenlig med arbeidstidsbestemmelsene i lov og avtaleverk.
   
  Dette har utløst et behov for å revidere dagens reglement, både i forhold til behovet for større fleksibilitet og en opprydding i dagens mange uryddige varianter av arbeidstidsordninger.
   
  Forslaget til nytt reglement bygger hovedsakelig på vart gamle reglement, men mange elementer er hentet fra dagens statlige fleksitidsordning. Det nye reglementet strammer inn på hvilke arbeidstakere som omfattes, noe som må sees i lys av hvilke forutsettinger som lå til grunn i den opprinnelige ordningen. Dette vil medføre at en god del arbeidstakere vil måtte gå ut av ordningen, men det kan også medføre at noen andre arbeidstakere vil komme inn.
   
  Det er bestemt at dagens verktøy for registrering av fleksitid skal brukes inntil videre.
   
  Andre vesentlige endringer som er verdt å anføre:
   
  - Utvidet ytre ramme for arbeidstid
  - Utvidet avregningsperiode
   
  Det er også viktig å merke seg at leder og ansatt skal legge en plan for avvikling av avspasering som ikke lar seg overføre til neste kalenderår, grunnet grensen for antall dager som kan overføres. Dette skal gjøres senest 4 måneder før utløpet av avregningsperioden.
   
  Arbeidsgiver og fagforeninger møtes snarest for å få avklart når nytt reglement kan iverksettes.
   
 2. Hjemmetjenesten orientering om koronaturnus ved Ann-Kristin Solem, avdelingsleder hjemmetjenesten. Tillitsvalgt for NSF v hjemmetjenesten Hanne Andersen og virksomhetsleder for hjemmetjenesten Kari Schjelderup deltok også under orienteringen. Hjemmetjenesten har avsluttet Koronaturnusen og gått over til en ordinær 6 ukers turnus. Langvaktene er avsluttet. Det er gjennomført ros analyse av Koronaturnusen og det jobbes med tiltaksplan. Det er avholdt to partsamarbeidsmøter pr uke fra påske og fram til i dag. Det er planlagt opplæring i partsamarbeid. Tilbakemeldingene fra ansatte er at det er godt å komme tilbake i vanlig 6 ukers turnus. Utviklingen av koronapandemien vil kunne føre til endringer i turnus.
   
  Institusjonstjenesten informasjon om ros analyse Covid19 avdeling Ørmelen bo – og helsetun ved virksomhetsleder Unni Haugan Sellæg. Det er politisk vedtak på at det ved behov vil åpnes en avdeling for Covid19 pasienter ved Ørmelen bo- og helsetun. Det er gjennomført en ros analyse for å sikre forsvarlig drift av avdelingen. Bedriftshelsetjenesten har bistått i arbeidet og det er brukt et nytt verktøy Bow Tie for ros analyse for å planlegge og sikre forsvarlig drift av avdelingen. Verktøyet er godt egnet for å analysere spesifikke uønsket hendelser. For institusjonstjenesten var det viktig å risiko vurdere de ulike måter ansatte evt. pasienter kan bli smittet av Covid 19 i en sykeavdeling eller kohort.  
  Ut ifra risikovurderingen jobbes det nå med tiltaksplan for å redusere risiko ved evt. drift av avdelingen. Erfaringen er at verktøyet er egnet for risikovurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser.
   
 3. Delårsrapport orientering ved personal og HMS sjef Torgeir Skevik og Rådmann Jostein Grimstad.
  Organisasjonen har fått trenet seg på endring og omstilling pga. koronapandemien. Det har vist seg at organisasjonen er endringsdyktig. Det er krevende for organisasjonen å ha omstillingskrav på grunn av økonomi i tillegg til den krevende situasjonen med korona.
   
  Kommunens totale antall brukte årsverk går ned jamfør hjemmelsrapporten, men dette må sees i sammenheng med vikarbruk. Det er krevende å finne gode måltall for måling av årsverk.
   
  Kommunen har lavere nærvær i første kvartal 2020 enn i 2019. Viktig at kommunes målsetning om økning i nærvær blir fulgt opp i avdelingenes HMS og IA planarbeid.
   
  Antall avvik har gått ned i første kvartal 2020 sammenlignet med 1 kvartal 2019. Dette skyldes sannsynlig nedstenging av skoler og barnehager i forbindelse med koronapandemien. Det er viktig framover å ha fokus på oppfølgingene av avvik – hva gjør vi med de meldte avvikene slik at vi får en forbedringskultur. Det meldes lite forbedringsmeldinger, her er et viktig forbedringsområde.
   
  Avtalen med Compilo går ut i år, og det blir gjort et arbeid for å se på om det kan være andre verktøy kommunen kan være bedre tjent med eller om det skal inngås ny avtale med Compilo.
   
  Det er krevende å være kommune under pandemien. Det stenges kontorer og tjenester som behandling i sykehus, familievernkontor, og det blir kommunens oppgave å sørge for at innbyggerne får forsvarlige tjenester og oppfølging.  
  Det er uoversiktlig hva som blir de økonomiske konsekvensene for kommunen av koronapandemien. Hva kommunene vil få dekket fra statelige hold er uavklart. Dette kommer i tillegg til den krevende økonomiske situasjonen kommunen har.
   

VEDTAK:
Orienteringssakene tas til orientering.
Orienteringssak 2. Arbeidsmiljøutvalget ønsker ny orientering høsten 2020, om videre jobbing med tiltaksplan og oppfølging av ros analysen fra hjemmetjenesten.

 

 
PS 29/20 Integrering og mangfold - Nedbemanning- og omstillingsprosess - Orientering til AMU

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 11.05.2020 - 29/2020

BEHANDLING:
Arbeidsmiljøutvalgets leder
fremmet følgende forslag til vedtak.
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. Arbeidsmiljøutvalget bekrefter at de ser sårbarheten som kan oppstå pga. nedbemanningen i Integrering og mangfold. Arbeidsmiljøutvalget gir samtidig tilbakemelding på at de ser at det er jobbet godt i virksomhetsområde. Det er viktig med en god plan for å ivareta sikkerheten i enkeltsituasjoner, og at det er godt samarbeid med resten av Verdal kommune for oppgaveløsing i forbindelse med nedbemanningen

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. Arbeidsmiljøutvalget bekrefter at de ser sårbarheten som kan oppstå pga. nedbemanningen i Integrering og mangfold. Arbeidsmiljøutvalget gir samtidig tilbakemelding på at de ser at det er jobbet godt i virksomhetsområde.. Det er viktig med en god plan for å ivareta sikkerheten i enkeltsituasjoner, og at det er godt samarbeid med resten av Verdal kommune for oppgaveløsing i forbindelse med nedbemanningen

 

 
PS 30/20 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune -årsmelding for 2019

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 11.05.2020 - 30/2020

BEHANDLING:

Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak.
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering med følgende merknad.

Det var i 2019 en ulykke med buss med skoleelever som ikke er omtalt i årsmeldingen.

Denne ulykken bør være med i rapporten, da det var fare for personskader.

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering med følgende merknad.

Det var i 2019 en ulykke med buss med skoleelever som ikke er omtalt i årsmeldingen.

Denne ulykken bør være med i rapporten, da det var fare for personskader.

 

 
PS 31/20 Arbeidsgruppe for valg av metode for å kartlegge arbeidsmiljø

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 11.05.2020 - 31/2020

BEHANDLING:
Arbeidsmiljøutvalgets leder
fremmet følgende forslag til vedtak

 1. Arbeidsgruppen for utvikling av HMS- og IA-politikk får i mandat å innstille på valg av verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.
   
 2. Innstillingen fra arbeidsgruppa benyttes som beslutningsgrunnlag for rådmannen v/ Personal- og HMS-sjef.
   

VEDTAK:

 1. Arbeidsgruppen for utvikling av HMS- og IA-politikk får i mandat å innstille på valg av verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.
   
 2. Innstillingen fra arbeidsgruppa benyttes som beslutningsgrunnlag for rådmannen v/ Personal- og HMS-sjef
   

 

 

PS 32/20 Orientering Nærvær 1. kvartal 2020

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 11.05.2020 - 32/2020

BEHANDLING:
Arbeidsmiljøutvalgets leder
fremmet følgende forslag til vedtak.
Saken tas til orientering. Arbeidsmiljøutvalget ønsker ny orientering om nærværstall i juni møte der en kan se utvikling over tid.

VEDTAK:
Saken tas til orientering. Arbeidsmiljøutvalget ønsker ny orientering om nærværstall i juni møte der en kan se utvikling over tid.

  
 

PS 33/20 Endring i tilbudet om aktiviteter for ansatte

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 11.05.2020 - 33/2020

BEHANDLING:
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak.
Arbeidsmiljøutvalget støtter tiltaket om endring i tilbudet om fysisk aktiviteter for ansatte. Kommunen kjøper inn 200 kort til «Ti på topp» som ansatte kan kjøpe til redusert pris.

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget støtter tiltaket om endring i tilbudet om fysisk aktiviteter for ansatte. Kommunen kjøper inn 200 kort til «Ti på topp» som ansatte kan kjøpe til redusert pris.

 

  
PS 34/20 AMU-sak Prosedyre og rutiner for varsling

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 11.05.2020 - 34/2020

BEHANDLING:
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak.
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner nye prosedyrer og rutiner for varsling. Rutinene må gjøres kjent i organisasjonen.

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner nye prosedyrer og rutiner for varsling. Rutinene må gjøres kjent i organisasjonen.

 
 

   Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2019 07:54 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS