Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 11.05.2020 - PS 29/20 Integrering og mangfold - Nedbemanning- og omstillingsprosess - Orientering til AMU

Saksbehandler : Anne Grete Wold Olsen

Arkivref : 2020/1456 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalg 11.05.2020 29/20

 

Arbeidsmiljøutvalgets leders forlag til vedtak:
AMU tar saken til orientering..

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Som følge av en betydelig nedgang i bosetting av flyktninger er virksomhetsområdets rammer redusert betraktelig. I perioden 2017- 2020 er rammen redusert fra 39 100 000 til 19 600 00, en reduksjon på 19 500 000.

Det er foreslått å nedbemanne 6,2 stillinger fra 01.08.20. I tillegg til de stillinger som tidligere er nedbemannet samt nedbemanning våren 20, er total nedbemanning 10,9 stillinger. Den ressursen som enheten sitter igjen med anses som nødvendig for å oppfylle lovens krav, samt forsvarlighet i tjenesteytingen.
Det er viktig å påpeke at virksomhetsområdet gir tilbud til Nedbemanning og omstilling i den takt som var ønskelig jf. økonomiplan 2019 er ikke gjennomført, da dette hverken har vært mulig eller faglig forsvarlig. I 2016 og 2017 var det
relativt store bosettinger, og mange av deltakerne fra 2016 fikk forlenget program jf. Introduksjonsloven. Det gjorde det nødvendig å beholde nok ressurser til å levere et forsvarlig tjenestetilbud, både i Innvandrertjenesten og Møllegata voksenopplæring.

Verdal kommune står foran et stort endringsbehov, Integrering og mangfold er intet unntak. Det betyr at virksomhetsområdet må ned et betydelig volum som får konsekvenser for både arbeidsmiljøet og tjenestetilbudet.

Virksomhetsområdets inntekter reduseres fra 26 500 000 i 2019 til 19 600 000 i 2020. I Verdal kommune har det vært en praksis at integreringstilskuddet skal dekke alle kostnader ved bosetting av flyktninger, det gjelder både Innvandrertjenesten, Møllegata voksenopplæring og overføring til andre enheter. Overføring til andre enheter utgjør ca. 18% av de samlede inntekter.
I 2020 er budsjettet på kr. 14 950 000.

Virksomhetsområdet yter også tjenester til mennesker som ikke er bosatte flyktninger, ofte mennesker som er gift med nordmenn, de har jf. lovverket rett og plikt til norskopplæring. I tillegg har virksomhetsområdet ansvar for spesialpedagogiske tiltak for etnisk norske voksne med behov. Det vil si at virksomheten må være dimensjonert for flere og andre oppgaver, i tillegg til de krav som ligger i Introduksjonsloven.
Ingen av tjenestene som ligger utenfor Introduksjonsloven kompenseres økonomisk.

Vurdering: 
Introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnsfag er det viktigste virkemidler for å bidra til å nå den politiske målsettingen om at nyankomne innvandrere raskt kommer inn i og forblir i arbeidslivet.

Med en ytterligere omstilling og nedbemanning på 5 årsverk, totalt 10,8 årsverk i løpet av to år er det et betydelig volum for en liten enhet som Integrering og mangfold. De tiltak som må iverksettes vil medføre konsekvenser for både arbeidsmiljøet og for tjenesteytingen.
En nedbemanningsprosess er for mange en følelsesmessig og vanskelig tid med stor usikkerhet både i nær og fjern framtid. Dette vil påvirke hvordan mennesker klarer å samarbeide med hverandre, og holde trykket oppe, og ikke minst være motivert for å yte jf. den enkeltes stillingsinstruks og kommunens overordna mål. Hvordan opplever ansatte arbeidsmiljøet som meningsfullt og hvordan kan psykososiale påkjenninger påvirke den enkelte ansatte sitt stressnivå og føre til helseplager?

Det vil også ha innvirkning på hvor god bosettingen blir og hvor raskt tiltak som norskopplæring og arbeidspraksis kan settes i gang når deler av nødvendig fagkompetanse forsvinner. Det i seg selv kan føre til unødvendige og lite konstruktive diskusjoner i kollegiet, hvem som skal gjøre hva og hvilken kompetanse som kreves. Det kan i verste fall bli en profesjonskamp.

Det er nødvendig for Integrering og mangfold å ha en variasjon i profesjoner for å nå myndighetene sine krav og mål. De som bosettes skal veiledes til å bli å bli selvstendig i samfunnet, og målet er at de skal i arbeid eller utdanning. Når faglige ressurser forsvinner er det en viss fare for at Verdal kommune ikke klarer å nå myndighetene sine krav. Det fører igjen til lave anmodningstall, og på sikt en mulig nedleggelse av virksomhetsområdet.

Det er i prosessen vurdert hva som kan gå galt, og hva som kan bli konsekvensen. Det som kan gå galt er knyttet til trygghet og sikkerhet på arbeidsplassen. Lærere og programrådgivere har ofte enesamtaler med deltakere og da er vi avhengig av at flere er på jobb for å ivareta sikkerheten hvis noe akutt skulle inntreffe under slike samtaler. Virksomhetsområdet har utarbeidet rutiner for å ivareta ansatte sin sikkerhet, en nedbemanning fører til at disse ikke kan opprettholdes.

Konsekvensen ved nedbemanning er et svekket fagmiljø, og ved en økning i antall bosatte vil det være vanskelig å rigge seg på nytt med den kompetanse og erfaring som i dag eksisterer i virksomhetsområdet. I en prosess der omstilling må til, man må se på hvilken kompetanse enheten sitter igjen med, og hvordan oppgaver skal løses og hvilke rutiner som må endres.
Virksomhetsområdet har to ulike lovverk å forholde seg til: Introduksjonsloven og Opplæringsloven, og begge lovverk krever ulik fagkompetanse/profesjon. Det er i seg selv komplisert med tanke på omstilling og nedbemanning.

Ansatte har medvirket og vært involvert i prosessen som har vært preget av konstruktivitet og åpenhet. Det er også viktig å påpeke at det er optimisme i kollegiet, og at det er en forståelse for at som følge av reduserte bosettinger må en omstilling og nedmanning til. En reduksjon på til sammen 10 årsverk anses som en betydelig nedbemanning i virksomhetsområdet.
Prosessen har tatt tid, og målet er å ha iverksatt endringer fra 01.08.20.

 
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 25.01.2021 11:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS