Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 11.05.2020 - PS 30/20 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune -årsmelding for 2019

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2018/5015 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalg 09.03.2020 20/20
Arbeidsmiljøutvalg 11.05.2020 30/20
Utvalg for Plan og samfunn 12.05.2020 37/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har i 2019 hatt følgende medlemmer:

Fra komite plan- og samfunn:

 • Jorunn Dahling, leder
 • Anne Kolstad, nestleder
 • Oddleiv Aksnes, medlem
 • Kim Tommy Nessemo, vara
   

Kommunalt foreldreutvalg:

 • Janne Emma Risvik
   

Lensmannen i Verdal:

 • Knut Olav Røstad
   

Skole/barnehage:

 • Trude Holm
   

Barn- og unges representant

 • Lars Einar Karlsen
   

Teknisk drift:

 • Svein Hovland
   

Teknisk drift, sekretær:

 • Åge Elvebakk
   

Etter kommunevalget har utvalget slik sammensetning fra komite plan- og samfunn:

 • Siri-Gunn Vinne, leder
 • Geir Singstad, nestleder
 • Arvid Wold, medlem
 • Vidar Nordskag, vara
   

Utvalget har i 2019 gjennomført 5 ordinære møter. Saker som det har vært jobbet med, vurdert og/eller behandlet har vært:

 • Oppfølging av temaplan trafikksikkerhet med blant annet å invitere nøkkelpersoner til utvalget for å få orientering om arbeidet med trafikksikkerhet
 • Trafikkfarlige forhold med vegetasjon, hekker mv
 • Skoleskyss
 • Vegvedlikehold med merking av diverse fotgjengerfelt og skilting,
 • Trafikk- og parkeringsforhold ved Stiklestad og Ørmelen skoler, Nordåkeren, Møllegata
 • Diverse henvendelser fra innbyggere
 • Støtte til Verdal Næringsforum for Trafikksikkerhetsdagen 2019
 • Utfører trafikkmålinger mhp trafikkmengde og hastighet
 • Gitt høringsuttalelser til plansaker/byggesaker
 • Forslag om innføring av korttidsparkering i sentrum
   

Temaplan trafikksikkerhet:
Temaplanen ble behandlet og godkjent i kommunestyret den 26.09.2016. Utvalgets oppfølging har særlig bestått i å invitere ledere med ansvar i trafikksikkerhetsplanen til utvalget for orientering og samtale. Dette arbeidet har blitt oppfattet som meget nyttig for utvalget. Vi tror også det kan være nyttig for den enkelte enhet.

Ulykker:

Verdal kommune:

Kart som viser hvor ulykkene i Verdal har skjedd

I Verdal kommune er det registrert 4 ulykker i 2019. Ingen er drept eller hardt skadet. En er alvorlig skadet og to er lettere skadet. Mer konkret om ulykkene:

 1. Sykkelulykke i Rådhusgata, kun en sykkel var involvert og ingen ble skadet.
 2. MC ulykke ved Stiklestad, lettmotorsykkel og moped/traktor var involvert. En ble alvorlig skadet.
 3. Bilulykke ved Hagasvingen, utforkjøring uten personskader.
 4. Bilulykke ved Stene, to biler involvert og to ble lettere skadet.
   

Oversikt over drepte og skadde i trafikken i Verdal 2012-2019
Kilde er «Nasjonal vegdatabank « pr 24. februar 2020.

Vegdatabanken finnes på:
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/kart

Hjorteviltpåkjørsler i Verdal 2013-2019
Kilde: Hjorteviltregistret.

Trøndelag fylke:
Totalt er det registrert ca 300 ulykker i Trøndelag fylke, herav 12 drepte og 38 meget alvorlig/alvorlig skadde.

ANtall drepte i Trøndelag 2007-2019

Antall ulykker i Trøndelag 2000-2019
Kilde: Statens vegvesen.

Fra Trygg trafikk: Noen kamper er verdt å ta, se lenka:
https://www.youtube.com/watch?v=i0EiWJhmG7Y

Landet:
For landet i sin helhet omkom 109 personer i trafikkulykker. Det var ingen barn under 16 år blant de omkomne.

Drepte i trafikken i Norge 1946-2018
Kilde: Trygg Trafikk

Ulykker pr mil vei 2016.2018
Kilde: Statens vegvesen

De siste fire år har Norge vært det sikreste landet i Europa. Omkomne i trafikken har hatt en positiv utvikling siden 1970 da 560 ble drept i trafikken. I 1970 omkom 101 barn i trafikken.
Dødsfall i trafikken øker mest blant aldersgruppen 25-44, mens det er størst nedgang i gruppen 45-64 år. Tunge kjøretøy har vært involvert i 36 av dødsulykkene.

Ulykkestallene for Verdal er såpass lave at det er vanskelig å vise til tendenser.
På landsbasis øker ulykkene mest blant menn i aldersgruppen 25 - 44 år.
Norske veier har vært de tryggeste i Europa fire år på rad, og ser ut til å bli det i 2019 også. 
 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.05.2020 18:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS