Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 12.04.2019 - PS 18/19 Valg av metode og verktøy- gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegging 2019

Saksbehandler : Torgeir Skevik

Arkivref : 2019/1347 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 12.04.2019 18/19

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Saken er utredet og vurdert, og legges frem uten forslag til vedtak.
 
Vedlegg: 

 1. Innføring i STAMINA
 2. Innføring i 10- faktor- Linda Lai.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal kommune skal gjennomføre medarbeiderundersøkelse i 2019. Før vi gjennomfører denne må vi gjøre et godt grunnarbeid med valg av metode og verktøy.
 
Vurdering: 
Kommunen har kartleggingsmetoder på vurdering av fysisk arbeidsmiljø, men vi mangler pr i dag gode metoder og verktøy for å kartlegge psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Når det nå er besluttet at vi skal gjennomføre medarbeiderkartlegging er det viktig at vi har elektroniske verktøy som håndterer opplysningene effektivt slik at vi unngår mye manuelt arbeid.
Det verktøyet som er benyttet i samkommunen er noe som er hjemmesnekret og som vi bør «source ut» og erstatte med verktøy som er utformet på basis av best tilgjengelige kunnskap.

Det finnes flere ulike nye verktøy i markedet, men jeg ønsker å belyse to av disse i saken. Begge disse verktøyene er kunnskapsbaserte, utviklet av forskermiljø og dermed godt kvalitetssikret.

De to verktøyene som peker seg ut pr i dag presenteres i det følgende:

 1. 10 - faktor er utviklet av KS i samarbeid med professor Linda Lai ved BI. Verktøyet er utformet slik at den enkelte respondent får 35 påstander som han/ hun skal score fra 1 til 5. Disse spørsmålene kommer i tilfeldig rekkefølge, og de ulike scorene på de 36 spørsmålene/ påstandene summerer seg opp på 10 områder/ faktorer som er trukket frem som viktige for å skape et mestringsorientert miljø på arbeidsplassene.
   
  De 10 områdene som sjekkes ut er:
  1. Oppgavemotivasjon
  2. Mestringstro
  3. Selvstendighet
  4. Bruk av kompetanse
  5. Mestringsorientert ledelse
  6. Rolleklarhet
  7. Relevant kompetanseutvikling
  8. Fleksibilitetsvilje
  9. Mestringsklima
  10. Nytteorientert motivasjon
   
  10-FAKTOR bygger på omfattende forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeidere og hente ut best mulig ytelse.
   
  Forskningen er hentet både fra Norge og andre land, og den er dokumentert i en lang rekke vitenskapelige artikler, fagbøker og populærvitenskapelige artikler på norsk og engelsk. 10-FAKTOR bygger også på forskning i norsk kommunesektor, blant mange tusen medarbeidere og ledere. I denne forskningen er svarene til medarbeidere og ledere koblet opp mot brukernes vurdering av kvaliteten på tjenester. På den måten kan vi identifisere hvilke faktorer som er viktige for brukerens opplevelse av tjenestene som leveres.
   
  10-FAKTOR er både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert. Undersøkelsen fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå. Resultatene skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling. Ledernes svar bør skilles ut når organisasjonsstrukturen legges inn i verktøyet, fordi ledere kan ha avgjørende innflytelse på noen faktorer. Man bør derfor unngå at ledernes resultater blandes med resultatene til de øvrige medarbeiderne.
  10- faktorundersøkelsen legger vekt på tilbakemelding på hvordan nærmeste leder tilrettelegger for mestring, og vil være et godt verktøy for å utvikle ledelse. I tillegg gis det tilbakemelding på det arbeidsmiljøet en selv er en del av, og hvorvidt kollegene og arbeidsmiljøet tilrettelegger for mestring.
  Svarene summeres opp i en rapport som blir tilgjengelig for leder og for personalavdeling, og som er utgangspunktet for videre jobbing i partssamarbeidet. Mange norske kommuner benytter dette verktøyet i dag.
   
 2. Det andre verktøyet som presenteres her er utviklet i Sverige, er et nytt verktøy kalt Stamina, og som fokuserer på kunnskapen hos den enkelte ansatte om eget arbeidsmiljø.
  Dette knytter de også forskning til.
   
  Stamina står for "Structured and Time-effective Approach through Methods for an INclusive and Active working life"
   
  Stamina er en modell for å utvikle arbeidsmiljø, produktivitet og kvalitet. Modellen hjelper ledere og medarbeidere å jobbe systematisk for et godt organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø.
   
  I undersøkelsen blir den enkelte arbeidstaker stilt følgende spørsmål:
  «Hva kjennetegner arbeidet ditt akkurat nå?»
   
  Deltakerne kan bruke inntil sju linjer fritekstsvar, og svarene fordeles i ti kategorier.
   
  Deretter kommer to oppfølgingsspørsmål:
  - Kan jeg påvirke dette? Ja/nei.
  - Er det positivt eller negativt?
   
  I forskningsprosjektet som kjøres i Sverige får deltakerne også spørsmål om søvn, organisatorisk rettferdighet og opplevd produktivitet.
   
  Enda noen tilleggsspørsmål er kommet til:
  - Har du opplevd arbeidsmiljørelaterte problemer de siste sju dagene?
  - Hvor mye påvirket arbeidsmiljøproblemene din prestasjon under arbeidet?
   
  Svarene går inn i en HRI- indeks som beskriver resultatene.
  Etter spørreundersøkelsen genereres en rapport som sendes tilbake til arbeidsgruppen i løpet av kort tid. Rapporten danner da grunnlaget for den videre oppfølgingen.
   
  Saksbehandler synes denne undersøkelsen også virker spennende, og er i dialog med det svenske miljøet.
  Saksbehandler har imidlertid ikke fått svar når saken går «i trykken», og ønsker derfor å legge frem sin vurdering av forslag til valg av kartleggingsverktøy direkte i møtet i AMU.
   

Oppsummering:
Begge verktøyene er presentert grundigere gjennom vedleggene som følger saken.
Konklusjonen til rådmannen er at begge verktøyene vil fungere bra for oss. Begge verktøyene krever noe opplæring både av ledere og medarbeidere samt ansattes representanter.
Partssamarbeidet vil her også være viktig for å lykkes i å skape motivasjon blant ansatte for å delta.
Erfaringer fra tidligere gjennomførte undersøkelser vil selvsagt påvirke motivasjonen for å delta, og hvorvidt ansatte ønsker å sette av tid til å svare.
I vårt arbeid med å skape motivasjon for en ny undersøkelse må vi imidlertid fremheve at det er en viktig del av medarbeiderskapet og det å være en myndiggjort medarbeider at alle benytter muligheten til å svare på undersøkelsen når den blir presentert.
 
Resultatene fra en slik undersøkelse vil gi oss god kunnskap om hvor skoen trykker, og dermed hvor vi bør sette inn tiltakene våre. Saksbehandler mener at undersøkelsen vil skape et godt fundament for det videre arbeidet med å skape helsefremmende arbeidsmiljø, eller et mestringsorientert arbeidsmiljø som det også benevnes i enkelte fagmiljø.

Saken legges frem uten innstilling eller tilrådning rundt valg av verktøy, og AMU står derfor fritt i sine vurderinger og tilrådninger overfor rådmannen. 

  
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 05.04.2019 07:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS