Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 12.04.2019 - PS 20/19 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - Årsmelding for 2018

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2018/5015 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.03.2019 21/19
Arbeidsmiljøutvalget 12.04.2019 20/19

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 12.03.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har i 2017 hatt følgende medlemmer:

Fra komite plan- og samfunn:

 • Jorunn Dahling, leder
 • Anne Kolstad, nestleder
 • Oddleiv Aksnes, medlem
 • Kim Tommy Nessemo, vara
   

Kommunalt foreldreutvalg:

 • Janne Emma Risvik
   

Lensmannen i Verdal:

 • Knut Olav Røstad
   

Skole/barnehage:

 • Trude Holm
   

Barn- og unges representant

 • Lars Einar Karlsen
   

Teknisk drift:

 • Harry Halland/Patrik Lindblom
   

Teknisk drift, sekretær:

 • Oddvar Govasmark
   

Utvalget har i 2018 gjennomført 7 ordinære møter. Saker som det har vært jobbet med, vurdert og/eller behandlet har vært:

 • Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen. Utvalget har invitertenhetsledere/kommunalsjefer til møter. For første gang ble en instans utenom kommunens organisasjon invitert. Verdal næringsforum ble invitert og Ingrid Dahl Furunes kom og fortalte om forumets arbeid med trafikksikkerhet. Denne måten å følge opp temaplanen på er videreført fra 2017.
 • Arrangert ett treff med ressursgruppa/referansegruppa. Treffet ble gjennomført den 29.november. I tiltaksdelen er det anført at KTU skal arrangere et årlig treff.
 • Gitt uttalelser til reguleringsplanforslag, er høringsinstans.
 • Utfører trafikkmålinger med hensyn på hastighet og trafikkmengde.
 • Gir vurderinger og uttalelser i forbindelse med henvendelser fra publikum.
 • Er medarrangør for den årlige minnemarkeringen «Lys til ettertanke ved Vekta/Vinne.
   

Temaplan trafikksikkerhet:
Temaplanen ble behandlet og godkjent i kommunestyret den 26.09.2016. Utvalgets oppfølging har særlig bestått i å invitere ledere med ansvar i trafikksikkerhetsplanen til utvalget for orientering og samtale. I 2017 hadde trafikksikkerhetsutvalget invitert 7 ledere. Dette arbeidet har blitt oppfattet som meget nyttig for utvalget. Vi tror også det kan være nyttig for den enkelte enhet. I tillegg må det nevnes treffet med ressursgruppa der 20 personer møtte.

Tilskudd, trafikksikkerhetsmidler:
Det er ikke søkt eller innvilget trafikksikkerhetsmidler for 2018. Den tidligere ordningen med tilskudd fra fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg ser ut til å ha stoppet samtidig med sammenslåingen til Trøndelag fylkeskommune.

Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har innvilget kr 10.000,- som tilskudd til Verdal næringsforums trafikksikkerhetsarbeid. Tilskuddet går til planlegging og gjennomføring av en større markering knyttet sikkerhet på industriområdet. Markeringen omfatter belysning, skilting, bilbeltebruk, høy fart og andre generelle trafikksikkerhetstiltak. Verdal. Næringsforumet ser for seg å øke omfanget av markeringen i årene framover.

Ulykkesstatistikk:
Statens vegvesen oppgir at det i Verdal kommune i 2018 er 1 drept, og 2 alvorlig skadde i trafikken. Det er totalt 5 lettere skadet i til sammen 8 ulykker. Som kartutsnittet viser er det ingen registrerte ulykker på kommunal veg, de registrerte ulykkene skjer på E6 og Fylkesveger.

Graf over drepte og hardt skadde i trafikken

Kart som viser hvor ulyikkene skjedde

I Trøndelag fylkeskommune er det registrert 10 drepte, 34 alvorlig/meget alvorlig skadde, 201 lettere skadd. Samlet registrerte ulykker i Trøndelag er oppgitt til 321.

SSB's statistikk for landet i sin helhet blir ikke ferdig før i mai. Foreløpige tall fra «skadeforebyggende forum skafor.org» viser 108 drepte personer i 2018. Tallet for hardt skadde er 665. De viser til at menn er sterkt overrepresentert i tallene.

 • Av 108 drepte i 2018 var 61 i bil, 15 på MC og moped, 13 fotgjengere og 8 syklister.
 • Av 108 drepte i 2018 var 83 menn og 25 kvinner.
 • Av 108 drepte i 2018 var 1 i aldersgruppen 0-15 år, 17 var 16-24 år, 22 var 25 – 44 år, 37var 45 – 64 år, 31 var 65 år eller eldre.
   

Tallene viser at ulykkestallene for landet i sin helhet er veldig like for 2017 og 2018 og langt lavere enn på 1970-tallet. I 1970 ble 560 drept på veiene. Tallet er ikke korrigert for økt trafikkmengde (1.920 korrigert med 3,4 ganger høyere trafikkmengde).

Tallene for viltpåkjørsler i hjorteviltregisteret.no viser 54 registrerte viltpåkjørsler i 2018.

ÅrViltpåkjørsler
2018 54
2017 43
2016 35
2015 15
2014 18
2013 18

Alle 54 er påkjørsler med bil.

Vurdering: 
Møte med de forskjellige ansvarlige for tiltakene i trafikksikkerhetsplanen oppfattes som nyttig og vil fortsette også i 2019.

Ulykkestallene for Verdal er såpass lave at det er vanskelig å vise til tendenser. For landet i sin helhet er det en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker.

Norske veier har vært de tryggeste i Europa tre år på rad, og ser ut til å bli det i 2018 også.

  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 05.04.2019 08:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS