Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 13.11.2019 - PS 62/19 Behandling av budsjett og økonomiplan 2020-2023

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2019/5433 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 13.11.2019 62/19

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 

 1. Ved nødvendig omstilling av organisasjonen skal endringer og prosesser gjennomføres i tråd med arbeidsmiljølovens krav. Arbeidsmiljøutvalget ber herunder partene om å ha særlig fokus på
  - gode rutiner for informasjon, tilrettelegging og utvikling av de ulikearbeidsplassene som berøres av omstillingene
  - gode rutiner for drøfting av arbeidsforholdene, for rådføring med vernetjenestenog for ansattes medvirkning
  - god systematikk i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, med spesielt fokus pårisikovurderinger og handlingsplaner for å redusere risiko
  - vern mot diskriminering.
 2. Arbeidsmiljøutvalget ber om rapport fra de ulike virksomhetene om hvordan oppgavene i pkt. 1 planlegges fulgt opp i de ulike delene av organisasjonen. Slik rapport skal foreligge til AMU-møtet 13. januar.
 3. Arbeidsmiljøutvalget ber virksomhetene rapportere hvert kvartal om utviklingen i arbeidsmiljøet, etter nærmere fastsatte kriterier. Slike kriterier vedtas i AMU i møtet 13. januar.

Vedlegg: 

 1. Nærværstall  (Excel-format)
 2. Budsjett 2020 - rådmannens forslag
 3. Budsjett 2020 - råsdmannens presentasjon
 4. Informasjonskriv til ansatte i helse og velferd

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Saksopplysninger: 
Rådmannen sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 ble presentert 7. februar, og skal vedtas utlagt til allment ettersyn av formannskapet 21. november.
Kommunestyret gjør endelig vedtak 9. desember.

Arbeidsmiljøutvalget skal behandle planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, og AMU sin vurdering vil være spesielt viktig når større omstillinger skal gjennomføres.
Rådmannen sitt forslag legger opp til store omstillinger. 
 
Vurdering: 
Forslag til økonomiplan legger opp til reduksjoner i driften på samlet 52 millioner i 2020, og som øker jevnt på i løpet av 4- årsperioden.

Det er viktig at organisasjonen er våken i forhold til å ivareta arbeidsmiljøet i fasen med store omstillinger. Arbeidsmiljøutvalget ønsker derfor å gi tydelige signaler til partene om å bidra til at vi sikrer et godt og helsefremmende arbeidsmiljø også i en slik krevende fase med omstilling.

Dette krever tett oppfølging, og arbeidsmiljøutvalget ønsker jevn rapportering etter hvert kvartal i samme kvartalsrapport som rapporterer om pengebruk i de ulike virksomhetene.

Der virksomhetene har spesielle behov, kan en velge å opprette underutvalg, og kople både Nav arbeidslivssenter, vår egen bedriftshelsetjeneste.

Kommunens personalavdeling skal være tett på og bidra til at omstillingene løses på en god måte. 
  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 23.12.2020 11:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS