Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

16.04.2020 (23-25)

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Fjernmøte, Teams
Dato :         16.04.2020
Tid :           14:00 - 

 

 
  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 23/20 Orienteringer
 1. Koronaturnuser og arbeidsmiljø
  Orientering v/Helse og Velferd; Ann-Kristin Solheim og Kari Ekseth
   
 2. Ansatte i risikosonen og forhåndsregler jfr. oppstart barnehage.
  Orientering v/ Oppvekst/barnehage
   
 3. Oppstart av egen sykehjemsavdeling
  Orientering v/ Helse og Velferd
Protokoll
PS 24/20 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 25/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 09.03.2020 Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 16.04.2020

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Torgeir Skevik Medlem Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Christian Floan Aalberg Nestleder Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Leder Ja Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Jostein Grimstad Medlem Nei, ingen vara Arbeidsgiver
Trine Wågø Medlem Ja Hovedverneombudet
Anne Grete Wold Olsen Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann Utvalgssekretær  
     

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Kari Øiestad Schjelderup Virksomhetsleder hjemmetjenesten  
Ann-Kristin Solem Avdelingsleder hjemmetjenesten Øra  
Kari Ekseth Verneomvud hjemmetjenesten Øra  
Kari Reistad Avdelingsleder Forbregd/Lein barnehage  
Katrine Fossmo Berg Verneombud Forbregd/Lein barnehage  
Unni Haugan Sellæg Virksomhetsleder institusjonstjeneseten  

 

 

PS 23/20 Orienteringer     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 16.04.2020

BEHANDLING:  

 1. Koronaturnuser og arbeidsmiljø
  Orientering v/Helse og Velferd; Avdelingsleder hjemmetjenesten Øra: Ann-Kristin Solheim, verneombud Kari Ekseth og virksomhetsleder hjemmetjenesten Kari Øiestad Schjelderup.
   
  Turnusen er nå prøvd ut i nesten 2 uker. Oppstart 6. april, og evaluering mandag 20. april. Utprøving av denne turnusen vil foregå i 4 uker. Både tillitsvalgte og vo har vært med i prosessen. Denne turnusen er mao. Ennå ikke evaluert men vi får en foreløpig orientering. Målet: begrense smittespredning i hjemmetjenesten. P.g.a smittevernutfordringene så er det viktig med færrest mulig ansatte til hver enkelt bruker. Ikke gå på kryss og tvers men følge det
  laget med faste brukere
   
  Det ble laget en spørreundersøkelse i forkant av planleggingen av turnusen. Alle ansatte fikk mulighet til å gi tilbakemelding på bl.a. hjemmeværende barn, arbeidsbelastning på kveld natt kontra dag, e.t.c. 11 og en halv timers vakter.
   
  De fleste ansatte har positive tilbakemeldinger på lengre vakter.
   
  Det blir en del nytt med at ansatte må tilpasse seg endret turnus, nye brukere å forholde seg til, og nye ansatte å jobbe sammen med. Tilbakemeldinger på at lærer nye ting om seg selv og kjenne seg selv på en annen måte.
   
  Utfordringer finnes også. Bl.a. at noen får veldig lange vakter. Tilbakemeldinger fra ansatte på at 100 prosent stillinger blir tøft med seinvakt og helg.
   
  Innspill fra AMU på at dette må drøftes i ros-vurderingen som tas på mandag 20. april.
   
  Amu ber om en ny orientering til møtet i mai.
   
 2. Ansatte i risikosonen og forhåndsregler jfr. oppstart barnehage.
  Orientering v/ Oppvekst/barnehage: Leder Forbregd Lein barnehage Kari Reistad og verneombud Katrine Fossmo Berg
   
  - Drift av barnehagen i stengeperioden
  - hvordan du planlegger og forbereder åpning av barnehagen
     - Organisering av driften for å forebygge smitte (arbeidstid, team m.m.) og samtidig skape et godt arbeidsmiljø
   
  Det planlegges for åpning av barnehage.
   
  Smitteveilederen til barnehagene ble offisielt lagt fram i går kl. 1600.
   
  Den sier bla. følgende:
  Barnehagene bør innføre faste smågrupper og holde barna fra hverandre for å unngå koronasmitte, ifølge veilederen.
   
  Veilederen anbefaler blant annet faste grupper med tre barn per voksen for de yngste barna under 3 år og seks barn per voksen for de eldre barnehagebarna.
   
  Barna kan omgås som normalt innad i gruppen, men bør ikke blande seg med hverandre. Endringer i gruppen bør ikke skje oftere enn ukentlig. Endring skal skje etter en helg, slik at det
  er minst to dager uten kontakt mellom barn og ansatte.
   
  Under denne perioden med stengt barnehage, så er det jobbet mye med, hygienetiltak, utarbeidelse av tilpasset prosedyrer og trygging av ansatte. Mye tid er brukt på å snakke i lag.
   
  Ansatte er positivt innstilt til å være med på denne oppstarten av barnehagen.
   
  Åpent i 8 timer pr. dag i oppstarten, litt begrenset og forsiktig åpningstid i starten.
   
  Dette gir rom for å avvikle pause midt på dag. Noe som det blir større behov for nå når det blir fast inndeling av barn i grupper og ansvar for gruppen hele dagen.
   
  De jobbes med sykefraværsoppfølging som tidligere. Fraværet på enheten er ikke noe større nå enn tidligere. Det jobbes aktivt med ansatte i risikogruppen. Ansatte med helseutfordringer, får beskjed om å snakke med sin fastlege i forhold til helse og arbeide.
   
  Tilbakemelding fra verneombud er at ansatte gleder seg til å komme på jobb igjen.
   
  Det jobbes også med god og ryddig informasjon til foreldre. Lav terskel for telefonisk kontakt mellom barnehage og foreldre.
   
  Ansatte er involvert og fått være med i prosessen. Det oppleves som at det er satt en bra standard på partssamarbeidet.
   
  Tilbakemelding fra AMU på bekymringen rundt ansatte i risikosonen, at det er viktig med trygghet, åpenhet og tillit i dialogen som gjør at ansatte som er i risikosonen tør å ta opp med sin leder sin bekymring rundt egen helse.
   
  Viser til info-skrivet som ble lagt ut på onsdag knyttet til «prosedyre» for ansatte i risikogrupper, og hvem som er definert å være i risikogrupper.
   
 3. Oppstart av egen sykehjemsavdeling
  Orientering v/ Helse og Velferd: Virksomhetsleder Institusjon: Unni Haugan Sellæg
   
  Det planlegges for en ny sykeheimsavdeling. Pr. i dag vet vi ikke om vi har behov eller ikke. Fått oppdrag å berede grunnen for å ta imot covi 19 pasienter og det planlegges et tilbud på Ørmelen bo og helsetun. Tenkt tidsperiode er mai til september/oktober. Politisk sak som skal behandles i slutten av april.
   
  Pasientgruppen er hjemmeboende som er for syke til å bo hjemme, og pasienter overført fra sykehus tidligere enn normalt, p.g.a koronaepedemien.
   
  Beboere på sykeheim i dag, som blir smittet, skal behandles på den plassen de er.
   
  Utfordring med å skaffe nok bemanning. Den nye avdelingen krever høy bemanning og god kompetanse. Mye oksygenbehandling.
   
  Det er foretatt en kartlegging blant ansatte om hvem ønsker å jobbe der. Det skal være frivillighet, ingen ansatte vil bli plassert mot sin vilje. Ikke nok ansatte i institusjonstjenesten til bemanne opp en slik avdeling. Det vil bli behov for å hente arbeidskraft fra andre enheter innen helse.
   
  Tilbakemelding fra AMU på spesielt fokus på vern av ansatte gjennom gode ros-vurderinger knyttet til smitte og at det er alfa omega at det er nok verneutstyr for ansatte som skal arbeide i korona-avdelingen.
   

Amu ber om en ny orientering til møtet i mai.
 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Orienteringssak 1, 2 og 3 tas til orientering.
Ny orientering i AMU 4. mai jfr. sak 1 og 3.
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Orienteringssak 1, 2 og 3 tas til orientering.
Ny orientering i AMU 4. mai jfr. sak 1 og 3.
  
 

 

PS 24/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 16.04.2020 Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.
         

 

PS 25/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 16.04.2020

BEHANDLING: 
Arbeidsutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra 03.09.2020 godkjennes.
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
           
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra 03.09.2020 godkjennes.
  
    

   Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2019 07:54 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS