Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 17.06.2019 - PS 34/19 Verdal bo og behandlingssenter - ansattes medvirkning

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2018/5433 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 17.06.2019 34/19

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget stadfester ansattes medvirkning i utvikling av nye Verdal Bo- og behandlingssenter. 
 
Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger: 
Verdal kommune planlegger nytt Bo- og behandlingssenter med et innhold på 132 institusjonsplasser, aktivitetstilbud for eldre, produksjonskjøkken, kulturrom og kontorer for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), forvaltning og ledelse. Det nye senteret er vedtatt lagt til Stiklestad Alle mellom dagens Bo – og helsetun og Verdal videregående skole.
Etter anbud har Verdal kommune inngått en samspillsavtale med Veidekke AS for å utvikle dette prosjektet. Det er lagt føringer for gjennomføring og innhold knyttet til gjennomført forprosjekt/programmering i samarbeid med Oslo Works og anbudsdokument.

Prosjektets framdriftsplan

AktivitetDato
Utlysning Doffin 02.11.2018 
Tilbudsfrist prekvalifisering  03.12.2018 
Åpning konkurranse Tildelingskriterier  07.12.2018
Tilbudsfrist Konkurranse Tildelingskriterier  11.01.2019 
Forhandlinger oppstart  18.01.2019 
Offentliggjøring av tildeling  28.01.2019 
Kontraktsinngåelse  08.02.2019 
Samling samspillsgruppe  11.-12.02.2019 
Målpris 0 (Ideskisse)  18.03.2019 
Målpris 1 (Skisseprosjekt)  01.08.2019 
Målpris 2 (Forprosjekt/Totalentreprise)  01.10.2019
Bestilling fase 2, start detaljprosjektering  01.10.2019 
Byggestart  01.01.2020 
Overlevering for prøvedrift 01.07.2021 
Innflytting Helsebygg Verdal 01.10.2021
Overtakelse etter prøvedrift  01.07.2022

Fase 2 i prosjektet er en opsjon og forutsetter kommunestyrets vedtak for godkjenning av målpris 2 (forprosjekt/totalentreprise) i oktober før denne tildeles.

Brukermedvirkningsprosessen:
Forprosjekt:

Aktiviteter våren 018

I forprosjektet (høsten -17 til høst -18) ble det etablert flere fora for å ivareta brukermedvirkning;

 • Samspillsgruppe
 • Ansatt/brukergruppe
 • Referansegruppe (politisk oppnevnt)
 • Åpne temakvelder for alle innbyggere rundt definerte tema
 • Møteserie med Verdal videregående skole, både brukerrepr og TFK eiendom
 • Gjennomførte allmøter for ansatte i helse

Dette var starten på programmering av innhold samt involvering av innbyggere og lag og foreninger for å skape eierskap for senere bruk.

Fase 1 samspillsfasen (klikk på bildet for større format)

Framdrift brukermedvirkning VBB

Brukermedvirkningsprosessen i fase 1 ble iverksatt 13.05.19 med et oppstartsmøte med bred deltakelse fra mange områder og funksjoner innenfor kommunen.

Det er etablerte brukergrupper for;

 • Helseansatte
 • Administrasjon og forvaltning
 • Avfall og drift
 • Produksjonskjøkken
 • Velferdsteknologi
 • Musikkbasert miljøbehandling

Gruppene er sammensatt av fagpersonell, ledere, ansatte, verneombud, tillitsvalgte i tillegg til repr. fra Veidekke og deres underleverandører.
Brukermøter er gjennomført mandager fra og med 13.05.19 med de ulike gruppene.
Innimellom disse planlagte møtene er det gjennomført møter med ulike brukergrupper etter behov for avklaringer. Eksempelvis ansattgrupper, frisør, fotpleier, begravelsesbyrå, storkjøkkenrådgivere.
Byggherrens kompetansegruppe ble definert i forprosjektet og var en del av anbudsdokumentene. Denne gruppen er i ettertid supplert med flere fagpersoner, ledere og hovedtillitsvalgt.

 • Velferdsteknologi             - Milda Svestad, systemansvarlig
 • Velferdsteknologi             - Roald Bergstrøm, konsulent
 • Kjøkken                            - Leif Erik Reinan, avdelingsleder
 • Fagansvarlig demens        - Ingunn Sund Forbord
 • Tekniske hjelpemidler      - Grete Borgen, ergoterapeut
 • Kompetanseutvikling       - Vibeke Forås, rådgiver
 • Sykepleier                         - Hilde Bratli, sykepleier VBH
 • Fagarneider                       - Liv Hansen Røstad, gjelpepleier VBH
 • Medisinskfaglig komp.     - Ragnhild Aunsmo
 • Ansattrepresentanter         - Trine Wågø, hovedverneombud
 • Renhold                            - Ann Magritt Bakkan, renholder
 • IKT                                   - Ingolf Z. Petersen / Roger Aune
 • Teknisk drift, adgangskontr. - Svenn Arne Lersveen, ingeniør
 • Teknisk drift                      - Jens Roksvåg, vaktmester
 • Teknisk drift                      - Bjørn Erik Haug, avdelingsleder
 • Brann, forebyggende         - Tor Reidar Wigen, ingeniør
 • Oslo Works AS                  - Siri Bakken
 • Metier OEC AS                  - Morten Christiansen

Brukergruppene har vært sentral i utvikling av ulike deler av det nye Bo- og behandlingssenteret.

 • langtidsavdeling
 • korttidsavdeling
 • postkjøkken, stuer, kantineområdet
 • ansattes arbeidsrom (vaktrom)
 • kulturområdet
 • aktivitetstilbudet for eldre
 • produksjonskjøkken
 • seremonirom
 • garderober
 • kontor for forvaltning og ledelse
 • kontor for USHT
 • ulike lager, renholdsrom og skyllerom.

Prosjektet er fortsatt under utvikling. Prosessen fra til 19.06.19 er utarbeidelse av skisse og ulike rombehov. I august og september utformes det enkelte rommet med tanke på aktuelt utstyr og inventar.

Ulike løsninger som er lagt inn i prosjektet pr dato knyttet til ansattes arbeidsforhold:

 • Garderobe
  Hver ansatt har tilgang til eget lite låsbart skap for personlige eiendeler (sko, navneskilt, penner etc) i tillegg til et ledig garderobeskap for å henge fra seg privat tøy. Garderobene er inneholder dusj, wc og HCWC med dusj. Det utredes mulighet for å styre skapene med adgangskontroll. Utforming og rutiner sikrer god håndtering av rent og skittent arbeidstøy.
 • Arbeidsrom
  Etter ansattes medvirkning er det etablert to hovedarbeidsrom pr avdeling samt et lite arbeidsrom på hver post. Dette vil sikre ansattes mulighet til samhandling på postnivå uten å måtte forlate posten samt risikere at pasientopplysninger kommer på avveie.
 • Pauserom
  Kantine i fellesområdet 1 etg. blir ansattes pauserom med mulighet for å få kjøpt lunch og drikke, evt. også pausemat på kveld og kveld og helg.
 • Parkering
  Arbeidsgiver legger til rette for parkering for ansatte på rådhusområdet. Dette betyr at ansatte må gå 530 meter fra parkering til arbeidsplass, tidsforbruk ca 5-6 minutter. Dette kan bidra til helsegevinst for ansatte.
  Etablerte parkeringsplasser ved det nye senteret er HC-plasser og plasser til besøkende. Det planlegges at en del av disse blir el-plasser.
  Det etableres ellers gode sykkelparkeringsplasser for ansatte som sykler. Disse plassene blir under tak, med adgangskontroll og en del ladepunkter for el-sykler.
 • Kontorer
  Krav til størrelse, ventilasjon og dagslys ivaretas. Det etableres både cellekontor og kontorfellesskap. Dette i nært samhandling med brukerne. Innredning ivaretas av prosessen som starter etter sommeren.

Vurdering: 
Ansattes medvirkning vurderes godt ivaretatt så langt i prosessen. 

  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 05.02.2021 14:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS