Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 4/12

Bedriftsavtale med Sprek treningssenter for 2012

Saksbehandler : Anne Grete Wold

Arkivref : 2005/6384 - /C21

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 23.01.12 4/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 

Vedlegg:
Avtale 2012 med Sprek Treningssenter AS.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal kommune har hatt bedriftsavtale med Sprek treningssenter siden 2004. Kommunalt ansatte får rabattert innmeldings- og medlemsavgift, og kan benytte seg av alle tilbud på Sprek gjennom hele året. Fram til og med 2010 fikk ansatte som trente minst 40 ganger i løpet av 11-månedersperioden 1.1.-30.11. refundert deler av medlemsavgiften fra arbeidsgiver. Fra 2011 inngikk Verdal kommune (også på vegne av Innherred samkommune og Levanger kommune) en ny avtale med Sprek. I denne avtalen er det anført at ansatte som trener minst 40 ganger i perioden 1. januar – 15. november slipper å betale medlemsavgift til Sprek i desember (ansatte i LK og ISK får fortsatt refusjon fra arbeidsgiver). I tillegg inngikk i avtalen kommunale frisklivsgrupper og muligheter for å bestille kurs og temadager. I 2011 ble begge frisklivsgruppene fulltegnet, og 29 ansatte fullførte opplegget. Avtalen er i 2012 videreført med noen justeringer. Kommunale gruppetimer er bl.a. lagt inn i avtalen. Se for øvrig vedlegg.

Kommunale medlemmer på Sprek
År Antall medlemmer Antall med minst 40 treninger
2005 171 104
2006 144 78
2007 183 97
2008 ikke tilgjengelig 100
2009 ikke tilgjengelig 93
2010 170 83
2011 220 84
Ansatte i Brann og redning er skilt ut fra oversikten
 

Det må tilføyes at kommunen også har avtale med 3T på Levanger, slik at ansatte i Verdal kommune kan benytte seg av bedriftsavtalen der.  De nyter imidlertid ikke godt av ordningen med gratis trening i desember hvis oppnådd 40 treninger i november.
  

Vurdering:
Avtalen med Sprek bør være ett av flere virkemiddel for å stimulere ansatte til mer fysisk aktivitet og ansvar for egen helse, og bør være et av flere tilbud og tilrettelegginger som gjøres for å stimulere flere til fysisk aktivitet i våre kommuner. Noen virksomhetsområder har mulighet for å tilby trening i arbeidstiden med varierende deltakelse.

Risikoutsatte grupper eller de som er inaktive, kan imidlertid være vanskelig og nå ved en slik avtale. Blant annet ser vi at andelen ansatte innenfor pleie- og omsorgssektoren som benytter seg av ordningen har vært nedadgående. Det vil være avgjørende at man på hver arbeidsplass diskuterer temaet og prøver å stimulere hverandre til fysisk aktivitet, gjerne i fellesskap. Dette vil også ha positive effekter på det psykososiale arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass.

Frisklivsgrupper er et tilbud som skal søke og nå ansatte som trenger hjelp til å bli mer aktive og endre livsstil. Erfaringene fra to ”frisklivsgrupper” i Verdal kommune i 2011 er gode, og dette tilbudet videreføres i 2012.

Det er vanskelig å svare et klart ja eller et klart nei på spørsmål om måloppnåelse ved å tilby bedriftsavtaler for trening (man forutsetter da et omforent mål om at flest mulig av våre ansatte skal være i regelmessig fysisk aktivitet). Vi ser at det har vært stor økning i antallet medlemmer på Sprek, mens det i samme periode ikke har vært økning blant de som trener jevnt (har over 40 oppmøter).

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 08.02.2012 12:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS