Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 13/12

AKAN-arbeidet i Levanger kommune og Verdal kommune - Årsrapport til arbeidsmiljøutvalgene 2011

Saksbehandler : Anne Grete Wold

Arkivref : 2007/4457 - /444

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 19.03.12 13/12
 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalgene tar saken til orientering.

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Det er i 2011 inngått 2 nye individuelle AKAN-avtaler i våre kommuner. Begge disse avtalene ble inngått i Verdal kommune.

AKAN var tema på grunnopplæring i arbeidsmiljø for ledere og verneombud våren 2011. Det er i tillegg gjennomført opplæring på én enhet i Levanger kommune.

AKAN-utvalget hadde i 2011 tre møter. Det er startet et arbeid med å revidere retningslinjene slik at disse blir mer konsise og tydelige på aktørenes ansvar og roller i de ulike fasene i AKAN-arbeidet (grønn, gul og rød sone, se nedenfor). Reviderte retningslinjer blir ferdig i løpet av våren 2012.

Hovedkontakt i Verdal kommune er Trine Wågø Olsen.
Hovedkontakt i Levanger kommune er Solfrid Donjem og Jostein Hulbækdal.
Disse utgjør AKAN-utvalget, i tillegg til representant fra bedriftshelsetjenesten og HMS-koordinator.

 
Vurdering:
AKAN-systematikken forutsetter at det arbeides forebyggende på tre nivåer: primærforebyggende, sekundærforebyggende og tertiærforebyggende. Med primærforebyggende arbeid menes arbeid rettet mot hele organisasjonen (grønn sone), sekundærforebyggende arbeid rettes mot personer som begynner å vise tegn på problemer (gul sone), mens tertiærforebyggende arbeid dreier som om arbeid med personer som har utviklet et problem (rød sone).

Omfanget av individuelle AKAN-avtaler i våre kommuner er svært lavt. Av dette kan man tolke at det arbeides godt på grønn og gul sone i form av informasjon/opplæring, holdningsarbeid og nødvendige samtaler. Dette er det imidlertid vanskelig å fastslå, fordi vi ikke har system for å registrere omfanget av arbeid som gjøres i grønn og gul sone.

Man må imidlertid kunne si at AKAN-arbeidet i våre kommuner heller ikke i 2011 har tilfredsstilt de ambisjonene vi har for et aktivt AKAN-arbeid. Kontinuerlig fokus er nødvendig også innenfor dette temaet, på lik linje med andre HMS-områder, og er også i 2012 lagt inn som et fokusområde i overordnet HMS-årsplan.
.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 13.04.2012 11:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS