Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 28/12

Reviderte retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune

Saksbehandler : Anne Grete Wold

Arkivref : 2012/3840 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Verdal arbeidsmiljøutvalg 14.05.12 28/12
Levanger Arbeidsmiljøutvalg
 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Reviderte retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune vedtas.

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Våre kommuner har hatt felles retningslinjer for AKAN-arbeidet siden 2005. Det er vurdert et behov for å revidere retningslinjene, og AKAN-utvalget har gjennomgått og laget et forslag på revisjon.

Hovedendringer:
1. Dokumentet er nå faseinndelt i forhold til arbeid innenfor “grønn, gul og rød fase”, dvs. arbeid på forebyggende/kulturbyggende nivå (grønn fase), arbeid med utvalgte grupper og situasjoner med høyere risiko (gul fase), og arbeid med enkeltindivider som allerede har et rusproblem (rød fase). Dette for å tydeliggjøre at AKAN-arbeid ikke bare er arbeid mot enkeltindivider som har et rusproblem, men også forebyggende arbeid på organisasjonsnivå. Det er også lagt vekt på å tydeliggjøre ansvar, roller og bruk av verktøy innenfor de enkelte fasene på en bedre måte.
2. Det har vært et behov for å endre malene for advarsler, samt tydeliggjøre hvordan disse skal arkiveres/lagres, og etterhvert kasseres. Dette har det vært svært viktig å få klarhet i, slik at det i størst mulig grad er tydelige og enhetlige retningslinjer på dette.

I og med at revideringene i retningslinjene ikke er av prinsipiell art, ble dokumentene sendt på “selektiv” høring. Dvs. at utvalget har ønsket innspill fra konkrete personer i organisasjonen (inkl. tillitsvalgte).

Det har kommet inn to innspill etter høringsrunden. Den ene høringsuttalelsen tilbakemelder at dokumentet har blitt ryddigere og tydeligere, i tillegg til noen språklige innspill. Den andre tilbakemeldingen gjelder arkivering av advarsler. Her er det fortsatt uklarheter som ikke er endelig klarlagt.

 
Vurdering:
Administrasjonssjefen vurderer det slik at forslaget til reviderte AKAN-retningslinjer på en bedre måte bidrar til å tydeliggjøre AKAN-arbeidets ulike faser, og roller og ansvar knyttet til dette. Å synliggjøre betydningen av et godt forebyggende arbeid knyttet til rus og alkohol på arbeidsplassen, vurderes som særskilt viktig og som en forutsetning for at man også kan arbeide godt med saker på individuelt nivå (advarsler og AKAN-avtaler).

Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til arkivering av advarsler. Administrasjonssjefen vil be Dokumentsenteret utarbeide prosedyrer for arkivering av sensitiv personaldokumentasjon og disiplinærsaker, og at arkivering av advarsler i AKAN-systemet skjer i henhold til disse prosedyrene. Dette gjøres administrativt i etterkant av at AKAN-retningslinjene er vedtatt i arbeidsmiljøutvalget, og kommer som en tilføyelse i retningslinjene.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 06.08.2012 11:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS