Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 30/12

Skademeldinger 2011 - rapportering til AMU

Saksbehandler : Anne Grete Wold

Arkivref : 2006/4792 - /G50

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Verdal arbeidsmiljøutvalg 14.05.12 30/12
Levanger arbeidsmiljøutvalg
 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalgene tar saken til orientering.

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
I arbeidsmiljølovens § 7-2, Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver, står det bl.a. i punkt 4:

”Utvalget skal gjennomgå (…) rapporter om yrkessykdommer og tilløp til
ulykker eller sykdommer, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre
gjentakelse”.

Skademeldinger Verdal kommune 2011:

 • Antall innleverte kopier av internt skademeldingsskjema til hovedverneombud var 16.
  Tidligere år :
  - i 2005 var det 4 skademeldinger
  - i 2006 var det 99 skademeldinger
  - i 2007 var det 147 skademeldinger
  - i 2008 var det 75 skademeldinger
  - i 2009 var det 39 skademeldinger
  - i 2010 var det 33 skademeldinger
   
 • Det framkommer ikke i rapporten fra HVO om hvilke typer skader eller tilløp til skader det er snakk om.
 • 10 av de 16 meldingene kommer fra områder innenfor pleie- og omsorg.

Skademeldinger Levanger kommune 2011:

 • Antall innleverte kopier av internt skademeldingsskjema til hovedverneombud var 52.
  Tidligere år :
  - i 2005 var det 17 skademeldinger
  - i 2006 mangler opplysninger om antall skademeldinger
  - i 2007 var det 31 skademeldinger
  - i 2008 var det 39 skademeldinger
  - i 2009 var det 61 skademeldinger
  - i 2010 var det 64 skademeldinger
   
 • Skjemaene fordeler seg som følger på tjenesteområdene:
  - Helse, pleie og omsorg 46
  - Skole/barnehage 2
  - Andre 4
   
 • Hovedtendenser innenfor helse:
  - Vold, trakassering og utagerende oppførsel 18
  - Stikk av sprøyter 15
  - Løfteskade 5
  - Fall 10
  - Annet 4
   

 
Vurdering:
Det ble i 2011 utarbeidet nye prosedyrer for innmelding av skader og HMS-avvik. Prosedyren skal sikre at alle skader på ansatte blir registrert og behandlet på en forsvarlig måte slik at den enkelte ansatt sikres sine rettigheter ihht. folketrygd og forsikring. I tillegg skal prosedyren sikre at skader som skjer i arbeidstiden risikovurderes og avvikshåndteres, slik at det arbeides for å unngå at hendelsen skjer igjen. I forbindelse med innføring av internkontrollsystemet Kvalitetslosen skal alle skader nå registreres elektronisk i systemet, og behandles som et HMS-avvik.

Ved at alle skader registreres i Kvalitetslosen som et HMS-avvik, vil man også få mulighet for en mer automatisk rapportering av skadeomfang i våre kommuner til hovedverneombud, Arbeidsmiljøutvalg og evt. Arbeidstilsyn enn det man har i dag. Disse prosedyrene ble iverksatt da ny versjon av systemet ble satt i drift, ca. 1. oktober 2011.

Man ser at det har vært krevende å få de nye prosedyrene til å fungere, slik at man i 2011 ikke kan si at rapporteringstallene er 100 % riktige i forhold til reelt antall skader. Det er likevel ingen grunn til å tro at den enkelte ansatt som har blitt skadet ikke har fått den nødvendige oppfølging som ivaretar rettigheter iht. folketrygd og forsikring. Det er registrering og oppfølging av skadene som avvik i internkontrollsystemet som har vært krevende å få til, og som det fortsatt må arbeides videre med.

Det ble i mars 2012 sendt ut en påminnelse til alle enhetsledere og virksomhetsledere der prosedyrene ble presisert, samt at informasjon ble lagt ut på felles intranett.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 06.08.2012 11:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS