Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 29/13

Trening i arbeidstid - innføring av ens praksis

Saksbehandler : Ola Stene

Arkivref : 2013/6115 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Levanger arbeidsmiljøutvalg 16.09.13 37/13
Verdal arbeidsmiljøutvalg 23.09.13 29/13

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
AMU tar saken til orientering.

 
Saksprotokoll i Levanger Arbeidsmiljøutvalg - 16.09.2013

Forslag i møte:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
  

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Begge kommunene og samkommunen har ulike ordninger for å stimulere til fysisk aktivitet blant ansatte. De tydeligste tiltakene er avtaler med treningssentre, bedriftsidrettslag og kampanjer som «sykle til jobben» mm.

I tillegg har enkelte enheter/virksomhetsområder prøvd ut ordninger med fri til trening i arbeidstiden. Etter hva administrasjonssjefen har oversikt over praktiseres dette for servicekontoret og organisasjonsenheten i samkommunen og noen enheter i deltakerkommunene. Så vidt jeg kjenner til foreligger ikke noe overordnet vedtak som hjemler slike ordninger. Ordningen har etter hva jeg erfarer kommet i stand som følge av sykefraværsprosjekter/nærværsprosjekter og er lagt inn i HMS-planer.

Vinteren 2012/2013 fikk administrasjonssjefen spørsmål fra andre samkommuneenheter om en kunne/burde innføre slike ordninger. Administrasjonssjefen frarådde dette og kommuniserte at en ville ta initiativ til å få avviklet ordningen også for de som har det. Årsakene til det er at det ikke er mulig å få til i hele organisasjonen og at det derfor er en kime til misunnelse og dårlig arbeidsmiljø. Dessuten viser resultater fra tilsvarende forsøk at det er de som likevel ville brukt tid på trening som benytter ordningene. Økonomienheten som hadde en variant av trim i arbeidstid avskaffet sitt opplegg etter denne dialogen. De enhetene som tok opp spørsmålet innførte ikke ordninger.

Saken ble tatt opp på enhetsledermøte ISK 20. juni. Konklusjonen på dette møtet var at ISK-enhetene avvikler ordningene ut fra likebehandlingsprinsipp og den uklare effekten. Etter administrasjonssjefens oppfatning er det viktig å kommunisere dette på en slik måte at en får fram positivt syn på fysisk aktivitet og ser at det evt kan kommuniseres sammen med en revitalisering av bedriftsidrettslaget og skje i samarbeid med dette.

Saken ble lagt fram for samhandlingsutvalget (partssammensatt utvalg i ISK) på møte 28.8 hvor konklusjonen ble at generelle ordninger avvikles, men dette betyr ikke at individuelle treningsopplegg som følge av behandling/forebygging utgår. Heller ikke «pausegymnastikk» og lignende positive avbrudd i arbeidet for personer med stillesittende arbeid. Alle enheter oppfordres til å stimulere til lavterskel trimaktiviteter for ansatte, samtidig som arbeidsgiver bidrar til å revitalisere bedriftsidrettslaget.

Vurdering: 
Saken er ønsket tatt opp i AMU. Administrasjonssjefen foreslår at både Levanger kommune og Verdal kommune sitt AMU behandler saken.

Det oppfattes ikke som greit å ha generelle arbeidstidsordninger som ikke kan praktiseres av alle enheter/virksomheter i kommunene. Dette er hovedgrunnen til at administrasjonssjefen har tatt initiativ til å avvikle ordningen med fri fra arbeid for å trene i arbeidstiden uten individuell vurdering.

Fysisk aktivitet er bra for arbeidsmiljø og har positive effekter i forhold til reduksjon av sykefravær. Det er derfor viktig at kommunen som arbeidsgiver stimuler til aktivitet. Dette kan gjøres på mange måter.

Jeg foreslår at den enkelte leder avgjør fra hvilket tidspunkt en avvikler allerede igangværende ordninger slik at avviklingen kan ses i sammenheng med andre aktiviteter. Alle generelle ordninger skal være avsluttet i løpet av 2013.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.09.2013 13:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS