Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 24.04.2017 - PS 18/17 Trafikksikkerhetsutvalget - Verdal kommune, årsmelding for 2016

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2014/448 - /Q80

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 24.04.2017 18/17

  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.
 
Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Trafikksikkerhetsutvalget:
Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har i 2016 hatt følgende medlemmer:
Fra komite plan- og samfunn:
- Jorunn Dahling, leder
- Anne Kolstad, nestleder
- Oddleiv Aksnes, medlem
- Kim Tommy Nessemo, vara

KFUV –kommunalt foreldreutvalg:
- Monica Iren Rekve

Lensmannen i Verdal:
-  Knut Olav Røstad

Skole/barnehage:
- Trude Holm

Barn- og unges representant:
-  Lars Einar Karlsen

Teknisk drift:
- Harry Halland
- Oddvar Govasmark, sekretær

Utvalget har i 2016 gjennomført 9 ordinære møter. Saker som det har vært jobbet med, vurdert og/eller behandlet har vært:

 • Temaplan for trafikksikkerhet
 • Godkjenningsordningen «trafikksikker kommune»
 • Gitt uttalelse til reguleringsplaner
 • Gjennomført trafikkmålinger med hensyn på fart og trafikkmengde.
 • Vurderinger og uttalelser i forbindelse med henvendelser fra oppsittere, særlig om skoleskyss og fysiske tiltak mot høy fart.
   

De to «store» sakene i år har vært temaplanen for trafikksikkerhet og godkjenningen som trafikksikker kommune.

Temaplan trafikksikkerhet:
Temaplanen ble behandlet og godkjent i kommunestyret den 26.09.2016. Forrige temaplan var så ny som fra 31.08.2015. Siste versjon kom til nå som del av arbeidet med trafikksikker kommune. Samarbeidet med andre aktører, både interne og eksterne, har blitt gjennomført på annen måte enn tidligere. Arbeidet med trafikksikker kommune og utarbeidelse av trafikksikkerhetsplanen har gått «hånd i hånd». Det vil si at i stedet for høring til andre instanser har vi samlet en stor ressursgruppe for både å få innspill, men også for å få flere aktive med når det gjelder gjennomføring av tiltak. Til ressursgruppen for trafikksikker kommune har disse blitt invitert:
Idrettsrådet, ungdomsrådet, eldrerådet, rådet for likestilling av funksjonshemmede, kommunalt foreldreutvalg, innvandringsrådet, politiet, buss-selskaper, trafikkskoler, frivilligsentralen, personskadeforbundet, Verdal næringsforum, Verdal vg. skole, hovedverneombudet, barn og unges representant i plansaker, kommuneoverlegen, folkehelsekoordinator, SLT-koordinator, personal- og org enheten ISK, økonomienheten ISK og enhet for samfunnsutvikling ISK.

Trafikksikker kommune:
Verdal kommune ble som første kommune i Trøndelag godkjent som trafikksikker kommune i møte med Trygg Trafikk den 25.11.2016.

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunene bør jobbe. I samarbeid med fylkeskommunene har disse kriteriene blitt til en godkjenningsordning.

Kriteriene er:

 • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.
 • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
 • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
 • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell i kommunen.
 • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan som er forankret i fylkets trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner.
 • Planen ivaretar både holdningsbearbeidende/trafikantrettede- og fysiske tiltak.
 • Kommunen har innarbeidet kriteriene / sjekklistene for kommunens sektorer (HR, barnehage, skole, kultur, helse og vei).Kommunen påvirker lag og foreninger til å innarbeide regler for trafikksikkerhet i sin virksomhet.
   

Ulykkesstatistikk:
Statens vegvesen oppgir at det i Verdal kommune i 2016 er 2 drepte og 7 hardt skadde i trafikken. I tillegg er det 5 lettere skadet. Det er i alt 9 ulykker der 6 er bilulykker, 2 involverer sykkel og 1 involverer fotgjenger.

Oversikt over drepte og hardt skadde i trafikken 2011-2016

Vurdering: 
  

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 20.04.2017 12:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS