Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 06.11.2017

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Verdalsøra barneskole - møterom Bjørk
Dato :         06.11.2017
Tid :           12:30 - 14:30   
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 34/17 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 35/17 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 04.09.2017 Protokoll
PS 36/17 AMU Verdal besøker Verdalsøra barneskole - orientering fra rektor og verneombud 06.11.17 Saksframlegg Protokoll
PS 37/17 Sykefraværsstatistikk 2.tertial 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 38/17 Hva er arbeidsmiljøutvalget (AMU) sin rolle og oppgaver? v/ HMS og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold Saksframlegg Protokoll
PS 39/17

Møteplan AMU Verdal vår 2018 

Saksframlegg Protokoll
PS 40/17

Orienteringer

 1. Prosessen rundt avvikling av Innherred samkommune
  Rådmann Jostein Grimstad
   
 2. Overordnet HMS/IA plan for 2018/2019
  HMS- og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold
- Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 06.11.2017

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Bård Kotheim Leder Ja Arbeidsgiver
Frode Kvittem Nestleder Ja Arbeidsgiver
Lise Heggdal Medlem Nei, ingen vara Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Christian Floan Aalberg Medlem Ja Utdanningsforbundet 
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Nei, ingen vara Hovedverneombudet
Anne Kari Haugdal Medlem Nei, ingen vara Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold Utvalgssekretær, HMS- og kvalitetskoordinator  
Vidar Solheim  Enhetsleder Personal- og organisasjonsenheten   

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Jon Aune ANT HMS & Bedriftshelse AS   
Håvard Holmen Rektor Verdalsøra barneskole Deltok under sak 36/17
Bjørn Erland Søderstrøm Verneombud, Verdalsøra barneskole Deltok under sak 36/17

 

PS 34/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.11.2017 Til toppen av siden

Forslag i møte: 
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
   
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.
  
 
 

PS 35/17 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.11.2017

Forslag i møte: 
Ingen.
   
Avstemning: 
Enstemmig.
    
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra 04.09.17 godkjennes.
  
  
  

PS 36/17 AMU Verdal besøker Verdalsøra barneskole - orientering fra rektor og verneombud 06.11.17    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.11.2017

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
Orientering i møte: 

 • Verdalsøra barneskole jobber for en helsefremmende arbeidsplass.
 • Det er tett samarbeid mellom leder og verneombud. De jobber mer forebyggende og har ukentlige møter.
 • Det er store belastninger i arbeidshverdagen for lærerne på skolen og dette påvirkes i form av stress og belastningsskader. De samarbeider med frisklivssentralen for å ta tak i dette utfordringsbildet og de jobber med bevisstgjøring med fokus på 24 timers mennesket. Frisklivssentralen har gjennomført kurs for ansatte, og de har fått gode tilbakemeldinger på dette tiltaket.
 • Verdalsøra barneskole har fått til et tettere samarbeid med PPT, barnevern, helsestasjon og BUPP. Dette har bedret de utfordringer de står ovenfor.
 • Ledelsen på skolen benytter seg også av å samarbeide både med bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret.
 • Skolen har gjennomført trivselstiltak for de ansatte, noe som er positivt for hele arbeidsstokken.
 • Det rapporteres en del avvik på skolen og de har erfaringer med at det hjelper å rapportere avvik. Avvik er ønske om forbedring, det er viktig å formidle dette. Det er fortsatt en del underrapportering på avvik, også når det gjelder vold og trusler som rapporteres. Dette er et tema som det må jobbes videre med på skolen
   

Avstemning: 
Enstemmig.
    
VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
   
 
  

PS 37/17 Sykefraværsstatistikk 2.tertial 2017  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.11.2017

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 2.tertial 2017 til orientering.
 
Forslag i møte: 
Ingen.
    
Avstemning: 
Enstemmig.
     
VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 2.tertial 2017 til orientering.
  
 
  

PS 38/17 Hva er arbeidsmiljøutvalget (AMU) sin rolle og oppgaver? v/ HMS og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.11.2017

Rådmannens forslag til vedtak:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering og oppfølging.
 
Forslag i møtet:
Det er nødvendig at vi tar en gjennomgang på dette med roller og oppgaver for AMU.
Det ble for lite tid til å diskutere konkrete forslag på tiltak, men følgende punkter ble nevnt.

 1. Opprettelse av underutvalg til AMU?
  Det er kanskje viktigere at vi får det overordnede AMU til å fungere bedre, før det vurderes flere AMU utvalg.
 2. Ledere og verneombud bør orienteres om hvilken rolle AMU har, og hvilke saker som kan meldes inn til utvalget.
 3. Møteformen styres av saksliste, sakene er på et vis «behandlet på forhånd».
  Det er ikke rådmannen som leder utvalget, han er medlem, det er leder for AMU som styrer møte på vegne av hele utvalget. Kanskje bør form på saksliste og protokoll endres?
 4. AMU bør i større grad bli et mer aktivt og lærende utvalg. Vi bør invitere oss ut på enhetene, eventuelt ta opp bestemte fagtema innenfor Helse, miljø og sikkerhet og Inkluderende arbeidsliv (IA)
 5. Det er laget en årsplan for AMU i kvalitetssystemet, den bør oppdateres, og hele rammestrukturen for AMU møtene må tydeliggjøres i større grad, jfr hvordan strukturen på nåværende møter gjennomføres.
 6. Saken følges opp videre på AMU møte den 5.februar 2017
   

Avstemning: 
Enstemmig.
    
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering og oppfølging.

 1. Saken følges opp videre på AMU møte den 5.februar 2017
   

 
PS 39/17 Møteplan AMU Verdal vår 2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.11.2017

Rådmannens forslag til vedtak:  
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende møteplan for våren 2018:

 • Mandag 5.februar
 • Mandag 9.april
 • Mandag 4.juni
   

Alle møter kl 13:00 til 15:00
 
Forslag i møte:
 
Ingen. 

Avstemning: 
Enstemmig.
    
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende møteplan for våren 2018:

 • Mandag 5.februar
 • Mandag 9.april
 • Mandag 4.juni
   

Alle møter kl 13:00 til 15:00

  

 

PS 40/17 Orienteringer    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 06.11.2017

Orienteringer i møtet: 
Prosessen rundt avvikling av Innherred samkommune Rådmann Jostein Grimstad
Utlysninger av stillinger er nå i gang, og det vil komme flere utlysninger i de påfølgende ukene. Det er satt ned en egen gruppe som jobber med logistikk, flytting mellom Verdal og Levanger og tilpassinger av kontorlokaler. Økonomienheten blir plassert i 1.etg på herredshuset. Geodata og oppmåling og de øvrige fra Landbruk, miljø og arealforvaltning blir lokalisert i 2.etg på Herredshuset. Det er uklart hvor Arkiv og servicesenteret blir plasser, det kan bli i 1.etg på Rådhuset, eventuelt om de avventer til det nye helsehuset er på plass og at arkiv og servicesenteret blir flyttet til 1.etg på Gjensidigegården.

Innherred samkommune opphører fra 01.01.2018, det må påberegnes at det vil bli en periode med overlapping mellom kommunene for å få ting på plass.

Overordnet HMS/IA plan for 2018/2019 HMS- og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold
Planen ble oppdatert og revidert av partssammensatt gruppe den 01.09.17. Endringer i planen ble gjennomgått på AMU møte. HMS/IA planen skal evalueres for 2017 og det skal utarbeides en ny toårig plan ute på enhetene for perioden 2018 og 2019. Frist for innsending av planen er satt til 01.03.18.

 
    
 Til toppen av siden

Publisert: 24.02.2016 10:39 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS