Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 05.02.2018

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato :         05.02.2018
Tid :           13:00 -    
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 02/18 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 06.11.2017 Protokoll
PS 03/18 Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 04/18 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - årsmelding for 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 05/18 Bedriftshelsetjenesten ANT HMS og Bedriftsledelse AS - Presentasjon av årsrapport Saksframlegg Protokoll
PS 06/18 Rutine for saksbehandling av mottatte varsler Saksframlegg Protokoll
PS 07/18 Sykefraværsstatistikk 3. tertial 2017 - AMU 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 08/18 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 05.02.2018

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Bård Kotheim Leder Ja Arbeidsgiver
Frode Kvittem Nestleder Nei Arbeidsgiver - Kristin Gomo Hallem møtte som vara
Lise Heggdal Medlem Ja Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Christian Floan Aalberg Medlem Ja Utdanningsforbundet 
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Ja Hovedverneombudet
Anne Kari Haugdal Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann Utvalgssekretær AMU, Rådgiver SUV  
John Olav Larsen  Virksomhetsleder Skole og SFO  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Tove Sveberg ANT HMS & Bedriftshelse AS   

 

 

PS 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.02.2018  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.   
   
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste ble godkjent.
   
 
 

PS 02/18 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.02.2018

BEHANDLING: 
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra 06.11.2017 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.   
    
VEDTAK:  
  
  
  

PS 03/18 Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2018    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.02.2018

BEHANDLING: 
Følgende forslag kom fram i møtet:

  • Leder: Christian Floan Aalberg
  • Nestleder: Lise Heggdal
     

Ved votering ble forslagene enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Arbeidstakersiden skal inneha ledervervene i AMU for 2018.
Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2018 velges: Christan Floan Aalberg.
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2018 velges: Lise Heggdal.
    
 
  

PS 04/18 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - årsmelding for 2017  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.02.2018

BEHANDLING: 
AMU sin leder fremmet følgende forslag i møtet:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
   
 
  

PS 05/18 Bedriftshelsetjenesten ANT HMS og Bedriftsledelse AS - Presentasjon av årsrapport   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.02.2018

BEHANDLING: 
Årsrapporten ble presentert under møtet.
Ved votering ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
  
  

 
PS 06/18 Rutine for saksbehandling av mottatte varsler   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.02.2018

BEHANDLING: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Rutine for saksbehandling av varsel tas til orientering.


 

PS 07/18 Sykefraværsstatistikk 3. tertial 2017 - AMU 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.02.2018

BEHANDLING: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 3.tertial 2017 til orientering. 


 

PS 08/18 Orienteringer    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 05.02.2018

BEHANDLING:
Omstillingsprosessen i forbindelse med skolenedleggelse. Orientering v/Virksomhetsleder John Olav Larsen.
Det er 3 skoler i Verdal som skal legges ned, jfr. skolestruktursaken. Den første, Volden skole, legges ned fra 1. august 2018, og elevene overflyttes til Vuku oppvekstsenter. Ingen ansatte ved Volden skole skal sies opp, de skal omplasseres i Verdal kommune. Det er laget en «håndbok», sammen med tillitsvalgte. Dette er en oppsummering av det regel og avtaleverk som finnes. I tillegg er det laget en prosess og tidsplan for Volden skole, se vedlegg under, utdelt i møtet. Verdal kommune vil utnytte kompetansen til hver enkelt ansatt fra Volden skole, og han/hun vil bli innplassert med det som grunnlag.

Prosessen rundt avvikling av ISK/nye Verdal v/ Rådmann Jostein Grimstad.
Innherred samkommune ble nedlagt fra 01.01.2018. Flytteprosessen har gått bra. §27 selskapene er oppe og går. Det har vært arrangert styremøte i de 3 selskapene og daglig lederrollen er besatt i alle selskap. 2 ansatte på personalområdet, og 3 stk. fra Dokumentsenteret har kommet til. Økonomisjef og 1 økonomirådgiver er på plass. Økonomirådgiver nr. 2 er snart på plass. Disse, sammen med Folkehelsekoordinator/samfunnsplanlegger, har kontorsted i 1 etasje, der økonomi holdt til tidligere. Leder for det nye Arkiv og servicekontoret starter opp i nærmeste fremtid og Personalsjef/HMS skal lyses ut snart.

Hovedverneombud Trine Wågø Olsen
opplyste om at fristen for innlevering av ferdig HMS/IA plan er 1.mars. Planen kan pr. i dag, sendes til Sølvi Melvold, som tidligere. Det er viktig at informasjon om lederendringer blir gjort i Compilo. Dette for at meldinger om avvik skal komme fram, og komme fram til rett person. Melding om dette kan sendes til Trine.

vedlegg om avviklingen av Volden skole
Vedlegg to om avviklingen av Volden skole

 
    
 Til toppen av siden

Publisert: 24.02.2016 10:39 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS