Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 05.02.2018 - PS 4/18 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - årsmelding for 2017

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2018/5015 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 05.02.2018 4/18
Komite Plan og samfunn    

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
 
Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Trafikksikkerhetsutvalget:

Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har i 2017 hatt følgende medlemmer:

Fra komite plan- og samfunn:

KFUV –kommunalt foreldreutvalg

 • Nele Griet Verhoeve / Janne Emma Risvik
   

Lensmannen i Verdal

 • Knut Olav Røstad
   

Skole/barnehage

Barn- og unges representant

Teknisk drift

Teknisk drift, sekretær

Utvalget har i 2017 gjennomført 10 ordinære møter. Saker som det har vært jobbet med, vurdert og/eller behandlet har vært:

 • Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen, invitert enhetsledere til møtene, arrangert to treff med ressursgruppa.
 • Gitt uttalelse til reguleringsplanforslag.
 • Utføre trafikkmålinger med hensyn på hastighet og trafikkmengde.
 • Vurderinger og uttalelser i forbindelse henvendelser fra publikum, særlig om fysiske tiltak mot høy fart.
 • Uttalelse til bruk av alkolås i kjøretøy.
 • Befaringer, særlig med tanke på skoleveger. Reinsholm – Verdalsøra og Ørmelen skoler.
 • Er medarrangør for den årlige minnemarkeringen «Lys til ettertanke».
 • Gjennomført aksjon «frisikt» sammen med teknisk drift.
   

Temaplan trafikksikkerhet:
Temaplanen ble behandlet og godkjent i kommunestyret den 26.09.2016. Utvalgets oppfølging har særlig bestått i å invitere ledere med ansvar i trafikksikkerhetsplanen til utvalget for orientering og samtale. I 2017 hadde trafikksikkerhetsutvalget invitert 7 ledere. Dette arbeidet har blitt oppfattet som meget nyttig for utvalget. Vi tror også det kan være nyttig for den enkelte enhet.

Ulykkesstatistikk:
Statens vegvesen oppgir at det i Verdal kommune i 2017 er 0 drepte og 0 hardt skadde i trafikken. Det er totalt 8 lettere skadet. I alt var det 7 ulykker der 3 er rene bilulykker, 3 involverer sykkel, 0 involverer fotgjenger og 1 involverer motorsykkel.

Oversikt over drepte og hartd skadde i trafikken i Verdal 2011-2017

For landet i sin helhet oppgir statistisk sentralbyrå at det er 109 drepte i trafikken i 2017.

Personer drept i trafikken på landsbasis 2007-2017

Det er møteulykkene (43 %) og utforkjøringene (30 %) som utgjør størst andel av dødsulykkene. I landet som helhet er det ca 500 hardt skadd fra januar til og med september.

Ingen av de registrerte ulykkene gjaldt viltpåkjørsler. Imidlertid er det ifølge «Hjorteviltregisteret .no» 42 påkjørsler av hjortevilt (rådyr, elg eller hjort) i kommunen i løpet av 2017.

Oversikt over påkjørsler av hjortevilt i Verdal 2012-2017

Trenden vedrørende alvorlige trafikkulykker er fortsatt klar og går i rett retning. SSB's ulykkesstatistikk startet opp i januar 1939. Dette året omkom det også 109 personer. Den store forskjellen er at det i 1939 var ca 100.000 biler i landet. I 2017 er det ca 3,3 millioner biler. En annen gledelig utvikling er at det er betydelig færre ungdommer som kommer med i statistikken. Fra 2016 til 2017 er det nesten en halvering av antallet alvorlig skadet og drepte ungdommer under 24 år. Nå er det særlig ulykkestallene for voksne menn over 40 år som bekymrer, denne gruppen er overrepresentert på statistikken. 71 % av de omkomne er menn.

Trafikksikkerhetspris:
I desember fikk Verdal kommune Nord-Trøndelag fylkeskommunes trafikksikkerhetspris for 2017. Bakgrunnen var blant annet at Verdal ble den første trønderske kommunen som ble godkjent etter kriteriene for trafikksikker kommune.

Vurdering:
Ulykkesstatistikken for Verdal kommune er positiv i og med at det ikke er drepte eller hardt skadde i 2017. Temaplanens samfunnsmål for kommunen, 0-visjonen, ble nådd vedrørende drepte/hardt skadde.

Trafikksikkerhetsutvalget er fornøyd med utviklingen og kjenner på at det er mange aktører som har trafikksikkerhet i sine planer og tiltak.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 11.04.2018 11:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS