Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 07.09.2020

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato :         07.09.2020
Tid :           13:00  


 
  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 42/20 Orienteringer - Protokoll
PS 43/20 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 44/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 05.06.2020 Protokoll
PS 45/20 Statusrapportering fra NAV Arbeidslivssenter
Saksframlegg Protokoll
PS 46/20 Statusrapportering 1. halvår ANT Bedriftshelsetjenester
Saksframlegg Protokoll
PS 47/20 Nærværsutvikling delårsrapport 2
Saksframlegg Protokoll
PS 48/20 Behandling av forbedringsforslag
Saksframlegg Protokoll
PS 49/20 Behandling av avvik og forbedringsmeldinger
Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 07.09.2020

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Torgeir Skevik Medlem Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Christian Floan Aalberg Nestleder Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Leder Ja Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Jostein Grimstad Medlem Nei, vara: Frode Kvittem Arbeidsgiver
Trine Wågø Medlem Nei, ingen vara Hovedverneombudet
Anne Grete Wold Olsen Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann Utvalgssekretær  


 

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Rune Holmlimo ANT Bedriftshelsetjeneste  
     

 

 

PS 42/20 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 07.09.2020

BEHANDLING: 
Ingen orienteringer.
           

 

PS 43/20 Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 07.09.2020

BEHANDLING: 
Innkalling til møtet i arbeidsutvalget var sendt ut på forhånd og lå i møtekalenderen. Innkalling til dette møtet var ikke lagt ut på hjemmesiden som det blir gjort til.
Innkallingen legges ut på hjemmesiden til kommunen.
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes..
          
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.
           

 

PS 44/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 07.09.2020

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møtet i arbeidsmiljøutvalget 05.06.2020 godkjennes.
             
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra møtet i arbeidsmiljøutvalget 05.06.2020 godkjennes.
  
    
    

PS 45/20 Statusrapportering fra NAV Arbeidslivssenter  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 07.09.2020 - 45/2020

BEHANDLING:  
Innkalt representant fra Arbeidslivssenteret meldte avbud rett før møtets start.
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Statusrapportering fra Arbeidslivssenteret utsettes til neste møte i AMU.

VEDTAK:
Statusrapportering fra Arbeidslivssenteret utsettes til neste møte i AMU.
  
  

 
PS 46/20 Statusrapportering 1. halvår ANT Bedriftshelsetjenester  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 07.09.2020 - 46/2020

BEHANDLING: 
Se halvårsrapporten fra ANT Bedriftshelsetjeneste her.

Det er en endring i tjenestene som etterspørres fra bedriftshelsetjenesten for. 1. halvår. Forbruker er litt under ramma. Forespørsler om Fysisk ergonomisk arbeidsmiljø helt borte 1. halvår, det er unormalt.
Det har vært stans i «Arbeidsmedisin» og «helsekontroller» i koronaperioden, mere fokus på oppfølging sykmeldte. Endring av tjenestene som er tilbudt, grunnet korona. Ca 35 timer direkte knyttet til coronarelaterte problemstillinger første 5 måneder.
Presentasjonen fra bedriftshelsetjenesten legges med som vedlegg.
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
AMU tar saken til orientering.

VEDTAK:
AMU tar saken til orientering.
  
  

 
PS 47/20 Nærværsutvikling delårsrapport 2  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 07.09.2020 - 47/2020

BEHANDLING:  
Det er vanskelig å dra konkrete konklusjoner ut i fra fraværsstatistikk og beskrivelse av nærværsoppfølgingen i delårsrapport 2. Flere faktorer påvirker fraværet vårt. Ustabilitet i jobben, covid-19, mere hjemmekontor, e.t.c. Egenmeldinger covid-19 er ikke med i fraværsstatistikken, men en egen oversikt viser at den i snitt er 0,3% for Verdal kommune. Covid-19 påvirker fraværet i kommunen, men det er også viktig å ta med seg at vi har også andre utfordringer som tidligere. De må vi ikke glemme i disse koronatider.

Viktig at det informeres ute i enhetene slik at det blir ensartet registrering av Koronarelatert fravær barn og egenmelding koronarelatert.

Etter forslag i møtet fremmes følgende forslag til vedtak:
AMU ønsker en oppdatert informasjon om fraværet til neste møte. Tilbakemeldinger om nærværsarbeidet ute i avdelingene, kan sendes direkte til den enkelte avdeling. AMU ønsker også en oppdatert informasjon på bruken av fraværskodene for Koronarelatert fravær barn og egenmelding koronarelatert

VEDTAK:
AMU ønsker en oppdatert informasjon om fraværet til neste møte. Tilbakemeldinger om nærværsarbeidet ute i avdelingene, kan sendes direkte til den enkelte avdeling. AMU ønsker også en oppdatert informasjon på bruken av fraværskodene for Koronarelatert fravær barn og egenmelding koronarelatert.
  
  

 
PS 48/20 Behandling av forbedringsforslag  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 07.09.2020 - 48/2020

BEHANDLING:  
AMU synes at det er positivt med at forbedringsmeldinger sendes inn i økende grad.
AMU sin leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Oppfølging av forbedringsforslagene besluttes som følger, med konkret ansvarlig og frist for å beslutte i saken.

VEDTAK: 
Oppfølging av forbedringsforslagene besluttes som følger, med konkret ansvarlig og frist for å beslutte i saken:

1. Utvikling av felles grafisk profil

Hvem Frist
Siri, Øystein, Anne Grete jobber videre med dette, og kommer opp med forslag til ny grafisk profil bygd av det vi har. Tilbakemelding 16.11 i Amu 01.01.2021

 

 

2. Felles retningslinje/policy for bruk av sosiale medier

Hvem Frist
Arbeidsgruppa som har jobbet med dette tidligere +IKT v/leder ferdigstiller dokumentet, dokumentet drøftes og legges frem for Amu 16.11.20. 01.01.2021
 

3. Opplæring av nyansatte og vikarer

Hvem Frist
Personal og HMS
01.01.2021

 

 

 

4. Henting av IKT-utstyr

Hvem Frist
Personal og HMS
Personal og HMS tar med seg denne forbedringsmeldingen tilbake til melder og tar en kartlegging på mulighetsrommet. En enkelt rapport med forslag lages til neste AMU.
16.11.2020

 

 

 

5. Etablering av innovasjonspris

Hvem Frist
Personal etablerer strukturer i tråd med signaler gitt av Amu, og som følger ordinære styringslinjer og delårsrapporter. Tas opp i Amu 16.11.
16.11.2020

 

 


6. Innføring av sluttsamtaler

Hvem Frist
Personal og HMS
Tilbakemelding AMU 16.11.2020 på hvordan det ligger an med arbeidet.
01.01.2021

 

 

 

 

 

PS 49/20 Behandling av avvik  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 07.09.2020 - 49/2020

BEHANDLING:  
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:

AMU kommer med en sterk anbefaling og godkjenner følgende:

  1. Den enkelte avdeling og virksomhet etablerer faste strukturer og kulturer som ivaretar en god meldekultur, og en god oppfølging av avvik og forbedringsmeldinger som del av det utvidete partssamarbeidet.
  2. Trender i meldte avvik, resultater av tilsyn og endringer av praksis med basis i meldte avvik og forbedringsmeldinger blir en naturlig del av delårsrapportene.

 

VEDTAK:
AMU kommer med en sterk anbefaling og godkjenner følgende:

  1. Den enkelte avdeling og virksomhet etablerer faste strukturer og kulturer som ivaretar en god meldekultur, og en god oppfølging av avvik og forbedringsmeldinger som del av det utvidete partssamarbeidet.
  2. Trender i meldte avvik, resultater av tilsyn og endringer av praksis med basis i meldte avvik og forbedringsmeldinger blir en naturlig del av delårsrapportene.

 

   Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2019 07:54 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS