Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 07.09.2020 - PS 48/20 Behandling av forbedringsforslag

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2020/3153 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalg 07.09.2020 48/20

 

Saksbehandlers forslag til vedtak: 
Saken legges frem for drøfting og beslutning i AMU, der det fastsettes ansvarlig for gjennomføring og frist for gjennomføring.

Oppfølging av forbedringsforslagene besluttes som følger, med konkret ansvarlig og frist for å beslutte i saken:

 1. Utvikling av felles grafisk profil.                     Hvem?     Frist?
 2. Felles prosedyre for bruk av sosiale medier  Hvem?     Frist?
 3. Opplæring av nyansatte og vikarer               Hvem?     Frist?
 4. Henting av IKT- utstyr                                    Hvem?     Frist?
 5. Etablering av innovasjonspris                       Hvem?     Frist?
 6. Innføring av sluttsamtaler                             Hvem?     Frist?

 

Vedlegg: 

 1. Utkast- Verdal kommunens retningslinjer - bruk av sosiale medier
 2. Sluttsamtale- forslag
 3. Introduksjonsprogram_med_sjekkliste_Verdal_kommune (6)
 4. Oppfølging nytilsatte ledere

 

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger: 
Vi har så langt i år mottatt samlet 12 forbedringsforslag, og 6 av disse går på tvers av virksomhetsområdene. Disse er følgende:

 1. Utvikling av felles grafisk profil
 2. Felles prosedyre for bruk av sosiale medier
 3. Opplæring av nyansatte og vikarer
 4. Henting av IKT- utstyr
 5. Etablering av innovasjonspris
 6. Innføring av sluttsamtaler

 


Vurdering: 
Det øker på med forbedringsforslag i Compilo, og det er positivt og viser at våre ansatte bidrar til å øke vår innovasjonskraft.

Og det setter krav til oss i forhold til å behandle forslagene, og få vurdert konsekvenser og legge en plan for gjennomføring.
Ikke alle handler om arbeidsmiljø, men de løftes likevel til AMU denne gangen. Det vil være fornuftig at AMU ser på de forbedringsforslagene som går på tvers, og at de andre forslagene som er av mer lokal art behandles i linjen, og av den enkelte leder i et lokalt partssamarbeid.

De 6 forbedringsforslagene som går på tvers er av litt ulik art, men legges likevel frem samlet, slik at Amu kan ta stilling til videre håndtering.

Nærmere gjennomgang av de ulike forslagene:

 • Utvikling av felles grafisk profil 

  Forslaget kommer opp som et ønske om at Verdal kommune bør ha en felles grafisk profil. Dette er et godt innspill, men havner i utgangspunktet ikke inn under Amu. Når vi likevel løfter det hit, er det for å drøfte hvordan organisasjonen kan håndtere det videre. Det vil være naturlig at ansatte som arbeider med mediehåndtering tar dette videre.
      
    
 • Felles prosedyre for bruk av sosiale medier

  Forslaget kommer opp fordi det er ytringer av ulik karakter som legges ut på sosiale medier, og målet for forslagsstiller er at det skal være en «vær varsom plakat» som gjør at ansatte tenker seg om en gang til før de legger ut sine ytringer. Alle ansatte bør tenke på hva som bygger opp utvikling av omdømmet, og hva som kan rive ned. Et relevant tema for Amu å drøfte.

  Vi har pr i dag et IKT- reglement, men dette sier ikke så mye om hva som er innenfor hva gjelder ytringer. Vi har også et etisk reglement og en plattform for ledelse med et solid verdigrunnlag.
  Det er trolig behov for å utvikle et slikt reglement, og det er allerede en gruppe som har sett på dette. Gruppa som jobbet med dette bestod av Line (formannskapssekretær), Kari (virksomhetsleder arkiv og service) og Øystein (rådgiver informasjon, beredskap, næring).
  Vi må i arbeidet med et slikt reglement passe på at vi ikke utfordrer ansattes rett til å ytre seg, og foreslår at gruppa fortsetter sitt arbeid, og sluttfører dette slik at vi kan sette det ut i praksis (se vedlegg).
     
     
 • Opplæring av nyansatte og vikarer

  Hjemmetjenesten har spilt inn et behov for bedre opplæring av nyansatte. Det er et godt innspill, og personal ønsker å følge opp dette i samarbeid med tjenesten. Dette har også vært et tema som kom opp under utvikling av ny arbeidsgiverpolitikk, og det vil være naturlig å utvikle dette videre sammen med partene. Det personal har vurdert er at alle som starter i Verdal kommune bør ha en «grunnpakke», der kommunen som organisasjon presenteres. Intro- programmet vil dermed bestå av en innledning med presentasjon av kommunen, og et videre program som presenterer tjenesteområdet, og til slutt den delen av programmet som tilhører arbeidsplassen.

  Det vi har i dag ulike intro-programmer liggende i vårt kvalitetssystem, og vi har også en sjekkliste som ligger som del av ansettelsesreglementet. Det er usikkert hvor mye av dette som er i bruk.
  Det vil være naturlig å bruke elementer fra det vi har når vi utvikler noe videre.

  Personal har nå i august startet et arbeid sammen med virksomhetslederne for å utvikle et intro- program for ledere. Vi bygger på det arbeidet som virksomhetsledere i helse og velferd utviklet sammen med personal i 2019. Intro- programmet for ledere vil trolig komme på plass som en ramme å starte med i oktober.
  I arbeidet med arbeidsgiverpolitikken er det også utviklet noen rammer for introduksjon av nye ansatte, og som kan fullføres når dette kommer opp på prioriteringslisten. Vi skal også se på en løsning der vi jobber frem et digitalt intro- program, der den nyansatte vil få melding om nye elementer via en digital plattform.
     
     
 • Henting av IKT- utstyr

  Hjemmetjenesten har spilt inn et spørsmål knyttet til om det er riktig bruk av deres ressurser å bringe og hente PC'er på Levanger, og de spør derfor om dette kan løses på annen måte. Et godt innspill som gjerne kan drøftes i Amu, og konkluderes på. Finnes det alternative løsninger som gjør at ansatte i hjemmetjenesten kan bruke tiden sin på kjerneoppgavene?
     
     
 • Etablering av innovasjonspris

  Innspillet fremkommer som et initiativ for å stimulere til nyskaping og innovasjon. Forslaget går videre på at prisen kan være heder og ære, eller det kan være en sum som kan gå til å videreutvikle innovasjonsideen.
  Oppspillet er godt, og det å belønne det vi ønsker mer av, vil bidra til å styrke innovasjonskraften vår.
     
     
 • Innføring av sluttsamtaler

  Det kommer også opp et forslag om å gjennomføre sluttsamtaler med ansatte i Verdal kommune, for å kunne fange opp forbedringer kommunen kan gjøre i sin rolle som arbeidsgiver.

  Hovedmålet med sluttintervjuer er å få frem både det som er bra, og ikke minst de områdene hvor man kan bli bedre. Dette er førstehånds, og viktig informasjon som kan brukes aktivt både til profilering og rekruttering, og de nevnte utviklingsområdene gir det viktig og relevant informasjon for å iverksette de rette organisasjonsutviklingstiltakene.
  Vi har ikke innført sluttsamtale som fast rutine i vår kommune. Oppspillet er godt, og det bør igangsettes et arbeid med dette.

 


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.04.2021 08:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS