Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 07.09.2020 - PS 49/20 Behandling av avvik og forbedringsmeldinger

Saksbehandler : Torgeir Skevik

Arkivref : 2020/3182 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalg 07.09.2020 49/20

 

Saksbehandlers forslag til vedtak:
Amu slutter seg til vurderingene i saksfremlegget, og vedtar følgende:

  1. Den enkelte avdeling og virksomhet etablerer faste strukturer og kulturer som ivaretar en god meldekultur, og en god oppfølging av avvik og forbedringsmeldinger som del av det utvidete partssamarbeidet.
  2. Trender i meldte avvik, resultater av tilsyn og endringer av praksis med basis i meldte avvik og forbedringsmeldinger blir en naturlig del av delårsrapportene.

 

Vedlegg: 

  1. Kommuneloven- internkontroll

 

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger: 
Rådmannens internkontroll er omfattende, og han er derfor avhengig av at det rapporteres i linjene for at han skal vite hvordan kvaliteten på arbeidsmiljø og tjenester er.
Vårt kvalitetssystem er vårt verktøy for å melde og behandle avvik. Avvikene fremkommer gjennom at enkeltansatte opplever at det er brudd på rutiner og prosedyrer, eller at kvaliteten på tjenester og arbeidsmiljø ikke er i tråd med våre etablerte standarder, og så melder de gjennom Compilo

Vurdering: 
Rådmannen er usikker på hvordan kvaliteten i oppfølgingen av avvik og forbedringsmeldinger er, og derfor kommer saken på dagsordenen.
Amu skal primært ha fokus på arbeidsmiljø, og vil derfor være sentral i behandlingen av HMS- avvik, og rollen til Amu vil være å se på hvilke trender det er i avvikene som meldes, kommunen sett under ett.
Og så bør Amu ta en tydeligere rolle knyttet til å sette forventninger til kvaliteten i oppfølgingsarbeidet.
Personal- og HMS- avdelingen har tidligere vært tydelig på at meldte avvik i den enkelte avdeling bør opp på dagsorden i det lokale utvidete partssamarbeidet, slik at en får en praksis der det er flere enn lederen som vurderer aktuelle tiltak med basis i avvikene og avvikstrendene.
Avvikstrendene kan også gjerne løftes inn på medvirkningsarenaene (personalmøter) i den enkelte avdeling, og der ansatte også utfordres på hva som kan være effektive tiltak for å endre praksis.
Noen av våre avdelinger er på vei mot en bedre praksis. Gjennom å sette et nytt og felles fokus får vi en overordnet forventning og en praksis der det blir bredere kunnskap som ligger i bunnen for iverksetting av tiltak.

Og så kan de ulike virksomhetene i rapporteringen til rådmannen og Amu beskrive mer hvilke områder de har hatt avvik på, samt hva de har satt i verk av tiltak for å hindre at tilsvarende avvik ikke skjer igjen.

Den nye kommuneloven kommer med bestemmelser som skal samle internkontrollforskrifter i ulike tjenesteområder inn under en felles lovbestemmelse (se vedlegg). De nye bestemmelsene trer i kraft i løpet av inneværende år, og det er greit å starte forberedelsene. Her settes det krav til at kommunedirektøren (tidligere rådmannen) skal rapportere til kommunestyret minst en gang pr år om internkontrollen og resultater av statlig tilsyn. Det vil derfor være naturlig slik saksbehandler ser det at rapportering om internkontroll og resultater av statlig tilsyn kommer som en naturlig del av delårsrapporten til politiske organer. Da kan vi rapportere både på økonomi, arbeidsmiljø og tjenester.

 


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 04.05.2021 08:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS