Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 18.01.2021 - PS 03/21 Presentasjon av Friskgården bedriftshelsetjeneste

Saksbehandler : Jan Erik Hermann

Arkivref : 2018/5433 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 18.01.2021 03/21

  

Arebeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Arbeidsplasskartlegging ved hjelp av fokusgruppeintervju – et verktøy i systematisk HMS-arbeid

Målsettingen er å bistå arbeidsgiver i arbeidet med å utvikle en helsefremmende arbeidsplass, gjennom å;

 1. Gjøre en systematisk vurdering av styrker, muligheter, utfordringer og trusler på arbeidsplassen.
 2. Komme med veiledning og råd (forslag) til aktivitet og relevante tiltak.
 3. Dele kunnskap når det gjelder systematisk HMS-arbeid og helsefremmende arbeidsplasser og langtidsfriske medarbeidere.
 4. Skal lede til en tilbakemelding som en skriftlig rapport til arbeidsplassen.

 
Dette er for å sikre et systematisk, planmessig HMS-arbeid anbefales det at

arbeidsplasskartlegging gjennomføres regelmessig – gjerne årlig og koordinert med virksomhetens arbeid med HMS-plan.

Elementer som inngår:

 • Arbeidsplasskartleggingen gjennomføres metodisk som et fokusgruppeintervju.
 • Deltakere i fokusgruppeintervjuet: Leder, verneombud, tillitsvalgt i tillegg til ansvarlig fagperson fra Friskgården. Fagperson fra bedriftshelsetjenesten har ansvar for å lede fokusgruppeintervjuet. Anslått tidsbruk: 2-3 timer
 • Tema i fokusgruppeintervjuet – kartlegge, analysere
  - Informasjon om Friskgården leveranser av BHT til virksomheten
  - Bakgrunnsopplysninger om medarbeiderne som gruppe: Antall årsverk, antall personer, kjønnsfordeling, aldersfordeling, kompetanse, stabilitet/turnover, fravær / nærvær, arbeidshelse
  - Organisering og ledelse av arbeidet: Møteplasser, informasjonsutveksling, opplæring, delegering, system for opplæring, jobbkrav / jobbressurser, medarbeidersamtaler, forventede omstillingskrav, bruk av risikovurdering
  - Fysisk arbeidsmiljø: Ergonomi, hjelpemidler, inneklima, arealutnytting, rutiner for vernerunder og hvordan kommunen organiserer helseovervåking og oppfølging av risiskoutsatte yrkesgrupper.
  - Psykososialt arbeidsmiljø: Kommunikasjon og samarbeid, trivsel, grupperinger, konflikter, mobbing, rutiner for vernerunder

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:  
Verdal har valgt Friskgården bedriftshelsetjeneste som leverandør av tjenester, med oppstart 01.01.2021. Presentasjon av Friskgården, der de tar utgangspunkt i Arbeidsplasskartlegging ved fokusgruppeintervju – se punktet vedlegg ovenfor.

Vurdering:  

  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.01.2021 08:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS