Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 19.04.2021 - PS 21/21 Status og oppfølging forbedringsforslag 2020

Saksbehandler : Torgeir Skevik

Arkivref : 2021/1264 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 19.04.2021
21/21  


Leders forslag til vedtak:
  
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Liste forbedringsforslag 2020

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Det er levert totalt 17 forbedringsforslag i løpet av året 2020. Saken legges frem for å vise hvordan forbedringsmeldingene er håndtert, og hvordan de skal håndteres fremover.
Følgende forbedringsforslag, og som har betydning for hele organisasjonen, presenteres kort her:

 1. Introprogram
  Meldt av Anne Grete Ward, hjemmetjenesten

 2. Sluttsamtale
  Meldt av Marthe Leistad Bakken, stab

 3. Inn- og utlevering av IT- utstyr
  Meldt av Anne Grete Ward, hjemmetjenesten

 4. Retningslinjer for bruk av sosiale medier
  Meldt av Anne Kari Hermann, hjemmetjenesten

 5. Behov for en gjennomgang for å skape en felles visuell profil
  Meldt av Siri Kristin Strand, stab

 6. Uttak av HRM- data
  Meldt av Ann Kristin Solem, hjemmetjenesten

 7. Etablering av innovasjonspris
  Meldt av Marthe Leistad Bakken, stab

 

Vurdering:  
Med 17 forbedringsforslag samlet har organisasjonen i 2020 fått en god stigning fra 2019, da det ble levert 1 forslag, men for en såpass stor organisasjon er det fremdeles lite og vi må derfor ha høyere ambisjoner.

Med inntreden av ny kommunedirektør har vi fått satt et forsterket trykk på arbeidet med kontinuerlig forbedring, da dette er en av hans fokusområder, og med ny internkontrollbestemmelse i kommuneloven får vi også større mulighet til å samordne kvalitetsarbeidet vårt.

Helse og velferd har over tid greid å etablere en god meldekultur for avvik. På forbedringsmeldinger er det også enkelte deler av organisasjonen som peker seg frem på positiv måte, og saksbehandler vil spesielt fremheve hjemmetjenesten og noen stabsfunksjoner på rådhuset.

Medarbeiderdrevet innovasjon er et stort begrep, men organisasjonen har nå startet på en reise som gjør at vi kan få frem alle de gode ideene hos våre ansatte. Saksbehandler har tidligere sagt at det må være artigere å levere et forbedringsforslag enn å levere et avvik. Ved å levere forbedringsforslag så er ansatte proaktive og forebyggende, når ansatte leverer avvik så er de reaktive og behandlende. Organisasjonen må derfor fortsette å trene på å være enda mer proaktiv.

Utfordringen når forbedringsmeldinger etter hvert fortsetter å strømme på, og i økende antall fra hele organisasjonen, er at vi må ha et godt apparat for å håndtere disse. Ved å ha en god håndtering er organisasjonen med og motiverer for innovasjon hos våre ansatte, og da får vi mobilisert innovasjonskraften som ligger i alle ansatte i organisasjonen. Håndteringen er lagt opp slik at forbedringsforslag som berører den enkelte avdeling og virksomhet håndteres der, mens forbedringsforslag som berører hele organisasjonen nå skal håndteres av en kjernebemanning bestående av ledere på personal, økonomi og arkiv/ service.

Det vil bli lagt frem en rapport for Amu for hver delårsrapport, og Amu nominerer beste forbedringsforslaget i hver delårsrapport.

7 av forbedringsforslagene i 2020 berører hele organisasjonen, og det legges derfor her frem en statusrapport på disse, og en plan for videre oppfølging:

 1. Introprogram- Saken har vært på agendaen, men ikke vært løftet høyt nok på prioriteringslisten, og nå har kommunedirektøren gitt personal en frist til 1. juni med å komme opp med rammer for et intro-program. Det vil være nødvendig for personal å kople på tjenestelinjene i arbeidet, og målet er at det over tid skal utvikles en digital løsning. Det har vært en liten arbeidsgruppe som har gjort unna noen diskusjoner allerede, og som gjør at organisasjonen skal komme opp med noe bra, og IKT er koplet på i disse diskusjonene.

 2. Sluttsamtale- Saken kommer opp til behandling i Amu 19. april. Personal har utviklet et forslag og som legges frem for Amu.

 3. Inn- og utlevering av IT- utstyr- Ikke løst fullt ut, men helse og velferd har fått til en løsning med veksttorget. Bør følges opp videre, for å finne en god samlet løsning.

 4. Retningslinjer for bruk av sosiale medier- retningslinjer kommer opp til behandling i Amu 19. april. En arbeidsgruppe med leder for arkiv og service i spissen har utviklet rammene. Og andre ledere har fått mulighet for å komme med innspill.

 5. Behov for en gjennomgang for å skape en felles visuell profil- saken er bearbeidet av forslagsstiller, og er meldt opp til lederteam hos kommunedirektør for videre oppfølging. Det vil være aktuelt å sette ned en arbeidsgruppe som utvikler vår felles visuelle profil.

 6. Uttak av HRM- data- Saken er løst på kort sikt gjennom at personal har etablert en fast rapport i HRM som alle ledere har tilgang til å bruke. Saken løses enda bedre på lengre sikt ved at kommunen nå går til innkjøp av Visma Enterprise BI, som gjør at den enkelte leder får lett tilgang til styringsinformasjon på hele HR- området.

 7.  Etablering av innovasjonspris- Innovasjonspris er etablert av Amu. Amu vil også ha en rolle i å nominere årets beste forslag, og det ble besluttet at det ikke skulle deles ut noen pris for «oppstartsåret» 2020. Amu står fritt til å endre dette vedtaket dersom det er et sterkt ønske om å dele ut en pris også for fjoråret, men det vil nok kreve en runde med grundigere vurderinger av de ulike forslagene.

 

Saksbehandler foreslår at Amu tar saken til orientering

  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.04.2021 11:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS