Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Driftskomiteen 17.11.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 17.11.2009 
Tid           : 09:00 - 14:35
Til stede  : 9 representanter.   
 
Sak 71/09 ble behandlet som siste sak. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 67/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 68/09 Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6

Protokoll
PS 69/09 Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Protokoll
PS 70/09 Orientering - helsestasjonen og tidlig forebygging

Saksframlegg

Protokoll
PS 71/09 Beredskapsplan for barnehager i Verdal kommune - Til orientering

Saksframlegg

Vedlegg 1 

Protokoll
PS 72/09 Frivillig Verdal. Arbeidsplan og orientering

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 73/09 Pilotprosjekt frivillighet - kommunal organisering i Verdal

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 74/09 Betalingssatser Sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 75/09 Andre saker Protokoll

 
 

Oppmøte driftskomiteens møte 17.11.2009
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Trine Synnøve Hallem DNA Leder Ja
Tove Strand Trana DNA Nestleder Ja
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja
Lennart Johansson DNA Medlem Ja
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Medlem Ja
Inga Berit Lein SP Medlem Ja
Kjell Karlsson FRP Medlem Nei
Heidi Nora Sagaard Storstad H Medlem Ja
Anita Karlsen SV Medlem Ja
Tor-Petter Abelsen KRF Varamedlem Ja

 

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef
Inger Storstad Møtesekretær
  

PS 67/09 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 17.11.2009

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 14.10.09 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 14.10.09 godkjennes. 

 

 

PS 68/09 Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole,     Til toppen av siden  
Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak

Saksprotokoll i driftskomiteen- 17.11.2009

BEHANDLING:
Før saken ble behandlet var det felles orientering/gjennomgang av saken sammen med Plan- og utviklingskomiteen.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING: 

 1. Det inngås samspillkontrakt fase 1 med NCC AS for utarbeidelse av forprosjekt for utbyggingen.
   
 2. Verdalsøra ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall prosjekteres videre innenfor økonomiplanens budsjettramme på 278 mill kr.
   
 3. Forprosjekt med tilhørende utbyggingskostnader forutsettes godkjent av Verdal kommunestyre før utbyggingen igangsettes.
   

 

 

PS 69/09 Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 17.11.2009  

BEHANDLING:
Før saken ble behandlet var det felles orientering/gjennomgang av saken sammen med Plan- og utviklingskomiteen.

Utdelt i møtet:

Driftskomiteen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 

 

 

PS 70/09 Orientering - helsestasjonen og tidlig forebygging     Til toppen av siden

Saksprotokoll i driftskomiteen- 17.11.2009

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
Brosjyren Velkommen til helsestasjonen.
Ledende helsesøster, Brit Kverkild, redegjorde for helsestasjonens arbeidsområde/aktiviteter.
Se dokumentasjon fra redegjørelsen her - og stikkordsliste her.
 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 
 

PS 71/09 Beredskapsplan for barnehager i Verdal kommune - Til orientering     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 17.11.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Beredskapsplan for barnehager i Verdal kommune vedtas.  
 
 
 
 

PS 72/09 Frivillig Verdal. Arbeidsplan og orientering     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 17.11.2009
 
BEHANDLING:
Leder Marita Gustad var i møtet og orienterte.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 
 
 
 
PS 73/09 Pilotprosjekt frivillighet - kommunal organisering i Verdal     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 17.11.2009

 
BEHANDLING:
Virksomhetsleder kulturtjenesten, Ingvild Aasen, var i møtet og redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Verdal kommune følger opp deltakelsen i prosjektet ”Fra pilot til Skvadron” på følgende måte:

 1. Av de 30 000 kr som årlig bevilges over budsjettet til ”Byer i Midt-Norge” skal kr. 20 000 disponeres til pilotprosjektet i prosjektperioden.
   
 2. Det etableres en lokal prosjektorganisasjon som settes sammen slik:
   
  - Lokal styringsgruppe er Driftskomiteen i Verdal.
  - Lokal prosjektansvarlig er Virksomhetsleder kultur.
  - Lokal prosjektleder er daglig leder for Frivillig Verdal.
   
  Prosjektgruppe:
   
  - En medarbeider fra Ressurssenter helse, omsorg og velferd.
  - En medarbeider fra Ressurssenter oppvekst.
  - Kulturtjenesten v/kulturkonsulent
   
  Følgende organisasjoner får tilbud om medvirkning:
   
  - En representant fra Verdal idrettsråd
  - En representant fra Styggdalsnemnda
  - En representant fra skolekorpsene
   
 3. Det lokale prosjektet rapporterer halvårlig til driftskomiteen.


 
 
 
 
 
PS
74/09 Betalingssatser Sentralidrettsanlegget Ørmelen 2010     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 17.11.2009

 
BEHANDLING:
Virksomhetsleder kulturtjenesten, Ingvild Aasen, redegjorde for saken.
Rådmannen trakk deretter saken.
 
 
 
 
 
 
 
PS
75/09 Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i driftskomiteen- 17.11.2009

 
BEHANDLING:
Økonomisk statusrapportering pr. 31.10.09.
Økonomienheten v/Arnstein Kjeldsen redegjorde.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Rapporteringen pr. 31.10.09 tas til orientering.

AP og SP fremmet følgende felles tilleggsforslag:

 • Driftskomiteen ber om månedlig rapportering på stillingsutviklingen i kommunen, herunder prosjektstillinger, faste stillinger, midlertidige stillinger og vikariater.
   
 • Første rapportering i desember 2009 skal vise status ved inngangen av budsjettåret 2009 og en kvartalsvis utvikling.
   
 • Fra 2010 ber Driftskomiteen rapportering som viser månedlig utvikling.
   

Ved votering ble lederens forslag og tilleggsforslaget fra AP og SP enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Rapporteringen pr. 31.10.09 tas til orientering.

 • Driftskomiteen ber om månedlig rapportering på stillingsutviklingen i kommunen, herunder prosjektstillinger, faste stillinger, midlertidige stillinger og vikariater.
   
 • Første rapportering i desember 2009 skal vise status ved inngangen av budsjettåret 2009 og en kvartalsvis utvikling.
   
 • Fra 2010 ber Driftskomiteen rapportering som viser månedlig utvikling.


Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 06.10.2011 11:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS